Правилник за организацията и дейността на обществен съвет по култура към Община град Добрич

П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО КУЛТУРА КЪМ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С настоящият Правилник се урежда дейността, състава, структурата и организацията на работата на Обществения съвет по култура (ОСК) към Община град Добрич.
Чл.2. ОСК се създава и осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република България, на основание чл. 18, ал.ал. 3, 4 и 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 17, ал. 1 от Закона за културното наследство и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Чл.3. ОСК се създава със заповед на Кмета на Община град Добрич.
Чл.4. ОСК е консултативен орган на доброволни начала към Община град Добрич.

Глава II
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.5. Общественият съвет за култура има за цел:
(1) Да съдейства за създаването и осъществяването на дългосрочна стратегия за развитие на културата в Община град Добрич;
(2) Да подпомага дейността на Община град Добрич в областта на културата;
(3) Да създава условия за широк обществен дебат по въпросите на културата.
Чл.6. Общественият съвет за култура изпълнява следните задачи:
(1) Обединява и координира усилията на всички органи, институции, звена и организации, които работят в областта на културата;
(2) Съдейства за разработването и реализирането на годишния културен календар на Община град Добрич;
(3) Формира и изработва становища по:
А. общи и текущи въпроси, свързани с дейностите и проблемите в сферата на културата;
Б.механизми за стимулиране на дейността по осъществяване на общинската политика по култура;
В. опазване и популяризиране на културното наследство.
(4) Съдейства за координацията на културните дейности на територията на общината.

(5) Участва в разработването на специфични за сектора документи, свързани с осъществяване на общинската политика в сферата на културата: програми, стратегии, наредби, правилници и др.
(6) Съдейства за развитие на културния обмен.


Глава III
СТРУКТУРА


Чл.7. Общественият съвет за култура се състои от:
(1) Оперативно бюро с председател - заместник-кметът ХД в Община град Добрич и секретар;
(2) Секции в следните тематични области:
А.Културно наследство и читалища;
Б.Сценични изкуства.
Чл.8.(1) В състава на Съвета се включват представители на културни институти и организации, фондации, неправителствени организации, творчески съюзи и асоциации в областта на културата, образователни институти, медии, както и изявени личности и експерти от сферата на културата и изкуствата.
(2) Участието в ОСК е доброволно и на обществени начала.
(3) Персонални промени в състава на ОСК се утвърждават от кмета на общината.
Чл.9.(1) Оперативното бюро на Съвета се състои от 5 членове, в това число - Председател и секретар, а на секциите - до 15 членове.
(2) Поименният състав на членовете на секциите се определя въз основа на постъпили писмени предложения до Кмета на Община град Добрич в срок до 10 (десет) работни дни след влизане в сила на настоящият Правилник.
(3) Окончателният числен и поименен състав, както и мандатът на ОСК, се определят със Заповед на Кмета на Община град Добрич.
Чл.10. Председателят на ОСК:
А. свиква и ръководи заседанията на Оперативното бюро.
Б. ръководи текущата работа на Съвета и отговаря за спазването на тези Правила.
В. информира обществеността за взетите от Съвета решения.
Чл.11. Оперативното бюро на Съвета:
А. се състои от председателите на горепосочените секции, избрани на тяхно заседание.
Б. Разглежда протоколите от заседанията на секциите и взема окончателно решение.
Чл.12. Секциите са подструктури на Съвета, обхващащи основни направления в неговата дейност, които:

А. избират свой председател, който да ги представлява в бюрото.
Б. по инициатива на своите председатели или на една трета от членовете на секцията провеждат самостоятелни заседания по специфични за тях въпроси.
В.изпълняват задачите, посочени в чл.5 от настоящите Правила
Г. инициират в рамките на съвета публични дебати по наложителни за решаване проблеми.
Д.съдействат за реализирането на културната политика на общината.
Чл.13. Секретарят на ОСК:
А.e член на Оперативното бюро. Той се избира и назначава от Кмета на Община град Добрич;
Б.води протокол от заседанията на Оперативното бюро на Съвета;
В.съхранява архива на ОСК.

Глава IV
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл.14.(1) Секциите на ОСК се свикват на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца.
(2) Оперативното бюро се свиква на редовно заседание до пет дни след приключване заседанието на последната секция.
(3) Оперативното бюро и секциите се свикват на извънредни заседания от своя Председател, по решение на Оперативното бюро (за секциите) или по искане на поне 1/3 от техните членове, отправено писмено до Председателя на съответната структура на ОСК.
(4) Заседанията на всяка от структурите на съвета се считат за редовни, ако присъстват най-малко половината плюс един от общия брой на нейните членове.
(5)Членовете на всяка от структурите на Съвета участват в работата лично. Отсъстващ член може да представи писмено становище до съответния председател относно разглежданите точки от дневния ред, без то да се счита за упражнено право на глас.
(6) При необходимост председателят на съответната структура може да покани външни специалисти и експерти, които имат пряко отношение към поставените в дневния ред въпроси, без същите да имат право на глас.
(7)Заседанията на съответните структури се провеждат при предварително определени дати и дневен ред.
А.Дневният ред и датата се определят на предходното заседание или от Председателя на съответната структура.

Б. На заседанията се разглеждат само въпроси, включени в дневния ред. Въпроси, невключени в него, се разглеждат само в случай на съгласие на всички присъстващи членове.
В. Решения за промени в дневния ред се вземат в началото на всяко заседание
Г. Членовете на секциите се поканват от Председателя на секция по пощата, чрез телефон, факс или електронна поща не по-късно от 3 дни преди заседанието. В поканата се съдържа информация за датата, мястото, дневния ред на заседанието и докладчиците.
Д. Членовете на Оперативното бюро се поканват по същия начин и при спазване на горепосочените условия от Секретаря на Съвета.
(8) Членовете на съответната структура, които са възпрепятствани да присъстват на заседанията по уважителни причини, са длъжни да уведомят своевременно своя Председател.
(9) При системно неучастие в работата на секция на Съвета - три поредни заседания, без уважителна причина, съответният член се освобождава от Кмета на Общината по предложение на секцията и с решение на Оперативното бюро.
Чл.15. Структурите на ОСК вземат решение с явно гласуване с мнозинство 2/3 от присъстващите на заседанието.
Чл.16.(1) Решенията на всяка от структурите на Съвета се протоколират - съответно от секретаря на Съвета или от протоколчик, избран от присъстващите в съответната секция в началото на всяко заседание.
(2) Протоколите се подписват от всички присъстващи и се предават на Секретаря на Съвета.
(3)Всеки протокол съдържа:
А.Дата на провеждане на заседанието;
Б.Имената на участниците в заседанието и на отсъстващите от него;
В.Приетия дневен ред на заседанието;
Г.Взетите решения;
Д.Подписи на присъстващите.
(4) Към Протокола се прилагат и разгледани на заседанието документи, както и особени мнения при гласуване на решенията, които се представят в писмена форма в 3-дневен срок след деня на провеждане на заседанието.
Чл.17. Решенията, становищата и предложенията на секциите се одобряват от Оперативното бюро и в зависимост от спецификата на документите се представят на Кмета.
Чл.18. Настоящият Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет по култура към Община град Добрич е приет с Решение № 18-19 от 26.03.2013 г. на Общински съвет град Добрич.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре