Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по наркотични вещества град Добрич

Приет с решение № 3-11
                                 от 18 декември 2007 година на Общински съвет

 

ПРАВИЛНИК
ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
ГРАД ДОБРИЧ


Раздел I
Общи положения:


Чл. 1. (1) Съгласно чл. 15 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества - Създават се Областни съвети по наркотични вещества в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области - Правилника урежда организацията и дейността на Областния съвет по наркотични вещества град Добрич към Община град Добрич, наричан по-нататък Съвета.
(2) Съветът е орган за провеждане на Общинската политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, съобразно Националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества.


Раздел II
Функции на Съвета:

Чл. 2. Съветът по чл. 1. има следните функции:
1. Разработва, осигурява и координира изпълнението на Общинските програми за борба срещу злоупотреба с наркотични вещества в Община град Добрич, чийто административен център е административен център на Област Добрич.
2. Създава Превантивен информационен център като звено на общинско равнище.
3. Предлага чрез Кмета на Община град Добрич проект на бюджет за осигуряване на средства за провеждане на Общинската политика в тази област.
4. При осъществяване на своите функции си сътрудничи и обменя информация с други институции и организации.
5. Областният съвет по наркотични вещества град Добрич се финансира със средства от държавния бюджет чрез общинските бюджети.


Раздел ІІІ
Организация на Съвета:


Чл. З. (1) Съветът е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове.
(2) Председателят и Секретарят на Съвета се назначават от Кмета на Община град Добрич.
(3) Членове на Съвета могат да бъдат представители на заинтересованите ведомства, както следва:
- Митница град Добрич
- Окръжна прокуратура град Добрич
- Областна дирекция полиция (ОДП) град Добрич
- Областна пробационна служба
- Община град Добрич, Отдел "Образование"
- РИО град Добрич
- Дирекция "Социално подпомагане"- град Добрич, Отдел "Закрила на детето"
- РИОКОЗ - град Добрич
- РЦЗ - град Добрич
- ОДПЗС "Д-Р П.Станчев" ЕООД град Добрич
- НЧ "Йордан Йовков" град Добрич
- Младежки дом"Захари Стоянов" град Добрич
(4) Членовете на Съвета се определят със заповед на Кмета на Община град Добрич.
Чл. 4.(1) Председателят на Съвета e специалист по зависимости, който:
1. представлява Съвета.
2. ръководи заседанията и цялостната работа на Съвета.
3. внася предложения и въпроси за разглеждане от Общинска администрация и Общински съвет, във връзка с дейността на Съвета и Превантивен информационен център.
4. подписва протоколите от заседанията на Съвета.
5. координира дейността на Съвета с Националния съвет по наркотични вещества .

(2). В отсъствие на Председателя, неговите функции се изпълняват от определен от него заместник.
Чл. 5. Секретарят на Съвета е специалист по зависимости, който :

1. организира подготовката на заседанията на Съвета.
2. координира изпълнението на взетите на заседанията решения.
3. води протоколите от заседанията на Съвета.
4. съхранява протоколите от заседанията с приложените документи и решенията на Съвета.
5. изготвя документи и материали за кореспонденция.
6. координира дейността на Съвета с общинските съвети по наркотични вещества от
Област Добрич.
Чл. 6.(1) Съветът е постоянно действащ орган, който провежда четири редовни заседания в годината.
(2) Заседанията на Съвета се свикват от неговия Председател.
(3) Съветът има право да провежда извънредни заседания по инициатива на всеки от членовете му.
Чл.7. Всяко заседание се провежда по дневен ред, изготвен от Секретаря, който се изпраща на членовете на Съвета най-малко 5 работни дена преди заседанието, заедно с материалите по дневния ред.
Чл. 8. (1) Заседанията на Съвета са закрити. В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на съвета могат да участват и председатели на Общинските съвети по наркотични вещества на общините, чийто административни центрове не са административни центрове на области и са създали Общински съвети по наркотични вещества, като тяхната дейност се финансира за сметка на местните данъци и такси и други собствени приходи на основание чл.23 от Постановление № 136/05.06.2006г. служители на Превантивен информационен център град Добрич, както и представители на неправителствени и други организации.
(2) Всеки член на Съвета може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред.
Чл. 9. Заседанията на Съвета се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко половината от членовете му. При липса на кворум се насрочва ново заседание.
Чл. 10.(1) Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете на Съвета.
(2) Съветът може да проведе тайно гласуване за решение на конкретен въпрос, по предложение на всеки от членовете..
Чл. 11. За всяко заседание Секретарят води протокол, към който се прилагат и документите, които са били предмет на обсъждане от Съвета.
Чл. 12. В края на всяка година Съветът отчита дейността си пред Националния съвет по наркотични вещества и пред Общински съвет град Добрич.

Раздел IV
Превантивен информационен център (ПИЦ):


Чл. 13. Към Областния съвет по наркотични вещества град Добрич се създава Превантивен информационен център, по чл. 21, ал.1, т.2 от ЗКНВП.
Чл. 14.(1) Превантивен информационен център (ПИЦ) - град Добрич:
1. осъществява превантивните дейности и програми на общинско равнище.
2. събира, съхранява и анализира информация на общинско равнище, която е необходима за изготвянето, осъществяването и координирането на програмите по чл.2, т.1. от настоящите правила.
3. създава и поддържа актуална база данни за възможностите за лечение и
рехабилитация, която предоставя на заинтересованите граждани.
4. извършва подбор и подготовка на екипи за реализирането на общинските програми.
5. организира работни срещи, семинари и конференции в областта на наркоманиите.
6. осъществява мотивиране за лечение и търсене на специализирана помощ на заинтересованите лица.
7. създава условия за информационно и инфраструктурно осигуряване дейността на Съвета.
Чл.15. Съставът на ПИЦ се назначава от Кмета на Община град Добрич.
Чл. 16.(1) Дейността на ПИЦ се финансира със средства от републиканския бюджет, предоставени целево на Община град Добрич и със средства от общинския бюджет по Програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Община град Добрич, включени в бюджета на Общината за съответната година.
(2) Средствата за заплати и осигурителни плащания се осигуряват от републиканския бюджет по дейност "Отбрана и сигурност"
(3) При възможност, Община град Добрич отделя средства за дофинансиране.
Чл. 17. ПИЦ разработва правила за своята работа, които се приемат от ОСНВ град Добрич.
Чл. 18. При изпълнение на Общинската политика, ПИЦ се контролира и ръководи от Областния съвет по наркотични вещества град Добрич.
Чл. 19. При изпълнение на Националната политика, ПИЦ се ръководи методически от Националния съвет по наркотични вещества, чрез Националния център по наркомании към Министреството на здравеопазването.


Раздел V
Преходни и заключителни разпоредби:


§ 1 Настоящия Правилник е изготвен на основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСА и във връзка с чл. 15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, чл. 15-21 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества и §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 136 на Министерски съвет от 5 юни 2006 г.
§. 2. Съветът се свиква на първо заседание от неговия Председател в срок един месец след приемането на Правилника от Общинския съвет град Добрич.
§. 3. Изпълнението на Правилника се възлага на Председателя на Областния съвет по наркотични вещества град Добрич.

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
0.79° C предимно облачно
Нагоре