Правилник за състава и дейността на Общинска комисия за обществен ред и сигурност

 

                                                                                          Приет с решение № 47-10 от 19.09.2006 г.

     на Общински съвет град Добрич

 

П Р А В И Л Н И К

 

за състава и дейността на Общинска комисия за обществен ред и сигурност

 

         Чл.1. Общинската комисия за обществен ред и сигурност се изгражда към Общински съвет град Добрич за обединяване и координиране на усилията на държавните органи, органите на местното самоуправление, обществените и неправителствените организации за подобряване на обществения ред и сигурността в град Добрич.

       Чл.2. (1) В състава на комисията се включват представители на Общинския съвет, Община град Добрич, І - во РПУ, обществени организации.

                  (2) Общинската комисия за обществен ред и сигурност се състои от председател, секретар и членове.

                  (3) Председателят на Общинската комисия за обществен ред и сигурност е общински съветник, а секретар - член на комисията, избран на първото й заседание.

                  (4) Членове на Общинската комисия за обществен ред и сигурност са:

 1. Председател /член/ на Постоянната комисия "Законност, обществен ред и контрол"
 2. Председател /член/ на Постоянната комисия "Здравеопазване и социални услуги"
 3. Директор на дирекция "Административно - правно, информационно и техническо   обслужване" в Община град Добрич
 4. Секретар на Общинския съвет за сигурност и управление при кризи
 5. Главен специалист "Гражданска защита"
 6. Началник на Първо районно полицейско управление
 7. Началник сектор "Пътна полиция"
 8. Началник на РЗ "Пожарна безопасност и защита на населението"
 9. Началник на отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане"  град Добрич
 10. Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 11. Секретар на Областен съвет по наркотичните вещества

                  (5) В състава на комисията могат да се включват и други длъжностни лица по решение на Общинския съвет.

                  (6) Поименният състав на комисията се определя ежегодно със заповед на Кмета на Община град Добрич.

         Чл.3. (1) Основните задачи на Общинската комисия за обществен ред и

сигурност са:

 1. Проучва обществените потребности на населението и прави предложение до Общинския съвет
 2. Съдейства за обединяване и насочване на усилията на държавните органи, органите на местното самоуправление, неправителствени организации, обществени формирования, фирми и медии за подобряване на обществения ред и сигурност в Община град Добрич
 3. Осъществява координация и оказва помощ при осъществяване на заложените за изпълнение мероприятия в Обществения договор за сигурност
 4. При необходимост привлича външни лица като експерти и консултанти
 5. По решение на Общинската комисия за обществен ред и сигурност може да се създаде контролен съвет, който да води на отчет изпълнението на Обществения договор за сигурност, могат да се създадат и други органи с оглед улесняване на работата.

         (2) Основни задължения на членовете на Общинската комисия за обществен ред и сигурност:

1. Председател на Общинската комисия за обществен ред и сигурност:

         а)   отговаря за цялостната работа на Общинската комисия за обществен ред и сигурност

         б)   ръководи разработването на Обществения договор за ред и сигурност

         в) организира и ръководи изпълнението на работните карти към Обществения договор за ред и сигурност

         г)   координира действията на членовете на комисията с цел повишаване на ефективността за обществен ред и сигурност в Община град Добрич

         д)   внася предложения в Общинския съвет за сигурност и управление при кризи за провеждане на мероприятия, опазващи обществения ред и повишаващи сигурността на населението.

2. Секретар на Общинския съвет за обществен ред и сигурност

         а)   разработва план за работа на Общинската комисия за обществен ред и сигурност

         б)  организира заседания на Общинската комисия за обществен ред и сигурност, оформя и извежда взетите решения, осъществява контрол за тяхното изпълнение и информира за това Председателя на Общинската комисия.

3.   Членовете на комисията:

         а)  присъстват задължително на всички заседания на Общинската комисия за обществен ред и сигурност

         б)  проучват обществените потребности на населението и правят предложение за решаване на проблемите в тяхната сфера на дейност

         в)   изпълняват своите задължения, посочени в работните карти към утвърдения Обществен договор за ред и сигурност

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изпълнението на Правилника се възлага на Председателя на Общинската комисия за обществен ред и сигурност.

 

Съставът на Общинската комисия за обществен ред и сигурност е приет на заседание на Общински съвет град Добрич с Решение № 8 - 27/28.01.2004 г.

 

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.27° C слаб снеговалеж
Нагоре