Отпадъци

Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за третиране.
На територията на общината се генерират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Тези отпадъци се депонират на регионалното депото за отпадъци в с. Стожер въведено в експлоатация от 01.03.2015г. Площта на клетката за депониране на отпадъците е 30 030 кв.м, а обемът и е 240 000 куб.м. При строителството предварително са оформени дъното и откосите на клетката. Долният изолационен екран на клетката е изграден от минерален запечатващ пласт/глина/ с дебелина 50 см. Върху минералния екран е положена геомембрана на ивици със застъпване. Целта им е да предпази земната основа от проникване на инфилтрат от отпадъчното тяло на депото. Върху мембраната е положен геотекстил, който я предпазва от нараняване. Изградена е дренажна система за отвеждане на инфилтрата. Тя се състои от дренажни тръби, а дъното и откосите на клетката са застлани с промита речна баластра.

В приемната зона на депото са разположени следните обекти: Регистрация и охрана, Административно битова сграда с лаборатории, Съоръжения за рециклиране на материали, Площадка за компостиране, Склад за временно съхраняване на опасни отпадъци от бита, Пункт за зареждане с гориво, Резервоар за вода с обем 540 куб.м, Резервоар за вода с обем 160 куб.м за противопожарни нужди, Гараж с автомивка и ремонтно техническа работилница, Трансформаторен пост и авариен генератор, ЛПСОВ, Плошадка за раздробяване на строителни отпадъци и Сондаж.

Съгласно издаденото Комплексно разрешително №433НО--ИО-АО/2012г. на обекта дневния капацитет на РД Стожер е 130 тона/24 часа, а общия капацитет за депониране е 685 000 тона. Освен отпадъците на Община град Добрич, регионалното депо в с. Стожер приема и отпадъци от следните общини: Добричка,Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево. Средно годишно количествата отпадъци, приемани от територията на Община град Добрич са в рамките на 40 000 тона.


Сметосъбирането на територията на общината се извършва организирано ежедневно по райони и в граници, определени със Заповед на Кмета. Дейностите сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич се изпълняват от „Уейст Солюшънс България” ЕООД на основание сключен Договор №ДОП – 148/14.10.2020 г.

 

Разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на град Добрич е организирано съвместно с организация по опозотворяване по оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД, на база сключен Договор за изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки ДР – 76/ 01.08.2020 г.

Събирайки отпадъците си разделно спестяваме природни ресурси. Разделното събиране на отпадъци би могло да доведе до понижаване на потреблението на енергия и суровини. Намаляваме депонираните отпадъци в депата за отпадъци. Намаляваме замърсяването на околната среда – по-малко емисии СО2, по-чист въздух, вода и почва. Осигуряваме по-добро бъдеще за нашите деца.

За организиране на система за събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/ или обезвреждане, образувани на територията на общината, е сключен Договор №ДР-149/14.09.2011 г. с „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД.

Отпадъците от  излязло от употреба електронно и електрическо оборудване на територията на Община град Добрич се събират разделно, на база сключен договор №ДР-131/23.12.2019 г. с „ТРАНСИНИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД.

За организиране на дейности по събиране, съхраняване, и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и по повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства (МПС) на територията на Община град Добрич, са сключени  два договора:

  • Договор №ДР-46/ 25.04.2013 г., сключен между Община град Добрич и „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД;
  • Договор №ДР-36/ 15.05.2018, сключен между Община град Добрич и „МЕТАЛЦВЕТ“ ЕООД.

Системата за разделно събиране, съхранение, сортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на битови отпадъци от облекла и текстилни материали  е организирана съвместно с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, посредством Договор №ДР-37/ 18.03.2019 г.

      Последна актуализация: Октомври 2020 г.

 

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
3.57° C облачно
Нагоре