НАРЕДБА за изграждане на общодостъпна среда в град Добрич

НАРЕДБА

за изграждане на общодостъпна среда в град Добрич

Глава първа

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Чл. 1 С тази наредба се определят условията и правилата за устройството и застрояването на град Добрич с оглед ползването на градската среда и сградите от всички групи население, включително хора с увреждания.

Чл. 2 (1) Наредбата се прилага при изработване и изменение на подробните устройствени планове и при изграждане на нови сгради, благоустройствени и други строежи.

(2) При преустройството на съществуващи строежи наредбата се прилага задължително за обекти с обществено предназначение, а за останалите обекти – при изискване на инвеститора за осигуряване на възможност за ползването им от хора с увреждания. 

Чл. 3 (1) Изграждането на градската среда с оглед ползването й от всички  групи население, включително хора с увреждания, се организира от общината.  

(2) Общинският съвет ежегодно приема програми и предвижда средства в бюджета си за реализиране на мероприятия за достъпност на градската среда за всички групи население, включително хора с увреждания.

(3) Общинската администрация по предложение или съгласувано с местните организации на и за хора с увреждания изготвят мотивирани предложения до Общински съвет за преустройство и реконструкция на съществуващата градска среда и на отделни сгради и съоръжения в нея с оглед осигуряване на достъпност за всички групи население, включително хора с увреждания.

(4) Предложения по смисъла на ал.3 до общинската администрация могат да правят и всички юридически и физически лица, включително организации на и за хора с увреждания.

(5) Предложенията по ал.3 се внасят в Общински съвет, по реда, определен в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

(6) С взетите решения по ал.5 могат да се определят:

 1. Конкретната градска среда, сградите и съоръженията, за които трябва да се осигури възможност за ползването им от всички групи население, включително хора с увреждания;
 2. Необходимостта от извършване на изменения на действащите подробни устройствени планове с оглед изграждане на градска среда за ползване от всички групи население, включително хора с увреждания;
 3. Обектите, в които като условие за издаване на разрешение за строеж трябва да се осигури възможност за ползването им от всички групи население, включително хора с увреждания;
 4. Преференции за предприемачите  при преустройство на съществуващи обекти с цел осигуряване на достъпна среда за всички групи население, включително хора с увреждания;
 5. Източниците и размерът на финансовото осигуряване за изграждането на среда, достъпна за всички групи население, включително хора с увреждания;
 6. Отговорността на общинската администрация за изпълнението на решенията.
 

Чл.4 (1) В градската среда се осигурява възможност за придвижване на всички групи население, включително хора с увреждания, както следва:

 1. По хоризонталните комуникационни елементи, обслужващи сградите, посочени в чл.5.
 2. По улиците и пешеходните зони, пешеходните пътеки тип “зебра” на натоварени кръстовища, островите на пътното платно и пешеходните алеи;
 3. По стълбите, свързващи различните нива в градската среда;
 4. По подлези и надлези.

(2) В паркингите на населените места за леките автомобили, които се управляват от хора с увреждания или превозват хора с увреждания се осигуряват паркоместа, с възможно най-добър достъп до входовете, както следва:

Най-малко две паркоместа във всички действащи градски паркинги, в паркингите около   обществените сгради, здравните заведения, заведенията за социални грижи и рехабилитационните центрове, спортните комплекси и производствените сгради.

Чл. 5. Осигуряват се достъп и ползване от всички групи население, включително хора с увреждания, на следните сгради и съоръжения за обществено ползване:

 1. Сгради за търговия, обществено хранене и битово обслужване с площ, по-голяма от 50 кв.м.;
 2. Детски заведения;
 3. Здравни заведения;
 4. Заведения за социални грижи;
 5. Сгради за просветна и научна дейност;
 6. Сгради за културна и обществено-политическа дейност;
 7. Сгради и съоръжения за спорт, отдих и туризъм;
 8. Сгради за административно, комунално и финансово кредитно обслужване;
 9. Сгради за информация (радио,телевизия и др.);
 10.  Сгради за комуникационни системи (съобщения, транспорт, електроснабдяване, ВиК и др.);
 11.  Сгради с производствено предназначение, чието естество позволява осигуряване на работни места за хора с увреждания;
 12.  Жилищни сгради, в които са предвидени жилища за ползване от хора с увреждания;
 13.  Сгради за временно обитаване (хотели,мотели,общежития и др.) с повече от 20 стаи за отдаване под наем.

Глава Втора

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРАДСКАТА СРЕДА И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

 

Чл.6 (1) Хоризонталните комуникационни елементи в населените места по чл.4, ал.1 т.1 и 2 се изпълняват при следните  изисквания:

 1. Тротоарите, пешеходните алеи и островите на пътното платно да бъдат с широчина не по-малка от 120 см, като на определени места трябва да се осигури място за разминаване на две инвалидни колички с широчина не по-малко от 180 см;
 2. Надлъжният наклон на тротоарите и пешеходните алеи да бъде не по-голям от 5%(1:20), а напречният наклон – не по-голям от 1%(1:60).

(2) Преходите от тротоари към пешеходни пътеки  се изпълняват със скосяване на тротоарите с наклон не по-голям от 5%(1:20) при минимална широчина на скосяване 120 см. и  до 0,5 см. височина на бордюра над пътното платно.

(3) Повърхността на скосяване трябва да осигурява безопасно придвижване на колички (инвалидни, детски, товарни и др.), като се  забранява използването на подвижни, хлъзгави и трудни за преодоляване настилки на наклона.

(4) Настилката на скосяване да е контрастна – с цвят и релефност различни от околните пространства.

 

Чл.7 (1) На кръстовища с натоварен пътникопоток зелената светлина на светофарните  уредби да бъде съпроводена от звуков сигнал.

(2) На кръстовища без светофарни уредби, които се намират в близост до обектите, посочени в чл.5, се предвижда светофар за самообслужване със светлинен и звуков сигнал, с необходимата продължителност, като бутонът за задействане на светофара се монтира на височина 100 см. от нивото на прилежащия терен.

(3) На всяка пешеходна пътека трябва да има стоп-линии за спиране на моторните превозни средства.

 

Чл. 8. Елементите, които могат да се използват за свързване на различни нива в градската среда, са:

 1. Стълби;
 2. Рампи;
 3. Повдигателни платформи или асансьори;
 4. В зависимост от конкретните условия едновременно със стълбите се осигуряват и рампи или обходни алеи;
 

Чл.9 (1) Стълбите, свързващи различни нива в градската среда, трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Стълбищните рамена се изграждат с широчина най-малко 150 см и с не по-малко от три стъпала;
 2. Стъпалата се предвиждат със скосени навътре чела с широчина, не по-малка от 30 см. и с височина, не по-малка от 15 см;
 3. Най-малко от едната страна на стълбищното рамо се предвижда двоен парапет с височина 70 см за ползване от деца и 90 см за ползване от възрастни;
 4. Стълбищната площадка да е с дължина, не по-малко от 150 см.

(2) Рампите на открито и тези в подлезите и надлезите, предназначени за ползване от хора с увреждания, трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да имат широчина не по-малка от 120 см, измерена между ръкохватките на парапетите;
 2. Да имат наклон, не по-голям от 5% (1:20); наклон 8% (1:12) се допуска за рампи с дължина, не по-голяма от 200 см;
 3. На всеки 50 см височина или на всеки 10 м дължина, преодолявани чрез рампа, се изгражда площадка с дължина, не по-малка от 200 см;
 4. Към откритите страни на рампите се предвижда двоен парапет - с височина 70 см за ползването му от деца и с височина 90 см за ползването му от възрастни, удобен за хващане и подминаващ рампата с не по-малко от 30 см;
 5. По дължината на свободните страни (една или две) на рампата се предвиждат предпазни бордюри с височина, не по-малка от 5 см. и широчина не по-малка от 15 см. върху, които се монтират парапетите;
 6. Повърхността на рампите трябва да осигурява безопасно придвижване на колички (инвалидни, детски, товарни и др.), като се забранява използването на подвижни, хлъзгави и трудни за преодоляване настилки на наклона;
 7. Преди началото и след края на рампата трябва да има ивица с широчина 50 см, оцветена контрастно и с различен релеф спрямо околното пространство.

(3) Елементите, които свързват различните нива в населените места трябва да бъдат добре осветени.

 

Чл.10. Паркоместата за леки автомобили на хора с увреждания се разполагат в началото на паркинга, по възможност успоредно на тротоара и се изграждат с наклон, не по-голям от 3 на сто и с размери 360 см на 500 см.

 

Чл. 11 (1) Елементите на транспортно-комуникационните системи, предназначени за ползване от хора с увреждания, включително паркоместа, се означават с маркировка и се сигнализират с пътни знаци съгласно Закона за движение по пътищата и правилника за неговото прилагане.

(2) Маркировките да се изпълняват от контрастиращи (жълт цвят) визуално и релефно материали, които не предизвикват алергии.

(3) Пътните знаци да не пречат на движението - да се монтират на височина 180 – 200 см., като стълбовете им се боядисат в контрастни цветове (жълт цвят);

(4) За специални указателни знаци, надписи, информационни карти и друга текстова информация, да се използват ясни и четливи символи, знаци и рисунки, изпълнени контрастно, монтирани на височина 150-170 см при осигурена осветеност ;

(5) Поставянето на средства за сигнализация предварително да се съгласуват с органите за контрол на автотранспорта (КАТ) и техническата служба на общината.

 

Чл. 12.  Всички елементи за обзавеждане на средата в населените места се разполагат и оразмеряват по начин, осигуряващ ползването им от хора с увреждания и трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Пейките в градините, парковете и др. обществени  места се предвиждат дървени, солидни с облегала и в края с ограничители, с височина на седалката не по-голяма от 42 см. и се монтират на разстояние не повече от 50 м. една от друга;
 2. Телефонните апарати и техните елементи се монтират не по-високо от 130 см., като поставките за багаж (чанти,торби и др.) са на височина 75 см над нивото на тротоара;
 3. Пощенските кутии се монтират на височина не повече от 80 см от нивото на тротоара до горния ръб на кутията.
 4. Инсталации и уредби, поставени на по-малка височина от 200 см. от нивото на тротоара, са опасни  за незрящи и слабо зрящи хора и следва да са обезопасени по подходящ звуков начин.
  

Глава трета

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА

 

Чл. 13. В обществените сгради достъпът и свободното придвижване  се осигуряват, както следва:

 1. За сгради без асансьор – в първия етаж, като е недопустимо преодоляване на разлики в нивата само със стъпала или стълби.
 2. За многоетажни сгради с асансьори (административни сгради, поликлиники и др.) – и в по-високите нива и етажи, като е недопустимо преодоляване на разлики в нивата само със стъпала или стълби. Всеки етаж и таблото в асансьора да се обозначат с Брайлов знак.
 3. Във входните и комуникационните пространства (входни предверия и вестибюли, фоайета, коридори, стълби, рампи и асансьори), свързани с обслужването на помещенията с основното предназначение;
 4. В помещенията с основно предназначение (приемни помещения за пътници на гарите, пощенски салони, зали за административно и финансово-кредитно обслужване, търговски, зрителни, лекционни и изложбени зали и др.);
 5. В санитарните помещения, определени за ползване от посетители.
 

Чл. 14 (1) В обектите с производствено, обслужващо и друго предназначение, в които се предвиждат и работни места за хора с увреждане, се осигуряват условия за свободно придвижване на хора с увреждания, както следва:

 1. Във входните и комуникационните пространства (входни вестибюли, преддверия, фоайета, коридори, стълби, рампи, асансьори и др.), обслужващи работните помещения .
 2. В работните помещения, в които се предвиждат работни места за хора с увреждания;
 3. В санитарно-хигиенните и другите спомагателни помещения (съблекални, гардеробни, бани, умивални, тоалетни и др.), обслужващи работните помещения за хора с увреждания;
 4. В помещенията за хранене, здравно обслужване, културни дейности, търговско обслужване и административно управление и сградите и съоръженията за спорт.

(2) Разпределението и оразмеряването на работните и обслужващите помещения по ал. 1 трябва да отговарят на ергономичните, физиологичните и социално-битовите потребности на хора с увреждания ;

 

Чл.15. (1) В жилищните сгради с асансьори, с предвидени в тях жилища за хора с увреждания, се осигурява достъп до жилищата и елементите за общо ползване, както и до обектите за обществено обслужване в приземните етажи на тези жилищни сгради.

(2) Елементи за общо ползване по смисъла на ал. 1 са:

 1. Входните и комуникационните пространства - входни преддверия и фоайета, стълби и стълбищни площадки, рампи, коридори, асансьори и площадки пред входните врати на жилищните сгради;
 2. Помещения и пространства за общо ползване - помещения за колички, разносна търговия, клубове, перални, сушилни и др.
 

Чл.16.  Жилищата, предвидени за обитаване от хора с увреждания, се разполагат в приземения етаж в сградите без асансьори, като се осигурява достъпът до тях чрез рампи съгласно член 9.

 

Чл. 17.  Оразмеряването и функционално-пространственото разпределение, обзавеждането и съоръжаването на сградите и съоръженията по чл.5 трябва да осигуряват безпрепятствено придвижване и достъп на хората с увреждания така, че да отговарят на ергономичните, физиологичните и социално-битовите потребности.

  

Глава четвърта

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СГРАДИТЕ

 

Чл. 18.  Комуникационните елементи на сградите по чл.5, с оглед ползването им от всички групи население, включително хора с увреждания, трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Коридорите се предвиждат с широчина, не по-малка от 150 см;
 2. За преодоляване на разлики  в нивата (денивелации)  в коридори и  фоайета се изграждат рампи съгласно изискванията на чл. 9;
 3. Един от асансьорите в сградата трябва да осигурява достъп на хората с увреждания до горните етажи.  Кабината се оразмерява със светла широчина, не по-малка от 110 см, със светла дълбочина, не по-малка от 140 см, и с широчина на светлия отвор на вратата 90 см, като пред входа на асансьора се осигурява свободна площ за движение с размери, не по-малки от 180 на 150 см;
 4. Асансьорите в сгради, в които се предвижда достъп на хора с увреждания, се съоръжават с устройства за светлинен и звуков сигнал;
 5. Вратите към помещенията, се предвиждат със светла широчина, не по-малка от 90 см.  Допускат се прагове с височина, не по-голяма от 3см;
 6. Един от входовете, по възможност главният, трябва да бъде достижим без стъпала, а когато това е технически нецелесъобразно за изпълнение, се предвижда и рампа, съгласно изискванията на чл.9;
 7. Хоризонталните площадки пред входовете на сградите и входните предверия се изграждат с размери не по-малки от 180 на 150 см.
 8. Входните врати на сградите се предвиждат с широчина на светлия отвор не по-малка от 100 см., като при врати с повече от едно крило най-малко едно от крилата се предвижда с широчина, не по-малко от 90 см, като не се допускат само въртящи се и летящи врати и врати с тежки затварящи устройства;
 9. Външни стълби пред входовете на сградите се изграждат съгласно изискванията на чл.9 и с височина, преодолявана от едно стълбищно рамо, не по-голяма от 120 см.;
 10. Вътрешните стълби се изграждат съгласно изискванията на чл.9 ал.1 и с височина, преодолявана от едно стълбищно рамо, не по-голяма от 180 см., и широчина не по-малка от 120 см., като стълбищните площадки са с размери не по-малки от 150 на 150 см.;

Чл. 19. Санитарните помещения в сградите по чл.5 с оглед ползването им от всички групи население, включително хора с увреждания трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Пред санитарните уреди в санитарните помещения, предназначени за ползване от хора с увреждания, се осигурява свободна площ с размери, не по-малки от 130 на 130см;
 2. В обществените и производствените сгради се изгражда най-малко един санитарен възел (преддверие и тоалетна), като размерите на тоалетната са не по-малки от 140 на 190 см, а на преддверието - не по-малки от 130 на 180 см. Вратата на тоалетната трябва да се отваря навън. 

Чл.20. В жилищните сгради с предвидени в тях жилища за хора с увреждания и в сградите за временно  обитаване (хотели, мотели, почивни станции, общежития, домове за стари хора пансионати и др.), се осигурява свободна не мебелирана площ с размери, не по-малки от 130 на 130 см, за:

 1. Обитаваните помещения на жилищните сгради (дневни, столови и спални);
 2. Обслужващите помещения - преддверия, кухни, санитарни помещения и открити пространства (балкони, лоджии и тераси).

Чл. 21. Помещенията в сградите и обектите за обществено обслужване трябва да отговарят на следните специфични изисквания:

 1. Пред местата, предназначени за ползване от хора с увреждания, се осигурява свободно пространство с размери, не по-малки от 180 на 130 см;
 2. В помещенията, в които съобразно функциите им се предвижда движение по пътеки, през проходи, при касовите апарати и др., се осигурява широчина, не по-малка от 90 см по пътя на придвижването.

Чл.22. В аудиториите,  кабинетите и лабораториите във висшите учебни заведения се осигурява по едно място за хора с увреждания, придвижващи се с инвалидни колички и по едно място за лица с увреден слух, снабдено с индукционна верига и означено по подходящ начин.

 

Чл. 23  (1) В зрителни зали с повече от 200 места се предвижда по едно място за инвалидна количка на всеки 200 места. Местата, предназначени за инвалидни колички, се разполагат в края на редовете и в непосредствена близост до евакуационните изходи.

(2) В залите, предназначени за провеждане на конгреси и конференции, се осигуряват най-малко две места, снабдени с индукционна верига, за лица с увреден слух.

 

Чл. 24.  В сгради и съоръжения за спорт с трибуни до 2000 места се предвиждат най-малко четири места за хора, придвижващи се с инвалидни колички, а при трибуни с повече от 2000 места - по едно място на всеки 2000 места.  Местата за инвалидни колички се разполагат в края на редовете или в самостоятелна ложа и в непосредствена близост до евакуационните изходи.

 

Чл. 25.  При реконструкция на обекти по чл.5, когато е технически трудно да се осигури придвижването за хора с инвалидни колички, се предвиждат временни рампи или повдигателни платформи.

  

Заключителни разпоредби

 

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 169, ал. 1 т. 5 от Закона за устройство на територията.

§ 2. Неразделна част от Наредбата е Приложение 1, в което са дадени схеми,чертежи и таблици за онагледяване на текстовете, относно изискванията към средата в населените места за осигуряване на достъпност за хората с увреждания.

§ 3. Наредбата за изграждане на общодостъпна среда в град Добрич влиза в сила от датата на вземане на Решение на Общински съвет град Добрич за приемането й.

 

Наредбата е приета на редовно заседание на Общински съвет, проведено на 26.03.2002 г., с решение № 42-21/26.03.2002 г. по протокол № 42.

  

КМЕТ НА                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ:                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

 

_______________________                                                                       _____________________

   (инж. Лъчезар Росенов)                                                                     (доц.д-р Ташо Ташев)

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
1.95° C облачно
Нагоре