ПРАВИЛА за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения-общинска собственост, да се използват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейностина територията на Община град Добрич

ПРАВИЛА за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения- общинска собственост, да се използват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности

РАЗДЕЛ І

Общи положения

Физическото възпитание, спорта за всички и социалния туризъм включват всички видове занимания с физически упражнения, спорт и туризъм, като свободна и спонтанна дейност за укрепване на здравето и утвърждаване на здравословен начин на живот. Тези занимания са достъпни за всички и се осъществяват чрез доброволно сдружаване по възможности и интереси на местно, регионално или национално равнище (секции, клубове, съюзи, асоциации и др.). За практикуването им се изисква елементарна, но функционално годна материална база, чието изграждане и поддържане е задължение на общините.
Тези правила имат за цел да определят реда и начина за ползване на имотите със спортно предназначение - общинска собственост.
В съответствие с разпоредбите на закона и настоящите правила, имотите със спортно предназначение - общинска собственост, се управляват в интерес на населението на Община град Добрич.
За целите на тези правила "имоти със спортно предназначение - общинска собственост", ще се наричат "спортни имоти" и са следните:
1. Спортен комплекс "Простор"- комплексът разполага с тенис кортове, игрища за футбол и полигони за хвърляния.
• Част от спортния комплекс е и стадион "Дружба", състоящ се от футболен терен, лекоатлетическа кръгла писта, трибуни за зрители с 12 800 места, съблекални и физкултурен салон;
• Тренировъчно игрище с изкуствена трева и трибуни за 2000 зрители и съблекални;
• Също и тренировъчно игрище полигон.
• Спортният комплекс, както и стадион "Дружба" са актувани с АОС № 1055/15.07.99;
2. Спортен комплекс "Добротица"- комплексът се състои от зала за спортни игри с волейболно, баскетболно и хандбално игрище, кръгова лекоатлетическа писта, зала ОФП, възстановителен център, сервизни помещения и съблекални - АСО 1055/15.07.99;
3. Футболно игрище „Пионер" -(Тревно) - АОС 4149/09.10.08;
4. Футболно игрище „Пионер" -(Шамот) - АОС 4151/09.10.08;
5. Спортна зала "Работник"- Залата за спортни игри с волейболно, хандбално, баскетболно и тенис игрище, съблекални и сервизни помещения - АОС 1600/03.09.01г.;
6. Административна сграда по ул. „Иван Хадживълков" 10 с физкултурен салон" - АОС 1105/12.10.99;
7. Зала за Шах-клуб - АОС 1443/22.02.2001г.

РАЗДЕЛ ІІ

Ред и условия за ползване на спортната база за провеждане на състезания

1. Спортните обекти и съоръжения се ползват безвъзмездно за провеждане на състезания от организации на бюджетна издръжка, детски градини, общообразователни, средни, специални, професионални и висши училища и от извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми.
• Тридесет дни преди използването на необходимата спортна база, упълномощен представител на съответната организация следва да заяви своето желание пред Директора на ОП „Спортни имоти" на адрес, бул. „25 септември" № 10, етаж 2, чрез представяне на заявка, в която са уточнени дните, часовия график и необходимите уреди и пособия за спортното състезание.
2. Организациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, имат право да ползват спортните обекти безвъзмездно за провеждане на състезателна дейност на учениците и студентите, за спортни състезания във въоръжените сили и в Министерството на вътрешните работи, за спортни състезания за всички и за спорт на хора с увреждания.
• Тридесет дни преди провеждането на спортното състезание, упълномощен представител следва да заяви своето желание пред Директора на ОП „Спортни имоти" на адрес, бул. „25 септември" № 10, етаж 2, чрез заявка, в която са уточнени дните, часовия график и необходимите уреди и пособия необходими за състезанието.
3. Организациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи стопанска дейност, желаещи да провеждат спортни състезания, заплащат такса, както следва съобразно Общинска наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Добрич.
• Преди да се използва залата, конкретната такса се заплаща в касата на ОП „Спортни имоти", за което се издава приходна квитанция.
• Организаторите на спортни мероприятия се задължават да обезпечат финансово, разходите за консумативи (ел. енергия, вода, телефон или озвучителна техника и др.) на заявената спортна проява.
• При ползване на спортните съоръжения представителите на съответната организация следва да представят документа за заплатената такса на отговорника на съответния спортен обект.
• Организаторите на спортни мероприятия се задължават да направят заявка, един месец по рано в ОП "Спортни имоти" за точната дата, час и необходимите уреди и пособия за провеждане на проявата.
4. Организаторите на спортни мероприятия се задължават да подсигурят охрана и медицинско лице по време на провеждане на същите.

РАЗДЕЛ ІІІ

Задължения на ползващите базата, при провеждане на учебно - тренировъчна дейност

1. Спортните обекти и съоръжения за провеждане на учебно - тренировъчна дейност се предоставят безвъзмездно изцяло или частично на детски градини, общообразователни, средни, специални, професионални и висши училища и на извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните, факултативните и свободните занятия с физическо възпитание, спорт и туризъм. Условията за предоставяне за ползване на посочените обекти се определят конкретно с договори, сключени между съответните институции и Кмета на Община град Добрич, без провеждане на търг или конкурс.
2. Спортните обекти и съоръжения се ползват безвъзмездно от юридически лица с нестопанска цел за занимания с физическо възпитание, спорт и туризъм и за учебно-тренировъчна дейност на учениците и студентите, за спорт във въоръжените сили и в Министерството на вътрешните работи, за спорт за всички и за спорт на хора с увреждания, като същите отговарят на следните критерии:
А. Да са регистрирани в съда като юридически лица с нестопанска цел;
Б. Да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Националния регистър на спортните организации на Министерството на физическото възпитание и спорта;
В. Да са членове на лицензирана спортна федерация;
Г. Да развиват спорт, включен в схемите на Министерството на физическото възпитание и спорта;
Д. Да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в националния регистър на Министерство на правосъдието.
Е. Да имат годишен план за спортно развитие, утвърден от управителните им съвети;
Ж. Да имат попълнена декларация, че не осъществяват стопанска дейност.

Съгласно чл. 51, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта не могат да се предоставят за безвъзмездно ползване държавни и общински спортни обекти и съоръжения на юридически и физически лица, осъществяващи стопанска дейност.

При деклариран интерес от страна на спортни клубове, включени в регистъра на Община град Добрич, да ползват спортните имоти на основание заявен и утвърден часови график във връзка с упражнявания от тях вид спорт, Кмета на Община град Добрич, сключва договор за безвъзмездно ползване за срок от 3 (три) години, без провеждане на търг или конкурс.
Според разпоредбите на чл. 50а., ал. 1 ЗФВС спортните обекти и съоръжения - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем при условията на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (Части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем по реда на ал. 2 за срок до 5 години, след решение на общинския съвет, при условие че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват) само на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота. На лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове - техни членове, срокът за предоставяне на имотите може да е до10 години.
3. Спортната база се ползва възмездно от юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи стопанска дейност, като същите заплащат наем, съобразно общинска наредба и изразходваните консумативи (ел. енергия, вода и др.) и отговарят на следните критерии:
А. Да са регистрирани в съда, като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване в частна полза.
Б. Да са членове на лицензирана спортна федерация;
В. Да развиват спорт, включен в схемите на Държавната агенция за младежта и спорта;
Г. Да имат годишен план за спортно развитие, утвърден от управителните им съвети;
При деклариран интерес от страна на спортни клубове, включени в регистъра на Община град Добрич, да ползват спортните имоти на основание заявен часови график във връзка с упражнявания от тях вид спорт. Кмета на Община град Добрич да сключва договори, за възмездно ползване, за срок от 3 (три) години, без провеждане на търг или конкурс.

РАЗДЕЛ ІV

Изисквания и задължения на ползващите базата при провеждане на учебно - тренировъчна дейност за спазване на правила за вътрешен ред в Общинските спортни обекти

1. Влизането в залите и стадионите се разрешава по установения часов график само групово в присъствието на треньора.
2. Преобличането сe извършва в съблекалните, след което същите се заключват, а ценностите се предават на портиера или дежурния.
3.Учебно тренировъчните занимания се провеждат задължително със спортна екипировка.
4. В залите за спортни игри не се допуска тренирането с обувки, чиито ходила увреждат пода.
5. В залите за спортни игри се забранява играенето с топка и други уреди, които биха нанесли вреди на облицовката и тавана.
6. Не се допуска удължаването на тренировъчните занимания без предварителна промяна на графика.
7. Не се допуска бягането и тренирането в коридорите и фоайетата на спортните комплекси.
8. Не се допуска влизането в комплексите с домашни любимци.
9. След приключването на тренировъчното занимание, треньорите и водачите са длъжни да изчакат излизането и на последния състезател от своята група.
10. Ползващите спортните комплекси са длъжни да изпълняват указанията на обслужващия персонал относно хигиената, опазването на обзавеждането, уредите и спортните пособията.
11. Всички нанесени щети на уредите и съоръженията, обзавеждането и материалната част, се заплащат от спортните клубове.

Спортните обекти и съоръжения, собственост на държавата и общините, по изключение могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер при условия и по ред, определени от съответното ведомство и общински съвет, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти и съоръжения.

Приети с решение № 4-16 от 31.01.2012 г.
на Общински съвет град Добрич

 

 

Приложение: Примерен образец на Договор за безвъзмездно ползване на общински спортни обекти

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ!
Д О Г О В О Р

Днес, .............2012 г. в град Добрич, на основание чл. 18, чл. 50, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от ЗФВС между: Община град Добрич, представлявано от Детелина Кирилова Николова - Кмет, наричан за краткост ПОЛЗОДАТЕЛ от една страна и от друга - Спортен клуб "...............................................................", регистриран с решение № ..... от .................... година по фирмено дело № ..../............ г., регист. №........... от регистъра на ММС с председател ............................... - ЕГН ........................ живущ в град Добрич, ул. ................................. наричан в договора ПОЛЗВАТЕЛ, се сключи настоящия договор
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ПОЛЗОДАТЕЛЯТ предоставя за безвъзмездно ползване:
1. Зала ....................................... 1 бр.
2. Сектор ................................... 1 бр.
3. Треньорски стаи 1 бр.
4. Съблекални 1 бр.
5. Медицински кабинет 1 бр.
6. Зала О.Ф.П. 1 бр.
7. Възстановителен център 1 бр.
8. Тоалетни 2 бр.
9. Гардероб 1 бр.

в СК "Добротица" град Добрич, а ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да стопанисва помещенията с грижата на добър стопанин при условията, отразени в договора.
ІІ. СРОК

Община Град Добрич предоставя на Спортен клуб "..................." безвъзмездно право на ползване върху посочения по-горе имот за срок от 3 (три) години.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА " ПОЛЗОДАТЕЛЯ"

1. ПОЛЗОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за недостатъците на имота, за които ПОЛЗВАТЕЛЯ е знаел или е могъл да узнае при сключването на настоящия договор.
2. Трайни подобрения се извършват след писмено разрешение на ПОЛЗОДАТЕЛЯ и за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
3. ПОЛЗОДАТЕЛЯТ се задължава да не възпрепятства спортно тренировъчната работа на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

1. Задължава се да полага грижата на добър стопанин по стопанисването, ползуването и охраната на описания имот.
2. Задължава се да извършва всички дребни ремонти и поправки при нанесени щети от ПОЛЗВАТЕЛЯ.
3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да оборудва с необходимите спортни материали и пособия.
4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да спазва нормативните изисквания и разпоредби на Противопожарната охрана.
5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава всяка седмица да представя часови график за ползване на спортния имот.
6. Задължава се незабавно да уведоми ПОЛЗОДАТЕЛЯ за всички промени в адреса на управление, преобразуване, както и за промяна на други данни, свързани и произтичащи от настоящия договор.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Поради нарушаване на някоя от клаузите на договора.
2. Поради лошо стопанисване.
3. С изтичане срока на действие на договора.
4. При погиване на имота.
Прекратяването на договора се извършва по реда на ЗЗД и ЗОС.

VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, при ползване на допълнителен инвентар или спортни пособия, се задължава да върне същите в състоянието, в което ги е получил.
2. Липсите се установяват с констативен протокол. Ползвателят дължи на Ползодателя обезщетение за констатираните липси по пазарни цени, действащи към момента на установяването им.
3. За всички неуредени в договора въпроси да се прилагат разпоредбите на ЗЗД и ЗОС като постигнатите договорни съгласуваности имат силата на закон за страните.
4. Споровете между страните се уреждат по пътя на преговорите, а при невъзможност - пред съда.
Настоящият договор бе изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от ................ 2012 г.

ПОЛЗОДАТЕЛ:                                                ПОЛЗВАТЕЛ:
КМЕТ:                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/..................../                                                             /......................../


Примерен образец за договор е приет
с решение № 4-16 от 31.01.2012 г.
на Общински съвет град Добрич

 

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре