НАРЕДБА за изграждане на общодостъпна среда в град Добрич

НАРЕДБА

за изграждане на общодостъпна среда в град Добрич

Глава първа

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Чл. 1 С тази наредба се определят условията и правилата за устройството и застрояването на град Добрич с оглед ползването на градската среда и сградите от всички групи население, включително хора с увреждания.

Чл. 2 (1) Наредбата се прилага при изработване и изменение на подробните устройствени планове и при изграждане на нови сгради, благоустройствени и други строежи.

(2) При преустройството на съществуващи строежи наредбата се прилага задължително за обекти с обществено предназначение, а за останалите обекти – при изискване на инвеститора за осигуряване на възможност за ползването им от хора с увреждания. 

Чл. 3 (1) Изграждането на градската среда с оглед ползването й от всички  групи население, включително хора с увреждания, се организира от общината.  

(2) Общинският съвет ежегодно приема програми и предвижда средства в бюджета си за реализиране на мероприятия за достъпност на градската среда за всички групи население, включително хора с увреждания.

(3) Общинската администрация по предложение или съгласувано с местните организации на и за хора с увреждания изготвят мотивирани предложения до Общински съвет за преустройство и реконструкция на съществуващата градска среда и на отделни сгради и съоръжения в нея с оглед осигуряване на достъпност за всички групи население, включително хора с увреждания.

(4) Предложения по смисъла на ал.3 до общинската администрация могат да правят и всички юридически и физически лица, включително организации на и за хора с увреждания.

(5) Предложенията по ал.3 се внасят в Общински съвет, по реда, определен в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

(6) С взетите решения по ал.5 могат да се определят:

 1. Конкретната градска среда, сградите и съоръженията, за които трябва да се осигури възможност за ползването им от всички групи население, включително хора с увреждания;
 2. Необходимостта от извършване на изменения на действащите подробни устройствени планове с оглед изграждане на градска среда за ползване от всички групи население, включително хора с увреждания;
 3. Обектите, в които като условие за издаване на разрешение за строеж трябва да се осигури възможност за ползването им от всички групи население, включително хора с увреждания;
 4. Преференции за предприемачите  при преустройство на съществуващи обекти с цел осигуряване на достъпна среда за всички групи население, включително хора с увреждания;
 5. Източниците и размерът на финансовото осигуряване за изграждането на среда, достъпна за всички групи население, включително хора с увреждания;
 6. Отговорността на общинската администрация за изпълнението на решенията.
 

Чл.4 (1) В градската среда се осигурява възможност за придвижване на всички групи население, включително хора с увреждания, както следва:

 1. По хоризонталните комуникационни елементи, обслужващи сградите, посочени в чл.5.
 2. По улиците и пешеходните зони, пешеходните пътеки тип “зебра” на натоварени кръстовища, островите на пътното платно и пешеходните алеи;
 3. По стълбите, свързващи различните нива в градската среда;
 4. По подлези и надлези.

(2) В паркингите на населените места за леките автомобили, които се управляват от хора с увреждания или превозват хора с увреждания се осигуряват паркоместа, с възможно най-добър достъп до входовете, както следва:

Най-малко две паркоместа във всички действащи градски паркинги, в паркингите около   обществените сгради, здравните заведения, заведенията за социални грижи и рехабилитационните центрове, спортните комплекси и производствените сгради.

Чл. 5. Осигуряват се достъп и ползване от всички групи население, включително хора с увреждания, на следните сгради и съоръжения за обществено ползване:

 1. Сгради за търговия, обществено хранене и битово обслужване с площ, по-голяма от 50 кв.м.;
 2. Детски заведения;
 3. Здравни заведения;
 4. Заведения за социални грижи;
 5. Сгради за просветна и научна дейност;
 6. Сгради за културна и обществено-политическа дейност;
 7. Сгради и съоръжения за спорт, отдих и туризъм;
 8. Сгради за административно, комунално и финансово кредитно обслужване;
 9. Сгради за информация (радио,телевизия и др.);
 10.  Сгради за комуникационни системи (съобщения, транспорт, електроснабдяване, ВиК и др.);
 11.  Сгради с производствено предназначение, чието естество позволява осигуряване на работни места за хора с увреждания;
 12.  Жилищни сгради, в които са предвидени жилища за ползване от хора с увреждания;
 13.  Сгради за временно обитаване (хотели,мотели,общежития и др.) с повече от 20 стаи за отдаване под наем.

Глава Втора

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРАДСКАТА СРЕДА И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

 

Чл.6 (1) Хоризонталните комуникационни елементи в населените места по чл.4, ал.1 т.1 и 2 се изпълняват при следните  изисквания:

 1. Тротоарите, пешеходните алеи и островите на пътното платно да бъдат с широчина не по-малка от 120 см, като на определени места трябва да се осигури място за разминаване на две инвалидни колички с широчина не по-малко от 180 см;
 2. Надлъжният наклон на тротоарите и пешеходните алеи да бъде не по-голям от 5%(1:20), а напречният наклон – не по-голям от 1%(1:60).

(2) Преходите от тротоари към пешеходни пътеки  се изпълняват със скосяване на тротоарите с наклон не по-голям от 5%(1:20) при минимална широчина на скосяване 120 см. и  до 0,5 см. височина на бордюра над пътното платно.

(3) Повърхността на скосяване трябва да осигурява безопасно придвижване на колички (инвалидни, детски, товарни и др.), като се  забранява използването на подвижни, хлъзгави и трудни за преодоляване настилки на наклона.

(4) Настилката на скосяване да е контрастна – с цвят и релефност различни от околните пространства.

 

Чл.7 (1) На кръстовища с натоварен пътникопоток зелената светлина на светофарните  уредби да бъде съпроводена от звуков сигнал.

(2) На кръстовища без светофарни уредби, които се намират в близост до обектите, посочени в чл.5, се предвижда светофар за самообслужване със светлинен и звуков сигнал, с необходимата продължителност, като бутонът за задействане на светофара се монтира на височина 100 см. от нивото на прилежащия терен.

(3) На всяка пешеходна пътека трябва да има стоп-линии за спиране на моторните превозни средства.

 

Чл. 8. Елементите, които могат да се използват за свързване на различни нива в градската среда, са:

 1. Стълби;
 2. Рампи;
 3. Повдигателни платформи или асансьори;
 4. В зависимост от конкретните условия едновременно със стълбите се осигуряват и рампи или обходни алеи;
 

Чл.9 (1) Стълбите, свързващи различни нива в градската среда, трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Стълбищните рамена се изграждат с широчина най-малко 150 см и с не по-малко от три стъпала;
 2. Стъпалата се предвиждат със скосени навътре чела с широчина, не по-малка от 30 см. и с височина, не по-малка от 15 см;
 3. Най-малко от едната страна на стълбищното рамо се предвижда двоен парапет с височина 70 см за ползване от деца и 90 см за ползване от възрастни;
 4. Стълбищната площадка да е с дължина, не по-малко от 150 см.

(2) Рампите на открито и тези в подлезите и надлезите, предназначени за ползване от хора с увреждания, трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да имат широчина не по-малка от 120 см, измерена между ръкохватките на парапетите;
 2. Да имат наклон, не по-голям от 5% (1:20); наклон 8% (1:12) се допуска за рампи с дължина, не по-голяма от 200 см;
 3. На всеки 50 см височина или на всеки 10 м дължина, преодолявани чрез рампа, се изгражда площадка с дължина, не по-малка от 200 см;
 4. Към откритите страни на рампите се предвижда двоен парапет - с височина 70 см за ползването му от деца и с височина 90 см за ползването му от възрастни, удобен за хващане и подминаващ рампата с не по-малко от 30 см;
 5. По дължината на свободните страни (една или две) на рампата се предвиждат предпазни бордюри с височина, не по-малка от 5 см. и широчина не по-малка от 15 см. върху, които се монтират парапетите;
 6. Повърхността на рампите трябва да осигурява безопасно придвижване на колички (инвалидни, детски, товарни и др.), като се забранява използването на подвижни, хлъзгави и трудни за преодоляване настилки на наклона;
 7. Преди началото и след края на рампата трябва да има ивица с широчина 50 см, оцветена контрастно и с различен релеф спрямо околното пространство.

(3) Елементите, които свързват различните нива в населените места трябва да бъдат добре осветени.

 

Чл.10. Паркоместата за леки автомобили на хора с увреждания се разполагат в началото на паркинга, по възможност успоредно на тротоара и се изграждат с наклон, не по-голям от 3 на сто и с размери 360 см на 500 см.

 

Чл. 11 (1) Елементите на транспортно-комуникационните системи, предназначени за ползване от хора с увреждания, включително паркоместа, се означават с маркировка и се сигнализират с пътни знаци съгласно Закона за движение по пътищата и правилника за неговото прилагане.

(2) Маркировките да се изпълняват от контрастиращи (жълт цвят) визуално и релефно материали, които не предизвикват алергии.

(3) Пътните знаци да не пречат на движението - да се монтират на височина 180 – 200 см., като стълбовете им се боядисат в контрастни цветове (жълт цвят);

(4) За специални указателни знаци, надписи, информационни карти и друга текстова информация, да се използват ясни и четливи символи, знаци и рисунки, изпълнени контрастно, монтирани на височина 150-170 см при осигурена осветеност ;

(5) Поставянето на средства за сигнализация предварително да се съгласуват с органите за контрол на автотранспорта (КАТ) и техническата служба на общината.

 

Чл. 12.  Всички елементи за обзавеждане на средата в населените места се разполагат и оразмеряват по начин, осигуряващ ползването им от хора с увреждания и трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Пейките в градините, парковете и др. обществени  места се предвиждат дървени, солидни с облегала и в края с ограничители, с височина на седалката не по-голяма от 42 см. и се монтират на разстояние не повече от 50 м. една от друга;
 2. Телефонните апарати и техните елементи се монтират не по-високо от 130 см., като поставките за багаж (чанти,торби и др.) са на височина 75 см над нивото на тротоара;
 3. Пощенските кутии се монтират на височина не повече от 80 см от нивото на тротоара до горния ръб на кутията.
 4. Инсталации и уредби, поставени на по-малка височина от 200 см. от нивото на тротоара, са опасни  за незрящи и слабо зрящи хора и следва да са обезопасени по подходящ звуков начин.
  

Глава трета

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА

 

Чл. 13. В обществените сгради достъпът и свободното придвижване  се осигуряват, както следва:

 1. За сгради без асансьор – в първия етаж, като е недопустимо преодоляване на разлики в нивата само със стъпала или стълби.
 2. За многоетажни сгради с асансьори (административни сгради, поликлиники и др.) – и в по-високите нива и етажи, като е недопустимо преодоляване на разлики в нивата само със стъпала или стълби. Всеки етаж и таблото в асансьора да се обозначат с Брайлов знак.
 3. Във входните и комуникационните пространства (входни предверия и вестибюли, фоайета, коридори, стълби, рампи и асансьори), свързани с обслужването на помещенията с основното предназначение;
 4. В помещенията с основно предназначение (приемни помещения за пътници на гарите, пощенски салони, зали за административно и финансово-кредитно обслужване, търговски, зрителни, лекционни и изложбени зали и др.);
 5. В санитарните помещения, определени за ползване от посетители.
 

Чл. 14 (1) В обектите с производствено, обслужващо и друго предназначение, в които се предвиждат и работни места за хора с увреждане, се осигуряват условия за свободно придвижване на хора с увреждания, както следва:

 1. Във входните и комуникационните пространства (входни вестибюли, преддверия, фоайета, коридори, стълби, рампи, асансьори и др.), обслужващи работните помещения .
 2. В работните помещения, в които се предвиждат работни места за хора с увреждания;
 3. В санитарно-хигиенните и другите спомагателни помещения (съблекални, гардеробни, бани, умивални, тоалетни и др.), обслужващи работните помещения за хора с увреждания;
 4. В помещенията за хранене, здравно обслужване, културни дейности, търговско обслужване и административно управление и сградите и съоръженията за спорт.

(2) Разпределението и оразмеряването на работните и обслужващите помещения по ал. 1 трябва да отговарят на ергономичните, физиологичните и социално-битовите потребности на хора с увреждания ;

 

Чл.15. (1) В жилищните сгради с асансьори, с предвидени в тях жилища за хора с увреждания, се осигурява достъп до жилищата и елементите за общо ползване, както и до обектите за обществено обслужване в приземните етажи на тези жилищни сгради.

(2) Елементи за общо ползване по смисъла на ал. 1 са:

 1. Входните и комуникационните пространства - входни преддверия и фоайета, стълби и стълбищни площадки, рампи, коридори, асансьори и площадки пред входните врати на жилищните сгради;
 2. Помещения и пространства за общо ползване - помещения за колички, разносна търговия, клубове, перални, сушилни и др.
 

Чл.16.  Жилищата, предвидени за обитаване от хора с увреждания, се разполагат в приземения етаж в сградите без асансьори, като се осигурява достъпът до тях чрез рампи съгласно член 9.

 

Чл. 17.  Оразмеряването и функционално-пространственото разпределение, обзавеждането и съоръжаването на сградите и съоръженията по чл.5 трябва да осигуряват безпрепятствено придвижване и достъп на хората с увреждания така, че да отговарят на ергономичните, физиологичните и социално-битовите потребности.

  

Глава четвърта

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СГРАДИТЕ

 

Чл. 18.  Комуникационните елементи на сградите по чл.5, с оглед ползването им от всички групи население, включително хора с увреждания, трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Коридорите се предвиждат с широчина, не по-малка от 150 см;
 2. За преодоляване на разлики  в нивата (денивелации)  в коридори и  фоайета се изграждат рампи съгласно изискванията на чл. 9;
 3. Един от асансьорите в сградата трябва да осигурява достъп на хората с увреждания до горните етажи.  Кабината се оразмерява със светла широчина, не по-малка от 110 см, със светла дълбочина, не по-малка от 140 см, и с широчина на светлия отвор на вратата 90 см, като пред входа на асансьора се осигурява свободна площ за движение с размери, не по-малки от 180 на 150 см;
 4. Асансьорите в сгради, в които се предвижда достъп на хора с увреждания, се съоръжават с устройства за светлинен и звуков сигнал;
 5. Вратите към помещенията, се предвиждат със светла широчина, не по-малка от 90 см.  Допускат се прагове с височина, не по-голяма от 3см;
 6. Един от входовете, по възможност главният, трябва да бъде достижим без стъпала, а когато това е технически нецелесъобразно за изпълнение, се предвижда и рампа, съгласно изискванията на чл.9;
 7. Хоризонталните площадки пред входовете на сградите и входните предверия се изграждат с размери не по-малки от 180 на 150 см.
 8. Входните врати на сградите се предвиждат с широчина на светлия отвор не по-малка от 100 см., като при врати с повече от едно крило най-малко едно от крилата се предвижда с широчина, не по-малко от 90 см, като не се допускат само въртящи се и летящи врати и врати с тежки затварящи устройства;
 9. Външни стълби пред входовете на сградите се изграждат съгласно изискванията на чл.9 и с височина, преодолявана от едно стълбищно рамо, не по-голяма от 120 см.;
 10. Вътрешните стълби се изграждат съгласно изискванията на чл.9 ал.1 и с височина, преодолявана от едно стълбищно рамо, не по-голяма от 180 см., и широчина не по-малка от 120 см., като стълбищните площадки са с размери не по-малки от 150 на 150 см.;

Чл. 19. Санитарните помещения в сградите по чл.5 с оглед ползването им от всички групи население, включително хора с увреждания трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Пред санитарните уреди в санитарните помещения, предназначени за ползване от хора с увреждания, се осигурява свободна площ с размери, не по-малки от 130 на 130см;
 2. В обществените и производствените сгради се изгражда най-малко един санитарен възел (преддверие и тоалетна), като размерите на тоалетната са не по-малки от 140 на 190 см, а на преддверието - не по-малки от 130 на 180 см. Вратата на тоалетната трябва да се отваря навън. 

Чл.20. В жилищните сгради с предвидени в тях жилища за хора с увреждания и в сградите за временно  обитаване (хотели, мотели, почивни станции, общежития, домове за стари хора пансионати и др.), се осигурява свободна не мебелирана площ с размери, не по-малки от 130 на 130 см, за:

 1. Обитаваните помещения на жилищните сгради (дневни, столови и спални);
 2. Обслужващите помещения - преддверия, кухни, санитарни помещения и открити пространства (балкони, лоджии и тераси).

Чл. 21. Помещенията в сградите и обектите за обществено обслужване трябва да отговарят на следните специфични изисквания:

 1. Пред местата, предназначени за ползване от хора с увреждания, се осигурява свободно пространство с размери, не по-малки от 180 на 130 см;
 2. В помещенията, в които съобразно функциите им се предвижда движение по пътеки, през проходи, при касовите апарати и др., се осигурява широчина, не по-малка от 90 см по пътя на придвижването.

Чл.22. В аудиториите,  кабинетите и лабораториите във висшите учебни заведения се осигурява по едно място за хора с увреждания, придвижващи се с инвалидни колички и по едно място за лица с увреден слух, снабдено с индукционна верига и означено по подходящ начин.

 

Чл. 23  (1) В зрителни зали с повече от 200 места се предвижда по едно място за инвалидна количка на всеки 200 места. Местата, предназначени за инвалидни колички, се разполагат в края на редовете и в непосредствена близост до евакуационните изходи.

(2) В залите, предназначени за провеждане на конгреси и конференции, се осигуряват най-малко две места, снабдени с индукционна верига, за лица с увреден слух.

 

Чл. 24.  В сгради и съоръжения за спорт с трибуни до 2000 места се предвиждат най-малко четири места за хора, придвижващи се с инвалидни колички, а при трибуни с повече от 2000 места - по едно място на всеки 2000 места.  Местата за инвалидни колички се разполагат в края на редовете или в самостоятелна ложа и в непосредствена близост до евакуационните изходи.

 

Чл. 25.  При реконструкция на обекти по чл.5, когато е технически трудно да се осигури придвижването за хора с инвалидни колички, се предвиждат временни рампи или повдигателни платформи.

  

Заключителни разпоредби

 

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 169, ал. 1 т. 5 от Закона за устройство на територията.

§ 2. Неразделна част от Наредбата е Приложение 1, в което са дадени схеми,чертежи и таблици за онагледяване на текстовете, относно изискванията към средата в населените места за осигуряване на достъпност за хората с увреждания.

§ 3. Наредбата за изграждане на общодостъпна среда в град Добрич влиза в сила от датата на вземане на Решение на Общински съвет град Добрич за приемането й.

 

Наредбата е приета на редовно заседание на Общински съвет, проведено на 26.03.2002 г., с решение № 42-21/26.03.2002 г. по протокол № 42.

  

КМЕТ НА                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ:                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

_______________________                                                                       _____________________

   (инж. Лъчезар Росенов)                                                                     (доц.д-р Ташо Ташев)

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
6.8° C разкъсана облачност
Нагоре