НАРЕДБА за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда на територията на Община град Добрич

Н А Р Е Д Б А

 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ШУМА В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ИНФРАСТРУКТУРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1 (1) Тази Наредба урежда осигуряването на обществения ред и спокойствието на гражданите, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда на територията на Община град Добрич.

(2) Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички лица, които временно или постоянно пребивават и/или извършват дейност на територията на Община град Добрич.

 

ГЛАВА ВТОРА

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 

Чл. 2 (1) За опазване и осигуряване на обществения ред, спокойствието и почивката на гражданите се забранява:

1.      Викане, пеене, свирене в междублокови и улични пространства на открити обществени места и открити частни имоти;

2.      Използването на музикални инструменти и озвучителна апаратура по улиците на града, в междублокови пространства и в открити частни имоти;

3.      Употребата на алкохол, спиртни напитки, вино и бира, извън функциониращите за тази цел заведения за хранене и развлечения и при провеждане на публични мероприятия;

4.      Спане по пейки или на земята в паркове, градини, ЖП гари, автогари и други обществени места;

5.      Скандали, държание или поведение, нарушаващи морала и добрите нрави;

6.      Посещение на обществени заведения и ползване на обществения градски транспорт в явно нетрезво състояние и/или под въздействието на упойващи вещества;

7.      Нарушаване на реда по какъвто и да е начин в административните сгради.

(2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 100 до 500 лева.

Чл. 3 (1) Забранява се извършване на дейността „рязане на дърва” с технически средства, излъчващи шум на по-малко от 300 м. отстояние от най-близките жилищни сгради и зони за отдих и възстановяване с изключение на дейности, разрешени по реда на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Добрич.

(2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1 на физическите лица се налага административно наказание с глоба в размер от 100 до 300 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2 000 лева.

Чл. 4 (1) Забранява се просията на обществени места и в административни сгради.

(2) Забранява се организирането и провеждането на залагания, както и участието в такива мероприятия на открити обществени места.

(3) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1, на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер на 20 лева.

(4) При нарушаване на разпоредбите на ал. 2 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 300 до 500 лева.

Чл. 5 (1) Провеждане на спортни, културни, политически, синдикални, религиозни и развлекателни мероприятия на открити обществени места се допуска само след подадено уведомление от организаторите на събитието до Кмета на Община град Добрич.

(2) Събрания, митинги и манифестации се провеждат от граждани, от сдружения, от политически и от други обществени организации по реда и при условията на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).

(3) Уведомлението по ал. 1 се подава най-малко 7 (седем) дни преди датата на провеждане на събитието и съдържа: дата, място, начален и краен час на мероприятието, квадратни метри за исканата за ползване общинска площ и описание на използваните технически средства в мероприятието.

(4) Организаторите на мероприятията по ал. 1 и ал. 2 са длъжни да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на имотите - собственост на държавата, общината, юридически и физически лица, и еднолични търговци от повреждане и/или унищожаване.

(5) Забранява се озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение от пътни транспортни средства, с изключение на моторни превозни средства със специален режим на движение и в случаите на провеждане на общински/обществени празнични мероприятия и мероприятия, организирани по реда на ал. 1.

(6) При провеждане на мероприятия по ал. 1 и ал. 2, кметът на общината или упълномощено от него лице уведомява органите на реда за дата, час и координати на отговорно лице/ организатор за провеждане на събитието с цел осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите.

(7) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 100 до 300 лева.

(8) При нарушаване на разпоредбите на ал. 5 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 500 до 1000 лева.

Чл. 6 (1) Забранява се хвърлянето, възпламеняването, изстрелването или задействането по какъвто и да е начин на пиротехнически изделия във водоснабдителната и канализационната система, английските дворове на сградите, контейнерите за твърди битови отпадъци, зелени отпадъци и тези за разделно събиране.

(2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 300 лева.

Чл. 7 На открити обществени места се допуска употреба на пиротехнически изделия при условията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и при спазване изискванията на чл. 5 от настоящата наредба, след съгласуване на действията със Служба „Контрол на общоопасните средства” към Първо Районно управление на МВР - Добрич и уведомление, отправено до Кмета на Община град Добрич най-малко 7 (седем) дни преди мероприятието.

Чл. 8 (1) При провеждане на спортни, културни, политически, синдикални, религиозни и развлекателни мероприятия на открити обществени места, на стадиони, в спортни зали и закрити обществени места се забранява внасянето на всякакви предмети като боксове, вериги, ножове, стъклени бутилки, метални и дървени предмети и други подобни, които при употреба биха застрашили живота и здравето на присъстващите, както и влизането и пребиваването на лица в явно нетрезво състояние и/или под въздействието на упойващи вещества.

(2) Административно - наказателна отговорност носят и лицата, извършващи дейност по охрана, контрол, пропуск или събиране на такси за вход.

(3) При нарушаване на ал. 1, на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 300 до 500 лева.

Чл. 9 (1) Забранява се внасянето и употребата на алкохол, спиртни напитки, вино и бира в учебни, възпитателни, здравни и лечебни заведения, в общежитията, в закрити спортни съоръжения.

(2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 300 до 500 лева.

Чл. 10 (1) Физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци подават заявление по образец до кмета на Общината или до упълномощено от него лице за работното време при откриване на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, както и за промяна на работното им време.

(2) Към заявлението задължително се прилага становище на Регионална здравна инспекция относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени по реда на чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в околната среда.

(3) Заявлението може да бъде изпратено и по електронен път чрез сайта на Община град Добрич при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

(4) Лицата по ал. 1 не могат да извършват дейността си като предизвикват шум над граничните стойности, определени в становището по ал. 2.

Чл. 11 (1) Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и театри, които се посещават от деца, предприемат необходимите действия за осигуряване на безопасността на децата и недопускане на инциденти, като:

  1. Не допускат превишаване на максималния капацитет от посетители (клиенти) на обекта;
  2. Осигурят достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях;
  3. Организират и контролират пропускателния режим;
  4. Предприемат и други необходими действия по осигуряване безопасността на децата и специализираната закрила;
  5. Взаимодействат при необходимост с органите на МВР и с други компетентни държавни и общински органи и организации.

(2) Действията по ал. 1 се отнасят и за лицата, които стопанисват места и обекти, в които се организират групови мероприятия за деца.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ИНФРАСТРУКТУРА

 

Чл. 12 (1) За опазване на общинската собственост и инфраструктура се забранява разместване, унищожаване и повреждане на осветителни тела и на съоръженията на уличното и парково осветление, капаци и решетки на шахти на подземни съоръжения и инсталации, съдове за отпадъци, протовопожарни хидранти, пейки и парково-архитектурни елементи, автобусни навеси и спирки, чешми, фонтани, елементи от декоративната и естествената градска украса, скулптурно-декоративни елементи, пътни знаци, табели, информационни табла, табла „Скръбни вести”, табла за разлепване на афиши, съобщения и реклами, съоръженията за игра на деца на детските и спортните площадки.

(2) При нарушение по ал. 1 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 100 до 1000 лева.

Чл. 13 (1) Забранява се писане, драскане, рисуване и увреждане на фасадите и оградите на обществените сгради, паметниците, културните ценности, пътните знаци и пътните съоръжения.

(2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 100 до 500 лева.

Чл. 14 (1) Забранява се ограждането на терени – общинска собственост, без правно основание.

(2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1, на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 100 до 500 лева.

Чл. 15 (1) Забранява се поставянето, съхраняването и складирането на стоки и амбалаж по площади, тротоари, улици и декоративни настилки на територията на Община град Добрич.

(2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 100 до 300 лева. 

Чл. 16 (1) Забранява се повреждането и/или унищожаването на пътни, тротоарни и площадни настилки, алейната мрежа, озеленени площи, детски площадки, декоративни пешеходни плочници, както и на всички останали елементи на градската инфраструктура.

(2) При нарушаване разпоредбите на ал. 1, на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 1000 до 3000 лева.

Чл. 17 (1) Забранява се отварянето или влизането в подземни и надземни инсталационни колектори, както и отварянето на тротоарни и улични шахти, без писмено разрешение на стопанисващите ги лица.

(2) При отваряне на капаци на улични и тротоарни шахти от оторизирани за това лица, те са длъжни да подсигурят обезопасяването и сигнализацията им, с цел опазване на живота и здравето на хората.

(3) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1 и ал. 2, на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 50 до 200 лева.

Чл. 18 (1) При установяване на нарушения на разпоредбите на чл. 13, чл. 14 и чл. 15 определените от кмета длъжностни лица издават предписание със срок и изисквания за възстановяване.

(2) Физическите лица и/или юридическите лица и едноличните търговци, които не изпълнят в срок предписание на компетентните органи за възстановяване на съответните нарушени елементи на надземната и подземна инфраструктура, съгласно техническите изисквания, се наказват – за физически лица с глоба в размер от 500 до 1000 лева, а за юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лева.

Чл. 19 (1) Забранява се поставянето на афиши, реклами, съобщения, обяви, некролози, нагледни агитационни материали и други подобни извън определените със заповед на кмета места.

(2) Административно – наказателно отговорни по ал. 1 са извършителите, лицата допуснали или наредили извършване на деянието по ал. 1, както и тези, които черпят благоприятни последици за дейността си от тези материали.

(3) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1, физическите лица и/или юридическите лица и едноличните търговци (виновните лица) се налага административно наказание или имуществена санкция, съобразно констатирания брой материали, както следва:

1. До 10 бр. вкл. – глоба или имуществена санкция в размер на 50 лева;

2. От 11 до 50 бр. вкл. - глоба или имуществена санкция в размер на 200 лева;

3. Над 50 бр. – глоба или имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Чл. 20 (1) Наказват се лицата, които не изпълнят в срок предписание на компетентните органи за премахване на афиши, реклами, съобщения, обяви, нагледни агитационни материали и други подобни.

(2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1, на физическите лица се налага административно наказание глоба в размер от 100 до 300 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 300 до 500 лева.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЕСТЕТИЧЕН ВИД И ЧИСТОТА

 

Чл. 21 (1) Забранява се миенето, ремонтирането и гресирането на моторни превозни средства по улиците, булевардите, площадите, тротоарите, парковете, междублоковите пространства и други обществени места по начин, по който се замърсява околната среда.

(2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 100 до 500 лева.

Чл. 22 (1) На открити обществени места - зелени площи, улици, тротоари, площади и др. се забранява:

1.      Изгаряне на всякакъв вид растителност и листна маса;

2.      Палене на огън;

3.      Складиране на лесно запалими материали;

4.      Хвърляне на неугасени предмети.

(2) Забранява се разливането на замърсени води по дворове, тротоари и улични платна, и в съседни имоти.

(3) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 на физическите лица се налага административно наказание глоба в размер от 50 до 100 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 200 до 500 лева.

Чл. 23 (1) Собствениците и/или ползвателите на производствени, административни, обществени сгради, складове, дворове, постройки и съоръжения, гаражи, паркинги, кооперативни пазари и други имоти са длъжни да поддържат чистотата и естетичния вид на стопанисваните и/или ползваните обекти и около тях.

(2) Собствениците и/или ползвателите на варови, бетонови възли и изпълнителите на строителни обекти са длъжни да измиват и почистват излизащите от обекта/строежа моторни превозни средства (МПС) с цел недопускане замърсяване на уличните платна с кал и строителни материали и отпадъци.

(3) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 на физическите лица се налага административно наказание глоба в размер от 50 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 200 до 500 лева.

Чл. 24 (1) Временно ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за разполагане на строителни материали, във връзка с извършване на строителство, ремонт и преустройство на сгради, се извършва след издадено разрешение за тротоарно право и платена такса, определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

(2) След приключване на строителството по ал. 1, ползвателите са длъжни да възстановят за своя сметка предоставените им терени във вид, отговарящ на тяхното предназначение.

(3) В случаите, в които се изисква заемане на уличното платно или части от него се изготвя проект за временна организация и безопасност на движението, съгласуван със Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Добрич.

(4) При нарушаване на разпоредбите на предходните алинеи, на физическите лица се налага административно наказание глоба, в размер от 100 до 500 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция, в размер от 500 до 1000 лева.

Чл. 25 (1) Лицата, които извършват строителни и ремонтни работи върху тротоари, уличното платно и/или прилежащи площи към строежа, следва да обезопасяват и почистват ползваните терени след края на всеки работен ден до приключване на строителните и ремонтни работи.

(2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1, се налага административно наказание глоба, в размер от 100 до 500 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция, в размер от 500 до 1000 лева.

Чл. 26 (1) Собственици и/или ползватели на имоти, всички ръководители на публични учреждения, търговски дружества и кооперации, юридически лица с нестопанска цел, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия и физически лица, обитаващи сгради или обособени обекти в режим на етажната собственост, при снеговалеж и заледяване, са длъжни, лично или чрез трети лица, да организират:

1.      своевременно и постоянно почистване на тротоарите и площадките в района на сградите, които заемат, съответно пред жилищните сгради, за осигуряване на нормален работен процес, безопасно движение и достъп до сградите;

2.      ледените висулки от фасадите на сградите за осигуряване на безопасността на преминаващите пешеходци.

(2) При почистване на сняг и ледените висулки се забранява натрупването им:

1.      върху тротоарите, без да се остави място за движение на пешеходците, както и в обсега на автобусни спирки и срещу входове на гаражи;

2.      по уличното платно, хоризонталните линейни отоци, канализационните и дъждоприемни шахти;

3.      по стволовете на дърветата и в разделителните ивици на булевардите, ако снегът е обработен със съответните препарати.

(3) При нарушение на разпоредбите на предходните алинеи, физическите лица се наказват с административно наказание глоба в размер от 50 до 200 лева., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Чл. 27 (1) Отглеждането на селскостопански животни се разрешава само на териториите на кв. Рилци, местност Алмалиите, местност Богдан, местност Чорчулийките, местност Минково, Западна крайградска зона (бивше ДЗС), и стопански дворове, промишлени зони, намиращи се извън строителните граници на град Добрич, при спазване изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Закона за животновъдството, Закона за пчеларството, Наредба №40 от 2.12.2008 г. за условията за отглеждане на селскостопански животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености, Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

(2) Собствениците на животни в териториите по ал. 1 са длъжни веднага да почистят замърсяванията от животински фекалии при движение на селскостопанските животни по уличната мрежа.

(3) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 100 до 300 лева.

(4) При нарушаване на разпоредбите на ал. 2 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 50 до 100 лева.

Чл. 28 (1) Забранява се пашата на селскостопански животни на територията на паркове, градини, територията на депата за отпадъци, в дворовете на детски градини и ясли, учебни, културни и здравни заведения, както и на местата, забранени за паша по силата на закон, подзаконов нормативен акт или акт на органите на местната власт.

(2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1, на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 100 лева до 300 лева.

Чл. 29 Кметът на общината със заповед определя маршрутите за движение на животни от животновъден обект и/или сборни стада по улиците на териториите, определени в чл. 28, ал. 1 от настоящата наредба.

 

ГЛАВА ПЕТА

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 30 (1) За опазване на реда и осигуряване на спокойствието на гражданите в жилищни сгради за времето от 23:00 до 8:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч., се забранява:

1.      Излъчването на шум, предизвикан от домашни дейности от битов характер;

2.      Използването на музикални инструменти, на озвучителна апаратура и други електронни устройства, възпроизвеждащи шум;

3.      Провеждане на шумни събирания, празненства и битови мероприятия;

4.      Пеене, викане и шумен говор.

(2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1 виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 50 до 200 лева.

Чл. 31 (1) За опазване на реда и осигуряване на спокойствието на гражданите и контрола на шум в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение се забранява:

1.      Изтупването на килими, дрехи и домашен текстил през прозорци, балкони, тераси и лоджии;

2.      Миенето на тераси, балкони и лоджии с открити отточни тръби, изведени към улиците, без да се вземат необходимите мерки за предпазване на преминаващите пешеходци;

3.      Извършване на дейностите „рязане“ и „цепене“ на дърва.

(2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 50 до 200 лева.

Чл. 32 Забранява се на обитателите и посетителите в жилищна сграда да използват техническото оборудване на сградата, по начин който предизвиква нарушаване на тишината, спокойствието и реда в нея.

Чл. 33 Забранява се отглеждането на декоративни животни в мазета, тавани, гаражи, общи части и междуетажни площадки, на територията на Община град Добрич.

Чл. 34 Забранява се приютяването на бездомни кучета или други животни във входовете, стълбищните площадки и другите общи части на сградите.

Чл. 35 Забранява се складиране на лесно запалими материали в мази, тавани, стълбища и стълбищни площадки, проходи, коридори,площадки и общи части на жилищните сгради, ако не са спазени противопожарните правила.

Чл. 36 Забранява се поставянето на недобре закрепени предмети на балконите, терасите, лоджиите и прозорците, застрашаващи сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на преминаващите.

Чл. 37 Забранява се хвърлянето и възпламеняването на пиротехнически изделия и други запалителни и избухливи предмети и смеси през и около жилищните сгради.

Чл. 38 Забранява се директното отвеждане на дим и газове през прозорци, балкони, тераси и лоджии, и стълбищата на сградата.

Чл. 39 Забранява се изливането на вода и изхвърлянето на отпадъци през прозорците, балкони, тераси и лоджии, и стълбищата на сградата.

Чл. 40 Собствениците и/или ползвателите на имотите в жилищните сгради монтират климатични системи, като не допускат увреждане на конструкцията, качеството и вида по фасадите, и осигуряват отвеждане на кондензните води по начин, който гарантира безопасността и здравето на гражданите. 

Чл. 41 При нарушаване на разпоредбите от чл. 32 до чл. 40 на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 20 до 100 лева.

Чл. 42 Общото събрание на етажната собственост може да установи и други мерки или ограничения с цел да се гарантират тишината, спокойствието, безопасността и редът в сградата, по реда на Закона за управление на етажната собственост.

 

ГЛАВА ШЕСТА

Административнонаказателна отговорност

 

Чл. 43 (1) Контролът по изпълнението на настоящата Наредбата се осъществява от Кмета на Общината, Началника на Първо Районно управление на МВР Добрич и Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението - град Добрич.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(3) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица на Община град Добрич, Първо Районно управление на МВР Добрич, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”.

(4) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощен от него замeстник-кмет.

Чл. 44 Задължават се:

(1) Юридически и физически лица да оказват съдействие на служителите от общинската/администрация при изпълнение на служебните им задължения.

(2) Лицата, призовани с писмена покана, надлежно връчена от общинската администрация, да се явят в съответния ден и час, в съответната служба или отдел, освен ако не са на лице уважителни причини за неявяването им.

(3) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1, физическите лица се наказват с административно наказание глоба в размер от 10 до 50 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 50 до 100 лева.

Чл. 45 За всички неуредени случаи в настоящата Наредба, се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

 

1.      „Балконе открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата.

2.      „Лоджияе използваема площ, открита от външната си страна и включена в общия обем на сградата.

3.      „Тераса е открита използваема площ, разположена върху помещения, върху колони или върху терена.

4.      „Елементи на градската инфраструктура са пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, табла, знаци, информационни табла за нуждите на обществения транспорт (обикновени и електронни), чешми, фонтани, часовници, телефонни апарати и други изделия с обществена функция, предназначени за разполагане предимно в публичните пространства.

5.      „Селскостопански животни” са едри преживни животни, дребни преживни животни, свине, еднокопитни животни, зайци, птици, риби и пчелни семейства, отглеждани и развъждани със селскостопанска цел за производство на животински продукти, други селскостопански цели или за работа.

6.      „Декоративни животни” са диви животни, които не представляват заплаха за здравето и живота на хората и животните, за които собствениците им могат да осигурят условия, съответстващи на физиологичните и етологичните им особености.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда.

§ 2. Настоящата Наредба отменя Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, приета с решение № 14-2 от 27.11.2012 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение № 42-4 от 16.02.2015 г., изм. и доп. с решение № 43-2 от 31.03.2015 г., изм. и доп. с решение № 47-4 от 28.07.2015 г., изм. и доп. с решение № 7-2 от 26.04.2016 г.

§ 3. С приемането на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда  на територията на Община град Добрич да бъдат изменени всички текстове в действащите наредби и правилници на територията на Община град Добрич, в които е изписано старото наименование на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда.

§ 4. Кметът на общината издава предвидените в тази наредба заповеди в едномесечен срок от приемането й.

 

(п)

КМЕТ НА ОБЩИНА       

град ДОБРИЧ

   

(п)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

град ДОБРИЧ

                                                                                                                                                                     

Приета с Решение №18-5 от 23.02.2021 г.

на Общински съвет град Добрич

 

Дата на публикуване: 08.03.2021 г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре