НАРЕДБА за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА

 

ГЛАВА ПЪРВА

Общи разпоредби

 

Чл.1.  (1) Тази Наредба урежда осигуряването на обществения ред и спокойствието на гражданите, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на територията на Община град Добрич.

           (2) Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички лица, които временно или постоянно пребивават и/или извършват дейност на територията на Община град Добрич.

 

ГЛАВА ВТОРА

Осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите

 

Чл.2. За осигуряване спокойствието и почивката на гражданите се забранява:

          (1) Нарушаване на тишината по какъвто и да е начин на открити обществени места и в административните сгради.

          (2) (изм. и доп. с реш. № 47-4 от 28.07.2015 г.) Викане, пеене, свирене, ползване на озвучителни уредби, апарати и системи, форсиране на автомобили или мотоциклети и други дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в непосредствена близост до тях, както и употреба на пиротехнически изделия, за времето между 14.00 и 16.00 часа и между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивни дни.

          (3) (изм. и доп. с реш. № 47-4 от 28.07.2015 г.) Използването на музикални инструменти и озвучителна апаратура по улиците на града, в междублокови пространства и в открити частни имоти, както и ползването на звукови сигнали на моторни превозни средства при тържества, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите.         

          (4) Посещение на обществени заведения и ползване на обществения градски транспорт в явно нетрезво състояние.

          (5) Консумиране на спиртни напитки, вино и бира, извън функциониращите с тази цел заведения за хранене и развлечения.

          (6) Спане по пейки или на земята в паркове, градини, ЖП гари, автогари и други обществени места.

         (7) Държание или поведение, нарушаващи морала и добрите нрави.

         (8) При нарушение на разпоредбите на предходните алинеи, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лева.

Чл.3. (1) Забранява се извършване на дейността „рязане на дърва” на по-малко от 300 м отстояние от най-близките жилищни сгради и зони за отдих и възстановяване.

           (2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1 физическите лица се наказват с глоби от 100 до 300 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2 000 лева.

           (3) При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1 000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лева.

           (4) При системно нарушаване на разпоредбите по ал. 1 нарушителите се наказват с временно лишаване от право да упражняват дейността за срок от 1 месец до 1 годинa.

Чл.4. (1) Забранява се тупането на килими от тераси, миенето на тераси с открити отточни тръби, изведени към улиците, без да се вземат необходимите мерки за предпазване на преминаващите пешеходци.

          (2) Забранява се разливането на отпадни води по дворове, тротоари и улични платна.

  (3) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 20 до 200 лева.

Чл.5. (1) Забранява се извършването на дейност по събиране на парични средства и продажба на вещи по домовете на гражданите и в административните сгради.

 (2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 300 лева.

  (3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лева.

Чл.6. (1) Забранява се организирането и провеждането на масови хазартни игри и залагания, както и участието в такива мероприятия, освен в специално предназначените за целта заведения.

          (2) При нарушение на разпоредбата по ал. 1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лева.

          (3) При повторно извършено нарушение се налага наказание глоба в размер от 500 до 1000 лева.

Чл.7. (1) Забранява се миенето, ремонтирането и гресирането на моторни превозни средства по улиците, булевардите, площадите, тротоарите, парковете, междублоковите пространства и други обществени места по начин, по който се замърсява околната среда.

          (2) При нарушение на предходната алинея на виновните лица се налага глоба в размер от 100 до 500 лева.

Чл.8. (1) Забранява се организирането и провеждането на траурни шествия, политически, синдикални, религиозни, спортни и други мероприятия на обществени места без уведомяване на Общината по установения ред.

           (2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лева или имуществена санкция в размер от 300 до 700 лева.

Чл.9.  (1) Забранява се просията.

          (2) На лицата, които извършват просия, се налага наказание глоба в размер от 20 до 100 лева.

Чл. 10.  На открити обществени места се допуска употреба на пиротехнически изделия при условията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и при спазване изискванията на чл. 2, ал. 2 от настоящата наредба, след съгласуване на действията със Служба “Контрол на общоопасните средства” към Първо Районно управление „Полиция” Добрич и уведомление, отправено до Кмета на Община град Добрич най-малко 7 дни преди мероприятието.

Чл.11. (1) Забранява се продажбата на фойерверки от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2 - на лица под 16 години, и от категория 3 - на лица под 18 години.

            (2) Забранява се хвърлянето, възпламеняването, изстрелването или задействането по какъвто и да е начин на пиротехнически изделия, както и носенето и употребата на оръжие на:

             1. политически, синдикални и културни мероприятия, освен ако е необходимо за културното мероприятие;

             2. на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие;

             3. в обществени заведения за хранене и увеселение;

             4. в или в непосредствена близост до здравни и лечебни заведения, в детски и учебни заведения, в социални домове.

     5. върху леснозапалими материали и в английските дворове на сградите. 

    6. в затворени помещения и пътни превозни средства от обществения градски транспорт.

   (3) При нарушение по предходните алинеи, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лева или имуществена санкция в размер от 500 до 700 лева.

   (4) При повторно нарушение по предходните алинеи, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 500 до 700 лева или имуществена санкция в размер от 700 до 1000 лева.

Чл.12. (1) Забранява се продажбата на пиратки, бомбички и други пиротехнически изделия, които биха застрашили живота, здравето и спокойствието на гражданите, освен в специализираните магазини и от лица, притежаващи съответно разрешително.

             (2) При нарушение по предходните алинеи, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лева или имуществена санкция в размер от 500 до 700 лева.

Чл.13. (1) Забранява се продажбата, внасянето и употребата на алкохол в учебни, възпитателни, здравни и лечебни заведения, в общежитията, в открити или закрити спортни съоръжения, на открити обществени места и публични мероприятия.

   (2) При нарушение по ал. 1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300  до 500 лева.

   (3) При повторно нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 500 до 1000 лева.

Чл.14. (1) Забранява се продажбата на тютюн и тютюневи изделия в учебни, възпитателни, здравни и лечебни заведения, в общежитията, в открити или закрити спортни съоръжения, на открити обществени места и публични мероприятия.

    (2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 200  до 300 лева или имуществена санкция в размер от 500 до 700 лева.

    (3) При повторно нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лева или имуществена санкция в размер от 700 до 1000 лева.

Чл.15. (1) Забранява се продажбата на вестници, списания, видео материали, оптични дискове и други носители с еротично и порнографско съдържание на лица под 18 години.

     (2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300  до 500 лева.

Чл.16. (1) Забранява се откритото излагане и рекламиране на порнографски материали.

      (2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300  до 500 лева.

Чл.17.   (1) Забранява се поставянето, съхраняването и складирането на стоки и амбалаж по площади, тротоари, улици и декоративни настилки.

      (2) Забранява се изхвърлянето на битови, строителни и дребни отпадъци извън предназначените за целта места.

      (3) При нарушение по предходните алинеи, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 300 лева.

Чл.18. (1) Забранява се влизането, пребиваването или престоя в търговски обекти на въоръжени с хладно или огнестрелно оръжие лица в явно нетрезво състояние или под въздействието на упойващи вещества.

     (2) Наказателна отговорност носят и лицата, извършващи дейност по охрана, контрол, пропуск или събиране на такси за вход в търговските обекти.

     (3) При нарушаване на разпоредбите по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 500 до 1000 лева или имуществена санкция в размер от 700 до 1500 лева.

     (4) При повторно извършено нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер на 2000 лева или имуществена санкция в размер на 5000 лева и временно лишаване от правото да се упражнява съответната професия или дейност за срок от 1 месец до 1 година.

Чл.19. (1) Юридическите лица и едноличните търговци, стопанисващи обекти, които се посещават от деца, предприемат необходимите действия за осигуряване на безопасността на децата и недопускане на инциденти, като:

Не допускат превишаване на максималния капацитет от посетители (клиенти) на обекта;

Осигурят достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях;

Организират и контролират пропускателния режим;

Предприемат и други необходими действия по осигуряване безопасността на децата и специализираната закрила;

Взаимодействат при необходимост с органите на МВР и с други компетентни държавни и общински органи и организации.

                (2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 2 000 лева, ако не подлежат на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление.

Чл.19а. (1) Забранява се на управители на търговски обекти да допускат пребиваването на лица, ненавършили 18-годишна възраст, на обществени места след 22,00 ч., освен ако не се придружават от родители, попечители, пълнолетно дееспособно лице или други лица, които полагат грижи за дете.

               (2) Забраната по ал. 1 се отнася и за лицата, извършващи дейност по охрана, контрол, пропуск или събиране на такси за вход.

               (3) При нарушаване на разпоредбите по ал. 1 и ал. 2 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 1000 до 2000 лева или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева.

Чл.20.  (1) Управителите на търговските обекти са длъжни да съхраняват в обекта изправни уреди за първоначално пожарогасене и плановете за евакуация на помещенията при пожар.

             (2) При нарушение на разпоредбата по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лева или имуществена санкция в размер от 500 до 700 лева.

Чл.21. Търговците определят работното време на стопанисваните от тях търговски обекти и го обявяват съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите.

Чл.22. (1) Не се допуска работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23.00 и 7.00 часа.

             (2) При нарушаване на разпоредбите по ал. 1, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 300 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2 000 лева.

            (3)  При повторно нарушение по ал. 1, физическите лица се наказват с глоби от 500 до 1 000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 2 000 до 5 000 лева.

Чл.23. (1) Юридическите лица и едноличните търговци, стопанисващи заведения за хранене и развлечения, са длъжни:

              1. При осъществяване на дейността да не превишават показателите на допустими норми (нива) на шум за съответния вид обект, съгласно действащото законодателство в Р България;

             2. Да не допускат озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в урбанизираната територия, за времето между 14.00 и 16.00 часа и между 23.00 и 7.00 часа;

              3. Ако работят на самообслужване и разполагат с открити площи към обектите си да организират събирането и изхвърлянето на съдовете и приборите за еднократна употреба и други отпадъци от дейността им.

              (2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1, т. 2 и т. 3, физическите лица се наказват с глоби от 100 до 300 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 2 000 лева.

              (3) При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоби от 500 до 1 000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 2 000 до 5 000 лева.

Чл. 24. (1) Кметът със заповед може да ограничи работното време на обектите за срок от три до шест месеца в следните случаи:

              1. при наличие на две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум в рамките на една година, чиято основателност е доказана с протокол за замерване от РЗИ или лицензирана лаборатория;

              2. при системни нарушения на обществения ред и спокойствието на гражданите в рамките на работното време по мотивирано искане на органите на Първо РУП Добрич.

             (2) Копие от заповедта за ограничаване на работното време се свежда до знанието на компетентните органи.

Чл.25.  (1) При провеждане на спортни, културни, политически, синдикални, религиозни и развлекателни  мероприятия на стадиони, в спортни зали и закрити обществени места се забранява внасянето на всякакви предмети като боксове, вериги, стъклени бутилки, метални и дървени предмети и други подобни, които при употреба биха застрашили живота и здравето на присъстващите, както и влизането и пребиваването на лица в явно нетрезво състояние или под въздействието на упойващи вещества.

               (2) Административно - наказателна отговорност носят и лицата, извършващи дейност по охрана, контрол, пропуск или събиране на такси за вход.

               (3) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лева.

Чл.26.   (1) Забранява се:

                1. Отглеждането на декоративни животни в мазета, тавани, гаражи и дворове на територията на Община град Добрич.

                 2. Отглеждането на селскостопански и продуктивни животни в апартаменти, тераси, мазета, тавани, гаражи и дворове на територията  на Община град Добрич.

                 3. Пашата на селскостопански и продуктивни животни на територията на паркове, градини, територията на депата за отпадъци, в дворовете на училищата, културните и здравни заведения, както и на местата, забранени за паша по силата на закон, подзаконов нормативен акт или акт на органите на местната власт.

      (2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1, на виновните лица се налага глоба в размер на 100 лева, а при повторно нарушение – глоба в размер на 300 лева.

               (3) Забраната по ал. 1, т. 1 и 2 не се отнася за отглеждането на територията на кв. ”Рилци”, местност „Гаази баба”, Алмалиите, бивше „ДЗС”, местност „Чорчулийките”, Лозята „Минково” и урбанизираните имоти, намиращи се извън строителните граници на град Добрич, при спазване изискванията на Закона за ветеринарно - медицинската дейност, Закона за защита на животните, Наредба № 39 от 01.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености, Наредба № 40 от 2.12.2008 за условията за отглеждане на селскостопански животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености.

Чл.27. Кметът на общината със заповед определя маршрутите за придвижване на селскостопански животни.

 

ГЛАВА ТРЕТА

Опазване на общинската собственост и инфраструктура

 

Чл.28. (1) За опазване на общинската собственост и инфраструктура се забранява разместване и повреждане на съдове за отпадъци, табели, пейки, автобусни навеси, пътни знаци, чешми, фонтани, елементи от декоративната и естествената градска украса, табла “Скръбни вести”, табла за разлепване на афиши, съобщения и реклами, съоръженията за игра на деца на детските и спортните площадки, както и на всички останали елементи на градската инфраструктура.

                 (2) При нарушение по ал. 1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лева.

Чл.29.   (1) Забранява се поставянето на афиши, реклами, съобщения, обяви, некролози, нагледни агитационни материали и други подобни извън определените със заповед на кмета места.

               (2) Административно – наказателно отговорни по ал. 1 са извършителите, лицата допуснали или наредили извършване на деянието по ал. 1, както и тези, които черпят благоприятни последици за дейността си от тези материали.  

                 (3) При нарушение на разпоредбата на ал. 1, на виновните лица се налага наказание, съобразно  констатирания брой материали, както следва:

            1. До 10 бр. вкл. – глоба или имуществена санкция в размер на 50 лева;

              2. От 11 до 50 бр. вкл. - глоба или имуществена санкция в размер на 200 лева;

              3. Над 50 бр. – глоба или имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Чл. 29 а. (1) Наказват се лицата, които не изпълнят в срок предписание на компетентните органи за премахване на афиши, реклами, съобщения, обяви, нагледни агитационни материали и други подобни.

               (2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба или имуществена санкция в размер от 300 до 500 лева.

Чл.30.    (1) Забранява се повреждането, унищожаването, премахването, преместването или разместването на пътни знаци, указателни табели на протовопожарни хидранти, обяви, реклами, нагледни агитационни материали, рекламни табла, афишарки, паркова мебел и други подобни, поставени на определените за целта места. 

                 (2) При нарушение на разпоредбата на ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лева.

Чл.31.    (1) Забранява се писане, драскане и рисуване по фасадите и вътрешната част от общите части на сградите, по оградите, пътните знаци и пътните съоръжения.

        (2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 300 лева.

Чл.32. (1) Забранява се повреждането, премахването или унищожаването на осветителни тела и на съоръженията на уличното и парково осветление.

                (2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 500 до 1000 лева.

Чл.33.   (1) Забранява се използването или ограждането на терени – общинска собственост, без правно основание.

       (2) При нарушение на разпоредбата на ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500  лева.

Чл. 34. (1) Забранява се складирането на земни маси, строителни материали и отпадъци върху терени общинска собственост без предварително заплатено тротоарно право  в Община град Добрич.

               (2)  При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 300 лева.    

               (3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лева и изземване на материалите по ал. 1.

Чл.35. (1) Забранява се повреждането или унищожаването на настилките и парковите съоръжения в озеленените площи.

             (2) При нарушение на разпоредбата на ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 500 до 1000 лева.

Чл.36. (1) Забранява се повреждането или унищожаването на пътни и тротоарни настилки, съоръжения и принадлежности на площадите, уличната, пътната и алейната мрежа, телефонни апарати за обществено ползване, озеленени площи, детски площадки, декоративни пешеходни плочници и скулптурно-декоративни елементи.

   (2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 1000 до 3000 лева.

Чл.37.(1) Всяко лице, което повреди или унищожи движима или недвижима вещ - общинска собственост се наказва.

   (2) На нарушителя по ал. 1 се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лева.

   (3) При повторно нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 500 до 1000 лева.

Чл.38.  Който не изпълни в срок предписание на компетентните органи за възстановяване на съответните нарушени елементи на надземната и подземна инфраструктура, съгласно техническите изисквания, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лева.

Чл.39. (1) Забранява се отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в подземни и надземни инсталационни колектори, без писмено разрешение на стопанисващите ги лица.

            (2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 200 лева.

Чл.40. (1) Забранява се провеждането на панаири, традиционни сборове и масови атракционни прояви извън местата, определени за целта от Кмета на Общината;

           (2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 200 лева.

Чл.41. (1) Забранява се продажбата, както и поставянето на табели за продажба на превозни средства извън предназначените за тази цел специализирани места

            (2) При нарушение на предходната алинея на виновните лица се налага наказание глоба в размер на 100 лева или имуществена санкция в размер на 300 лева.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Поддържане и опазване на околната среда

 

Чл.42. (1) Забранява се:

1. Използване на почва и хумус от общинските терени  без писмено разрешение от Община град Добрич.

          2. Палене на отпадъци, листа, гуми и смоли на открити места, върху зелени площи, улици, тротоари и площадки.

3. Палене на огън в междублоковите пространства, парковете, градините и всички открити терени.

4. Складиране на лесно запалими материали в стълбища, проходи, коридори и площадки на жилищните и обществените сгради.

5. Използване на нестандартни горивни материали - гума, пластмаси и други подобни за отопление или технологични нужди.

6. Извършване на дейности, свързани с отделянето на неприятни дразнещи миризми, установено органолептично.

7. Използване на неизправни локални котелни инсталации, които поради неправилен режим на горене замърсяват въздуха, като отделят сажди и дим над допустимите норми, установено с протокол от лицензирани лаборатории.

8. (нова – реш. № 47-4 от 28.07.2015 г.) Хвърляне на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове и други.

        (2) При нарушение:

1. (доп. с реш. № 47-4 от 28.07.2015 г.) по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 8, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 100 лева.

2. по т. 4 и т. 5, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 250 лева.

3. по т. 6, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 300 лева.

4. по т. 7, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 300 лева.

Чл.43.  (1) При снеговалеж и заледяване, всички ръководители на публични учреждения, търговски дружества и кооперации, юридически лица с нестопанска цел, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия и физически лица, обитаващи сгради или обособени обекти в етажната собственост, са длъжни, лично или чрез трети лица, да организират своевременно и постоянно почистване на тротоарите и площадките в района на сградите, които заемат, съответно пред жилищните сгради, за осигуряване на нормален работен процес, безопасно движение и достъп до сградите.

     (2) При нарушаване на разпоредбата на ал. 1, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лева или имуществена санкция в размер от 150 до 300 лева.

Чл.44.  (1) При почистване на сняг се забранява натрупването му:

             1. върху тротоарите, без да се остави място за движение на пешеходците, както и в обсега на автобусни и тролейбусни спирки и срещу входове на гаражи;

   2. в уличните регули и решетки за оттичането на водата;

   3. по стволовете на дърветата и в разделителните ивици на булевардите, ако снегът е обработен със съответните препарати.

            (2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

Чл.45. За организацията на дейността по снегопочистването, Кметът на Общината издава заповед.

 

ГЛАВА ПЕТА

Строителство

(изм. с реш. № 42-4 от 16.02.2015 г., изм. с реш. № 7-2 от 26.04.2016 г.)

Чл.46. (1) (изм. с реш. № 7-2 от 26.04.2016 г.) Изпълнението на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други, се извършва след подадено писмено уведомление – декларация до Кмета на Община град Добрич, не по-късно от 14 дни преди изпълнението им.

   (2) (изм. с реш. № 7-2 от 26.04.2016 г.) Възложителят е длъжен да уведоми РС „Пожарна безопасност и защита на населението” град Добрич и Център за спешна медицинска помощ – Добрич за началото и срока на строителството по съоветните улици, по които се ограничава движението.

           (3) При необходимост от ограничаване на движението за повече от 24 часа, задължително се съгласува проект за временна организация на движението със Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Добрич.

   (4) (изм. с реш. № 7-2 от 26.04.2016 г.) Лицето по ал. 2, е длъжно да предприеме мерки по обезопасяване на направените изкопи, както и да осигури временни подходи до прилежащите имоти.

           (5) При нарушение на алинея 1, се налага административно наказание глоба в размер от 1000 до 3 000 лева или имуществена санкция, в размер от 3000 до 5000 лева.

           (6) При нарушение на алинеи 2, 3 и 4, се налага административно наказание глоба, в размер от 500 до 1000 лева или имуществена санкция, в размер от 1000 до 3000 лева.

Чл.47. (1) (изм. с реш. № 7-2 от 26.04.2016 г.) Към писменото уведомление по чл. 46, ал. 1, се подават следните данни и документи:

           1. Документи (технически проект - за обекти с дължина над 100 л. м., и/или скица - за обекти с дължина под 100 л.м.), удостоверяващи съгласуване на трасето на предстоящото прокопаване с експлоатационните дружества, осъществяващи дейност на територията на Община град Добрич;

           2. Документ за внесен, по банкова сметка на Община град Добрич, депозит за качество на възстановителните работи на нарушените улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади и други;

   3. Времеви график за поетапно изпълнение на прокопаването, когато дължината на трасето е над 100 л.м., който се съгласува и одобрява от Община град Добрич.

    (2) (изм. с реш. № 7-2 от 26.04.2016 г.) В 7-дневен срок след подаване на уведомлението, възложителят получава потвърдително писмо от Община град Добрич с указан срок за възстановяване на изкопните и/или ремонтни работи и с данни за размера на платения депозит.

            (3) (досег. ал. 2 – изм. с реш. № 7-2 от 26.04.2016 г.) Депозитът по ал. 1, т. 2  се определя на база цена за квадратен метър нарушена площ в размер на 45 лв./м.кв. Стойността се определя по осреднени статистически цени и подлежи на актуализация при промяната им с над 10 %.

    (4) (досег. ал. 3 – изм. с реш. № 7-2 от 26.04.2016 г.) Депозитът се възстановява в срок от 10 работни дни след подаване на Заявление по образец, както следва :

1. при констатирано от комисията по чл. 49 завършване на възстановителните дейности в срок - 40 % от внесената сума;

2. при констатирано от комисията по чл. 49 качествено изпълнение на възстановителните дейности след изтичане на 12 месеца от срока, посочен в уведомлението по чл. 46, ал. 1 – 60 % от внесената сума.

            (5)  (досег. ал. 4 – изм. с реш. № 7-2 от 26.04.2016 г.) Депозитът се задържа от Община град Добрич, както следва:

1. при констатирано от комисията по чл. 49 незавършване на възстановителните дейности в срок - 40 % от внесената сума;

2. при констатирано от комисията по чл. 49 некачествено изпълнение на възстановителните дейности след изтичане на 12 месеца от срока, посочен в уведомлението по чл. 46, ал. 1 – 60 % от внесената сума.

Чл.48. (1) (изм. с реш. № 7-2 от 26.04.2016 г.) Лицето, подало уведомлението за извършване на разкопаване на терени общинска собственост – улични и тротоарни настилки, вътрешно – квартални пространства, площади, зелени площи и други по чл. 46, ал. 1, е длъжно за своя сметка да възстанови разкопаните или повредени по друг начин улични и тротоарни настилки, вътрешно – квартални пространства, площади, зелени площи и други, съгласно приложения в проектната документация детайл за възстановяване, в упоменатите в уведомлението срокове, както и да почисти района на строителните или ремонтни работи.

            (2) При дължина на трасето над 100 л.м., в съответствие с времевия график за поетапно изпълнение по чл. 47, ал. 1, т. 3, се забранява прокопаването на следващ участък от трасето, преди възстановяване на предходен участък.

            (3) При нарушение по алинеи 1 и 2, се налага административно наказание глоба, в размер от 1 000 до 3 000 лева или имуществена санкция, в размер от 3 000 до 5 000 лева.

             Чл.49. Кметът на Община град Добрич назначава със заповед постоянно действаща експертна комисия, която съставя двустранни констативни протоколи за приемане на качеството и/или срочното изпълнение на възстановителните дейности на извършените прокопавания.

Чл.50.(1) Временно ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за разполагане на строителни материали, във връзка с извършване на строителство, ремонт и преустройство на сгради, се извършва след писмено разрешение, издадено от Община град Добрич.

  (2) След приключване на строителството по ал. 1, ползвателите са длъжни да възстановят за своя сметка предоставените им терени във вид, отговарящ на тяхното предназначение.

   (3) В изключителни случаи, за целите по ал. 1 може да се ползва най-много половината от уличното платно, само след изготвяне на проект за временна организация на движението, съгласуван със Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР - Добрич.

  (4) При нарушение на предходните алинеи, се налага административно наказание глоба, в размер от 1000 до 3000 лева или имуществена санкция, в размер от 2000 до 4000 лева.

Чл.51. (1) Лицата, които извършват строителни и ремонтни работи върху уличното платно, следва да са навършили пълнолетие и да са облечени през деня с работен костюм в сигнален цвят или дневно светеща сигнална жилетка, а през нощта да носят към облеклото си светлоотразяващи елементи.

           (2) При нарушение по ал. 1, се налага административно наказание глоба, в размер от 300 до 700 лева или имуществена санкция, в размер от 500 до 1000 лева.

Чл.52. (1) При повреди (аварии) на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва незабавно да бъдат отстранени, чрез прокопаване на улични настилки и/или тротоари, възложителят или експлоатационното дружество могат да започнат ремонтните работи веднага, като са длъжни предварително да уведомят за това Община град Добрич писмено и/или по е-mail. Ремонтните работи се извършват при спазване изискванията на чл. 74 от ЗУТ.

              (2) При повреди (аварии) на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва незабавно да бъдат отстранени, попадащи в обхвата на уличните платна и тротоарите, възложителят или експлоатационното дружество, отстраняващи повредата (аварията), са длъжни, както да предприемат незабавни мерки за обезопасяване на пешеходното и автомобилно движение, съгласно Наредба № 16 от 23.07.2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, така и да уведомят Община град Добрич, Първо РУП Добрич, Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР - Добрич, РС „Пожарна безопасност и защита на населението” - град Добрич и ЦСМП – Добрич за временната организация на движението.

            (3) (изм. и доп. с реш. № 43-2 от 31.03.2015 г.) Възложителят или експлоатационното дружество, извършващо аварийно прокопаване, са длъжни да приключат възстановителните дейности в срок до 15 дни от датата на уведомлението по ал. 1, за което да уведомят Община град Добрич за приемане на качеството и/или срочното изпълнение на възстановителните дейности.

           (4) При нарушение по предходните алинеи, се налага административно наказание глоба, в размер от 1 000 до 3 000 лева или имуществена санкция, в размер от 3 000 до 5 000 лева.

Чл.53. Предвидените в настоящата глава от Наредбата наказания, се налагат на физически или юридически лица, самостоятелно извършили, възложили, наредили или допуснали извършването на действията или бездействията, съставляващи нарушение по тази глава.

ГЛАВА ШЕСТА

Административно-наказателна отговорност

 

Чл.54. (1) Контролът по изпълнението на настоящата Наредбата се осъществява от Кмета на Общината, Началника на Първо Рaйонно управление „Полиция” Добрич и Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението - град Добрич.

    (2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

    (3) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица на Община град Добрич, Първо Районно управление „Полиция” Добрич, Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице.

            (4) Длъжностните лица по ал. 3 са длъжни да съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение.

    (5) Съставените актове и издадените наказателни постановления по тази наредба се вписват в специален регистър от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на Общината. Длъжностното лице, което води регистъра, ежемесечно информира Главния счетоводител и Директора на Дирекция “Бюджет и финанси” към Община град Добрич за вписаните актове и наказателни постановления.

Чл.55. Който не допусне длъжностно лице по чл. 54, ал. 1  в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация с цел възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба в размер на 100 лева.

Чл.56. (1) Административно-наказателната отговорност е лична.

  (2) За административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, дружества, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

  (3) Когато извършителят на административно нарушение е действал в изпълнение на неправомерна служебна заповед, дадена по установения ред, той не носи административно - наказателна отговорност, ако заповедта не е съдържала очевидно за него нарушение.

Чл.57. (1) Административно-наказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост.

     (2) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

     (3) За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и лица, поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.

     (4) При нарушение на Наредбата от военнослужещи и служители в системата на МВР, за съставените актове срещу тях се сезират ръководителите на ведомствата, в които работят.

Чл.58. За всички неуредени случаи в настоящата Наредба, се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.  По смисъла на тази наредба:

       1. ”Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание или принудителна административна мярка за същото по вид нарушение.

      2. “Системни нарушения” са 3 или повече нарушения на тази наредба в рамките на една календарна година.

       3. „Фойерверки от категория 1” - фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради.

      4. „Фойерверки от категория 2” - фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства.

       5. „Фойерверки от категория 3” - фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве.

       6. „Пиротехнически изделия” – фойерверки и сценични пиротехнически изделия от всички категории, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

                 7. „Селскостопански животни” са говеда, биволи, овце, кози, еднокопитни, свине, птици, зайци, пчелни семейства и копринена пеперуда, отглеждани и развъждани със стопанска цел, както и каракачанско куче и българско овчарско куче, отглеждани със селскостопанско предназначение.

                 8. „Продуктивни животни” са всички видове животни, от които се добиват суровини и продукти, предназначени за храна на хората.

                 9. „Декоративни животни” са диви животни, които не представляват заплаха за здравето и живота на хората и животните, за които собствениците им могат да осигурят условия, съответстващи на физиологичните и етологичните им особености.

                               ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§3. Настоящата Наредба отменя Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, общинската собственост и околната среда, приета с решение № 28-2 от 30 ноември 2009 година на Общински съвет град Добрич, изм. с § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич – решение № 33-1 от 23.04.2010 година на Общински съвет град Добрич, изм. с чл. 35 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба за регистриране и отглеждане на кучета на територията на Община град Добрич  - решение № 34-1 от 25.05.2010 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 36-8 от 30.07.2010 година на Общински съвет град Добрич, изм. с решение № 45-1 от 26.04.2011 година на Общински съвет град Добрич.

§4. Кметът на общината издава предвидените в тази наредба заповеди в двумесечен срок от приемането й.

          Наредбата е приета с решение № 14-2 от 27.11.2012 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение № 42-4 от 16.02.2015 г., изм. и доп. с решение № 43-2 от 31.03.2015 г., изм. и доп. с решение № 47-4 от 28.07.2015 г., изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда -  решение № 7-2 от 26.04.2016 г.

Прикачени файлове

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка

10.07.2020

З А П О В Е Д № 922 гр. Добрич, 10.07. 2020 г.     На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето и...

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка
ВИЖ ДОБРИЧ
16.09° C ясно небе
Нагоре