Правилник за дейността на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.  (1) Този правилник се приема на основание чл. 52, ал.3 от Закона за общинската собственост и урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните”.

(2) ОП „Център за защита на природата и животните” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

(3) Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община град Добрич в рамките на предоставените му правомощия.

(4) ОП „Център за защита на природата и животните”  е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(5) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, решенията на Общински съвет град Добрич и заповедите на Кмета на Общината.

   (6) ОП „Център за защита на природата и животните”  е със седалище град Добрич, с адрес на управление: град Добрич, ул. „Никола Петков“ № 15.

 

ПРЕДМЕТ  НА  ДЕЙНОСТ

 

Чл. 2. (изм. с реш. № 42-5 от 18.12.2018 г.)  Предметът на дейност на Общинското предприятие е: управление и поддържане на зоопаркове, отглеждане, изхранване, ветеринарно лечение, запазване на редки видове животни, подобряване на колекцията от животни с цел запазване на генетичния фонд, поддържане на наличните съоръжения на зоопарк, организиране на образователни, културно-развлекателни и атракционни мероприятия, управление и поддържане на приют за безстопанствени животни.

Чл.3. Определеният предмет на дейност може да се изменя с решение на Общински съвет град Добрич.

 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл.4. ОП „Център за защита на природата и животните”  се ръководи и представлява от директор.

Чл.5. Кметът на Община град Добрич назначава, след провеждане на конкурс директора на общинското предприятие и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.

Чл.6. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съгласно действащото законодателство, решенията на Общински съвет и заповедите на Кмета на Община град Добрич.

Чл.7. За осъществяването на своите правомощия, директорът на общинското   предприятие издава заповеди.

Чл.8. Директорът назначава, преназначава, освобождава и налага дисциплинарни наказания на работниците и служителите на общинското предприятие, съгласно Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове към него.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

 

Чл.9. При осъществяване на дейността на ОП „Център за защита на природата и животните”  директорът:

  1. Управлява предоставеното му общинско имущество. Считано от 01.01.2013 г. Община град Добрич предоставя за стопанисване и управление на ОП „Център за защита на природата и животните” дълготрайни материални активи и материални запаси, съгласно Приложение А;
  2. Разходва средствата в рамките на утвърдения с Решение на Общински съвет град Добрич бюджет  за дейността;
  3. Носи отговорност за своевременното събиране на приходите от стоки и услуги и на дължимите такси, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Добрич, които следва да се внасят по бюджетната сметка на Община град Добрич;
  4. Разработва и дава предложение за подходяща адмистративно–управленска структура и разписание на длъжностите;
  5. Разработва Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организацията на стопанската му дейност, Вътрешни правила за организация на работната заплата, длъжностно разписание, поименно разписание на длъжностите на ОП и ги представя за утвърждаване от Кмета на Община град Добрич;
  6. Разработва и утвърждава длъжностни характеристики на персонала;
  7. Няма право да сключва договори с трети лица, освен граждански договори за дейности по поддръжката, за които няма съответен специалист, след съгласуване с Кмета на Община град Добрич.
  8. (нова – реш. № 33-5 от 24.06.2014 г.) Представя на Кмета на Община град Добрич мотивирано становище за нуждата от заменяне, заемане, даряване или предоставяне/получаване за безвъзмездно ползване на животни във връзка с изпълнението на дейността на предприятието, с оглед на запазване на редки видове животни, подобряване на колекцията от животни и запазване на генетичния фонд. Разпореждането с животни посредством изброените способи се осъществява с договор, сключен от Кмета на Общината, при спазване на разпоредбите на  глава трета, раздел VIII “Опазване на растителни и животински видове извън естествената им среда” от Закона за биологичното разнообразие.”

 

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл.10. ОП „Център за защита на природата и животните” е с организационно–управленска структура, съгласно Приложение Б и числен състав, съгласно Приложение В, които са неотменна част от Правилника. Същите се утвърждават от Общински съвет, а длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите - от Кмета на Община град Добрич.

Чл.11. Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на Кмета на Община град Добрич.

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ

 

Чл.12. Цялостният контрол по изпълнение на дейността на ОП „Център за защита на природата и животните” се осъществява от Кмета на Община град Добрич. Той може да делегира своите права със заповед на други дирекции.

Чл.13. Общинското предприятие се разчита самостоятелно за всички данъци, такси и осигурителни вноски по Закона за местните данъци и такси, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Кодекса за социално осигуряване.

Чл.14. ОП „Център за защита на природата и животните” осъществява счетоводната си дейност  съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община град Добрич.

Чл.15. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения от Общински съвет годишен бюджетен кредит. Доставките на стоки, услуги и извършването на ремонтни дейности се извършва при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Чл.16. Община град Добрич регистрира предприятието пред статистическите органи.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Настоящият Правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и влиза в сила от 01.01.2013 г.

 

Приет с решение № 15-2 от 18.12.2012 г. на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 33-5 от 24.06.2014 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение № 42-5 от 18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

 

Приложение Б

 

 

ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

„ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА И ЖИВОТНИТЕ”

 

ДЛЪЖНОСТНО НАИМЕНОВАНИЕ

ЧИСЛЕНОСТ

1.

Директор

1 длъжност

2.

Главен счетоводител

1 длъжност

3.

Зооинженер

1 длъжност

4.

Ветеринарен лекар

1 длъжност

5.

Зооинженер - домакин

1 длъжност

6.

Гледач

8 длъжности

7.

Работник - поддръжка

1 длъжност

8.

Работник - зоопарк

1 длъжност

9.

Касиер

1 длъжност

10.

Екип за залавяне на безстопанствени кучета

2 длъжности

 

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ

18 щатни бройки

Приложението е изм. с реш. № 42-4 от 18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре