Зелена система

За територията на община Добрич има изготвен подробен план “Зелена система”, в който е извършено обстойно обследване на статуса на съществуващата градска и крайградска зеленина, състоянието на видовете, като са изведени нуждите на града. Съобразно характерните за града ландшафтно-градоустройствени и демографски условия е направено райониране, с представен анализ на рекреационната задоволеност със зелени площи по видове категории при отчитане на голяма част от екологичните функции на растителността.

Зелената система включва следните категории зелени площи:

  • Обществени паркове и градини;
  • Специализирани паркове и градини;
  • Санитарно - защитно озеленяване;
  • Транспортно озеленяване;
  • Озеленяване за ограничено ползване.

Те имат следните по-важни социални и екологични функции: рекреационни /задоволяват потребностите от спорт и отдих/; естетически и ландшафтно-естетически; биоклиматични – приток на свеж чист въздух от крайградските зони, подобряване на микроклиматичните характеристики на средата; мелиоративни - преразпределение на повърхностния и подземен отток на водите; екологични – предотвратяване миграцията на замърсители от урбанистичните дейности и транспорта, продуцират кислород, поглъщат част от вредните газове и праха, блокират миграцията на тежките метали /от транспорта и промишлеността/ в почвата и околната среда. 

 

Градски парк „Св.Георги” 

На 11 януари 2013 година Община град Добрич депозира проектно предложение „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги”  като конкретен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Стойността на проекта е  4 999 444,66 лв.   

Целите на проекта са:

  • Да се подобри физическата и жизнена среда в град Добрич чрез реконструкция на градски парк „Свети Георги”, като се обнови посредством иновативни, съвременни архитектурно-пространствени, оригинални композиционни и дизайнерски решения.
  • Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение, чрез осигуряване на общодостъпна градска среда.
  •  Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда и да се постигне благоприятен екологичен ефект чрез въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на обществените пространства.            

Идейният проект за реконструкция на Градски парк „Свети Георги“ беше избран след проведен конкурс, в който гражданите на Добрич имаха възможност да гласуват как да изглежда Градския парк.  Автори на техническия проект са „Архитекти за Добрич“. 

Основните обекти на интервенция са: Мемориален комплекс „Хан Аспарух”, Езеро част I , II  и III, Алейна мрежа, Рок сцена, Скейтпарк, Мостчета, Серпентини с водна каскада, Паркова мебел, Подземни комуникации, Паркоустройство. 

Като допълнителни обекти са включени: Улица „Генерал Колев”, Арт площад, „Градина „Романтика”, Паркови алеи, Централна алея спортна зона „Простор”, Трасе за екстремно колоездене, Многофункционални игрища, Футболно игрище.  

С реализиране на проекта постигнахме следните резултати:

Обновен Мемориален комплекс „Хан Аспарух“ – възстановени са настилките, водната площ и е поставено художествено осветление;

Основен ремонт и реконструкция на Езерата в Градския парк – трите езера са тематично обособени. Първото от езерата е така нареченото езеро на лодките с изградени пространства за отдих. Второто е езерото на птиците, в което е създадена благоприятна среда за подслон и обитаване на водни птици - изкуствени острови и плитчини с блатна растителност. Изградени са специални места за наблюдаване на птиците. Третото езеро е  разделено на две части. Първата част на езерото носи името „Музикално езеро”, защото е предвидено изграждането на сцена за свободна изява на младежки музикални и артистични групи. Двете части ще бъдат разделени с по-широка алея, от която ще могат да се наблюдават атракциите и в двете посоки. Сцената граничи с Ледено езеро 4. То е проектирано като самостоятелно езеро, за да е възможно само водата от него през зимните месеци да бъде източвана до определено ниво и дъното му да бъде използвано като терен за естествена ледена пързалка. В близост до езерото е изграден скейтпарк  със съоръжения с различна трудност.

С реализиране на проекта в парка са възстановени знакови за жителите и гостите на Добрич територии, изградени са и нови пространства с модерни и функционални решения.

 

Последна актуализация: Май 2016 г.

 

 

Актуално

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред

21.01.2021

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град...

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред
ВИЖ ДОБРИЧ
5.6° C ясно небе
Нагоре