НАРЕДБА за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Р а з д е л   I

 

Общи положения

 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества по Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) и в сдружения с нестопанска цел по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Чл. 2. Общински съвет упражнява правата на собственост пряко или чрез Кмета на Общината, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и настоящата наредба.

Чл. 3. С настоящата се определят:

1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;

2. участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в други дружества;

3. участието на общината в други търговски дружества;

4. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;

5. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото;

6. редът за определяне на представители на общината в органите за управление и контрол на търговските дружества, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;

7. изисквания към състава на органите за управление на еднолични търговски дружества с общинско участие;

8. участие на общината в граждански дружества по ЗЗД и сдружения с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ;

9. регистър на търговските дружества, на гражданските дружества и сдруженията с нестопанска цел.

 

 

Р а з д е л   II

 

Образуване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско участие в капитала

 

Чл. 4. /1/ Търговските дружества се образуват, преобразуват и прекратяват по решение на Общинският съвет при реда и по условията на Търговския закон.

/2/ Имоти и вещи – частна общинска собственост, могат да се внасят като непарична вноска в капитала на търговски дружества въз основа на решение на Общински съвет по реда предвиден в Търговския закон;

Чл. 5. Дружествата могат да бъдат:

 1. ЕООД;
 2. ЕАД;
 3. търговски дружества, в които Общината да притежава част от дяловете – ООД;
 4. търговски дружества, в които Общината да притежава част от акциите – АД;
 5. търговски дружества, в които едноличните търговски дружества на общината имат участие в капитала на други търговски дружества /пълно или частично/;
 6. по изключение, Общината може да участва и в други търговски дружества, определени в Търговския закон, стига тя да не е неограничено отговорен съдружник.

Чл. 6. /1/ В дружествата по чл.5 т.1, т. 2 и т.5 /при пълно участие/ Общината е едноличен собственик на капитала.

/2/ В дружествата по чл. 5 т. 3, т. 4 и т.6, Общината е собственик на капитала.  

Чл. 7. /1/ Преобразуването на общински предприятия в еднолични търговски дружества с общинско участие се извършва с решение на Общинския съвет.

   /2/ При преобразуването на общинските предприятия в еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала на новоучредените дружества се включват всички дълготрайни активи на предприятието по баланса към датата на преобразуване.

Чл. 8. Преобразуването на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност в общинско еднолично акционерно дружество и обратно се извършва по решение на Общинския съвет и съгласно правилата, предвидени в Търговския закон.

Чл. 9. Прекратяването на едноличните търговски дружества с общинско участие се извършва с решение на Общинския съвет.

 

Р а з д е л  ІІІ

Органи на управление и контрол на търговските дружества с общинско участие

 

Чл. 10. /1/ Органи на общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност са :

 1. Едноличният собственик на капитала;
 2. Управителят, назначен след провеждане на конкурс, а при дружества по чл. 5 т. 5 /при пълно участие/, управителя на дружеството едноличен собственик на капитала.

       /2/ Органи на общинските еднолични акционерни дружества са:

1.  Едноличният собственик на капитала;

2. Съветът на директорите /едностепенна система на управление/ или надзорният и управителният съвет /двустепенна  система на управление/.

Чл. 11. Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик на капитала в едноличните търговски дружества с общинско участие в рамките на неговите правомощия, установени в съответните закони и уредени в тази Наредба, и определя конкретните правомощия на Кмета.

 Чл. 12. Кметът, в рамките на делегираните му по настоящата Наредба права на управление и разпореждане, издава заповеди.

Чл. 13. В търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, представителите на общината в общото събрание на съдружниците или акционерите се избират от Общинския съвет.

Чл. 14. (изм. и доп. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Органите на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, и техните правомощия се формират при условията и по реда на Търговския закон и съгласно дружествените договори или уставите на тези дружества.

 

Р а з д е л   ІV

Правомощия на органите на едноличните търговски дружества с общинско участие

 

Чл. 15. /1/ Общинският съвет упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност:

 1. образува, преобразува и прекратява дружеството;
 2. изменя и допълва учредителния акт или устав на дружеството;
 3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването;
 4. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала на други търговски дружества;
 5. взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество;
 6. взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях;
 7. взема решения за разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица;
 8. взема решения за допълнителни парични вноски;
 9. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
 10. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
 11. освобождава от отговорност управителя;
 12. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределение на  печалбата и за изплащане на дивиденти;
 13. решение за участие в капитала на други търговски дружества;
 14. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
 15. дава съгласие за закупуване на ДМА, чиято обща балансова стойност за текущата година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година.

 

   /2/ Кметът на общината упражнява следните определени му от Общинския съвет правомощия на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност:

1. назначава временен управител до провеждането на конкурс по чл.32 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно или срокът му е изтекъл, както и при новообразувано или преобразувано ЕООД;

2. (отм. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г.)

3. назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, определя, а при необходимост и удължава срока на ликвидацията;

4. сключва договора за управление с управителя, както и договора за управление с управителя на търговски дружества, в които едноличните търговски дружества на общината имат еднолично/ пълно участие в капитала на други търговски дружества;

5. сключва договор за ликвидация с ликвидатора;

6. предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община град Добрич в качеството й на едноличен собственик на капитала в търговското дружество;

7. дава съгласие за закупуване на ДМА, чиято обща балансова стойност за текущата година  е до 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година.

8. (отм. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г.)

9. (отм. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г.)

Чл. 16.  Управителят на едноличното дружество с ограничена отговорност:

 1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт, настоящата наредба, решенията на общински съвет;
 2. представлява дружеството;
 3. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;
 4. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

Чл. 17. /1/ Общинският съвет упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични акционерни дружества:

1.  учредява, преобразува и прекратява дружеството;

2.  изменя и допълва устава на дружеството;

3.  взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването;

4.  взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за   участие в капитала на други търговски дружества;

 1. решава издаването на облигации;
 2. взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти – собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях;
 3. взема решения за разпореждане с дялове или акции собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически или юридически лица;
 4. взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размерът на участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество;
 5. дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
 6. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
 7. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
 8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;
 9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите или надзорния и управителния съвет.

/2/ Кметът на общината упражнява следните, определени му от Общинския съвет правомощия на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични акционерни дружества:

 1. назначава временен съвет на директорите /при едностепенна система на управление/ или временен надзорен съвет и управителен съвет /при двустепенна система на управление/ до провеждането на конкурс по чл.32 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на управлението с членовете на съвета на директорите или надзорния съвет е прекратен предсрочно или е изтекъл срокът им и сключва договори с тях, както и при новоучредено или преобразувано ЕАД;
 2. (отм. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г.)
 3. взема решения за предявяване на иск срещу членовете на съвета на директорите или срещу членовете на надзорния и управителния съвет и назначава представители за водене на процес;
 4. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, определя срока за ликвидация както и при необходимост удължава същия;
 5. сключва договори с ликвидатора;
 6. предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община град Добрич в качеството й на едноличен собственик на капитала в търговското дружество.

Чл. 18. /1/ Съветът на Директорите:

 1. представлява дружеството;
 2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове – изпълнителен член;
 3. одобрява щатното разписание на дружеството;
 4. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общински съвет, респ. На Кмета на Общината.

/2/ Надзорния съвет:

1.  избира членове на управителния съвет, определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;

2.  представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет;

3. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общински съвет, респ. На Кмета на Общината.

/4/ Управителният съвет:

1.  управлява и представлява дружеството под контрола на надзорния съвет;

2. решава всички въпроси, които не са  от изключителна компетентност на Общински съвет, респ. На Кмета на Общината и на Надзорния съвет.

Чл. 19. В еднолично акционерно дружество едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Чл. 20. Учредителните актове или уставите на едноличните търговски дружества с общинско участие се приемат от Общински съвет и се подписват от Кмета на Общината и Председателя на Общински съвет.

 

Р а з д е л   V

Особени правила при сключване на някои видове договори

 

Чл. 21. /1/ В капитала на търговски дружества могат да се апортират движими вещи и недвижими имоти –частна общинска собственост или вещни права върху тях, след решение на общински съвет.

            /2/ Оценката на имотите и вещите по ал. 1 се извършва по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон.

/3/ В случаите на § 10, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, оценката на имотите и вещите се извършва от лицензиран от Агенцията по приватизация оценител, определен със Заповед на Кмета на Общината.

Чл. 22 /1/ Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по ред, определен в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.

   /2/ Решението за провеждане на публичния търг или публичния конкурс за отдаване под наем се взема от Управителя на едноличното общинско дружество с ограничена отговорност, съответно от Съвета на директорите /при едностепенна система на управление/ или Управителния съвет /при двустепенна система на управление/ на едноличното общинско акционерно дружество и след съгласието на Кмета на Общината до 5 години, а над 5 години с решение на Общински съвет. Същите органи упражняват посочените в Наредбата на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество правомощия на Кмета по отношение на провеждането на търга или конкурса.

   /3/ Разпореждане с ДМА, чиято обща балансова стойност за текущата година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година, се извършва след решение на Общинския съвет.

   /4/ Ал.1 не се прилага при сключване на договори с държавни или общински предприятия или учреждения.

   /5/ Отдаването под наем на недвижими имоти или части от такива имоти между търговски дружества, в които Община град Добрич е едноличен собственик на капитала, става по цени 10 на сто от определените от Общинския съвет базисни цени за отдаване под наем на общинско имущество.

   /6/ Цените по договорите за наем, сключени по реда и условията на ал.1, не могат да бъдат по-ниски от базисните наемни цени, утвърдени и актуализирани с решение на Общински съвет град Добрич.

      /7/ (нова – реш. № 13-3 от 30.10.2012 г.) Общински съвет дава право на управителите на фирми със 100 % общинско участие, с предоставени за стопанисване и управление  и заведени в счетоводния баланс на дружествата жилища, да подписват договори за отдаване под наем на общински жилищен имот с наематели, след издаване на заповед за настаняване от Кмета на Община град Добрич.

 

Чл. 23. Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на общинския съвет.

Р а з д е л  VI

 

Задължения на представителите на общината в търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник

Чл. 24. В търговските дружества с ограничена отговорност, в които общината е съдружник, представителите по чл.13 от Наредбата правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на съдружниците само след изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, когато се касае до следните случаи:

 1. изменяне и допълване на дружествения договор;
 2. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял;
 3. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
 4. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 5. решение за допълнителни парични вноски;
 6. решение за участие в капитала на други търговски дружества;
 7. обезпечения в полза на трети лица;
 8. сключване на договори за кредитиране на трети лица;
 9. учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
 10. преобразуване и прекратяване на дружеството.

Чл. 25. В търговските дружества с ограничена отговорност, в които общината е съдружник, представителите по чл.13 от Наредбата правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на съдружниците само след изрично решение на Кмета на Община град Добрич, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, когато се касае до следните случаи:

 1. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалби и изплащането на дивиденти;
 2. избиране на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
 3. решение за откриване и закриване на клонове.

Чл. 26. В акционерните търговски дружества, в които общината е акционер, представителите по чл.13 от Наредбата правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото събрание на акционерите само след изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, действията или становищата, когато се касае до следните случаи:

 1. изменяне или допълване на устава на дружеството;
 2. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
 3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
 4. обезпечения в полза на трето лице;
 5. сключване на договори за кредитиране на трети лица;
 6. даване на разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;
 7. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
 8. одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка на експерт – счетоводителя, разпределяне на печалбата и изплащане на дивиденти;
 9. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, съответно на Надзорния съвет и определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет, съответно на членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
 10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите и на Надзорния съвет, на Управителния съвет.

Чл. 27. В търговските дружества с ограничена отговорност, в които общината е съдружник, както и в акционерните търговски дружества, в които общината е акционер, представителите по чл.13 от Наредбата:

1. предлагат за одобрение от Общински съвет варианти за решения по въпросите от предварително обявения Дневен ред на съответния орган за управление;

2. са длъжни да защитават интересите на Общината и да отчитат писмено дейността си пред Общински съвет, както и да информират в три дневен срок Председателя на Общински съвет и Кмета за предстоящи и приключили заседания на управителните органи, като предоставят дневния ред и копие от протоколите на заседанията;

3. при неизпълнение на задълженията по т.2 Общински съвет може да смени представителя на Общината по чл.13 от Наредбата.

 

Р а з д е л VII

Състав на органите на едноличните търговски дружества с общинско участие

 

Чл. 28. /1/ Управители на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност могат да бъдат физически лица, които не са регистрирани като търговци по ТЗ.

     /2/ Членове на съвета на директорите на общинските еднолични акционерни дружества, съответно на надзорния или управителния съвет, могат да бъдат както физически лица, така и търговски дружества, кооперации /с изключение на ЖСК/ или юридически лица с нестопанска цел. Юридическите лица се представляват в управителните органи от законните си представители или други изрично и писмено упълномощени от тях физически лица.

Чл. 29. Не могат да бъдат управители на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност физически лица, които:

 1. от свое или чуждо име извършват търговски сделки;
 2. са неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни търговски дружества;
 3. заемат длъжност в управителни органи на други търговски дружества;
 4. са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално-отчетническа длъжност – до изтичане срока на наказанието;
 5. са били членове на управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност – ако са останали неудовлетворени кредитори;
 6. са народни представители, общински съветници, кметове или държавни служители;
 7. работят по трудов договор.

Чл. 30. Не могат да бъдат членове на съвета на директорите, надзорните и управителните съвети, физически и юридически лица,  които:

1.  от свое или от чуждо име извършват конкурентни на дружеството търговски сделки;

2. са неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни търговски дружества;

3. участват като съдружници или акционери в търговски                        дружества с конкурентна на дружеството търговска дейност;

4.  са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално-отчетническа длъжност – до изтичане срока на наказанието;

5.  са били членове на управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

6.  са съпрузи или роднини по права линия, по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително на член на управителен орган;

7.  са управители или членове на управителни органи на друго дружество;

8.  са народни представители, общински съветници, кметове или държавни служители.

 

 

Р а з д е л  VІІІ

 

Възлагане на управлението на  търговски дружества с общинско участие

(изм. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

 

Чл. 31. /1/ (изм. и доп. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Управлението на едноличните търговски дружества с общинско участие се възлага с договори за управление, сключени между Кмета на общината и съответния управител, членове на съвета на директорите или надзорен съвет, като контролът върху изпълнението им се упражнява от Кмета.

/2/ (нова - реш. № 47-5 от 28.07.2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Възлагането на управлението на търговски дружества, в които Общината е съдружник или акционер, става с договор за управление при условията и по реда на Търговския закон.

           /3/ (нова - реш. № 47-5 от 28.07.2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Контролът за изпълнението на учредителния акт/дружествения договор и контролът за опазване имуществото на търговските дружества с общинско участие, се осъществява от Общински съвет.

 

Чл. 32 /1/ Управлението се възлага след провеждане на конкурс по ред и условия, утвърдени от Общинския съвет /Приложение №1, неразделна част от настоящата Наредба./

   /2/ Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато Кметът на общината назначава временен управител, временен съвет на директорите или надзорен съвет.

      /3/ В тримесечен срок от назначаването на временния управител, съответно на временния съвет на директорите или надзорен съвет, се обявява конкурс за възлагане на управлението на търговското дружество.

   ­/4/ (доп. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Управлението на общинските търговски дружества, които са лечебни заведения, се възлага след провеждане на конкурс в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения и Закона за лечебните заведения. Избраният по този ред управител има право да практикува в управляваното от него лечебно заведение специалността си за поддържане на квалификацията по утвърден график на лечебното заведение до три часа дневно, без право на допълнителни часове от РЗОК. Графикът се изготвя съгласно Закона за лечебните заведения и Националния рамков договор. Възнаграждението за извършването на тази дейност се определя съобразно Вътрешните правила за работна заплата на лечебното заведение.

   /5/ (нов - реш. № 47-5 от 28.07.2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Месечното възнаграждение на управителя се определя съгласно Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в Приложение № 1 към раздел V, т. 5.1 от Договора за управление, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец. Това изключение не важи за новоизбрания управител на лечебно заведение.

Чл. 33. Договорите за управление се сключват за срок не по-дълъг от четири години.  

Чл. 34. Договорите за управление уреждат:

1.задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, съответно на членовете на съвета на директорите или надзорния съвет, както и начина на взаимодействието им с другите органи на дружеството;

                        2. размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя, съответно на членовете на съвета на директорите или надзорния съвет;

3.отговорността на страните при неизпълнение на задълженията;

                              4.основанията за прекратяване.

Чл. 34а. (нов – реш. № 47-5 от 28.07.2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) /1/ Управителят/изпълнителният директор или управителният съвет на търговските дружества с общинско участие, се задължават да изготвят ежегодно бизнес задача на дружеството и да я представят на Общински съвет до 30 ноември. 

/2/ Бизнес задачата по ал.1 следва да е изготвена в съответствие с бизнес плана/програмата за срока на управление и да има следното съдържание: структура на приходите и разходите, финансов резултат, източници на финансиране, инвестиции и иновации, управление на активите, управление на персонала, вкл. щатно разписание, както и показатели за финансово-икономически анализ.  

 

Чл.34б. (нов – реш. № 47-5 от 28.07.2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) /1/ Управителят/изпълнителният директор или управителният съвет на търговските дружества с общинско участие, са длъжни в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие, да представят на Кмета писмен отчет за резултатите от изпълнението на бизнес задачата на дружеството.

/2/ Управителят/изпълнителният директор или управителният съвет на търговските дружества с общинско участие, са длъжни в срок до 10 март да представят на Кмета и на Общински съвет годишен отчет за дейността на дружеството. Към отчета задължително се прилагат следните документи: годишен финансов отчет, приложенията към него и отчет за изпълнение на бизнес задачата.

 

Чл.34в. (нов – реш. № 47-5 от 28.07.2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) Кметът на Общината може да възлага на общинското звено за одит извършването на одит на едноличните търговски дружества с общинско участие и тези с над 50% общинско участие в капитала. Резултатите от одита се представят за сведение на Общински съвет, след приключване на проверката.

 

 Чл. 35. /1/ Кметът на общината назначава ликвидатори и сключва договори с назначените ликвидатори на едноличните търговски дружества с общинско участие, в които се посочват задълженията на ликвидатора, срока, в който следва да завърши ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора.

   /2/ При незавършване на ликвидацията в срок договорът с ликвидатора може да бъде удължен от Кмета.

Чл. 36. Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2. са неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни търговски дружества;

3. са управители или членове на управителни органи на други дружества;

4. са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално- отчетническа длъжност – до изтичане срока на наказанието;

5. са народни представители, общински съветници, кметове или държавни служители;

6. са били членове на управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност – ако са останали неудовлетворени кредитори.

 

Р а з д е л  ІХ

Ред за участие на Общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите

 

Чл. 37. За осъществяване на стопанска дейност Общината може да участва в граждански дружества, образувани по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Чл. 38. С договора за дружество, Общината съвместно с друго лице или лица се съгласява/т да обединят своите усилия за постигането на една обща цел.

Чл. 39. /1/ Решения за участие на Общината като съдружник в гражданско дружество, както и прекратяването на участието, при участие на Общината с парична сума до 20 000 лева се взема от Кмета на Общината.

/2/ При участие на общината с парична сума над 20 000 лева, както и при участие със свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в гражданското дружество се взема от Общински съвет град Добрич.

Чл. 40 /1/ Общински съвет град Добрич определя представителя на Общината в гражданското дружество при условията на ал.2 на чл.39;

              /2/ Кмета на Община град Добрич определя представителя на Общината в граждански дружества по ал. 1 на чл. 39.

Чл. 41. /1/ Лицето по чл.40 има правата и задълженията дадени от закона и дружествения договор на съдружника в сдружението.

  /2/ В дружествения договор се определят случаите в които решенията относно работите на дружеството се вземат от общински съвет, респ. От Кмета на Общината.

Чл. 42. Относно неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 357 – чл. 362 от Закона за задълженията и договорите.

 

Р а з д е л  Х

Ред за участие на Общината в сдружения с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ

 

Чл. 43./1/ Общината може да участва в сдружения с нестопанска цел и да осъществява стопанска дейност чрез тях.

            /2/ Сдруженията с нестопанска цел, в които участва общината, могат да осъществяват дейност само в обществена полза. 

Чл. 44. Общински съвет взема решение:

 1. за участие на общината в сдружение с нестопанска цел;
 2. за прекратяване на членството на общината в сдружение с нестопанска цел.

Чл. 45. Решението за участие на Общината в сдружение с нестопанска цел и за образуване на сдружение с нестопанска цел съдържа:

 1. съгласие за участие на общината в сдружението, определяне на представител на общината в общото събрание, както и предложения за представител на общината в органите на управление и контрол;
 2. при образуване на сдружение с нестопанска цел – седалището и адреса на управление, наименование, цели и средства за постигане, предмет на дейност, както и утвърждава устава на сдружението; представителя на общината в органите на управление и контрол на сдружението, ако съответно бъде избран от общото събрание, както и представителя на общината в общото събрание.

Чл. 46. /1/ Представителят на общината в общото събрание дава мнения становища и гласува, след решение на Общински съвет град Добрич в следните случаи:

1. изменя и допълва устава;

2. приема и изключва членове;

3. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

4. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

5. взема и други решения, предвидени в устава.

/2/ Представителят на общината в общото събрание дава мнения становища и гласува, след решение на Кмета в следните случаи:

1. избира и освобождава членовете на управителния съвет;

2. взема решение за откриване и закриване на клонове;

3. взема решение за участие в други организации;

4. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

5. приема отчета за дейността на управителния съвет;

6. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

7. приема други вътрешни актове;

8. приема бюджета на сдружението.

Чл. 47. Представителят на Общината в Общото събрание информира Общински съвет и Кмета на Общината за дейността на сдружението най – малко два пъти годишно.

Чл. 48. За неуредените в настоящия раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и устава на сдружението.

 

Раздел XІ

Публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината

 

Чл. 49 /1/ В общината се създават и поддържат публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината.

/2/ (изм. с реш. № 4-8 от 31.01.2012 г.) Образците на регистрите, редът за воденето и съхранението им,  се извършва по реда на Наредба № 8 от 17.12.2009 година за утвърждаване на образците на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост и за определяне на реда за съставянето, воденето и съхранението им.

/3/ На вписване в регистъра подлежат:

 1. Еднолични търговски дружества с общинско имущество;
 2. Смесени търговски дружества, в които общината е акционер или съдружник;
 3. Гражданските сдружения в които общината е съдружник;
 4. Сдружения с нестопанска цел в които общината участва.

/4/ (изм. с реш. № 4-8 от 31.01.2012 г.) Регистърът на предприятията, създадени с общинско имущество, предприятията с общинско участие, сдруженията с нестопанска цел, в които Общината участва и гражданските сдружения, в които Общината е съдружник, е публичен.

Чл. 50 (изм. с реш. № 4-8 от 31.01.2012 г.) Регистърът на предприятията, създадени с общинско имущество, предприятията с общинско участие, сдруженията с нестопанска цел, в които Общината участва и гражданските сдружения, в които Общината е съдружник, се води съгласно изискванията на Наредба № 8 от 17.12.2009 година за утвърждаване на образците на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост и за определяне на реда за съставянето, воденето и съхранението им.

Чл. 51 /1/ Вписването в регистъра се извършва от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на Общината.

/2/ Длъжностното лице по ал.1 извършва вписване в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ промените на подлежащите на вписване обстоятелства.

/3/  Длъжностното лице по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва.

Чл. 52 Органите на управление на едноличните търговски дружества и лицата, упълномощени да представляват Общината в търговските дружества, изпращат в Общината преписи от издадени от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване регистъра на търговските дружества и на предприятията с общинско участие в 7 /седем/ дневен срок от издаването им.

 

 

Раздел XІІ

(отм. с реш. № 4-8 от 31.01.2012 г.)

 

 

 

Заключителни разпоредби

 

 

            §1. Настоящата наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 51, ал. 5 от Закона за общинската собственост и влиза в сила от 01.01.2009 г.

  §2. Настоящата Наредба отменя Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с решение № 19-1/26.10.2004 г., изм. и доп. с решения №№ 25-5/25.01.2005 г., 32-16/26.07.2005 г. , 52-22/30.01.2007 г. на Общински съвет град Добрич.

  §3. (отм. с реш. № 4-8 от 31.01.2012 г.)

            §4. (нов – реш. № 48-2 от 16.09.2015 г.) Договорите за възлагане на управление на ЕООД с общинско имущество, сключени преди влизането в сила на изменението и допълнението на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, прието с решение № 47-5/28.07.2015 г. на Общински съвет град Добрич, запазват правното си действие до изтичане срока на съответните договори.

 

          

 

(п)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

град ДОБРИЧ

 

 

 

 

 

              (п)

КМЕТ НА ОБЩИНА град ДОБРИЧ

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ГРАЖДАНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ И СДРУЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 

Ред и условия за провеждане на конкурсите за възлагане на управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие

 

 1. Процедурата за провеждане на конкурсите за възлагане на управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие се открива с решение на Общински съвет Добрич. Кметът на Общината предлага на Общинския съвет състава на комисия за подготовка и провеждане на конкурса.
 2. Въз основа на решението на Общинския съвет за откриване на конкурса,  Кметът на Общината издава Заповед, в която определя поименния състав на Комисията, минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността, условията на конкурса, необходимите документи, мястото и сроковете за подаването им.
 3. Въз основа на заповедта на Кмета, се публикува обявата, която съдържа реквизитите, посочени в Заповедта. Публикуването на обявата се извършва, най-малко в един местен ежедневник и един централен ежедневник, и на официалната интернет страница на общината.
 4. Конкурсът се провежда в 3 етапа: Допускане по документи; Изготвяне на бизнес план (програма за управление) и оценка на плана от комисията; Събеседване с кандидатите.
 5. Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в 15 дневен срок след публикуване на обявата в деловодството на Община град Добрич.
 6. След изтичане срока за подаване на конкурсните документи, Комисията проверява допустимостта на кандидатите до участие в конкурса. Допускат се кандидатите, които са представили всички посочени в обявата документи и отговарят на описаните в нея изисквания. Комисията съставя протокол относно това, кои кандидати са допуснати до участие в конкурса. Всички кандидати се уведомяват писмено за решението на комисията.
 7. Когато броят на допуснатите кандидати за дадено дружество е по-малък от 2-ма, процедурата по приемане на документи и допускане на кандидатите за участие в конкурса се провежда отново, като обявата се публикува в 3-дневен срок от датата на протокола по т. 6. Документи на нови кандидатите за участие в конкурса се приемат в деловодството на Община град Добрич в 15 дневен срок след публикуване на обявата. Допуснатите кандидати не подават повторно документи за участие. Комисията разглежда новопостъпилите документи и съставя окончателен протокол за допуснатите кандидати.
 8. В 3-дневен срок от датата на изготвяне на протокола по т.6, съответно от датата на съставяне на протокола по т.7, комисията уведомява писмено допуснатите до участие в конкурса кандидати. В уведомлението се посочват етапите и конкретните срокове за провеждане на конкурса. Кандидатите получават Удостоверение за предоставена възможност да посещават дружеството във връзка с подготовката си за следващите етапи от конкурса – Образец  № 2.
 9. Допуснатите кандидати след първия етап изготвят бизнес план (програма за управление) за срока на управление в 20-дневен срок след уведомлението по т.8 и го представят в запечатан плик в деловодството. Бизнес планът (програмата за управление) следва да съдържа: І. Кратка анотация; ІІ. Анализ на бизнеса (характеристика на сектора, SWOT анализ, продукти и услуги, пазарни позиции); ІІІ. Мисия и стратегия; ІV. Маркетингов план (характеристика на пазара, тенденции в развитието, конкуренти, продажби и пазарен дял, ценова политика, промоция и реклама, външни влияния, бюджет на маркетинга); V. Инвестиционен план; VІ. Организация и управление (организационна и производствена структура, организация на работа, мотивация и стимулиране, бюджет за разходите); VІІ. Финансов план; VІІІ. Времеви график за осъществяване на бизнес плана (програмата за управление); ІХ. Заключение. При оценка на бизнес плановете на кандидатите, членовете на Комисията попълват карта за оценка – Образец № 3.
 10. След провеждане на трети етап – събеседване, членовете на Комисията попълват карта за оценка по Образец № 4.
 11. (доп. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г., в сила от 01.09.2015 г.) В тридневен срок, считано от деня, следващ датата, на която е приключило събеседването, Комисията съставя протокол за класиране на кандидатите съгласно техния общ бал и го представя на Кмета, като предлага да бъде сключен договор с кандидата, който е класиран на първо място, и същевременно изпраща писмени уведомления за резултатите от конкурса до всички кандидати.
 12. Кметът на Общината сключва Договор за възлагане на управлението – Образец № 6, съгласно чл. 31 и чл. 32 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и гражданските дружества по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, след изтичане на 7 дневния срок, считано от датата на протокола по т. 11, но не по-късно от 14 дни след тази дата и представяне на Клетвена декларация съгласно чл.28 от Наредбата по образец.
 13. Договорите за възлагане на управлението се сключват с Кмета на Общината съгласно чл. 31 във връзка с чл. 32 от настоящата Наредба. При отказ на класирания на първо място кандидат да сключи договор, Комисията предлага на Кмета да сключи договор с класирания на второ място или провеждане на нов конкурс.
 14. Възлагането на управлението се вписва в търговския регистър по реда, предвиден в Закона за търговския регистър.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ОБРАЗЕЦ № 1

                                                                                             КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ГРАЖДАНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ И СДРУЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 

У С Л О В И Я

 

за участие в конкурс за възлагане управлението на

еднолични търговски дружества с общинско участие

 

 

            Конкурсът се провежда в съответствие с изискванията на ЗМСМА, Търговския закон, Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Приложение № 1 към нея.

 1. Право на участие има всеки кандидат, който отговаря на условията за провеждане на конкурса, описани в обявата по т. 3 от Приложение №1.
 2. Кандидатите предоставят задължително следните документи в съответствие с изискванията, посочени в обявата:
  • Мотивационно писмо за участие в конкурса;
  • Документи за завършено образование (образователно квалификационна степен “магистър”), специализации и квалификации (при наличие на такива);
  • Медицинско свидетелство включително заверено от Психодиспансер;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Автобиография;
   • Препоръки от предишен работодател (ако има такива).
 3. Документите посочени в т. 2 трябва да бъдат валидни съгласно българското законодателство.
 4. Конкурсът се провежда в три етапа: Допустимост по документи; Изготвяне на бизнес план (програма за управление) и оценка от комисията; Събеседване с кандидатите.
 5. Първия етап е допустимост по документи, което включва: проверка на допустимостта на кандидатите съгласно т. 6 на Приложение №1.
 6. След проверката на допустимостта на кандидатите съгласно т.6 от Приложение № 1, кандидатите се уведомяват от Комисията за резултата от първия етап и допуснатите кандидати получават:
  • Удостоверение по Образец  №2 – за предоставена възможност да посещават дружеството във връзка с подготовката си за конкурса;
  • Копие от Приложение №1 към Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  • Копие на проектодоговора за възлагане на управлението – Образец № 6 към Приложение № 1.

Горепосочените документи се получават от служител на Общината, член на Комисията за избор на управител.

 1. На втори етап всеки от кандидатите изготвя бизнес план (програма за управление) за периода на действие на договора за управление. Бизнес плана (програмата за управление) следва да съдържа: І. Кратка анотация; ІІ. Анализ на бизнеса (характеристика на сектора, SWOT анализ, продукти и услуги, пазарни позиции); ІІІ. Мисия и стратегия; ІV. Маркетингов план (характеристика на пазара, тенденции в развитието, конкуренти, продажби и пазарен дял, ценова политика, промоция и реклама, външни влияния, бюджет на маркетинга); V. Инвестиционен план; VІ. Организация и управление (организационна и производствена структура, организация на работа, мотивация и стимулиране, бюджет за разходите); VІІ. Финансов план; VІІІ. Времеви график за осъществяване на бизнес плана (програмата за управление); ІХ. Заключение.”  

Кандидатът има права да посещава дружеството, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа на ден. В рамките на тези посещения трябва да му бъде осигурен достъп до работните помещения и финансовите отчети на дружеството.  

 1. Кандидатът, който не е представил бизнес план (програма за управление) се отстранява от конкурса.
 2. Събеседването с кандидатите се провежда в двумесечен срок от датата на уведомлението по т. 8 от Приложение №1.
 3. Събеседването включва въпроси:
  • за личните планове за професионално развитие;
  • по бизнес плана (програмата за управление) на кандидата;
  • по търговско, гражданско и трудово законодателство, регламентиращи дейностите по управлението на търговското дружество;
  • по спецификата на отрасъла, в който попада търговското дружество;
  • за спецификата на пазара;
  • свързани с мениджърския опит и управленски умения на кандидата.
 4. Класирането на кандидатите се извършва на база обобщените резултати от всички етапи на конкурса. При обобщаване на резултатите се използва карта – Образец № 5 към Приложение 1.
 5. Комисията съставя протокол за класирането на кандидатите, който се предоставя на Кмета. Всички кандидати се уведомяват писмено за резултатите от класирането.
 6. Кметът на Общината сключва Договор за възлагане на управлението – Образец № 6, съгласно чл. 31 и чл. 32 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и гражданските дружества по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, след изтичане на 7 дневния срок, считано от датата на протокола по т. 11, но не по-късно от 14 дни след тази дата и представяне на Клетвена декларация съгласно чл.28 от Наредбата по образец.
 7. Възлагането на управлението се вписва в търговския регистър по реда на Търговския закон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Образец №2 към Приложение №1 от Наредбата

 

 

О Б Щ И Н А   Г Р А Д   Д О Б Р И Ч

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

 

№ ………… / …………… г.

 

 

            Настоящото удостоверение се издава на …………………………… ………………………………………………….., Л. К. № ………………………….   

В  уверение  на  това,  че  същият  е  подал  документи  за участие в конкурса за възлагане  на управлението  на:............................................................................. …………………………………………………………………………... .гр. Добрич

и има право да посещава дружеството в продължение на 3 / три / работни дни по 8 часа дневно. В рамките на тези посещения трябва да му бъде осигурен достъп до работните помещения и финансовите отчети на дружеството.

 

                                                                        Служител на Общината  

 

Член на Комисията за избор на управител

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Образец №  3

                                                                                               към Приложение № 1

 

К А Р Т А

 

за оценка на бизнес план на кандидат

............................................................................................., участник в конкурса за управител на ....................................................................................................

Моля, отбележете вашата оценка по възходящата скала от 1 до 6 (от много неподходящ до много подходящ) със знак “Х” в съответното поле като имате предвид описанието на показателите представено по-долу.

Показатели

Оценка

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Оригиналност на бизнес плана

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ясна бизнес стратегия

 

 

 

 

 

 

 

3.

Степен на познаване на спецификата на отрасъла

 

 

 

 

 

 

 

4.

Практическа приложимост

 

 

 

 

 

 

 

5.

Реалистични финансови показатели

 

 

 

 

 

 

 

6.

Наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране на плана.

 

 

 

 

 

 

 

7.

Познаване на пазара и пазарните сегменти

 

 

 

 

 

 

 

8.

Маркетингов план

 

 

 

 

 

 

 

9.

Планиран социален ефект

 

 

 

 

 

 

 

10.

Убедителност на изложението

 

 

 

 

 

 

 

 

Средна оценка

 

 

Описание на показателите:

 1. Оригиналност на бизнес плана – оценява се наличието на оригинални моменти, креативен и новаторски подход.
 2. Ясна бизнес стратегия – оценява се доколко бизнес стратегията е конкретна, логични ли са отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите.
 3. Степен на познаване на спецификата на отрасъла – оценява се наличието в плана на конкретни описания на особеностите на отрасъла, имащи отношение към развитието на дружеството.
 4. Практическа приложимост – оценява се реалистичността на предложените в плана мерки.
 5. Реалистични финансови показатели – оценяват се предложените финансови показатели.
 6. Наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране на плана – оценява се наличието на измерими показатели за икономическо развитие и ефективност.
 7. Познаване на пазара и пазарните сегменти – доколко ясно е описана спецификата на пазара, както и отделните му сегменти, описание на общия обем на пазара и делът на дружеството в него, очаквания за развитие на пазара.
 8. Маркетингов план – включени ли са проучване на пазара, виждането за развитието на пазара и продуктите, предлагани от дружеството, наличие и състояние на конкурентите, описание на потребителското търсене и нагласите на клиентите.
 9. Планиран социален ефект – оценява се доколко в плана са включени мерки целящи ясно различим социален ефект.
 10. Убедителност на изложението – използван ли е ясен и разбираем език.

                                                                                              Образец № 4

                                                                                                към Приложение № 1

 

К А Р Т А

 

за оценка на събеседване с кандидат

............................................................................................., участник в конкурса за управител на ....................................................................................................

 

Моля, отбележете вашата оценка по възходящата скала от 1 до 6 (от много неподходящ до много подходящ) със знак “Х” в съответното поле като имате предвид описанието на показателите представено по-долу.

 

Показатели

Оценка

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Мотивация на кандидата

 

 

 

 

 

 

 

2.

Планове за професионално развитие

 

 

 

 

 

 

 

3.

Познаване на нормативни документи

 

 

 

 

 

 

 

4.

Познаване на отрасъла

 

 

 

 

 

 

 

5.

Познаване на пазара

 

 

 

 

 

 

 

6.

Креативност

 

 

 

 

 

 

 

7.

Комуникативни умения

 

 

 

 

 

 

 

8.

Убедителност и аргументираност

 

 

 

 

 

 

 

9.

Лидерство(предпочитан стил, качества, опит)

 

 

 

 

 

 

 

10.

Общо впечатление (темперамент, характер, интелект, уравновесеност, настроение)

 

 

 

 

 

 

 

 

Средна оценка

 

 

Описание на показателите:

 

 1. Мотивация на кандидата – оценява се степента на мотивация на на кандидата за заемане на позицията на управител.
 2. Планове за професионално развитие – оценява се доколко конкретната позиция на управител на общинско търговско дружество се вписва в кариерния път на кандидата и в плановете му за кариерно развитие.
 3. Познаване на нормативни документи – оценява се знанията на кандидата по търговско, гражданско и трудово законодателство.
 4. Познаване на отрасъла – оценяват се знанията за особеностите на отрасъла в който е дружеството.
 5. Познаване на пазара – оценяват се познаването на пазара, познаване на конкурентите, познаване на потенциалните клиенти, както и на техните нагласи.
 6. Креативност – оценява се оригиналността на предлаганите от кандидата мерки.
 7. Комуникативни умения – оценява се вербалната и невербална комуникация на кандидата.
 8. Убедителност и аргументираност – оценява се доколко убедително и аргументирано кандидатът защитава тезите си, както и даването на примери по време на отговорите си.
 9. Лидерство – оценяват се предпочитания лидерски стил, лидерски качества, опит в управлението на хора, опит в управлението на екипи.
 10. Общо впечатление  - оценява се темперамента, характера, интелекта, уравновесеността и основното настроение на кандидата.

 

                                                                                  

                                                                                     

 

Образец № 5

                                                                                   към Приложение № 1

 

 

К А Р Т А

 

За обобщена оценка на резултатите на ............................................................................................., участник в конкурса за управител на ....................................................................................................

 

Етап

Средни оценки на членовете на комисията

1

2

3

4

5

6

7

1. Бизнес план

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Събеседване

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума (т.1 +т.2)

 

 

 

 

 

 

 

Общ бал на кандидата

 

 

 

Забележка: Общия бал на кандидата се изчислява, като сумата (т.1 +т.2) се раздели на броя на членовете на комисията.

 

 

 

Дата:

 

 

КОМИСИЯ

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

                     

Образец № 6

                                      към Приложение № 1 

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

Д О Г О В О Р

 

за възлагане на управление на ЕООД с общинско имущество

 

 

Днес, ………………… година в град Добрич между

1. „..........................................” ЕООД, наричано по – долу ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, със седалище и адрес на управление: .............................................., представлявано от Детелина Николова – Кмет на Община град Добрич, представител на едноличния собственик на капитала на „......................” ЕООД на основание чл. 31 от Наредбата упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, от една страна и от друга

2. ……………………………………………………………………… живущ ……………………………..…………………………, ЕГН ……………………………., л.к. № ...................................., наричан по – долу УПРАВИТЕЛ, съгласно Протокол № ……....................…/………………………… от проведен конкурс за възлагане на управление, открит с решение № .............................. на Общински съвет град Добрич, и на основание чл. 141 ал. 7 от Търговския закон и чл. 31 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел се сключи настоящия договор.

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

            ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ възлага, а УПРАВИТЕЛЯ приема да управлява неговото предприятие и да го представлява срещу възнаграждение, в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт на дружеството и решенията на едноличния собственик на капитала, разпределени в Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

ІІ. СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

 

1. Този договор се сключва между ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ и УПРАВИТЕЛЯ за срок от ……………… години и влиза в сила от датата на вписването на Управителя в търговския регистър на Добричкия окръжен съд и от датата на сключване на договора, когато досегашния управител е спечелил конкурса.

           

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ

(изм. и доп. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г.)

 

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.1 натоварва и упълномощава УПРАВИТЕЛЯ да извършва от негово име и за негова сметка всички действия и сделки, свързани с управление на търговското предприятие в съответствие с Търговския закон, дружествения договор и решения на общото събрание;

1.2. определя основните икономически насоки на работа на дружеството за всяка финансова година, в съответствие с бизнес плана (програмата за управление) на дружеството и финансовото му състояние;

1.3. контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ по изпълнение на поставените му задачи и
определя срокове, в рамките на които сыцият е длъжен да предприема мерки за отстраняване на
констатирани недостатъци в работата;

1.4. се задължава да заплаща на УПРАВИТЕЛЯ уговореното месечно възнаграждение;

1.5. се задължава да прави вноски за ДОО и допълнително пенсионно осигуряване, както и за
здравно осигуряване на УПРАВИТЕЛЯ по реда и условията на действащото осигурително
законодателство.

1.6. Осигурява на Управителя платен годишен отпуск в размер на 35 работни дни, който се разрешава от Кмета на общината.

1.7. Ползването, прекъсването, отлагането, погасяването на правото на ползване на платения годишен отпуск, както и обезщетението за неизползван такъв, се извършва съобразно разпоредбите на Кодекса на труда.

1.8.Чрез определените от него лица има право на:

-  достъп до всички работни места в дружеството;

- да изисква и получава информация за организационно – структурното и финансово икономическото състояние на дружеството, договори, сключени с трети лица, както и всички първични документи, свързани с дейността на дружеството;

1.9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на дружеството, както и за обременяването им с тежести при спазване на разпоредбите на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

(изм. и доп. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г.)

 

 

2. ПРАВА НА УПРАВИТЕЛЯ

2.1. организира, ръководи и представлява дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт, настоящата наредба, решенията на общински съвет.

2.2. Извършва действия и сключва сделки по управление на имуществото на Дружеството в съответствие с Наредбата за реда за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, дружествата по ЗЗД и сдруженията по ЗЮЛНЦ.

2.3. Извършва маркетингови проучвания и сключва договори с физически и юридически лица в страната.

2.4. Представлява Дружеството пред всички съдебни, държавни, финансови институции и трети лица, както и пред легитимните синдикални организации.

2.5. Решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

2.6.(нова – реш. № 17-18 от 27.01.2009 г.) Да разходва средства на Дружеството за представителни цели, необходими за дейността на същото, при положителен финансов резултат за последното тримесечие, в размер до 1.5 на сто от приходите, но не повече от 5 (пет) хиляди лева годишно на база отчетените приходи.

2.7. Управителят на лечебно заведение има право да практикува в управляваното от него лечебно заведение специалността си за поддържане на квалификацията по утвърден график на лечебното заведение до три часа дневно, без право на допълнителни часове от РЗОК. Графикът се изготвя съгласно Закона за лечебните заведения и Националния рамков договор. Възнаграждението за извършването на тази дейност се определя съобразно Вътрешните правила за работна заплата на лечебното заведение.

 

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

 

3.1. Да изготвя ежегодно бизнес задача на дружеството и да я представя на Общински съвет до 30 ноември. Бизнес задачата следва да е изготвена в съответствие с бизнес плана/програмата за срока на управление и да има следното съдържание: структура на приходите и разходите, финансов резултат, източници на финансиране, инвестиции и иновации, управление на активите, управление на персонала вкл. щатно разписание, както и показатели за финансово-икономически анализ.

3.2. Да представя на Кмета в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие, писмен отчет за резултатите от изпълнението на бизнес задачата на дружеството.

3.3. Да представя на Кмета и на Общински съвет в срок до 10 март годишен отчет за дейността на дружеството. Към отчета задължително се прилагат следните документи: годишен финансов отчет, приложенията към него и отчет за изпълнение на бизнес задачата.

3.4. Да управлява повереното от Доверителя имущество добросъвестно, с грижата на добър  стопанин в интерес и защита на Доверителя, да го застрахова ежегодно и да води редовно дружествените книги.

3.5. Да организира и внася необходимите документи за вписване в търговския регистър на обстоятелствата, подлежащи на вписване;

3.6. Да уведомява своевременно Кмета и Общински съвет за всички обстоятелства от съществено значение за имуществото и управлението на Дружеството, както и за заведените от и срещу Дружеството съдебни производства;

3.7. Определя и утвърждава в съответствие с нормативната уредба организационната  структура на  повереното му дружество, както и система за финансово управление и контрол;

3.8. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в Дружеството, като представлява Дружеството пред синдикалните организации, вкл. с право да подписва КТД, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова служители и работници в страната и чужбина;

3.9. Отговаря за изготвяне и представяне на финансовите отчети на Дружеството в законоустановените срокове пред регулаторните органи и ги представя за заверяване от експерт-счетоводител в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;

3.10. Предоставя незабавно на Кмета или на Общински съвет пълен комплект от документи при извършена проверка или ревизия от съответните държавни органи;

3.11. Чрез системата на работа, контрол и отчитане да ограничава възможностите за корупционно   поведение и субективизъм на персонала спрямо клиенти и граждани.

3.12. Да постига по-голяма публичност и прозрачност на работа и да предотвратява конфликт на интереси при договаряне на услуги и доставки, и при обслужване на клиентите.

             

4. ЗАБРАНИ ЗА УПРАВИТЕЛЯ

 

4.1. Да извършва действия в нарушение на разпоредбите на Наредбата за реда за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в нарушения на Решенията на Общински съвет и Кмета на Общината.

4.2.Всички действия извършени от Управителя в нарушение на т. 4. 1 от настоящия договор не пораждат валидни правни действия.

4.3. Да предоставя на физически или юридически лица информация за финансово-икономическото състояние на Дружеството (без годишния финансов отчет, който е публичен).

4.4. Да огласява служебна информация и сведения за Дружеството, докато е в сила настоящия договор.

4.5. (отм. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г.)

4.6. Да се разпорежда с правата на интелектуалната собственост на Дружеството.

 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

(изм. и доп. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г.)

5.1. Месечното възнаграждение на управителя се определя съгласно Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в Приложение № 1 към раздел V, т. 5.1 от Договора за управление, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец. Това изключение не важи за новоизбрания управител на лечебно заведение.

5.2. Месечното възнаграждение на управителя се определя на тримесечна база, съобразно Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите. При постигане на по-висока бална оценка на 3 и повече от показателите, управителят има право на допълнително материално стимулиране, съгласно Колективния трудов договор и Вътрешните правила за формиране на средствата за работна заплата.”

5.3. Възнаграждението на Управителя и осигуряването за всички осигурителни случаи са за сметка на дружеството и се извършват в съответствие с действуващата нормативна уредба и при условията на настоящия договор. Отговорност за деклариране на сумите, получени като възнаграждения и за изплащане на полагащите се данъци и вноски, носи Управителят.

5.4. ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ не гарантира размера на месечното възнаграждение на Управителя при липса на средства в Дружеството и не го компенсира занапред.

5.5. Управителят се осигурява за всички осигурителни случаи върху начисленото му възнаграждение по този договор за сметка на Дружеството, като времето, за което се осигурява се зачита за  осигурителен стаж в съответствие с действащата нормативна уредба.

5.6. Възнаграждения, получени от Управителя в завишен размер, вследствие грешки в отчетността, неспазване на разпоредбите на нормативните документи и др., не се считат за “добросъвестно получени” и завишението се възстановява.

5.7. В случаите на временна неработоспособност поради болест, на Управителя се изплаща парично обезщетение, съгласно Нормативната уредба.

5.8. За времето на ползуване на платен годишен отпуск по този договор, на Управителя се заплаща възнаграждение в размера на изплатеното му средно дневно възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който Управителят е изпълнявал задълженията си най-малко 10 работни дни.

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ.

(изм. и доп. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г., изм. и доп. с реш. № 17-26 от 28.02.2017 г.))

 

6.1. Настоящият договор може да бъде прекратен предсрочно при оттегляне на овластяването от ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ или по желание на управителя, отправено до Дружеството  и съответно вписването му в Търговския регистър.

6.2. Договора се прекратява:

а/ с изтичане срока на договора;

б/ в случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя, съответно при откриване на производство по несъстоятелност на Дружеството;

в/ при фактическа невъзможност на Управителя да упражнява функциите си по този договор, продължила повече от 60 дни;

г/ по взаимно съгласие на страните;

       6.3. Договора се прекратява без предизвестие с оттегляне на Овластяването от ДРУЖЕСТВОТО-                ВЪЗЛОЖИТЕЛ в следните случаи:

а/ при преобразуване, прекратяване и след приватизиране на Дружеството, по решение на Общински съвет;

б/ (отм. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г.)

в/ (отм. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г.)

г/ при системно нарушение на Учредителния акт/ Дружествения договор, Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и сдруженията по ЗЮЛНЦ, неизпълнение на решенията на Общински съвет или Кмета,, както и по настоящия договор;

д/ при извършване на действия или бездействия на Управителя, от които са произтекли щети за Дружеството;

е/ при предоставяне от Управителя на Общински съвет или Кмета на невярна информация за финансовото и имуществено състояние на дружеството или съставяне и утвърждаване от Управителя на документи с невярно съдържание;

ж/  при извършено от Управителя престъпление, установено с влязла в сила присъда;

з/ (отм. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г.)

6.4. Договорът се прекратява по желание на Управителя отправено с едномесечно предизвестие  до ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

6.5. При прекратяване на договора по чл. 6.3, букви: в, г, д, е, ж, з УПРАВИТЕЛЯТ дължи на ДРУЖЕСТВОТО неустойка в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната.  

6.6. За всяко едно констатирано неизпълнение на задълженията по настоящия договор, на решенията на Общински съвет и на Кмета на общината, както и на разпоредбите на Наредбата за реда за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД, сдруженията по ЗЮЛНЦ и на Учредителния акт, управителят дължи неустойка в размер на 1 (една) минимална работна заплата за страната.

6.7. (нова – реш. № 17-26 от 28.02.2017 г.) Когато през време на действието на настоящият договор, управителят придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване, той има право на обезщетение в размер на две месечни възнаграждения при прекратяване на настоящия договор, а ако е работил в същото дружество през последните 10 години – в размер на 6 месечни възнаграждения. Размерът на обезщетението се изчислява на база начисленото възнаграждение на управителя за последния пълен месец преди прекратяването, през който той е изпълнявал задълженията си по този договор.

6.8. (нова – реш. № 17-26 от 28.02.2017 г.) При прекратяване на договора, с изключение на прекратяване на договора по т. 6.3, букви „г”, „д”, „е” и „ж”, на управителя се изплаща обезщетение, съответстващо на неползвания от него платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност и дължимото възнаграждение по този договор за месеца на прекратяването, съобразно броя отработени дни. Размерът на обезщетението се изчислява на база начисленото на управителя среднодневно възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ прекратяването на договора, през който управителят е изпълнявал задълженията си най – малко 10 работни дни.

 

 

VІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 

7.1. Измененията на този договор се извършват с писмено споразумение между страните, в резултата на изменение на нормативната уредба.

7.2. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси, се решават в съответствие с действуващото гражданско законодателство.

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

 

Настоящият договор влиза в сила от датата на вписване на Управителя в търговския регистър на Добричкия окръжен съд и от датата на сключване на договора, когато досегашния управител е спечелил конкурса, и важи за срока на договора.

 

 

 

УПРАВИТЕЛ: ……………………                    ДРУЖЕСТВО-ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………………… /……………………/                                                                           /…………………../     

 

                                                    

 

 

 

Приложение 1 към раздел V, т. 1 от Договора е прието с решение № 17-18 от 27.01.2009 г.

на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 21-6 от 28 април 2009 година,

изм. с решение № 4-8 от 31 януари 2012 година, изм. и доп. с решение № 47-5 от 28.07.2015 година

                                                    

                                                                                                            Приложение № 1

                                                                                                          към раздел V, т. 1

                                                                                                          от Договора

 

СИСТЕМА от ПОКАЗАТЕЛИ

за определяне възнаграждението на управителите

 

(На основание “Наредба за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, на изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за определяне на коефициентите и нетния паричен поток” – Обн. ДВ. бр. 35 от 28 април 2006 г.)

 

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби

 

Коефициент на

 

финансов резултат

рентабилност

 

от продажбите

на приходите

=

---------------------------

от продажби

 

нетен размер на

 

 

приходите от продажбите

 

 

 

 

Финансовият резултат от продажбите се определя като разлика между нетните приходи от продажбите и всички разходи, свързани с продажбите, в т.ч. разпределените към съответните продажби административни разходи и разходите по продажбите.

 

2. Коефициент на ефективност на приходите от обичайната дейност

 

Коефициент на

 

разходи за обичайната

ефективност на

 

дейност

приходите от

=

--------------------------------

обичайната

 

приходи от обичайната

дейност

 

дейност

 

 

 

 

3. Коефициент на финансова автономност

 

Коефициент

 

собствен капитал

на финансова

=

----------------------------

автономност

 

обща сума на пасивите

 

 

 

 

  4. Средно списъчен брой на персонала

 

Средносписъчния брой на персонала по трудов договор се определя по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.

Образуване на брутното възнаграждение на управителите:

БРЗ  =  ОБО   x   МРЗ                             

 където:

БРЗ     – брутна работна заплата на управителя

ОБО   – обща бална оценка

МРЗ   – минимална работна заплата за страната

 

 

І. (изм. и доп. с реш. № 47-5 от 28.07.2015 г., в сила от 01.09.2015 г.)

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби

                                                                                                                             

Критерии

Бална оценка

1.

до 0,05

0.8

2.

от 0,05 до 0,1

1.3

3.

от 0,11 до 0,16

1.8

4.

от 0,161 до 0,21

2.0

5.

над 0,21

2.2

 

 2. Коефициент на ефективност на приходите от обичайната дейност

 

Критерии

Бална оценка

1.

до 0,4

1.8

2.

от 0,41 до 0,6

1.5

3.

от 0,61 до 0,8

1.2

4.

от 0,81 до 0,99

1.0

5.

над 0,99

0.5

 

  3. Коефициент на финансова автономност

 

Критерии

Бална оценка

1.

до 0,5

0.8

2.

от 0,51 до 0,65

1.0

3.

от 0,651 до 0,8

1.2

4.

от 0,81 до 0,95

1.4

5.

над 0,95

1.6

 

4. Средно списъчен брой на персонала

 

Критерии

Бална оценка

1.

до 10 души

0.4

2.

от 11 души до 20 души

0.8

3.

от 21 души до 50 души

1.2

4.

от 51 души до 100 души

1.4

5.

над 100 души

1.6

 

5.Просрочени задължения на дружеството

При просрочени задължения на дружеството общата бална оценка се намалява с единица (- 1)

6. Загуба на дружеството

При намаляване на загубата на дружеството общата бална оценка се увеличава с (+0,5)

При увеличаване на загубата на дружеството общата бална оценка се намалява с (-0,5)

 

 

II. В сферата на здравеопазването - “ДКЦ – І – Добрич” ООД; “ДКЦ – ІІ – Добрич” ЕООД; “Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” ЕООД

 

Възнагражденията на управителите по договорите за управление на Общинските лечебни заведения – търговски дружества са в размер на 280 %, а за “Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” ЕООД – 300 % от средната брутна месечна заплата в дружествата, съгласно Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

 

Приета с решение № 16-12 от 16 декември 2008 година на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение № 17-18 от 27 януари 2009 година, доп. с решение № 21-6 от 28 април 2009 година, изм. и доп. с решение № 4-8 от 31.01.2012 година, доп. с решение № 13-3 от 30.10.2012 г., изм. и доп. с решение № 47-5 от 28.07.2015 година, изм. и доп. с решение № 48-2 от 16.09.2015 г., изм. и доп. с решение № 17-26 от 28.02.2017 г.

Актуално

Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки от работодателите и органите по назначаване

01.07.2020

  З А П О В Е Д № 856 гр. Добрич, 1. 07. 20 20 г.     На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от...

Заповед на кмета на Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки от работодателите и органите по назначаване
ВИЖ ДОБРИЧ
23.21° C ясно небе
Нагоре