Правила за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич

ПРАВИЛА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО
В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Община град Добрич подпомага проекти и инициативи в областта на книгоиздаването и книгоразпространението на конкурсен принцип.
2. Финансира се книгоиздаване и книгоразпространение на творби, свързани с историята и развитието на Добрич и на добрички автори.
3. Право да кандидатстват за финансова подкрепа имат физически лица и организации.
4. Нямат право да кандидатстват лица и организации, които не са изпълнили условията по други договори с Община град Добрич.
5. Кметът на Община град Добрич обявява конкурсите за финансова подкрепа на книгоиздаване и книгоразпространение в три сесии през всяка календарна година.
6. Средствата се разпределят на базата на конкурс, провеждан по документи от експертни комисии.
7. Датата на сесиите и условията за участие се популяризират чрез средствата за масова информация и на интернет страницата на Община град Добрич.

ІІ. СЪЗДАВАНЕ, СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ НА ЕКСПЕРТНИТЕ КОМИСИИ

1. Експертните комисии за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич се създават със заповед на Кмета на Община град Добрич, съгласувано с ПК "Култура, вероизповедания и етнически въпроси" към Общински съвет град Добрич.
2. Експертните комисии се състоят от нечетен брой членове, включително и председател, като в заповедта на Кмета се посочват основните им задачи, правата и задълженията.
3. За участие в експертните комисии се привличат творци и специалисти от общински културни институти, съобразено с тематиката на творбата, за чието издаване и/или разпространение се търси финансиране.
4. Експертните комисии имат за задача да дават становище за размера на подкрепата на всеки одобрен проект в рамките на определената сума за съответната сесия.
5. В експертните комисии не могат да участват лица, които са пряко ангажирани с издаването и/или разпространението на творба, за която се кандидатства за финансиране.

6. Заседанията на експертните комисии се насрочват от Председателя на ПК "Култура, вероизповедания и етнически въпроси" към Общински съвет град Добрич, който организира и работата по приемане на документите за кандидатстване.

ІІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

1. Кандидатите подават документи целогодишно, като предложенията трябва да съдържат:
1.1. Цели на предложения проект;
1.2. Очаквани резултати;
1.3. Възможности за реализация - ресурси - финансови и кадрови, привлечени партньори, други източници за финансиране;
1.4. Бюджет на проекта;
1.5. Очаквана подкрепа от Община град Добрич.
2. Най-малко 5 дни преди датата на заседанието, членовете на експертната комисия получават материалите за съответната сесия.
3. За редовни се смятат заседания, когато присъстват най-малко 2/3 от членовете на комисията, посочени в заповедта на Кмета.
4. Преди заседанието си експертните комисии обсъждат, приемат и протоколират основните критерии за оценка на проектите в съответната сесия.
5. Решенията в експертната комисия се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове, като се гласува явно със "за" или "против".
6. Решенията се оформят в протокол, който съдържа:
6.1. проектите, получили одобрение;
6.2. кратки мотиви за решенията.


ІV. КОНТРОЛ

1. ПК "Култура, вероизповедания и етнически въпроси" контролира изпълнението на проекта.
2. След приключване на проекта, финансираното лице/организация се отчита в счетоводството на Община град Добрич, съгласно условията на финансиране.
3. Финансовият отчет не може да включва разходи, направени преди началото на проекта.

 

Правилата за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич са приети с Решение № 15 - 15 от 25 ноември 2008 година на Общински съвет град Добрич.

 

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.57° C слаб снеговалеж
Нагоре