Заседание № 45 на 26.04.2011 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

Публикувана с Приложение 1,2 и 3 на 11.04.2011 г.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

Преработен проект на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич в резултат на постъпили предложения на граждани към 15. 04. 2011. 

Следващите предложения в рамките на публичното обсъждане ще се разгледат от постоянните комисии към Общински съвет град Добрич и по време на самото заседание на 26 април.   

2. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

Публикувана на 11.04.2011 г.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич 

3. Докладна записка относно определяне на концесионер на имот, публична общинска собственост: „Гостилница" от АЕМО „Стария Добрич", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно определяне на концесионер на имот, публична общинска собственост: „ХОТЕЛ" (ХАН) от АЕМО „Стария Добрич", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен обект с идентификатор: 72624.615.7636.2 по Кадастралната карта на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на общински нежилищен имот - парокотелно блок „Пирин".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за учредяване право на строеж чрез конкурс в имот, частна общинска собственост, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за учредяване право на строеж на „Е.ОН България Мрежи" АД за монтаж на МТП върху общински терен.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване помещения от „ДКЦ - ІІ - Добрич" ЕООД за нуждите на Районна здравноосигурителна каса, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за продължаване срока на договорите за наем на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) на ЕТ „Волен - 48 - Светослав Александров" за общински места, предназначени за поставяне на павилиони (по одобрен модел), за търговия и услуги в УПИ ІІІ, кв. 3 до бл. 21 в ЖК „Дружба 2" град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

11. Предложение за продължаване срока на договора за наем на основание § 78, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) на Сдружение „Пчела - Добрич".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

12. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в подлез „Гара юг".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Руен, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно определяне разпределението на жилищата от общинския жилищен фонд по групи, в съответствие с чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно утвърждаване на актуализиран Статут на Национална литературна награда „Йордан Йовков".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

16. Доклади за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2010 година на Народно читалище „Йордан Йовков - 1870", Народно читалище „Пробуда - 1939" кв. Рилци и Читалище „Романо Дром - 2002" в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

17. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община град Добрич 2011 - 2015 година и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич за 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

18. Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи и средствата за дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" по § 10-30 за 2011 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за имоти с №№ 72624.619.410; 72624.207.34; 72624.218.29; 72624.280.732; 72624.219.28; и 72624.225.36 в землището на град Добрич във връзка с обект: „Оптичен кабел за пренос на данни - град Добрич - село Победа".

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

20. Предложение за допускане на изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за имоти с №№ 72624.420.4 и No 72624.900.399 в местността „Алмалии" в землището на град Добрич във връзка с обект „Кабелни линии НН от нов БКТП 1х1000 kVA в ПИ No 72624.420.4 до съществуващи въздушни мрежи".

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

21. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ - ІІ на ПЗ „Север", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

22. Докладна записка относно финансово - икономическите резултати за 2010 година на търговските дружества със 100 % участие на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

23. Докладна записка относно финансово - икономическите резултати за 2010 година на търговските дружества с дялово участие на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

24. Докладна записка относно определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници в град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

25. ДРУГИ:

Заявление за отпускане на персонална пенсия
Заявление за опрощаване на държавно вземане
Заявление за опрощаване на държавно вземане

Актуално

Община Добрич получава финансиране от ПУДООС за проект „Зелена Дружба“

02.03.2021

Проектът “Зелена Дружба“, който ще бъде реализиран включва почистване и залесяване на общественото пространство пред Зооцентъра, както и облагородяване  и изграждане на детски площадки. Финансирането e в размер на 9...

Община Добрич получава финансиране от ПУДООС за проект „Зелена Дружба“
ВИЖ ДОБРИЧ
5.08° C предимно облачно
Нагоре