НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич

РАЗДЕЛ I

Общи положения

 

Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за:

1. съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години;

2. съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, актуализиране и отчитане на общинския бюджет;

3. за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз.

                     (2) Местните финанси са система за осигуряване и финансиране на местни публични блага и услуги и решения на въпроси от местно значение, в рамките на предоставените самостоятелни компетенции по закон и чрез собствени приходоизточници, субсидии от държавата, трансфери, помощи и дарения, реализация на финансови активи и поемане на дълг, при зачитане мнението и интересите на местната общност.

                     (3) Финансирането на местни публични блага и услуги и решения на въпроси от местно значение включва всички разходи на общината, направени за покриване на местни потребности, както и за нужди, възникнали в изпълнение на държавни функции, които се покриват от държавния бюджет.

           (4) Наредбата регламентира управлението на местните финанси, на общинския бюджет, на сметките за средства от Европейския съюз при спазване принципите за всеобхватност, отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност.

Чл. 2. (1) Общинският бюджет е:

1. Годишен финансов план, който се съставя, приема, променя, изпълнява и отчита съгласно Закона за публичните финанси и разпоредбите на настоящата наредба. Бюджетът на Община град Добрич включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година, с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за средства от Европейския съюз и за чужди средства съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.

2. Документ за финансовата политика на общината.

3. Ръководство за оперативната дейност.

           (2) В състава на общинския бюджет влизат: бюджетът на първостепенния разпоредител с бюджет (собствен бюджет на Община град Добрич) и бюджетите на определените с решение на Общински съвет град Добрич второстепенни разпоредители.

            (3) С общинския бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

            (4) Кметът на общината организира и ръководи съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на общинския бюджет.

            (5) Общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на общината по предложение на кмета, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.

            (6) Органите по ал. 4 и ал. 5 осъществяват своите правомощия в съответствие със Закона за публичните финанси, настоящата наредба и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл. 3. (1) Бюджетът се съставя и изпълнява за една бюджетна година.

          (2) Бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година.

          (3) Бюджетът се съставя в български левове.

Чл. 4. (1) Първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Община град Добрич е кметът на общината.  

           (2) Правомощия на първостепенен разпоредител с бюджет може да се делегират от първостепенния разпоредител с бюджет на негов заместник или секретаря на общината. Конкретните права и задължения по делегирането се определят със заповед. Делегирането не освобождава първостепенния разпоредител с бюджет от отговорност за изпълнението на делегираните правомощия.

            (3) Кметът на Община град Добрич като първостепенен разпоредител с бюджет: разработва и утвърждава правила за организация на бюджетния процес като елемент на Системата за финансово управление и контрол; определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, като издава заповед.

            (4) (доп. с реш. № 13- 2 от 25.10.2016 г.) Разпоредителите с бюджет от втора степен по бюджета на Община град Добрич се определят от Общински съвет град Добрич по предложение на кмета на общината при приемане на бюджета за съответната година. При възникнала законова необходимост, по предложение на кмета, Общинският съвет може да изменя списъка с разпоредителите с бюджет от втора степен и през бюджетната година.

            (5) За разпоредител с бюджет от по-ниска степен може да бъде определен и ръководителят на структурно звено на бюджетна организация, което не е юридическо лице.

            (6) Общинските училища - второстепенни разпоредители с бюджет прилагат делегиран бюджет. Общинският съвет може да определи и други разпоредители от по-ниска степен, които да прилагат делегиран бюджет по предложение на кмета и в други определени със закон случаи.

            (7) Първостепенният разпоредител с бюджет упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

Чл. 5. Бюджетът на Община град Добрич се приема от Общинския съвет по реда на Закона за публичните финанси и настоящата наредба.

Чл. 6. (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и по съставяне, приемане, изпълнение, актуализиране и отчитане на бюджета.

            (2) Бюджетният процес се управлява от Общински съвет град Добрич и кмета на Община град Добрич.

 

РАЗДЕЛ II

Финансова политика

Чл. 7. (1) Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи на управление и правила по отношение на бюджета на общината, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения. Целите на общината се състоят от заложеното в стратегическия план, програма за управление за срока на мандата и оперативните годишни цели.

(2) Основна цел на финансовата политика на общината е поддържане на финансова основа, достатъчна за предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност.

(3) Финансовата политика на общината гарантира способността на общината да:

1. устоява на местни и регионални неблагоприятни икономически въздействия;

2. отговаря своевременно на промени в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги;

3. поддържа висок кредитен рейтинг и/или кредитна способност;

4. поддържа стабилно финансово състояние;

5. поддържа балансирано бюджетно салдо.

Чл. 8. (1) Политиката за управление на текущия бюджет представлява система от правила и процедури, осигуряващи финансиране на текущите разходи чрез:

 1. приходите от местни данъци, такси, неданъчни приходи, глоби и санкции и дарения;
 2. изравнителната субсидия от централния бюджет;
 3. други трансфери от централния бюджет;
 4. преходния остатък от предходната година.

(2) (отм. с реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.)

(3) (изм. с реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.) Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.

(4) (нова - реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.) Не се допуска поемането на ангажименти за разходи, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗПФ.

(5) (нова - реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.) Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.

(6) (нова - реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.) Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.

Чл. 9. Общината поддържа такова равнище на разходите, което ще способства за предоставянето на основни публични услуги.

Чл. 10. (1) Инвестиционна политика на общината се осъществява съгласно приета от общинския съвет Програма за капиталови разходи за съответната година.

 (2) Капиталов проект е общински проект, който отговаря на всяка от следните характеристики: представлява ново строителство, или основен ремонт на съществуващ актив с цел възстановяването му, или заместване на съществуващ актив, или обособена негова част, или придобиване на земя и други дълготрайни материални и нематериални активи.

(3) Всеки капиталов проект трябва задължително да съдържа оценка на допълнителните текущи разходи, необходими за управление на въведения в експлоатация обект.

(4) Общината използва финансово най-изгодните методи за финансиране на проектите в инвестиционната програма.

(5) Програмата за капиталови разходи се актуализира заедно с приемането или актуализирането на текущия бюджет, с което се осигурява балансирането им.

 

РАЗДЕЛ III

Фискални правила

Чл. 11. При съставянето, приемането и изпълнението на общинския бюджет се спазват приложимите за общините фискални правила, определени в Закона за публичните финанси и в настоящата наредба.

Чл. 12. (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава нормативно определените лимити.

(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава нормативно определените лимити.

(3) Ал. 1 и 2 не се прилагат в случаите, когато със закона за държавния бюджет за съответната година са определени други условия за дълга, поет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средствата от Европейския съюз.

Чл. 13. Община град Добрич представя в Министерство на финансите информация за състоянието и движението на дълга на общината, включително за намеренията за поемане на дълг, както и издаване на гаранции, по ред и в срокове, определени от министъра на финансите.

Чл. 14. С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година Общински съвет град Добрич определя:

 1. максималния размер на новия общински дълг;
 2. общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;
 3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Чл. 15. Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет.

 

РАЗДЕЛ ІV

Структура на общинския бюджет

Чл. 16. Общинският бюджет включва:

 1. Приходи от:

            а) местни данъци;

            б) такси;

            в) услуги и права, предоставяни от общината;

            г) разпореждане с общинска собственост;

            д) глоби и имуществени санкции;

            е) лихви и неустойки;

            ж) други постъпления;

            з) помощи и дарения.

 1. Разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез, съгласно единната бюджетна класификация за:

      а) персонал;

      б) издръжка;

      в) лихви;

      г) помощи и обезщетения за домакинства;

      д) текущи субсидии;

      е) капиталови разходи.

 1. Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;
 2. Бюджетно салдо;
 3. Финансиране.

Чл. 17. (изм. с реш. № 13-2 от 25.10.2016 г.) (1) По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.

            (2) Ал. 1 не се прилага за делегираните бюджети.

            Чл. 18. Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен в настоящата Наредба и от определените със закон компетентни органи.

 

РАЗДЕЛ V

Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки

            Чл. 19. (1) (изм. с реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.) Размерът по видове на основните бюджетни взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет се приема със закона за държавния бюджет за съответната година.

            (2) (изм. с реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.) Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по реда ЗПФ от съответния орган, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджета на общината включително за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на бюджета на първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет с централния бюджет, при изпълнение на области на политики, проекти, програми и възлагане на дейности.

            Чл. 20. (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

 1. Трансфери за:

            а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

            б) (изм. с реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.) местни дейности – обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;

            в) целева субсидия за капиталови разходи;

            г) (изм. с реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.) други целеви разходи, включително за местни дейности;

            д) финансови компенсации от държавата.

 1. Временни безлихвени заеми.

(2) В общинския бюджет се включват и бюджетните взаимоотношения с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз. 

(3)  Средствата по ал. 1, т. 1, се предоставят въз основа на Закона за държавния бюджет за съответната година и/или с акт на Министерския съвет.

(4)  Средствата по ал. 1, т. 1, букви „а”, „б” и „в” се предоставят в срокове, определени със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 21. (1) Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за тези дейности.

(2) Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се определя въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране и натурални показатели за съответната дейност.

Чл. 22. Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общините.

Чл. 23. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи се определя със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 24. (1) При извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси, размерът на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.

(2) Промените по показателите на общинския бюджет в резултат на получени като трансфер или временен безлихвен заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки се извършват, без да е необходимо решение на общинския съвет.

 

РАЗДЕЛ VІ

Съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години

и на общинския бюджет

Чл. 25. (1) Бюджетната процедура на общината включва етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението и отчитането на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, общинския бюджет и годишните разчети за сметките от Европейския съюз.

(2) (отм. с реш. № 13-2  от 25.10.2016 г.)

(3) Съставянето на бюджетната прогноза за следващите три години в частта за местните дейности се организира от кмета на общината по форма и съдържание, определени със Закона за публичните финанси и указанията на министъра на финансите.

(4) Бюджетната прогноза на общината за следващите три години се разработва в съответствие с утвърдените политики по Раздел ІІ,  със съдействието на второстепенните разпоредители с бюджети, структурните звена на общинска администрация и контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” на базата на:

1. указанията на министъра на финансите;

2. допусканията за развитието на региона и общината;

3. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;

4. фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;

5. предложенията на местната общност;

6. предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет, на структурните звена на общинска администрация и на бюджетните организации с общинска собственост;

7. Приетите през годината решения на Общински съвет град Добрич.

(5) Кметът на общината внася в Общинския съвет разработената бюджетната прогноза за следващите три години в обем, форма и съдържание, определении с указанията на министъра на финансите.

            (6) Общински съвет град Добрич одобрява бюджетната прогноза за следващите три години по предложение на кмета на общината.

(7) Кметът представя в Министерство на финансите бюджетната прогноза, в сроковете определени в указанията за бюджетната процедура.

            (8) Кметът на общината актуализира тригодишната бюджетна прогноза в съответствие с взетите през бюджетната година от Общински съвет решения, в сроковете за актуализация, определени в бюджетната процедура.

Чл. 26. (1) Кметът на общината организира съставянето на проекта на бюджет на общината по показателите по чл. 16 от настоящата наредба, със съдействието на второстепенните разпоредители с бюджети, структурните звена на общинска администрация и контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” на базата на:

1. (изм. с реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.) одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на основните бюджетни взаимоотношения на централния бюджет с общините, както и одобрената бюджетна прогноза на общината;

2. указанията на Министъра на финансите по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси;

3. разделението на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на  делегираните от държавата дейности за съответната година, съобразно решение на Министерски съвет;

4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;

5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;

6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;

8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;

9. разчитане на средства за съфинансиране и/или авансово финансиране на проекти по Европейски програми;

10. приетите през годината решения на Общински съвет;

11. предложенията на ръководителите на бюджетните звена,  на второстепенните разпоредители с бюджети, на Председателя на Общинския съвет за дейността на Общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет;

12. други оценки и прогнози.

(2) Кметът на общината дава указания до второстепенните разпоредители с бюджети и структурните звена на общинска администрация, в които определя условията и сроковете за представяне на проектите.

Чл. 27. Проектът на бюджета включва:

1. Бюджет на делегираните от държавата дейности;

2. Бюджет на местните дейности;

3. Бюджет на делегираните от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи.

Чл. 28. (1) Кметът на общината организира съставянето на проекта на бюджет на делегираните от държавата дейности на основата на приети в рамките на бюджетната процедура от Министерски съвет стандарти с натурални и стойностни показатели.

(2) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности.

(3) С решение, общинският съвет може да дофинансира всяка делегирана държавна дейност за допълнителна численост на персонала и текущи и капиталови разходи за издръжка над стандартите за сметка на собствени приходи и изравнителна субсидия.

(4) Бюджетът на делегираните от държавата дейности се приема без дефицит.

(5) Средствата от дарения и други безвъзмездно получени суми от страната и чужбина    не се планират, а се отразяват текущо през годината по прихода и разхода на бюджета според волята на дарителя. 

Чл. 29. (1) (изм.. с реш. № 13-2  от 25.10.2016 г.) Съставянето на проекта на бюджет на местните дейности се извършва съгласно утвърдената Система за финансово упрадвление и контрол – елемент 01 „Бюджетен процес”.

(2) (изм. с реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.) Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи, обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.

(3) Собствените приходи включват местни данъци и неданъчни приходи.

(4) Кметът на общината  съставя проекта по ал.1 на основата на:

1.  Прогнозата за местните данъчни приходи; 

2. Прогноза за приходите от такси и услуги, дейности по управление и разпореждане с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи;

3. (изм. с реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.) Общата изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;

4. Задължения за съфинансиране по национални и регионални програми и проекти;

5. Предоставени временни безлихвени заеми, които предстои да бъдат възстановени.

(5) Към средствата по ал. 2 се включва преходния остатък от предходната година.

(6) Постъпленията от наказателни лихви и неустойки се планират само, ако има достатъчни основания за тяхното постъпване – съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.

(7) Средствата от дарения и други безвъзмездно получени суми от страната и чужбина  не се планират, а се отразяват текущо през годината по прихода и разхода на бюджета според волята на дарителя. 

            (8) С общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.

(9) Бюджетът за местните дейности се приема без дефицит.

Чл. 30. (1) Кметът на Община град Добрич представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност.

(2) Лицата пряко ангажирани с организацията, провеждането и мониторинга на публичното обсъждане се определят от Кмета на Общината със заповед.

            (3) Кметът на Община град Добрич организира изготвянето на материал, представящ основните показатели на бюджета, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участващите в обсъждането.

            (4) (изм. с реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.) На интернет страницата на общината и в един местен или регионален вестник се публикува обява - покана за публично обсъждане, съдържаща датата и мястото на публичното обсъждане на проекта на общинския бюджет.

            (5) (изм.  с реш. № 13-2  от 25.10.2016 г.) Поканата за публично обсъждане се отправя до обществеността на град Добрич.

            (6) Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.

            Чл. 31. (1) Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на Община град Добрич или на посочени в поканата електронен адрес и телефон.

            (2) За постъпилите становища и предложения по ал. 1 и предложенията, направени по време на публичното обсъждане на проекта за общинския бюджет, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общинския бюджет, който се внася за разглеждане от Общински съвет град Добрич.

            Чл. 32. (изм.  с реш. № 13-2 от 25.10.2016 г.) Проекта за бюджет за съответната година се представя от кмета за публично обсъждане от местната общност в рамките на срока по чл. 33.

            Чл. 33. Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджет на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година.

 

РАЗДЕЛ VII

Приемане на бюджета на общината

Чл. 34. (1) Проектът на бюджет на общината се разглежда и приема по реда, определен в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

(2) С решението за приемане на бюджета на общината, общинският съвет определя размерите на:

1. приходите от местни данъци; от такси; от услуги и права, предоставяни от общината; от разпореждане с общинска собственост; от  глоби и имуществени санкции; от лихви и неустойки; от други постъпления;

2. разходите за делегирани от държавата и за местни дейности, включително и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, по видове разходи за: персонал; издръжка; лихви; помощи и обезщетения за домакинства; текущи субсидии; капиталови разходи;

3. бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, съответстващи на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;

4. бюджетното салдо;

5. финансирането;

6. резерва;

7. допълнителното финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия.

(3) (изм.  с реш. № 13-2  от 25.10.2016 г.) С решението по ал. 2 общинският съвет одобрява и:

1. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

3. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;

4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;

5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

6. (изм. с реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.) разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;

7. други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;

8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;

9. актуализирана бюджетна прогноза;

10. условията за разпределение на резерва;

11. второстепенните разпоредители с бюджети за съответната година.

(4) Общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета.

(5) Приетият от общинския съвет бюджет на общината се разпределя по тримесечия, като разпределението се утвърждава от кмета на общината със заповед.

(6) В срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет, бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината.

(7) Бюджетът на общината  се предоставя  на Сметната палата и Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му.

Чл. 35.  (1) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по закон и по реда и условията на Раздел ІІ.

(2) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на общината от общинския съвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.

 

РАЗДЕЛ VIII

Изпълнение на общинския бюджет

(изм. с реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.)

Чл. 36. (1) Изпълнението на общинският бюджет се организира от кмета на общината чрез ръководителите на бюджетните звена – второстепенните разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.

(2) В рамките на своята компетентност през бюджетната година общинският съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи.

(3) Финансовите последици от решенията на общинския съвет по ал. 2, както и тези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към общината, са за сметка на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на общината.

Чл. 37. Кметът на общината, като първостепенен разпоредител с бюджет, със заповед определя правата и отговорностите на второстепенните разпоредители.

Чл. 38. Събирането на приходите от местните данъци, местните такси и услуги в общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредбата за определяне на местните данъци и  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

Чл. 39. Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка и до размера на планираните бюджетни средства.

Чл. 40. Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови  задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.

Чл. 41. Кметът на общината може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.

Чл. 42. (1) Общинският съвет оправомощава кмета на Община град Добрич, доколкото със закон не е определено друго, да извършва компенсирани промени:

1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

2. в частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът на Община град Добрич издава заповеди.

(3) Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на промените по ал. 1.

(4) Ръководителите на второстепенните разпоредители, прилагащи делегирани бюджети извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите по бюджетите си до 3 дни преди края на всяко тримесечие, а за последното тримесечие не по късно от седмия работен ден на месец декември и предоставят информация на първостепенния разпоредител с бюджет за извършените през тримесечието компенсирани промени в срок до последното число на последния месец от тримесечието, а за последното тримесечие в срок до десетия работен ден на месец декември.

(5) (нова -  реш. № 13-2  от 25.10.2016 г.) След извършване на промени по реда на ал. 1 и ал. 4, тримесечно, в срок до два месеца след изтичане на съответното тримесечие, кметът представя в Общинския съвет информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич и актуализирано разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет.

Чл. 43. (1) Кметът на общината, при изпълнението на бюджета отразява промените в приходната и разходната част в следните случаи:

1. Без издаване на заповед в следните случаи:

1.1. при извършване на промени във взаимоотношенията на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки по реда на Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

1.2. целеви трансфери от министерства, ведомства, агенции и организации;

1.3. преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;

1.4. при получаване на уведомление за извършени компенсирани промени по плана на приходите и разходите от ръководителите на второстепенните разпоредители, прилагащи системата на делегиран бюджет;

1.5. Решения на Общинския съвет за изменение на общински бюджет;

1.6. Средства от дарения от страната и чужбина.   

2. С издаване на заповед в следните случаи:

2.1. Промени по чл. 42, ал. 1 от настоящата наредба;

2.2. Разпределение на определения резерв.  

Чл. 44. При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, както и при преизпълнение на собствените приходи, общинският съвет може да актуализира бюджета по предложение на кмета.

Чл. 45. Общинският съвет може текущо през годината да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със собствени средства и със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 46. Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общината фискални правила по Закона за публичните финанси и настоящата наредба, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

Чл. 47. (изм.  с реш. № 13-2 от 25.10.2016 г.) С настоящата Наредба (Приложение № 1) са определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т.1 и 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси.

 

РАЗДЕЛ VIII „а”

(нов -  реш. № 13-2  от 25.10.2016 г., изм. с реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.)

 

Финансови затруднения и процедура по финансово оздравяване

Чл. 47 а. При обявяването на Община град Добрич за община с финансови затруднения, както и при прилагане на процедурата по финансово оздравяване, се спазват правилата, разписани в Глава осем „а” на Закона за публичните финанси.

 

РАЗДЕЛ IX

Текущо наблюдение и отчитане на общинския бюджет

(изм. с реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.)

Чл. 48. Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на:

1. изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;

2. показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси на контролирани от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг;

3. съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.

Чл. 49. (1) Кметът представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по чл. 48, т. 2 и 3 за полугодието в срок до 30 септември на текущата година.

(2) Информацията по чл. 48, т. 2 и 3 се представя обособено от информацията по чл. 48, т. 1 в обем, форма и съдържание, определени с указание на министъра на финансите.

            (3) Кметът на общината информира местната общност за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз като публикува на интернет страницата на общината информацията по чл. 49, ал. 1 в срок до 10 работни дни след приемането й от общински съвет.

            Чл. 50. (1) Кметът на общината представя в Министерство на финансите месечно и на тримесечие отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметки за средства от Европейския съюз, както и друга допълнителна информация.

            (2) Второстепенните разпоредители с бюджет предоставят в Община град Добрич месечни и тримесечни отчети за изпълнението на бюджета си съгласно указания на Министерство на финансите и кмета на общината.

 

РАЗДЕЛ X

Годишен отчет на общинския бюджет

 (изм. с реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.)

Чл. 51. (изм.  с реш. № 13-2  от 25.10.2016 г.) (1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет.

(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:

1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;

2. отчетната информация  по чл. 48, т. 2 и 3 от настоящата наредба;

3. одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината;

4. друга отчетна информация.

            Чл. 52. (изм.  с реш. № 13-2 от 25.10.2016 г.) (1) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по чл. 51 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в два местни ежедневника. Публичното обсъждане се провежда със съдействието на кмета на общината, по ред, определен в Раздел VI в срок до 31 юли на годината, следващата отчетната година.

(2) Общинският съвет след обсъждането по ал. 1 приема отчета по чл. 51 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

(3) Приетият отчет по чл. 51, ал. 1 и отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз се публикуват на интернет страницата на общината в срок до 10 работни дни от приемането им от общински съвет.

 

РАЗДЕЛ ХI

Ред за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз

(изм. с реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.)

Чл. 53. Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинския бюджет.

Чл. 54. (1) За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети.

(2) Кметът на общината организира разработването на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз въз основата на:

1. сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и отчетите по финансираните с тях проекти;

2. публикуваните решения за преодставяне на безвъзмездна финансова помощ;

3. консолидирана годишна прогноза за паричните потоци по отделните проекти.

(3) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет.

(4) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз са с индикативен характер и съдържат и информация за основни финансови показатели.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Настоящата наредба е приета с Решение № 27-1 от 17 декември 2013 година на Общински съвет град Добрич, на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и отменя Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на  бюджета на Община град Добрич приета от Общински съвет град Добрич, приета с решение № 3-13/18.12.2007 г., изм. и доп. с решение № 3-3/20.12.2011 г.

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014  г.

§ 3. В Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3:

а) в точка 5 думите „по реда на чл. 43, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет” се заменят с „по реда на Закона за публичните финанси”;

б) в точка 6 думите „всички поети заеми по чл. 43, ал. 4 от Закона за устройство на държавния бюджет, вкл. заемите по САПАРД или бъдещи заеми с подобен характер”, се заличават;

в) точка 7 се изменя така:

„финансов лизинг и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).”

2. В чл. 6:

а) точка 1 се изменя така:

„1. собствените приходи на общината”

б) в т. 2 думите "по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети" се заличават;

    в) в т. 3 думите "по чл. 4, т. 1" се заличават.

3. Създава се чл. 8а:

"Чл. 8а. Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет."

4. В чл. 9:

а) създава се нова ал. 2:

"(2) Отчетът по ал. 1 съдържа и информация за дълга на лицата по чл. 8а и издадените от тях гаранции.";

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея накрая се добавя "и дълга на лицата по чл. 8а".

5. Член 12 се изменя така:

„(1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

 (2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

 (3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.

 (4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.

 (5) В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на общината по временни безлихвени заеми и по предоставени заеми от други лица от сектор "Държавно управление".

 (6) Със закона за държавния бюджет за съответната година може да се определя максимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.”

6. Член 23 се изменя така:

„В 30-дневен срок от приемането на съответното решение на общинския съвет кметът на общината изпраща на министъра на финансите или на Сметната палата годишния отчет за състоянието на общинския дълг и решението на общинския съвет по чл. 9, ал. 3 от настоящата наредба.”

7. Член 26, ал. 1 се изменя така:

„Общината може да гарантира дълг само на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината.”

8. Член 37 се изменя така:

„(1) Кметът на общината води, съхранява и предоставя на Министерството на финансите информация за поетия от общината дълг и дълга на контролираните от тях лица, които попадат в обхвата на подсектор "Местно управление", в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор.

(2) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за останалите лица от подсектор "Местно управление", които не се контролират от отделна община.

(3) Редът, начинът и сроковете за отчитане и предоставяне на информацията по ал. 1 се определя с наредба на Министерство на финансите.

(4) Воденето, съхранението и предоставянето на информацията за поетия от Община град Добрич дълг се осъществява от служител в Дирекция „Бюджет и финанси”.

9. В Член 38 се създава ал. 3:

„Информацията за дълга на останалите лица от подсектор "Местно управление" и издадените от тях гаранции се представя обособено по общини, които контролират съответните лица, и отделно - когато такива лица не се контролират от отделна община."

10. Член 39, ал. 1 се изменя така:

„Кметът на общината носи отговорност за използването на постъпленията от дълга само по предназначението, за което общинският съвет е одобрил поемането на дълга."

11. В Допълнителните разпоредби, § 1, т. 4 се изменя така:

„Местна общност" са гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на съответната община”

            12. Измененията в Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич влизат в сила от 01.01.2014 г.

13. (нова – реш. № 34-1 от 29.05.2018 г.) Наредбата за изменение и допълнение на за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

(изм.  с реш. № 13- 2 от 25.10.2016 г.)

към чл. 47 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич

 

Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал.3, т.1 и т. 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси

(свързан с поетите ангажименти и възникналите задължения)

 1. Общински съвет одобрява с тригодишната бюджетна прогноза на Община град Добрич индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на Община град Добрич и за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през съответния период.
 2. Община град Добрич изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и възникнали задължения.
 3. Второстепенните разпоредители с бюджет изготвят и представят в Община град Добрич справка за поетите ангажименти заедно с Отчета за касово изпълнение на бюджета.
 4. Разпоредителите с бюджет изготвят справката като се съобразяват с условията за поет ангажимент, дадени с указание ДДС № 04/01.04.2010 год. на Министерство на финансите. Поемане на ангажимент е налице, когато в резултат на сключен договор, международно споразумение, нормативен акт, решение на държавен, общински или съдебен орган или въз основа на друг документ се ангажира (обвързва) бюджет, извънбюджетна сметка или фонд на бюджетното предприятие с бъдещо плащане (плащания) на конкретно определима сума (суми) към конкретно определено лице (лица) при бъдещо изпълнение или наличие на определени условия и обстоятелства, засягащи съответното лице-получател на сумата (например насрещно изпълнение на задълженията по договор и др.)
 5. Разчитането на разходите при съставяне на бюджета за съответната бюджетна година включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в Годишния финансов отчет (ГФО) на Община град Добрич за предходната година, които ще се реализират през текущата година, неразплатени задължения от предходната година и новите задължения, които ще бъдат поети.
 6. Наличният ангажимент по сключен договор с доставчици на активи и услуги, в края на всеки отчетен период е размера на определената сума по договора, намален с фактурираните задължения.
 7. Разходите за консумативи (вода, ел.енергия, отопление) и договори с единични цени на разплащане се отчитат като текущ ангажимент и текущ разход за бюджетната година.
 8. За спазване на изискването на чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.
 9. При отразяване на ангажиментите и задълженията да се прилагат указанията на Министерство на финансите.

Приета  с решение № 27-1 от 17.12.2013 година на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогнози за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич  с решение № 13-2 от 25.10.2016 година, изм. и доп. с Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогнози за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич с- решение № 34-1 от 29.05.2018 година.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.52° C облачно
Нагоре