Отпадъци

   

Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за третиране.
На територията на общината се генерират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.
Тези отпадъци се депонират на регионалното депото за отпадъци в с. Стожер въведено в експлоатация от 01.03.2015г. Площта на клетката за депониране на отпадъците е 30 030 кв.м, а обемът и е 240 000 куб.м. При строителството предварително са оформени дъното и откосите на клетката. Долният изолационен екран на клетката е изграден от минерален запечатващ пласт/глина/ с дебелина 50 см. Върху минералния екран е положена геомембрана на ивици със застъпване. Целта им е да предпази земната основа от проникване на инфилтрат от отпадъчното тяло на депото. Върху мембраната е положен геотекстил, който я препазва от нараняване. Изградена е дренажна система за отвеждане на инфилтрата. Тя се състои от дренажни тръби, а дъното и откосите на клетката са застлани с промита речна баластра.

В приемната зона на депото са разположени следните обекти: Регистрация и охрана, Административно битова сграда с лаборатории, Съоръжения за рециклиране на материали, Площадка за компостиране, Склад за временно съхраняване на опасни отпадъци от бита, Пункт за зареждане с гориво, Резервоар за вода с обем 540 куб.м, Резервоар за вода с обем 160 куб.м за противопожарни нужди, Гараж с автомивка и ремонтно техническа работилница, Трансформаторен пост и авариен генератор, ЛПСОВ, Плошадка за раздробяване на строителни отпадъци и Сондаж.

Съгласно издаденото Комплексно разрешително Nо 433НО--ИО-АО/2012г. на обекта дневния капацитет на РД Стожер е 130 тона/24 часа, а общия капацитет за депониране е 685 000 тоха.
Освен отпадъците на Община град Добрич, регионалното депо в с. Стожер приема и отпадъци от следните общини: Добричка,Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево.
Средно годишно количествата отпадъци, приемани от територията на Община гарад Добрич са в рамките на 40 000 тона.
Производствените отпадъци са разнородни, което е обусловено от ускорената индустриализация на града през 70-те и 80-те години на м.в., когато са формирани производствени зони с многоотраслова специализация. Следствие на икономическата криза след 1989г. производствената дейност е силно редуцирана, което води до намаляване на количеството генерирани промишлени отпадъци. Освен това немалка част от производсвените отпадъци подлежат на рециклиране и се предават за последваща преработка на специализирани предприятия.
Сметосъбирането на територията на общината се извършва организирано ежедневно по райони, определени със заповед на Кмета. Дейностите сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община град Добрич се изпълняват от „Еф Си Си България” ЕООД на основание сключен Договор ДОП – 163/ 21.12.2017г.

Разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на град Добрич е организирано съвместно с организация по опозотворяване „Екоколект” АД, на база сключен Договор за сътрудничество ДР – 235/ 30.12.2014 г.
        

      Последна актуализация: Януари 2018г.

 

Актуално

Премиера на книгата „Да пребродиш хоризонта“ от Емилия Милушева

19.10.2020

На 20 октомври т. г. (вторник) от 17.30 ч. в Галерия „Георги Петров“  Емилия Милушева ще представи на почитателите си своята книга „Да пребродиш хоризонта“  (Записки от непознати и далечни страни)....

Премиера на книгата „Да пребродиш хоризонта“ от Емилия Милушева
ВИЖ ДОБРИЧ
16.5° C предимно облачно
Нагоре