Статут за организиране и провеждане на международен младежки фестивал "Фолклор без граници" 2016 г.

 

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ „ФОЛКЛОР БЕЗ ГРАНИЦИ”

 

СТАТУТ

 

І.Общи положения

 

1.      Международният младежки фестивал „Фолклор без граници” (Фестивалът) се провежда ежегодно в град Добрич през периода юни – август.

2.      Продължителността на Фестивала е не по-малко от 3 дни.

3.      Датите и дните на провеждане се определят всяка година от Организационния комитет на Фестивала.

4.      По време на Фестивала могат да се провеждат и съпътстващи прояви.

5.      Фестивалът се провежда под патронажа на кмета на Община град Добрич.

6.      Фестивалът няма конкурсен характер.


ІІ.Цели на фестивала


„Фолклор без граници“ има следните цели:

 1. Да съдейства за съхраняването и популяризирането  на нематериалното културно наследство.
 2. Да популяризира българския фолклор в страната и чужбина.
 3. Да развива културния обмен в областта на фолклора.
 4. Да мотивира, поощрява и подпомага изявите на младите изпълнители в областта на фолклора.
 5. Да съдейства за обогатяване на културния календар и за развитие на културния туризъм в Община град Добрич.


ІІІ.Символика на фестивала


„Фолклор без граници“  има свое наименование и свой графичен символ.


ІV.Организатори

 

 1. „Фолклор без граници” се организира от Община град Добрич в партньорство с държавни институции и други физически и юридически лица въз основа на подписано  споразумение.
 2. Организирането и провеждането на Фестивала може да се възложи и на външен изпълнител.
 3. Организаторът отговаря за цялостното провеждане на Фестивала – администриране, реклама, набиране на участници, програма и организиране на съпътстващи дейности.

 

 

V. Ръководство на фестивала

 

 1. Ръководен орган на „Фолклор без граници” е Организационният комитет, в който влизат представители на Община град Добрич и на страните партньори.
 2. Председател на Организационния комитет е кметът на Община град Добрич.
 3. Председателят назначава членовете на Организационния комитет. За работата си в този комитет председателят и членовете не получават възнаграждение.
 4. Организационният комитет провежда заседания, които се свикват от председателя и/или по инициатива на някой от членовете на комитета. Заседанията му се считат редовни, ако присъстват не по-малко от 2/3 от членовете. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
 5. Текущата дейност по организацията, подготовката и провеждането на „Фолклор без граници” се осъществява от Дирекция „Хуманитарни дейности”, направление  „Култура” или от външен изпълнител.

 

­VІ. Финансиране

 

 1. „Фолклор без граници” се финансира  със средства от бюджета на Община град Добрич, спонсорства, дарения и целеви средства по защитени проекти.
 2. Бюджетните средствата се планират в бюджета на Дирекция „Хуманитарни дейности“. С решение на Общинския съвет могат да се определят и допълнителни средства за финансиране.
 3. Финансовото обслужване на Фестивала се извършва от Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич.

 

VІІ. Правила за участие във фестивала

 

 1. Във Фестивала могат да участват български и чуждестранни младежки фолклорни ансамбли и танцови състави (състави), подали заявки за участие и одобрени от организационния комитет.
 2. Заявките за участие се изготвят по одобрени от Организационния комитет формуляри и се изпращат по електронен път на електронния адрес на Дирекция „Хуманитарни дейности“. 
 3. Към заявката трябва да бъдат приложени:
  – кратко описание на състава (до 1000 символа )
  • 3 броя снимки (JPG формат)
  • кратко описание на страната, града и региона, който представя съставът (до 1000 символа)
  • точен адрес, телефон, лице за контакт и e-mail  за кореспонденция
  • актуален  видеозапис с изпълнение на състава или линк/препратка към видеоматериал, излъчен в платформа за видеообмен или телевизионен канал.
 4. Заявките и представителните материали се изпращат в срока, посочен от Организационния комитет.
 5. Организационният комитет извършва селекция на съставите за участие във Фестивала. Утвърдените за участие получат уведомителни писма и трябва да потвърдят участието си по електронен път в срок до 10 календарни дни.
 6. Във Фестивала не се допускат състави, участвали през предходната година.
 7. Организаторите поемат разходите по настаняване, храна, транспорт или гориво за автобусите в дните на Фестивала. Те осигуряват също така спешна медицинска помощ и обезпечават сигурността на участниците по време на дефилетата и на концертите през фестивалния период. За всички останали случаи, както и в периода извън дните на Фестивала организаторите не носят отговорност.
 8. Всички състави са длъжни да направят съответните медицински застраховки за периода на пребиваването си в България, респективно за дните на Фестивала.
 9. Пътните разходи до България са за сметка на участниците.
 10. Общият брой на участниците в състав трябва да бъде до 40 човека, в това число ръководители, преводачи, шофьори и друг съпътстващ персонал. Разходите за надвишаващите този брой са за сметка на съответния състав.
 11. Фестивалът не поема ангажименти за настаняване и храна преди започването и/или след приключването на фестивалния период.  Състав, пристигнал и/или отпътувал в дните преди и/или след определените за Фестивала дни, поема разходите си по извънредния престой.
 12. Специален хранителен режим се заявява до 15 календарни дни преди началото на Фестивала от съответния колектив или  участник.
 13. Всяко допълнително или нововъзникнало изискване от страна на състав, се разглежда и решава по преценка на Организационния комитет.
 14. Всеки състав представя програмите си на живо. Танцовият състав трябва да има съпровод с оркестър на живо или да предостави музикален запис на CD и на USB-памет.
 15. За участието си във Фестивала съставите подготвят:
  • фрагменти за дефилета 3 – 5 мин.
  • блок програма от 20 мин.
  • две програми за откриване и закриване на фестивала до 15 мин.
  • двойка в национални костюми за участие в срещи, рекламни и медийни изяви.
 16. Всеки състав е длъжен да осигури националния флаг на своята страна.
 17. Съставът не трябва да поема други ангажименти в периода на Фестивала.
 18. Съставът трябва стриктно да спазва програмата на Фестивала, както и определеното му време за участие в концертите и дефилетата.
 19. Ръководителят на състава е отговорен за дисциплината на групата, в т. ч. за спазването на програмата на Фестивала, добрите отношения с другите групи, както и за артистичното ниво на изпълнителите, съответстващо на представените рекламни материали. 
 20. Община град Добрич притежава всички права върху изпълненията по време на Фестивала, рекламната дейност, излъчването на концертните програми чрез различни частни, национални и обществени медии, издаването на аудио, видео и други материали и тяхното тиражиране в България и чужбина без всякакви задължения към участниците във Фестивала.
 21. Фестивалът предвижда свободно време за почивка и предлага на желаещите съпътстваща културна програма с туристическа цел.
 22. Всички състави получават диплом за участие.

 

VІІІ. Заключителни разпоредби

Този Статут е приет с Решение № 7-10 от 26.04.2016 година на Общински съвет град Добрич. Той отменя Статута за организиране и провеждане на Международен младежки фестивал и конкурс „Фолклор без граници“, приет с Решение № 15-5 от 18 декември 2012 г. и влиза в сила от датата на обнародването му в печата или разгласяването му по друг начин на територията на общината.

Прикачени файлове

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
8.85° C облачно
Нагоре