НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А   Г Р А Д   Д О Б Р И Ч

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

Глава І

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1. (1) С тази наредба се определя реда за управление, придобиване и разпореждане с общинска собственост  и конкретните правомощия на Кмета на Община град Добрич

(2) Редът, както и срокът за отдаване под наем, определен в тази наредба, се прилага и за имоти или части от тях, които са били общинска собственост към момента на включването им в капитала на търговски дружества. Този ред се прилага и за учредяването на ограничени вещни права върху такива имоти.

Чл.2. Наредбата не се прилага:

1.при разпореждане с общинско имущество по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

            2.при упражняване правата на Общината върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие;

            3.при предоставяне на концесии върху имоти - публична общинска собственост;

            4.при отдаване под наем и продажба на общинските жилища.

Чл.3. (1) Общинската собственост се управлява в интерес на населението в Общината, съобразно закона, решенията и контрола на Общински съвет в изпълнение на стратегията,  общинския план за развитие и с грижата на добър стопанин.  

(2) Общинската собственост се използва съобразно предназначението й и за
нуждите, за които е предоставена.

Чл.4. (изм. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) (1) Общински съвет приема Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на Кмета на Общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на Общината и съдържа:

 1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;
 2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
 3. нуждите на Общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;
 4. други данни, определени от Общински съвет.

            (2) Кметът на Общината внася в Общински съвет предложението за стратегията по ал. 1 в едномесечен срок от встъпването си в длъжност.

Чл. 4а. (нов - Решение № 14-2/28.10.2008 г.) (1) (чл. 4а, ал. 1, изр. 3 – отм. с решение № 133/30.03.2017 г. на Административен съд град Добрич, изм. и доп. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.) В изпълнение на стратегията по чл. 4, ал. 1, Общински съвет приема План за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на Кмета на Общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на Общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата е в съответствие с плана за действие за общинските концесии и съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

2. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия;

3. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които Общината желае да получи в замяна;

4. описание на имотите, които Общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

5. (нова - Решение № 36-3/31.07.2018 г.) обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

6. (нова - Решение № 36-3/31.07.2018 г.) обектите по т. 5 от първостепенно значение;

7. (предишна т. 5 - Решение № 36-3/31.07.2018 г.) други данни, определени от Общинския съвет.

            (2) Най-малко един път в годината, Кметът на Общината съставя и предоставя на Общински съвет отчет за изпълнението на Програмата по предходната алинея, за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

            (3) (изм. и доп. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Стратегията, Планът за действие и Програмата, както и промените в тях, се публикуват на интернет страницата на Общината и се обявяват на видно място в сградата на Община град Добрич, в 14-дневен срок от приемането им.

Чл. 5. (1) Общинската собственост е публична и частна.

(2) (изм. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Промяна в характера на общинската собственост от публична в частна, се извършва с решение на Общински съвет, взето с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

            (3) (нова - Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Определянето на имоти и вещи за публична общинска собственост се извършва с решение на Общински съвет, взето с мнозинство  - повече от половината от общия брой на съветниците.

            (4) (предишна ал. 3 - Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Предложенията по ал. 2 и ал. 3 се правят в писмена форма от лицата, които имат право да внасят проекти за решения в Общинския съвет. Предложението трябва да съдържа: вида и местонахождението на имота, акт за общинска собственост,  мотиви, обосноваващи предложението, скица от действащия подробен устройствен план,  становище на Главния архитект на Общината и на Директора на Дирекция „Общинска собственост”.

            (5) (предишна ал. 4) Общи или подробни устройствени планове или техни изменения могат да предвиждат промяна в характера на публичната общинска собственост в частна общинска собственост само ако е прието решение на Общински съвет за това.

            (6) (предишна ал. 5) Промяна в предназначението на общински недвижим имот, което не води до промяна в характера на собствеността от публична в частна, се извършва с
решение на Общински съвет, взето с обикновено мнозинство.

Чл.6. (1) Всяко лице може да получи писмена справка по актовите книги за общинска собственост срещу заплащане на услугата.

 (2) Когато се налага подробна справка по досието към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи, факти или обстоятелства, лицето подава заявление.

(3) В 2-седмичен срок от датата на подаване на заявлението по ал. 2, на лицето се издава   служебно   удостоверение, копие от искания документ или мотивиран отказ.

Чл. 6а. (нов - Решение № 14-2/28.10.2008 г.) (1) В Общината се създават и поддържат следните публични регистри:

                        а) главен регистър за публичната общинска собственост, в който са включени всички съставени актове за публична общинска собственост;

                        б) главен регистър за частната общинска собственост, в който са включени всички съставени актове за частна общинска собственост;

                        в) регистър за разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост, в който се вписват данни за: решението на Общински съвет за разпореждане с общински имоти, данните по АОС, видовете на разпоредителните сделки, пазарната оценка, данъчната оценка, оценката, определена от Общински съвет и крайната цена на сделката, начинът на разпореждане, насрещната страна на сделката и други данни, определени в конкретното решение на Общински съвет за дадена разпоредителна сделка.

            (2) Създаването, поддържането в актуалност и предоставянето на услуги от регистрите, както и включването им в компютърни автоматизирани системи, се извършва под общото ръководство и контрола на Кмета на Общината, в съответствие с наредбите на МРРБ и на МП.

           

 

Глава ІІ

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ

 

Придобиване на имоти

 

Чл. 7.  (1) Община град Добрич придобива възмездно или безвъзмездно собственост и други ограничени вещни права върху имоти и вещи по силата на закон, давност, завещание, по чл. 11 от ЗН или въз основа на правна сделка.

 (2) С решение на Общински съвет общината придобива възмездно собственост чрез:

1. покупка на имоти или части от тях;

2. принудително отчуждаване;

3. замяна на имот - частна общинска собственост, с имот - собственост на физически или юридически лица или на държавата;

4.  замяна на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, с имот - собственост на физически или юридически лица или на държавата;

5.  обезщетение срещу учредено право на строеж или на друго ограничено вещно право върху имот - частна общинска собственост;

6. изграждане, надстрояване и пристрояване от общината;

7. делба;

(3) Общината придобива без решение на Общински съвет безвъзмездно в собственост имоти и вещи:

1. определени със закон;

2. предоставени в собственост със закон;

3. чрез дарение от държавата - с акт на компетентен държавен орган, от физически или юридически лица;

4. по давност;

5. по завещание.

(4) Договорите, с които се придобиват имоти от Общината се подписват от Кмета в предвидената в закона форма и се вписват в Агенцията по вписвания по местонахождение на имота.

Чл. 8. (1) Дарение на имот в полза на Общината се извършва с договор в предвидената от закона форма, подписан от кмета на Община. Договорът се вписва в Агенцията по вписване по местонахождение на имота. За дарението се съставя протокол - опис, подписан от двете страни, представляващ неразделна част от договора.

(2) За всички дарения се водят публични регистри от кмета на Общината или определено от него длъжностно лице, съдържащи номер по ред, номер на договор, име /фирма на дарителя, стойност на дарението, условие /срок и информация за изпълнение на волята на дарителя, публикувано в  уеб-страницата на Община град Добрич.

Чл. 9. Преди позоваване на изтекъл давностен срок по чл. 67, ал. 1 от Закона за собствеността, Кметът на Общината определя комисия, включваща в своя състав служители от дирекциите „Общинска собственост” и „Архитектура, градоустройство и строителен контрол”, която следва да установи, че в имота няма започнало фактическо строителство въз основа на одобрен архитектурен проект, издадено разрешение за строеж и протокол за строителна линия.

Чл.10. (1) Безстопанствеността на имот се установява от комисия, определена със заповед на Кмета на Общината, в която влизат представители на Дирекциите "Общинска собственост" и "Архитектура градоустройство и строителен контрол". Комисията съставя констативен протокол, в който се описва и състоянието на имота.

            (2) Кметът на Общината издава заповед за завземане на имота. Заповедта
съдържа мероприятията, които следва да се проведат за привеждането му в
състояние да бъде използван по предназначение.

            (3) Завладеният безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на имотите - частна общинска собственост, указан в тази наредба или в наредбата по чл.45а от Закона за общинската собственост.

(4) След изтичане на придобивната давност на имотите по ал. 1 се съставя АОС. Към преписката по АОС се прилагат договори за наем или други договори за управление, или данни за ползване на имота за нуждите на Общината или на юридически лица и звена на бюджетна издръжка, които удостоверяват непрекъснатото владение върху имота.

Чл. 11. Завещаните на Община Добрич имоти се приемат от Кмета на общината с протокол-опис по реда на чл. 27, ал.3 и ал.4 от Закона за наследството и Гражданско процесуалния кодекс.

Чл. 12. Сгради, постройки, съоръжения или части от тях могат да се придобиват от Община град Добрич чрез извършване на ново строителство, надстрояване и пристрояване за сметка на общината или на трети лица.

           

Придобиване на парични средства, вещи и  съоръжения

 

Чл.13. (1) Дарението на парични средства и /или вещи или дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги чрез изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности, в полза на общината, се извършва от кмета с писмен договор и чрез предаване на вещта /извършване на услугата.  Стойността на вещите /извършените услуги се доказват чрез представяне на финансово- счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали и труд, които се прилагат към договора за дарение.

 (2) (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Дарения по смисъла на алинея 1 не се приемат от лица, които участват в обявени от администрацията на Общината публични търгове или публично оповестени конкурси или са в процедура по предоставяне на услуги или права от страна на Общината или Общински съвет в тяхна полза.

 (3) Приемането на парични средства и /или вещи в полза на Община, се извършва чрез писмен договор и чрез превод на средствата по сметка или предаване на вещта с протокол - опис, подписан от двете страни.

(4) Кметът на общината или определеното от него длъжностно лице съставят и водят публичен регистър за всички дарения. Регистърът съдържа номер по ред, номер на договор, стойност на дарението, условие /срок и номер на писмото, с което дарителят е информиран за изпълнението на волята му съгласно договора, публикувано в уеб – страницата на Община град Добрич.

Чл.14. Кметът на Общината или упълномощено от него длъжностно лице в рамките на предвидените по бюджета средства, по реда на Закона за обществените поръчки сключва договорите за доставка на машини, съоръжения, технологично оборудване, транспортни средства и други подобни движими вещи, представляващи дълготрайни активи.

Чл.15.(1) Движимите вещи, представляващи недълготрайни активи, необходими за нуждите на Общината, се закупуват от Кмета или упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Движимите вещи, необходими за нуждите на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, се закупуват от техните ръководители.

Чл. 16. Завещаните на Община град Добрич вещи се приемат от Кмета на Общината или упълномощено от него лице с протокол - опис по реда на чл. 27, ал.3 и ал.4 от Закона за наследството и Гражданско процесуалния кодекс.

 

Глава ІІІ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл.17. (1) Кметът на Общината управлява имотите, предназначени за осъществяване функциите на Общинския съвет и на Общинската  администрация.

            (2) Имотите, които са необходими за нуждите на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка се предоставят безвъзмездно за управление със Заповед на Кмета на Общината.

            (3) Ръководителите на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка осъществяват управлението на предоставените по ал. 2 имоти - публична общинска собственост, с грижата на добър стопанин и отговарят за поддържането, ремонтирането и застраховането им.

            (4) Контролът по управлението на имотите по ал. 2 се упражнява от Кмета на Общината.

Чл.18. (1) Имотите, които не са необходими за нуждите на органите на Общината и на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури в Община град Добрич със Заповед на Кмета на Общината, въз основа на която се сключва договор.

(2) Ръководителите на юридическите лица на бюджетна издръжка или на техните  териториални структури в Община град Добрич, осъществяват управлението на предоставените им по ал.1 имоти - публична общинска собственост, с грижата на добър стопанин и отговарят за поддържането, ремонтирането и застраховането на имотите, което се отразява в договора по предходната алинея.

Чл.19. (1) (изм. с Решение № 11-7/20.09.2016 г.) Свободни имоти или части от тях -  публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват, след решение на Общинския съвет от Кмета на Общината за срок до 10 години.

            (2) (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се извършва след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава VІІІ от тази Наредба.

            (3) (изм. и доп. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал. 2, Кметът на Общината или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед, с която определя за наемател лицето, спечелило търга или конкурса.

            (4) Договорът за отдаване под наем се сключва от Кмета на Общината.

            (5) Наемната цена не може да бъде по-ниска от определената в Приложение №1 към Наредбата.

            (6) (нова - Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Имоти или части от тях, предоставени за управление на общински детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, прилагащи системата на делегиран бюджет, които не са необходими за провеждане на учебно-възпитателния процес, могат да се отдават под наем, при условие, че за това не е на лице пречка и/ или противоречие с дейността на образователната институция. Предложението за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се изготвя от директора на институцията.

            (7) (нова - Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Имоти или части от имоти, предоставени за управление на общински детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, прилагащи системата на делегиран бюджет, които не са необходими за провеждане на учебния процес,  само в определени часове от седмицата, могат да се предоставят на трети лица, за временно възмездно ползване за образователни услуги,  културна, научна дейност, публични събития и спорт, за срок не повече от 12 месеца. Въз основа на направеното заявление директорът отправя до Кмета мотивирано предложение. В случай, че същото бъде одобрено от Кмета, директорът на образователната институция сключва договор със заявителя. По отношение на тяхното ползване Директорът на институцията, следва да въведе ограничителни условия относно кандидатите, вида дейност, достъпа до помещението, охрана и други специфични изисквания, съобразени с конкретния случай. Редът и условията за предоставяне под наем на свободните помещения се определят с Правила утвърдени от кмета на общината.

            (8) (нова - Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Предоставянето под наем по реда на ал. 6 се извършва, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет, което от своя страна следва да съдържа ограничителни условия относно кандидатите, вида дейност, достъпа до помещението, охрана и други специфични изисквания, съобразени с конкретния случай. Въз основа на решението на общински съвет, директорът на съответната институция издава заповед за провеждане на търг или конкурс. Редът и условията за провеждане на търга/конкурса се определят с Правила, утвърдени от кмета на общината. Въз основа на резултатите от търга или конкурса директорът сключва договор за наем.

            (9) (нова - Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Предвидените в ал. 6 и ал. 7 имоти или части от тях не могат да се предоставят за ползване за политическа, религиозна или друга дейност, забранена на територията на такива имоти от законови и подзаконови нормативни актове.

 

Глава ІV

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл.20. (1) Кметът на Общината управлява имотите – частна общинска собственост, които не са предоставени за управление на други лица, в интерес на населението  в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.

(2) Предоставените за управление имоти на юридически лица и звена на бюджетна издръжка се управляват и стопанисват от техните ръководители.

(3) Имотите – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят за безвъзмездно управление от Кмета на Общината на други лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.

(4) Въз основа на заповедта по ал. 3, Кмета сключва договор за безвъзмездно ползване на имота.

Чл.21. (1) (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска издръжка се отдават под наем на трети лица от Кмета на Общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, който се провежда по реда на глава VІІІ от тази Наредба.

            (2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на
Общината издава заповед, с която определя за наемател лицето, спечелило търга или конкурса.

      (3) (изм. с Решение № 11-7/20.09.2016 г.) Кметът на Общината сключва договор за отдаване под наем, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години.

      (4) Наемната цена не може да бъде по-ниска от определената в Приложение № 1 към Наредбата.

(5) (нова - Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Наемателите, които осъществяват дейност на открито с надуваеми съоръжения, атракциони и др., по отношение на които е невъзможно експлоатирането през месеците декември, януари, февруари и март, заплащат за тези месеци 50% от наемната цена, определена в договора за наем.  

 (6) (нова - Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Наемателите, които осъществяват търговска дейност на територията на общински детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие, в които е временно е преустановена учебната дейност, през месеците юли и август заплащат за тези месеци 50% от наемната цена, определена в договора за наем.

 

Чл.22. (1) (изм. с Решение № 11-7/20.09.2016 г.) С решение на Общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, без търг или конкурс:

            1. за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението;

            2. на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза;

            3. (изм. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.) на търговски дружества, необходими им като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура.

(2) (изм. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Лицата, желаещи да наемат имот  по ал. 1, подават искане до Кмета на Общината и декларация за съгласие (декларация за поверителност) да бъде извършена проверка за наличие или липса на задължения към общината.

(3) (изм. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.) При наличие на подходящи имоти, Кметът на Общината прави предложение пред Общински съвет за вземане на решение по ал.1.

                (4) Въз основа на решението на Общински съвет, Кметът на Общината сключва договор за наем.

                (5) (изм. с Решение № 11-7/20.09.2016 г.; изм. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.)  Срокът на наемните правоотношения по ал.1 не може да бъде по-дълъг от 10 години за имотите посочени в т. 1 и т. 2 , а за имотите посочени в ал. 1, т. 3 срокът на наемните правоотношения не може да бъде по-дълъг от срока на ремонтно – строителните дейности.

    (6) Наемната цена се определя съгласно Приложение № 1 към Наредбата.

Чл.23. (1) С решение на Общински съвет, без търг или конкурс, се отдават под наем помещения – частна общинска собственост, за осъществяване на дейността на политическите партии, по смисъла на чл. 31 от Закона за политическите партии.

            (2) Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до Кмета на
Общината и се придружават от документи за регистрация на партията и за учредяване на общинската й структура, както и данни за представянето й на последните парламентарни избори.

            (3) При наличие на помещения, Кметът на Общината прави предложение пред Общински съвет за вземане на решение по ал.1.

(4) Въз основа на решението по ал.1, Кметът на Общината сключва договор за наем със срок до началото на мандата на следващото Народно събрание.

            (5) Не се предоставят помещения на организации по ал.1, ако последните имат задължения към Общината.

            (6) Предоставените помещения на политическите партии не могат да се
пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с
трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.

            (7) Наемната цена се определя съгласно Приложение № 1 към Наредбата.

Чл.24. (1) Със заповед на Кмета на Общината, без търг или конкурс се предоставят помещения – частна общинска  собственост, за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации.

(2) Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до Кмета на
Общината и се придружават от документи за регистрация на синдикалната организация и учредяване на общинската й структура.

(3) Въз основа на заповедта по ал.1 се сключва договор за срок не по-дълъг от 5 години.

(4) Наемната цена се определя съгласно Приложение №1 към Наредбата.

Чл.25. Наемната цена за срока на наемните отношения по тази наредба се актуализира ежегодно до 15 февруари на календарната година със Заповед на Кмета на Общината, в съответствие с отчетения от Националния статистически институт индекс на инфлация.  

Чл. 25 а.  (1) Наемните отношения се прекратяват:

 1. поради неплащане на наемната цена за повече от един месец, а за политическите партии – за повече от три месеца, както и поради системното й неплащане в срок;
 2. поради извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, разрешени по установения ред, когато се засягат ползваните помещения;
 3. поради лошо управление и стопанисване;
 4. с изтичане на срока за настаняване;
 5. когато наемател по чл. 22, ал. 1, чл. 23, ал. 1 и чл. 24, ал. 1 от Наредбата придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване;
 6. когато наемател престане да отговаря на условията, установени в Наредбата;
 7. когато помещенията се ползват в нарушение на забраните по чл. 3, ал. 1 от Наредбата;
 8. на други основания, определени в договора.

              (2) При прекратяване на наемните отношения по ал. 1, т. 2, на наемателя се предоставя друго помещение от същия вид.

              (3) Прекратяването на наемните правоотношения става при спазване разпоредбите на Закона за общинската собственост и Закона за задълженията и договорите.

 

Глава V

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.26. (1) Движими вещи - общинска собственост се управляват в интерес на населението в Общината.

(2) Общото ръководство и контрол по управлението на движимите вещи - общинска собственост се осъществява от Кмета на Общината.

Чл.27. Кметът на Общината организира пряко управлението на движимите вещи, обслужващи дейността на Общински съвет и Общинската администрация.

Чл.28. (1) Движими вещи - общинска собственост могат да се предоставят безвъзмездно за управление и ползване на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на Кмета на Общината.

(2) Ръководителите на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка управляват движимите вещи, предоставени им по ал.1, с грижата на добър стопанин и отговарят за поддържането, ремонтирането и застраховането им.

(3) Вещите – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят за безвъзмездно управление от Кмета на Общината на други лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.

(4) Въз основа на заповед по ал. 3, Кмета сключва договор за безвъзмездно ползване на вещта.

Чл.29. (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Движимите вещи - частна общинска собственост извън тези по чл.27 и чл.28 се предоставят под наем от Кмета на Общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава VІІІ от тази Наредба.

 

Глава VІ

 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

 

Чл. 30. (1) Общински съвет определя земите от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем.

            (2) В решението по преходната алинея, земите се описват по местоположение (местност), категория, поливност, срок и размер на годишната наемна цена на единица площ.

            (3) Годишната наемна цена не може да бъде по-ниска от определения размер на наем за земи от държавния поземлен фонд.

            (4) Решението на Общински съвет се съобщава на населението с обявление, поставено на видно място в сградата на общината. В обявлението се посочва срока, в който могат да се предявят искания за предоставяне на земеделски земи под наем.

Чл. 31. (1) Земи от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем на български физически и юридически лица.

            (2) (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Отдаването под наем на земите по ал.1, се извършва от Кмета, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Наредбата.  

(3) (изм. с Решение № 11-7/20.09.2016 г.) Кметът определя срока за отдаване под наем, който не може да бъде по-дълъг от 10 години, минималната годишна наемна цена, вида на процедурата за отдаване под наем и други необходими условия.

            (4) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът издава Заповед за определяне на наемател и сключва договор за наем.

            (5) Общински земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, се отдават под наем от Кмета след  проведен търг или конкурс по реда на наредбата.

Чл. 31 а. (нов - Решение № 11-7/20.09.2016 г.) (1) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем без търг или конкурс:

1. когато са заети с трайни насаждения;

2. когато не са били използвани две или повече стопански години;

3. в случаите по чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи;

4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади;

5. в други случаи, определени в закон.

Чл.31б. (нов - Решение № 11-7/20.09.2016 г.) Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

 

Чл. 32. Земеделските земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ се отдават под наем със Заповед на Кмета на Общината, без търг или конкурс, за срок от 1 година с възможност за неговото продължаване до възстановяване на собствеността.

Чл. 33. (1) Земи от общинския поземлен фонд могат да се заменят със земеделски земи, частна собственост,  ако за частния имот:

         1.  има влязло в сила решение на общинска служба по земеделие и гори /ОСЗГ/ за възстановяване на общинската земя в съществуващи или възстановими стари реални граници (чл. 18-ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ) или решение за възстановяване собствеността в нови реални граници с плана за земеразделянето (чл. 18-ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ);

         2.  е извършен въвод във владение по чл. 32, ал. 2, съответно чл. 25, ал. 7 от ППЗСПЗЗ, когато планът за земеразделяне е влязъл в сила.

            (2) Замяната по ал. 1 със земеделски земи по смисъла на чл. 2 от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд се извършва по решение на общинския съвет въз основа на мотивирано предложение на общинската служба по земеделие и гори.

Чл.34. Замяната съгласно чл.36 от ППЗСПЗЗ на земеделски земи - частна общинска собственост, със земеделски земи собственост на граждани и юридически лица  се допуска  при парична равностойност, определена по Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи.

Чл. 35. Общински съвет, въз основа мотивираното предложение от общинските служби по земеделие и гори на територията на Община град Добрич, със свое решение определя вида, размера и местонахождението на земите от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собствениците.  Размерът на тези земи трябва да бъде не по-малко от 50 на сто от наличния общински поземлен фонд. Обезщетението по възможност се извършва в землището, в което е признато правото на обезщетение на собствениците, или в съседни на него землища в границите на общината

 

Глава VІІ

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 36. (1) Разпореждането с имоти - частна общинска собственост се осъществява чрез:

         1.  продажба на имоти или на идеални части от тях;

         2.  замяна на имоти или на идеални части от тях и на ограничени вещни права върху тях;

        3. учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване - възмездно или безвъзмездно;

         4.  учредяване на вещно право на ползване - възмездно или безвъзмездно;

         5.  внасяне (апорт) на собственост и ограничени вещни права в капитала на търговски дружества

         6.  доброволна делба;

         7.  премахване на сгради, постройки и съоръжения, по реда на ЗУТ.

         8.  дарение;

         9.  сделки по чл. 15, ал. 5,  чл. 17, ал. 5  от Закона за устройство на територията и § 8 от ПР на ЗУТ;

         10. по силата на закон.

            (2) (нова - Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Замяна по ал. 1 се допуска само при:

 1. прекратяване на съсобственост върху имоти между Общината и трети лица;
 2. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на Общината;
 3. между Общината и друга община или между Общината и държавата;
 4. в други случаи, определени в закон.

            (3) (предишна ал. 2) Разпореждането с вещи, частна общинска собственост,  се осъществява чрез:

         1.  продажба;

         2.  замяна;

         3.  предоставяне право на ползване.

Чл. 37. (1) Всяка преписка за разпореждане с имоти, частна общинска собственост, следва да бъде окомплектована със следните документи: акт за общинска собственост, надлежно вписан в Агенция по вписвания, скица от кадастъра на имота, скица от действащия ПУП с виза за проектиране.

         (2) (изм. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Докладните по постъпилите предложения се внасят за приемане на решение от Общински съвет от Кмета или Заместник – кмета на Общината, придружени с предварително изготвена пазарна оценка от оценител на имоти и документите по ал. 1.

Чл. 38.  (1) Договорите, с които се извършва разпореждане с имоти - частна общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината, и се вписват в Агенцията по вписвания, а при замени с държавни имоти - по местонахождението на държавния имот.

(2) Договорите по предходната алинея се сключват след заповед на кмета на общината.

(3) В заповедта по ал.2 се посочват всички плащания, които следва да се извършат от двете страни по сделката, както и срока за заплащането им.

(4) При неплащане в указания срок, Кметът на общината може да отмени Заповедта с нова заповед. При отмяна на заповедта, преписката се прекратява и се внася доклад за отмяна на решението на Общински съвет. 

(5) Окончателните договори по чл. 36, ал. 1, т. 9 /сделки по ЗУТ/ се сключват след подписан предварителен договор от кмета на Общината.

Чл. 39. (1) Разпореждането с имоти и вещи - частна общинска собственост се осъществява на базата на пазарна оценка, определена по реда на чл. 22,ал.3 от ЗОС.

(2) Разпореждането не може да се извършва по цена, по-ниска от пазарната оценка, освен в случаите, предвидени в закон.

(3) Когато пазарната оценка е по-ниска от данъчната оценка, сделката се сключва по данъчната оценка.

(4) Цената на придобиваните имоти от Общината не може да бъде по-висока от пазарната.

Чл. 40. (отм. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.)

Чл. 41. (1) (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на Общината, се осъществява от Кмета, след решение на Общински съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) Замяната на вещи се осъществява с договор, сключен от Кмета на Общината, след решение на Общински съвет.

(3) Дарението на движими вещи – общинска собственост се осъществява от Кмета с договор, след решение на Общински съвет.

(4) Учредяване на възмездено право на ползване върху вещи се предоставя от Кмета на Общината със заповед и договор, след решение на общински съвет.

(5) Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на Общината със заповед и договор, след решение на общински съвет. 

(6) Бракуването /ликвидирането/ на движими вещи – дълготрайни активи или материални запаси, се извършва от комисия, назначена за целта със заповед на Кмета на Общината, която съставя протокол – Форма № 5 или Форма № 37 от Албума за първичните счетоводни документи. Протоколът задължително съдържа информация за вида и балансовата стойност на бракуваното имущество и начина на ликвидирането му. Използваемите резервни части или отпадъци, получени при ликвидирането на активите, задължително се заприходяват по справедливата им цена, определена от независим лицензиран оценител.

Чл. 42. (1) (отм. с Решение на Административен съд – Добрич № 427 от 31.10.2017 г.)

           (2) При определяне данъчната основа по предходната алинея се взема предвид:

1.  пазарната цена на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява;

2.  пазарната цена на имота с по-висока данъчна основа при замяна;

3.  пазарната цена на реалния дял, който придобиват лицата при делба.

Чл. 43. (1) (изм. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Физическите и юридически лица, направили искане за разпореждане с имот, частна общинска собственост, заплащат разноските по изготвяне и актуализация на пазарните оценки, възложени по реда на чл. 22, ал. 3, от ЗОС.

  (2) При провеждане на търгове и конкурси, пазарната оценка се приема за начална.

Чл. 44. Разпореждането с имоти и вещи, частна общинска собственост, се извършва по пазарни цени, актуални и валидни към момента на сключване на договора.

 

Разпореждане с имоти, частна общинска собственост, чрез

правни сделки

 

Продажба

Чл. 45. (1) (изм. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Продажбата на имоти, частна общинска собственост, се извършва в съответствие с предвижданията в годишната Програма по чл. 4 а, ал. 1 от тази Наредба, след решение на Общински съвет, от Кмета на Общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) Редът за провеждане на търга или конкурса са определени в Глава VІІІ от наредбата.

(3) Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс, Кметът на Общината издава заповед и сключва договор.

Чл.46. (1) Продажбата на имот, частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот, поземлен имот, участващ в УПИ или поземлен имот в урбанизираната територия на общината, върху който физически или юридически лица притежават законно построена сграда,  се извършва от кмета на общината, без решение на Общински съвет и без търг или конкурс.

(2) Продажбата на имот, частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот, поземлен имот, участващ в УПИ или поземлен имот в урбанизираната територия на Общината, върху който физически или юридически лица са придобили право на строеж, чието реализиране е започнало, се извършва от Кмета на общината, без решение на Общински съвет и без търг или конкурс.

(3) (отм. с Решение № 3-2/20.12.2011 г.)

(4) Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, притежаващи идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да  придобият съответната идеална част от правото на собственост върху земята, при условие, че за сградата е отреден поземлен имот или урегулиран поземлен имот. Продажбата се извършва от Кмета на Общината, без решение на Общински съвет и без търг или конкурс.

            (5) Исканията на лицата по предходните алинеи за закупуване се подават до кмета на общината. Към тях се прилагат::

 • договор за учреденото право на строеж или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона за собствеността, ЗУПЛЗПДДМ и други документи, удостоверяващи вещното право на строеж;
 • документ за собственост върху сграда или обект в сграда, или констативен акт от общинската администрация, че сградата е завършена в груб строеж и други документи при необходимост;
 • документ за законно учредено право на строеж на роднини по права линия, ако е налице такова;
 • удостоверение за наследници, ако е необходимо;
 • разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;
 • скица на имота от Агенция по кадастъра.

            (6) Общинската администрация служебно прилага към преписката следното:

- служебна скица на паус от действащия план за регулация и застрояване;

- АОС, вписан в Агенцията по вписвания;

- пазарна оценка, изготвена по реда на чл. 22 ал.3 от ЗОС.

            (7) Продажбата се извършва от Кмета на Общината, който издава заповед и сключва договор.

Чл. 46а. (нов - Решение № 14-2/28.10.2008 г.) В случаите, когато разпореждането с имоти, частна общинска собственост, се извършва от Кмета на Община град Добрич, без решение на Общински съвет, договорите се сключват по определената от оценителите на пазарни оценки цена, изготвена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.

Чл. 47. (1) (отм. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.)

(2) (отм. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.)

(3) Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на подаване на искането, се предвижда ново застрояване върху имота, надстрояване или пристрояване на съществуващата сграда, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и предвиденото по подробния устройствен план. Главният архитект на Общината осигурява служебна скица от подробния устройствен план и становище за реализираното и предвиденото застрояване.

(4) В случаите, когато липсва застроителен план, в цената на земята се включва и пазарната стойност на правото на строеж върху разликата между реализираното застрояване и максималното възможно застрояване, съгласно застроителните правила и норми за устройство на територията. Главният архитект на Общината изготвя становище за реализираното и максимално допустимото застрояване.

Чл. 48. Когато от имот, върху който е учредено  право на строеж на едно или повече лица, са образувани няколко урегулирани поземлени имота, се продава само съответния урегулиран поземлен имот, върху който е построена сградата.

Чл. 49. В случаите на чл.46, ал.1, 2 и 3, когато от имота  могат да се образуват два или повече урегулирани поземлени  имота, се прави служебно изменение на подробния устройствен план. Продава се урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, съответно учредено правото на строеж.

Чл. 50. Когато с влязъл в сила подробен устройствен план към момента на подаване на искането, върху имота, находящ се в зона за средно или високо етажно застрояване, се предвижда изграждане на друга сграда и от имота не може да се обособи втори самостоятелен урегулиран поземлен имот, правото на собственост върху имота се продава след  учредяване право на строеж за предвиденото строителство по общия ред на чл. 37 от ЗОС.

Чл. 51. (1) Продажба на имот - частна общинска собственост може да се извърши без търг или конкурс, след решение на Общински съвет, по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.

(2) Продажба на имот - частна общинска собственост, може да се извърши без търг или конкурс, след решение на Общинския съвет на основния пощенски оператор при условията на чл. 30 от Закона за пощенските услуги.

(3) (нова - Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Продажбата на имот – частна общинска собственост, се извършва без търг или конкурс, след решение на Общински съвет, когато сделката е между Общината и държавата, или между Общината и друга община/и или когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон.

(4) (предишна ал. 3) Продажбата по предходните алинеи се извършва по пазарна цена изготвена от независим лицензиран оценител съгласно чл. 22, ал.3 от ЗОС. Въз основа на решението Кметът на Общината издава заповед и сключва договор.

(5) (предишна ал. 4) Лицата, желаещи да се ползват от правата по предходните алинеи, подават искане до кмета, придружено с документи, удостоверяващи правата им.

 

Дарение

 

Чл. 52. (1) Дарение на имот - частна общинска собственост може да се извърши след решение на ОС, прието с мнозинство 3/4 от общия брой на съветниците.

(2) Въз основа на решението по предходната алинея,  кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Прекратяване на съсобственост

 

Чл. 53. (1) Съсобствеността върху имоти между общината и физически или юридически лица се прекратява чрез:

         1.  доброволна делба;

         2.  съдебна делба;

         3.  продажба на частта на общината на съсобствениците;

         4.  замяна на частта на общината с друг равностоен имот;

         5. изкупуване от общината на частта на съсобствениците.

            (2) Доброволната делба се осъществява чрез:

         1.  даване или получаване в дял на реални части от имота;

         2.  получаване собствеността на целия имот от един от съсобствениците с парично уравняване дела на останалите съсобственици, когато имотът е реално неподеляем.

            (3) Съсобствеността върху имоти между общината и физически или юридически лица, се прекратява по предложение на съсобствениците до Кмета на Общината или по инициатива на Кмета на Общината, с решение на общински съвет

(4) (отм. с Решение № 3-2/20.12.2011 г.)

 

Право на строеж, надстрояване и пристрояване

 

Чл. 54. (1) (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Правото на строеж се учредява по решение на Общински съвет след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс  съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

            (2) Правото на строеж се учредява възмездно или безвъзмездно, безсрочно или за определен срок.

            (3) В условията на търга или конкурса може да се предвиди обезщетяване срещу  цената на правото на строеж или на част от нея с равностоен имот в новопостроената сграда.

            (4) (отм. с Решение № 36-24/30.07.2010 г.)

Чл. 55. (отм. с решение № 133/30.03.2017 г. на Административен съд град Добрич)

Чл. 56. (1) Възмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс, след решение на ОС:

1. на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас, по предложение на Българската агенция за инвестиции,

2. за изграждане или разширение на подземни и надземни обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения на обществените далекосъобщителни оператори.

3. за изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти или на части от тях на енергийните предприятия.

4.  (отм. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.)

5.  на юридически лица на бюджетна издръжка;

6. на религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

7. (нова – Решение № 24-4/19.09.2017 г.) за изграждане на социални жилища по реда на чл. 60 и следващите от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

(2) Решенията по ал. 1 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл. 57. (1) Безвъзмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс, след решение на Общински съвет на :

1.  юридически лица на бюджетна издръжка;

2.  религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

3. и други, когато това е предвидено в закон

(2) Решенията по ал. 1 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл. 58. Безвъзмездно право на строеж може да се учреди без търг или конкурс и на лица, извън посочените в чл. 57, след решение на Общински съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

Чл. 58а. (нов - Решение № 11-7/20.09.2016 г.) (1) В случаите по чл. 56, ал. 1, чл. 57, ал. 1 и чл. 58, лицата желаещи да придобият право на строеж, подават мотивирано искане до Кмета на общината. Към искането се прилагат документи, доказващи, че са правоимащи по смисъла на чл. 56, ал.1 и чл. 57, ал.1.

(2) Въз основа на решението на Общинския съвет, прието на основание чл.56, ал.1, чл.57, ал.1 и чл.58, Кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл. 59. (отм. с Решение № 3-2/20.12.2011 г.)

Чл. 60. (1) (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Право на надстрояване и пристрояване върху сгради, частна общинска собственост, или върху сгради, построени върху имот – частна общинска собственост се учредява на трети лица с решение на Общински съвет след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) В случаите по ал. 1, когато сградите са частна собственост надстрояването и пристрояването се учредява при условията на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ.

Чл. 61. (1) (изм. и доп. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сгради, собственост на физически или юридически лица, построени върху имоти, частна общинска собственост, се учредява след решение на Общински Съвет, без търг или конкурс, от Кмета на общината на собственика на сградата,  на собственици на жилища и/или други обекти в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения при условията на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ.

(2) Когато надстрояването или пристрояването не води до обособяването на самостоятелен обект, правото на  надстрояване или пристрояване се учредява на собственика на основния обект при условията на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ.

Чл. 62. Безвъзмездно право на надстрояване и пристрояване може да се учреди по реда и при условията на чл. 57 и чл. 58 .

Право на ползване

 

Чл. 63. (1) (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Правото на ползване се учредява възмездно за срок до 10 години, след решение на общински съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, проведен по реда на Глава VІІІ.

(2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът издава заповед и сключва договор.

Чл. 64. Правото на ползване се учредява възмездно за срок до 10 години, след решение на общински съвет без търг или конкурс:

1. на основния пощенски оператор, при условията на чл. 30 от Закона за пощенските услуги.

2. на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас, по предложение на Българската агенция за инвестиции

3. на  други лица, определени със закон.

Чл. 65. Правото на ползване се учредява безвъзмездно с решение на общински съвет, взето с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

 

Замяна

 

Чл. 66. (изм. и доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) (1) Замяната на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на право на строеж в полза на общината с имот или с право на строеж - собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, може  се извършва по инициатива на общината или по писмено предложение на заинтересованите лица по ред в съответствие с програмата по чл. 5, ал. 1 от настоящата наредба.  

(2) (изм. и доп. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Замяна по ал. 1 може да се извърши:

1.  при прекратяване на съсобственост върху имоти между Общината и трети лица;

2. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на Общината;

3. между Общината и друга община или между Общината и държавата;

4. (нова - Решение № 36-3/31.07.2018 г.) за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;

5. (предишна т. 4 - Решение № 36-3/31.07.2018 г.) в други случаи, определени в закон.

            (3) В случаите по ал. 2, Кметът на Общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. Предложение за замяна до Кмета на Общината могат да правят и заинтересованите собственици или съсобственици на имоти по ал. 2. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При постигане на съгласие, Кметът на Общината внася предложението за замяна в Общински съвет.

            (4) За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува на интернет страницата на Общината, същото се поставя и на видно място в сградата на Община град Добрич. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна.

            (5) (отм. с Решение № 11-7/20.09.2016 г.)

            (6) Предложенията по ал. 3 не обвързват Общински съвет за извършване на замяна. Отказите на Общински съвет за извършване на замяна не подлежат на обжалване.

            (7) Не се допускат замени:

 1. когато имотите – собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;
 2. (отм. с решение № 133/30.03.2017 г. на Административен съд град Добрич по отношение на израза „освен в случаите по ал. 2, т. 2”) на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти, освен в случаите по ал. 2, т. 2;
 3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които Общината води съдебни имуществени спорове;
 4. в други случаи, определени в закон или в наредбата по чл. 8, ал. 2.

            (8) Решенията за извършване на замяна се приемат от Общински съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението на Общински съвет, Кметът на Общината издава заповед и сключва договор за замяна.

            (9) Замяна на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти – собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва при условията и по реда на чл. 40 от ЗОС.

            (10) (отм.  с Решение № 11-7/20.09.2016 г.)

Чл. 67. (отм. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.)

 

Разпореждане с общински имоти в случаите, предвидени в Закона за устройство на територията

 

Чл.68. (1) Предварителният и окончателният договор по чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 9 от Наредбата, се сключват по пазарни цени от Кмета на Общината.

(2) Предварителният договор по ал.1 се сключва след решение на Общински съвет.

(3) Предварителният договор по ал.1 съдържа цената на частта на имота
общинска собственост за създаване на урегулиран поземлен имот и се сключва на
основа на проект за изменение на действащия подробен устройствен план. В
предварителния договор следва да се предвидят хипотезите на ал.4, ал.5 и ал.6 от настоящия член.

(4) В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила
шест месеца след сключването на предварителния договор, се извършва нова
оценка на частта на имота - общинска собственост за създаване на урегулирания
поземлен имот, въз основа на която се сключва окончателния договор.

(5) В случай, че експертният съвет по чл.5, ал.4 от Закона за устройство на
територията установи, че проектът по ал.3 не може да бъде приет без изменения,
прави служебно предложение до Кмета на Общината за изменение на предварителния договор.

(6) Окончателният договор се сключва в срок от един месец след влизане в
сила на изменението на подробния устройствен план. След изтичане на този срок
Общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и
обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на
забавата.

(7) Окончателният договор се заявява за вписване по местонахождението на имота.

Чл. 69. (отм. с Решение № 3-2/20.12.2011 г.)

Чл. 70. (1) Кметът на общината със заповед може да учредява право на преминаване през общински неурегулирани поземлени имоти по реда на чл. 192 от ЗУТ.

(2) Не се допуска учредяване право на преминаване по реда на чл. 192 от ЗУТ през общински урегулирани поземлени имоти.

(3) Правото на преминаване по ал. 1 се учредява при условията на чл. 192 от ЗУТ и оценителен протокол на комисията по чл. 210 от ЗУТ.

Чл. 71. (1) Кметът на общината със заповед може да учредява право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти по реда на чл. 193 от ЗУТ.

(2) Правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по ал. 1 се учредява въз основа на одобрен проект от главния архитект и  оценителен протокол на комисията по чл. 210 от ЗУТ.

 

Глава VІІІ

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕТЕ И КОНКУРСИТЕ

Чл.72. (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) С тази глава се уреждат реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси по Закона за общинската собственост.

Чл.73. (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) По реда на тази глава се извършва отдаване под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на:

            1.имоти – частна общинска собственост;

            2.части от имоти – публична общинска собственост;

3.вещи – общинска собственост;

4. земи от общинския поземлен фонд и земи в строителни граници.

Чл.74. (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) По реда на тази глава се извършва продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на:

            1. имоти - частна общинска собственост;

            2. вещи - общинска собственост.

Чл.75. (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) По реда на тази глава  се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс:

 1. учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост в случаите по чл. 37, ал.1 от Закона за общинската собственост;
 2. учредяване право на надстрояване или пристрояване върху имот
  - частна общинска собственост, по реда на чл.38, ал.1 от Закона за общинската собственост.

Чл.76. Търговете се провеждат с явно или с тайно наддаване.

Търг с тайно наддаване

 

Чл.77. (1) Търгът с тайно наддаване се открива със заповед на Кмета на Общината, която съдържа:

            1.описание на имота;

            2.начална тръжна цена;

            3.дата, място и час на провеждането на търга;

            4. вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие;

5. срок и място за закупуване на тръжната документация

6. цената на тръжната документация,

 (2) Със заповедта по ал.1 се утвърждава Тръжната документация, която съдържа:

1. условията за участие в търга с тайно наддаване,

2. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида и предназначението на обекта,

3. дата и час  за оглед на обекта,

4. вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие

5. образец на декларация за извършен оглед;

6. образен на предложение за участие  в търга с тайно наддаване;

7. проект на договор

(3) (изм. с Решение № 3-2/20.12.2011 г.; изм. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Размерът на определения депозит не може да бъде по-малък от 25 на сто от началната тръжна цена, съответно 25 на сто от годишния наем при търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.

Чл.78. (1) Обява, съдържаща описание на имот, начална тръжна цена, дата, място и час на провеждане на търга, размера на депозитната вноска, цената на тръжната документация, срок и място за закупуване на тръжната документация, адрес и телефон на организатора се публикуват поне в един местен ежедневник най-малко 15 календарни дни преди датата на провеждането на търга .

(2) Същата обява се поставя и на видно място в сградата на Общината в 3-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на търга с тайно наддаване.

Чл.79. (1) Търгът с тайно наддаване може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко двама участника.    

(2) Когато на търга с тайно наддаване се яви само един участник, търгът се отлага с 30 минути и ако след изтичането на този срок не се яви друг участник, явилият се участник се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

(3) Когато не се яви нито един участник, търгът се обявява за непроведен и Кметът на Общината насрочва нов търг с тайно наддаване в срока и при условията по чл. 78 от Наредбата. Когато на новия търг  се яви само един участник, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

       (4) Когато е насрочен нов търг с тайно наддаване поради неявяване на нито един участник, Кметът на Общината може да намали първоначалната цена до 30 на сто еднократно и до 10 на сто при всеки следващ случай, но не повече от 50 на сто общо.

             (5) За резултатите от търга с тайно наддаване комисията съставя протокол в два екземпляра, който се подписва от членовете на комисията.

Чл.80. (1) Комисията се назначава след изтичане на срока за закупуване на тръжната документация;

(2) Комисията е в състав от 3 до 5 члена, като задължително в състава й участва поне един правоспособен юрист. В Заповедта се посочва най-малко един резервен член.

            (3) При възникване на обективни обстоятелства, които правят невъзможни откриването, провеждането или продължаването на търга, комисията съставя протокол, въз основа на който Кметът на Общината насрочва нов търг.

(4)  В случаите по предходната алинея, когато се прекрати вече започнал търг поради невъзможност за продължаването му и се насрочи нов търг, обявените до този момент за спечелили участници за отделни обекти, запазват правата си.

Чл.81. (1) В деня и часа на провеждането на търга с тайно наддаване, Председателят на комисията:

1.проверява присъствието на членовете на комисията;

2.обявява откриването на търга и неговия предмет и обект.

(2) (изм. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Предложенията на участниците се връчват на Председателя на комисията в деня и часа на провеждането на търга с тайно наддаване. Същите трябва да бъдат запечатани в непрозрачни пликове, на които се посочват имената на участника и обекта, за който участва.

(3) Когато търгът с тайно наддаване се провежда за повече от един обект, за всеки отделен обект, се подава отделен плик с предложение.

(4) Един участник може да участва за определен обект само с едно предложение.

(5) (изм. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Пликът съдържа следните документи:

1. предложение, попълнено съгласно приложения образец в тръжната документация;

2. (отм. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.)

3. (отм. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.)

4. нотариално заверен документ – оригинал или заверено копие, удостоверяващ представителната власт на пълномощника, ако участникът се представлява при провеждане на търга от пълномощник; 

5. документите за платени тръжни книжа, в оригинал. Ако се участва за повече от един обект, за първия обект се представя оригиналния документ, за всеки следващ обект се представя заверено копие от документа.

6. документ за внесен депозит за участие -  оригинал.

7. други, съгласно условията от тръжната документация.

 (6)      Председателят на Комисията:

1.  приема запечатани пликове с предложение, по реда на обектите предмет на търга с тайно наддаване;

2. номерира пликовете по реда на подаването им;

3. след събиране на всички пликове, Председателя пристъпва към тяхното отваряне по реда на тяхното подаване.

            (7) Участникът, чието предложение е представено в незапечатан, прозрачен или в нарушена цялост плик, се отстранява от участие.

Чл.82. (1) При отварянето на всеки плик  Председателят проверява дали са спазени условията за участие в търга, представени ли са всички документи, както и дали са в изискуемия вид, след което обявява редовността на предложението, допуска го до участие и оповестява предложената цена.

            (2) Комисията отстранява  участник, който не е представил някой от изискуемите документи, както и когато представените не са във вида, посочен в тръжната документация.

(3) Предложенията се заверяват от членовете на комисията.

(4) Търгът с тайно наддаване се печели от участника, предложил най-висока цена, което се обявява пред всички участници, след което търгът  се закрива.

            (5) При предложена еднаква най-висока цена от двама или повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване и започва от достигнатата цена.

Чл.83. (1) Въз основа на резултатите от проведения търг, Кметът на Общината издава заповед, с която обявява участниците, класирани на първите три места, и определя за контрагент участника, класиран на първо място.

(2) В заповедта по ал.1 се посочва цената, предложена от класирания на първо място участник, начинът на плащане, обезпеченията, ако следва да се предоставят такива и срока за обжалване.

            (3) Заповедта по ал.1 се издава в тридневен срок от датата на получаване на протокола на комисията и се поставя в деня на издаването й на таблото за обявления в Общината.

            (4) Заповедта по ал.1 подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

            (5) След влизането й в сила, заповедта по ал.1 се връчва срещу подпис на участника, класиран на първо място, съответно на неговия представител, или по пощата с писмо с обратна разписка.

            (6) В 14 дневен срок от датата на връчването на заповедта по ал.1, класираният на първо място участник следва да внесе цената, съответно първата вноска при разсрочено плащане, дължимите данъци, такси и режийни разноски, както и да предостави изискваните обезпечения, след което се сключва договор.

            (7) При неизпълнение в срок на задължението по предходната алинея, се счита че участникът, класиран на първо място, се отказва от сключването на договор. В тези случаи сключването на договор се предлага на класирания на второ място участник по предложената от него цена и така, до изчерпването на всички участници, класирани на първите три места. Ако не се стигне до сключването на договор, Кметът на Общината насрочва нов търг. 

Чл.84. (1) Внесеният депозит се задържа, когато участник в търга:

1.подаде жалба срещу заповедта на Кмета по ал.1 на предходния член;

            2.е определен за контрагент, но не изпълни в срок задължението си по ал.6 на предходния член.

            (2) Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават в срок три работни дни след изтичане срока за подаване на жалба срещу заповедта на Кмета по ал.1 на предходния член.

            (3) (изм. и доп. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Депозитите на класираните на второ и трето място участници се освобождават в срок три работни дни след сключване на договора. Депозитът на спечелилият търга участник се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената при  продажба на имот, а при отдаване под наем на имот депозитът се задържа за целия период на договора, като депозитът се връща след прекратяване на договора, при условие че наемателят няма неплатени задължения, произтичащи от този договор, а именно: наем, ел. и ВиК разходи и др.

Чл.85. Плащането на цената по договора се извършва по посочена в тръжната документация банкова сметка. Внесеният от контрагента депозит за участие в търга, може да се приспадне от дължимата по договора цена.

Чл.86. Предаването на имуществото, предмет на договора, се извършва чрез двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Чл.87. Вписването на договора, когато се касае до прехвърляне на право на собственост или учредяване на ограничени вещни права, се извършва от Дирекция “Общинска собственост”, след представяне от контрагента на документ за платена такса за вписване по сметка на Агенцията по вписванията.

 

Търг с явно наддаване

 

Чл.88. (1) Търгът с явно наддаване се открива със заповед на Кмета на Общината, която съдържа:

1. описание на обекта - предмет на търга.

2. начална тръжна цена.

3. срок за закупуване на тръжната документация.

(2) Със заповедта по ал. 1 се утвърждава и тръжната документация.

Чл. 89. (1) Тръжната документация съдържа:

1. описание на обекта - предмет на търга;

2. начална тръжна цена;

3. (изм. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.) вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да бъде по-малък от 25 на сто от началната тръжна цена, съответно 25 на сто от годишния наем при търгове с явно наддаване при отдаване под наем;

4. начина и срока на плащане на цената от спечелилия търга участник;

5. други условия, произтичащи от закона или решението на Общински съвет;

6. дата, място и час на провеждане на търга;

7.  условията за оглед на обекта на търга;

8.  образци на документи, които участникът следва да попълни;

9. проект за договор.

10. копие от акта за общинска собственост, скица на имота по действащия план с нанесена кадастрална основа и описани съседи, градоустройствени параметри по влезлите в сила ПУП и копие от заповедта.

11. стъпката на наддаване, чрез която се увеличава началната тръжна цена и която се определя в размер между 1 (едно) и 10 (десет) на сто от началната тръжна цена.

12. адрес и телефон на организатора.

(2) Забранява се включването в тръжната документация на условия за спонсорство, дарение и други подобни.

Чл.90. (1) Обява, съдържаща информация за предмета на търга, начална тръжна цена, размера на депозитната вноска, дата, място и час на провеждане на търга, цената на тръжната документация, срок и място за закупуване на тръжната документация, адрес и телефон на организатора се публикуват поне в един местен ежедневник най-малко 15 календарни дни преди датата на провеждането на търга .

(2) Същата обява се поставя и на видно място в сградата на Общината в 3-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на търга с тайно наддаване.

Чл. 91. Когато след изтичане на срока за закупуване на тръжната документация за търга няма закупена тръжна документация от кандидати, Кметът на общината може :

1. да издаде заповед за промяна датата на провеждането на търга и съответно удължаване срока за закупуването на тръжна документация или

2. да издаде заповед за закриване на търга.

Чл. 92. (1) В деня на провеждане на търга, Кметът на общината назначава комисия за провеждане на търга в състав от три до пет члена.

(2) В състава на комисията задължително се включват поне един правоспособен юрист и квалифицирани специалисти с практически опит в съответната област. В Заповедта се  определят и резервните членове.

(3) В състава на комисията не могат да участват :

1. лица, които имат материален интерес от резултата на търга.

2. свързани лица по смисъла на ТЗ с участници в търга или с членовете на техните управителни или контролни органи.

(4) В случай, че такива лица бъдат включени в състава на тръжната комисия, те са длъжни незабавно след връчване на заповедта да си направят писмен отвод.

(5) Членовете на комисията подписват декларация за липса на обстоятелствата по ал. 3 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците.

Чл. 93. (1) Търгът се провежда в деня, часа и мястото, посочени  в тръжната документация.

(2) Търгът започва с регистрация на кандидатите за участие в него, като регистрацията се извършва последователно.

(3) За да бъде регистриран, кандидатът представя на комисията всички изискуеми от тръжната документация документи.

(4) Регистрираният участник получава талон с регистрационен номер, с който участва в наддаването и заема мястото си в залата.

(5) От момента на регистрацията участниците нямат право да разговарят по между си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация по между си по друг начин.

Чл. 94. (1) Комисията отказва  регистрацията на кандидат за участие в случай, когато не са представени всички изискуеми от тръжната документация документи.

(2) Комисията отстранява участник (участници), който нарушава изискванията на чл. 93, ал. 5. Внесеният депозит на отстранения участник се задържа.

Чл. 95. (1) Процедурата по наддаване започва с обявяване от председателя на комисията на началната тръжна цена и стъпката на наддаване, след което председателят открива наддаването.

(2) Наддаването се извършва чрез устно обявяване от участниците на последователни суми, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал.

(3) Преди третото обявяване на всяка предложена сума, председателят на комисията прави предупреждение, че е последно и ако няма друго предложение обявява приключването на наддаването със звуков сигнал.

(4) Председателят обявява спечелилия участник и закрива търга.

Чл. 96.(1) В случай, че има закупена тръжна документация и в деня, часа и мястото, определени за провеждане на търга, не се явят кандидати, провеждането на търга се отлага с два часа. Ако след изтичането им отново не се яви кандидат, търг не се провежда и същият се обявява за непроведен.

(2). Ако има закупени повече от един комплект тръжна документация и в деня, часа и мястото, определени за провеждане на търга, се яви един кандидат, търгът се отлага с 2 /два/ часа. След изтичането на този срок търгът се провежда.

            (3) (нова - Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Когато е насрочен нов търг с явно наддаване поради неявяване на нито един участник, Кметът на Общината може да намали първоначалната цена до 30 на сто еднократно и до 10 на сто при всеки следващ случай, но не повече от 50 на сто общо.

Чл. 97. При регистриран само един участник, търгът се провежда, като участникът се обявява за спечелил търга по цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.

Чл. 98. В случай, че в резултат на отстраняване на участник /участници/ по чл. 94 ал. 2 остане само един участник, същият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена. Ако участникът не е участвал в наддаването, той се обявява за спечелил търга по цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.

Чл. 99. Ако нито един от кандидатите за участие в търга не бъде регистриран по чл. 93, ал. 3, председателят на комисията закрива търга.

Чл. 100. Когато след започване на процедурата по наддаване никой от участниците не обяви цена, по-висока от началната тръжна цена с определената стъпка на наддаване, търгът се закрива. Внесените депозити на участниците се задържат.

Чл. 101. (1) В петдневен срок след приключване на търга Кметът издава заповед, с която обявява спечелилия  участник.

(2) Заповедта по ал. 1 се връчва срещу подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия търга участник и на всички участници в търга.

Чл. 102. (1) (изм. и доп. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Депозитите на класираните на второ и трето място участници се освобождават в срок три работни дни след сключване на договора. Депозитът на спечелилият търга участник се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената при  продажба на имот, а при  отдаване под наем на имот депозитът се задържа за целия период на договора, като депозитът се връща след прекратяване на договора, при условие че наемателят няма неплатени задължения, произтичащи от този договор, а именно: наем, ел. и ВиК разходи и др.

(2) Внесените депозити за участие на нерегистрираните за търга кандидати и на неспечелилите търга участници се възстановяват по банков път по посочената от тях в тръжната документация банкова сметка в седмодневен срок от приключване на процедурата. Върху тези суми не се дължат лихви.

(3). Внесените депозити за участие на участниците, обжалвали заповедта по чл. 101, ал. 1 се задържат до влизане в сила на заповедта, респективно до отмяната й. Върху тези суми не се дължат лихви.

Чл. 103. В петдневен срок след влизане в сила на заповедта по чл. 101, ал. 1 кметът на Общината предприема необходимите действия за приключване на сделката по предмета на търга.

Конкурс

 

Чл.104. (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Публично оповестен конкурс се провежда в случаите, когато освен размера на цената, се поставят и допълнителни изисквания от Община град Добрич за сключването на бъдещия договор.

Чл. 105. (1) Кметът на общината открива процедурата по провеждането на конкурса със заповед, която съдържа :

1. описание на обектите - предмет на конкурса.

2. начална конкурсна цена.

3. място за закупуване на конкурсната документация.

4. срок за подаване на оферти.

(2) В заповедта кметът на общината може да предвиди възможност за удължаване срока за подаване на оферти в случай, че в първоначално обявения срок не са постъпили оферти или е постъпила само една оферта. Със заповедта Кметът утвърждава и конкурсната  документация.

Чл. 106. (1) Конкурсната документация съдържа :

1. описание на обекта - предмет на конкурса.

2. начална конкурсна цена.

3. вида, размера, начина и срока на внасяне на гаранцията за участие.

4. други условия, произтичащи от закона, решението на Общински съвет или заповедта на кмета на Общината.

5. дата, място и краен срок за подаване на офертите за участие.

6. дата, място и час на провеждане на конкурса.

7.  условията за оглед на предмета на конкурса.

8.  образци на документи, които участникът следва да попълни.

9. проект за договор.

10. копие от акта за общинска собственост, служебна скица на имота по действащия ЗРП с нанесена кадастрална основа и описани съседи, градоустройствени параметри по влезлите в сила ПУП.

11. критерии и методика за оценка.

12. адрес и телефон на организатора.

(2) В конкурсната документация се посочва изрично, че предлаганото от кандидата ценово предложение се поставя в отделен непрозрачен плик, който се отваря след допускането на всички кандидати.

(3) Забранява се включването в конкурсната документация на условия за спонсорство, дарение и други подобни.

Чл.107 (1) Конкурсът се обявява най-малко тридесет дни преди датата на провеждане му в електронната страница на Общината, в един местен ежедневник, както и на видно място в сградата на Общината.

(2) Обявлението по ал. 1 съдържа: информация за предмета на конкурса, начална конкурсна цена, размера на гаранцията за участие, място и краен срок за закупуване и за подаване на офертите за участие, дата, място и час на провеждане на конкурса, цената на конкурсната документация, адрес и телефон на организатора.

Чл. 108. (1) В деня на провеждането на конкурса Кметът на Общината назначава със Заповед  Комисия за провеждане на конкурса.

(2)  Комисия  е в състав от пет до седем члена, като  в състава й задължително се включват поне един правоспособен юрист и квалифицирани специалисти с практически опит в съответната област.

(3) В случаите, когато предмет на конкурса е имот или част от имот, предоставен за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, в състава на комисията задължително се включват и техните ръководители.

(4) В състава на комисията не могат да участват :

1. лица, които имат материален интерес от резултата на търга.

2. свързани лица по смисъла на ТЗ с участници в конкурса или с членовете на техните управителни или контролни органи.

(5) В случай, че такива лица бъдат включени в състава на конкурсната комисия, те са длъжни незабавно след връчване на заповедта да си направят писмен отвод.

(6) Членовете на комисията подписват декларация за липса на обстоятелствата по ал. 4 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците и техните оферти.

Чл. 109. (1) За своята работа комисията съставя протокол в два екземпляра, които се подписват от всички членове на комисията.

(2) Комисията разглежда офертите и взема решение в закрито заседание .

Чл. 110. (1) Конкурсът се провежда в деня, часа и мястото, посочени  в конкурсната документация.

(2) Комисията започва разглеждането на офертите по реда на постъпването им.

(3) Комисията не допуска до участие кандидат, чиято оферта не отговаря на изискванията на конкурсната документация.

(4) Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

(5) Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на конкурса незабавно писмено да уведомяват комисията за промени в обстоятелствата, заявени и посочени в офертата.

Чл. 111. (1) Комисията оценява и класира представените оферти съобразно критериите и методиката за оценка.

(2) В тридневен срок след приключване на конкурса Кметът на Общината издава заповед за утвърждаване на класирането и определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се посочват и недопуснатите кандидати.

(3) Заповедта по ал. 2 се връчва лично срещу подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия конкурса участник и на всички участници в конкурса.

(4) Заповедта подлежи на обжалване по съдебен ред по реда на АПК.

Чл. 112. (1) Гаранцията на спечелилия конкурса участник се възстановява след подписване на съответния договор.

(2) Внесените гаранции за участие на недопуснатите за конкурса кандидати и на неспечелилите конкурса участници се възстановяват по банков път по посочената от тях в конкурсната документация банкова сметка в седмодневен срок от приключване на процедурата. Върху тези суми не се дължат лихви.

(3) Внесените гаранции за участие на участниците, обжалвали заповедта по чл. 111, ал. 2 се задържат до влизане в сила на заповедта, респективно до отмяната й. Върху тези суми не се дължат лихви.

Чл. 113. В петдневен срок след влизане в сила на заповедта по чл. 111, ал. 2 кметът на Общината предприема необходимите действия за приключване на сделката по предмета на конкурса, като поканва писмено спечелилия участник.

Чл. 114. (1) В случай, че класираният на първо място участник писмено откаже да подпише договора или в едноседмичен срок след писмена покана по чл. 113 не се яви и не подпише договора, кметът на Общината може :

1. да  сключи договор с класирания на второ място участник или

2. да прекрати процедурата, съответно - да предложи прекратяването й на Общински съвет.

(2) Гаранцията за участие на отказалия да сключи договор участник се задържа.

Чл. 115. (1) Ако за участие в конкурса няма подадени оферти или има подадена само една оферта и след удължаване на срока по чл. 105, ал. 2 не постъпят други :

1.  при неподадени оферти -  конкурсът се прекратява със заповед на Кмета на общината и се обявява повторно.

2. при подадена една оферта – комисията провежда конкурса.

(2) Комисията разглежда офертата по ал. 1, т. 2 и в случай, че тя отговаря на условията на конкурса, предлага на Кмета издаването на заповед по чл. 111, ал. 2.

Чл. 116. (1) Ако след започване на конкурса няма допуснати до участие кандидати се прилага  чл. 115, ал. 1, т. 1.

(2) Ако има допуснат само един участник – прилага се чл. 115, ал. 1, т. 2.

(3) Ако офертите на допуснатите кандидати не отговарят на предварително обявените условия в конкурсната документация, комисията предлага на Кмета да издаде заповед за прекратяване на конкурса.

Чл. 117. (1) Ако след разглеждане и оценка на офертите на допуснатите участници, съобразно обявените критерии и методика за оценка, не може да се направи класиране, комисията има право да поиска еднократно подобряване на офертите от участниците в седемдневен срок.

(2) След изтичане на този срок комисията разглежда подобрените оферти и извършва класиране.

Чл. 118. Документите от конкурсите, вкл. и всички подадени оферти се съхраняват в Общината за срок не по-кратък от 10 /десет/ години.

 

Глава IX

 

ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ

(нова - Решение № 36-3/31.07.2018 г.)

 

Чл. 119. (нов - Решение № 36-3/31.07.2018 г.) (1) По предложение на Кмета, с решение на Общински съвет се определят общинските ателиета и гаражи, които са  предназначени за:

1.  отдаване под наем за задоволяване на лични нужди;

2.  продажба на лица, настанени в тях по административен ред;

3.  продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) Предназначението на ателиетата и гаражите се определя и може да се променя съобразно потребностите на общината от Общинския съвет по предложение Кмета на общината.

(3) Ателие по смисъла на настоящата наредба е помещение извън жилището  предназначено за индивидуална творческа дейност, разрешена по надлежния ред, а именно: художествена, литературна, архитектурна, инженерно-техническа и друга, чието упражняване изисква самостоятелно помещение,  отговарящо на всички изисквания на ЗУТ и поднормативни актове в тази връзка.

(4) Ал. 3 не се отнася за обектите, намиращи се на територията на АЕМО „Стария Добрич“. 

Чл. 120. (нов - Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Управлението и разпореждането с общински ателиета и гаражи се извършва по реда за управление и разпореждане с общински нежилищни имоти – частна общинска собственост, установен с тази наредба.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Процедури за провеждане на търгове и конкурси, започнали преди приемане на тази наредба, се довършват по досегашния ред.

§ 2. Счита се за започнала по смисъла на предходния параграф процедура, за която Кметът на Общината е издал заповед за откриването й.

§ 3. Започнали производства се довършват по реда на тази наредба.

§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и отменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет град Добрич с Решение № 26-3/22.02.2005 г.

§ 5. Указания по прилагането на наредбата, както и контролът по нейното изпълнение, се възлага на Кмета на Общината.

§  6. Настоящата Наредба влиза в сила в деня на публикуването й в местния печат.

§ 7. Неразделна част от настоящата наредба е Приложение № 1 за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти.

§ 8. (нов – решение № 9-12 от 27.05.2008 г.) Неразделна част от настоящата Наредба е Приложение № 2  за определяне на  часови ставки за  ползване на общинската спортна база, заплащани от лица, извън посочените в чл. 50, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.     

§ 9. (нов -Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Настоящите изменения и допълнения влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет град Добрич.

§ 10. (нов - Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Настоящата наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община град Добрич не изменя действащите договори за наем на общински имоти, които запазват правното си действие до изтичане срока на договора.

§ 11. (нов - Решение № 36-3/31.07.2018 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община град Добрич влиза в сила след публикуването й в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.  

§ 12. (нов - Решение № 29-4/21.12.2021 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е приета с Решение 29-4 от 21.12.2021 г. на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила от 30.12.2021 г.

                

Наредбата е приета от Общински съвет град Добрич с Решение № 4-10 от 30.01.2008 г., доп. с Решение № 9-12 от 27.05.2008 г., изм. и доп. с Решение № 11-23 от 29.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 12-3 от 16.09.2008 г., изм. и доп. с Решение № 14-2 от 28.10.2008 г., доп. с Решение № 17-19 от 27.01.2009 г., изм. с Решение № 36-7 от 30.07.2010 г., изм. с Решение № 46-1 от 31.05.2011 г., изм. с Решение № 3-2 от 20.12.2011 г., изм. с Решение № 4-16 от 31.01.2012 г., изм. с Решение № 14-3 от 27.11.2012 г., изм. и доп. с Решение № 11-7 от 20.09.2016 г., доп. с Решение № 24-4 от 19.09.2017 г., изм. и доп. с Решение № 36-3 от 31.07.2018 г.; изм. и доп. с Решение № 29-4 от 21.12.2021 г. на Общински съвет град Добрич.

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

град ДОБРИЧ:                      (п)                               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ град ДОБРИЧ:              (п)

 

 

О Б Щ И Н А   Г Р А Д   Д О Б Р И Ч

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ

И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ /ЛВ./КВ.М/МЕСЕЦ/,

АКТУАЛИЗИРАНИ СЪС ЗАПОВЕД № 159 от 26.01.2023 година

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

 

(изм. и доп. с Решение № 36-3 от 31.07.2018 г.) Утвърждава действащите БАЗИСНИ ЦЕНИ. Определя БАЗИСНИ наемни цени в лв./кв. м/месец за отдаване под наем за общински ателиета, гаражи и читалищна дейност.

 

 1. ПОМЕЩЕНИЯ

 

 

Зони

 

Търговия

 

Заведения за хранене и развлечение

 

Производствени дейности и услуги

 

Лекарски, стоматологични кабинети и офиси за административни нужди

 

Дейност с нестопанска  цел

 

Особен

вид дейности

 

Гаражи

 

Ателиета

 

За читалищна дейност

 

 

І

14.02

8.56

2.73

11.64

2.33

31.04

3.99

4.90

0.71

 

 

ІІ

8.15

6.51

2.18

9.33

1.94

23.29

3.39

3.93

0.58

 

 

ІІІ

5.98

5.98

2.04

8.69

1.90

7.77

2.56

2.35

0.56

 

 

ІV

5.43

5.36

1.88

6.20

1.90

6.51

1.29

1.93

0.56

                     

 

 

 1. ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ

 

 

 

ЗОНИ

 

МОНТАЖ НА ПАВИЛИОНИ ПО ЧЛ.56 ОТ ЗУТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

 

 

ПАРКИНГИ

 

ДЕТСКИ МЕХАНИЗИРАНИ КОЛИЧКИ

 

СЛАДОЛЕД/

ПУКАНКИ

 

І

18.63

0.75

7.77

18.63

 

ІІ

12.39

0.58

6.20

12.39

 

ІІІ

7.77

0.38

1.55

7.77

 

ІV

3.72

0.15

1.23

3.88

 

3.  (изм. и доп. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.) І-ва зона обхваща площите, заключени между: бул. „25-ти септември” от площад „Тракия”, ул. „Независимост” до пресечката с ул. „Любен Каравелов”, ул. „България”, ул. „Максим Горки”, ул. „Славянска”, бул. „25-ти септември”, ул. „Генерал Гурко“, ул. „Отец Паисий”, бул. „Добруджа” и ул. „Гоце Делчев” до бул. „Русия”.

4. (изм. и доп. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.) ІІ-а зона обхваща площите, заключени в пространството между: бул. „Трети март” (от входа на Градски парк), бул. „Добричка епопея”, бул. „Добруджа”, бул.”25-ти Септември”, ул. „Ген. Георги Попов”, бул. „Добруджа”, бул. „Русия“, бул. „25-ти Септември” (до входа на Градски парк), градски парк „Свети Георги”, с изключение на площите по т. 3.

5. ІІІ-а зона са всички останали площи без упоменатите в т. 3 и т. 4.

6. ІV-а зона обхваща квартал „Рилци”.

7. Базисните наемни цени и обхвата на зоните се актуализират ежегодно до 15-и февруари на календарната година със Заповед на Кмета на Общината в съответствие с отчетения от Националния статистически институт индекс на инфлация.

8. Когато обектът е разположен на границата между две зони, се счита, че обектът се намира в зоната с по-висока базисна наемна цена.

9. „Дейност с нестопанска цел” по т.1, е дейността, развивана от  лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и по Закона за политическите партии, в т.ч. синдикални организации, фондации, неправителствени организации и сдружения с нестопанска цел, партии и др.

10. „Особен вид дейности” по т.1, са: хазартни, финансови-кредитни и застрахователни дейности.

11. (отм. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.)

11 а. (нова – Решение № 17-19 от 27.01.2009 г.; изм. с Решение № 36-3/31.07.2018 г.)

/1/ Наемната цена за отдаване под наем на имоти или части от тях в училища и ЦПЛР, с изключение на физкултурни салони, по реда на чл. 19, ал. 7 (за определени часове от седмицата) се определя на 1,29 лв./кв. м/час.

/2/ Наемна цена за отдаване под наем на физкултурни салони в училища, по реда на чл. 19, ал. 7 (за определени часове от седмицата), се определя на 12,84 лв./час, но не по-малко от 38,52 лв. за еднократно ползване.

/3/ Наемна цена за отдаване под наем на помещения в детски градини по реда на чл. 19, ал. 7 (за определени часове от  седмицата), се определя на 6,42 лв./час.

/4/ Базисните наемни цени за отдаване на имоти или части от тях, в образователни институции, по реда на чл. 19, ал. 6, се определят съгласно Приложение №1, т.1 и т.2 към настоящата наредба.

12. Понятието „Павилиони по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност” по т.2, обхваща павилионите за книги, канцеларски стоки, цветя, сувенири, ядки, цигари, сладолед и др.

13. Базисната наемна цена за предоставяне на общински терен за поставяне на автомати за напитки, закуски и други подобни, е в размер на 130,96 лв./месец.

14. (нова – Решение № 36-3 от 31.07.2018 г.) Базисната наемна цена за предоставяне под наем на помещения в закрити учебни заведения се определя съгласно Приложение № 1, т. 1 към настоящата наредба.

15. (предишна т. 14 - Решение № 36-3 от 31.07.2018 г.) Всички посочени в настоящото приложение базисни наемни цени са без ДДС.

 

(изм. и доп. с Решение № 36-3 от 31.07.2018 г.) ОБХВАТ НА ЗОНИТЕ: Допълва настоящото приложение с графика на определените I, II, III и IV зони, съставляваща неразделна част от приложението.

 

 

Приложение № 1 е прието с Решение № 4-10 от 30.01.2008 г., изм. с Решение № 25 – 12 от 16.09.2009 г., изм. с Решение № 36-7 от 30.07.2010 г., изм. с Решение № 46-1 от 31.05.2011 г., изм. с Решение № 14-3 от 27.11.2012 г., изм. и доп. с Решение № 36-3 от 31.07.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

                                                                                                                                         

                                  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

 

КЪМ  НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧАСОВИ СТАВКИ  ЛВ/ЧАС, АКТУАЛИЗИРАНИ СЪС ЗАПОВЕД № 89 от 21.01.2021 година ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СПОРТНА БАЗА, ЗАПЛАЩАНИ ОТ ЛИЦА, ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ В ЧЛ. 50 ОТ ЗФВС

 

 

№ по ред

Наименование на обекта

Заплащане

лв./ час

І.

Закрити спортни обекти

 

1.

СК „Добротица” – Универсална зала – без отопление

                                                                – с отопление

19.90

84.06

2.

СК „Добротица” – Зала лека атлетика зала – без отопление

                                                                         – с отопление

19.35

102.54

3.

(доп. с Решение № 29-4 от 21.12.2021 г.) СК „Русалка” – Универсална зала – без отопление

28.73

ІІ.

Открити спортни обекти

 

1.

Стадион „Дружба” - за една официална футболна среща

1295.13

2.

Ползване на футболно игрище – за едно тренировъчно занятие

78.18

3.

Ползване на футболно игрище с изкуствена трева – за едно тренировъчно занятие

 

82.17

 

 

 1. Размерът на часовите ставки се индексира при промяна цените на консумативите (вода, ток и природен газ) по решение на ДКЕВР.

 

 1. Цените са без включен ДДС.

 

 

Приложение № 2 е прието с Решение № 9 – 12 от 27.05.2008 г., изм. и доп. с Решение № 12 – 3 от 16.09.2008 г., изм. с Решение № 4-16 от 31.01.2012 г., доп. с Решение № 29-4 от 21.12.2021 г.  на Общински съвет град Добрич.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 

==============================================

 

ПРАВИЛА


за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения, общинска собственост - да се използват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи  и спомагателни дейности на територията на Община град Добрич

 

РАЗДЕЛ І
 

                                                     Общи положения

Физическото възпитание, спорта за всички и социалния туризъм включват всички видове занимания с физически упражнения, спорт и туризъм, като свободна и спонтанна дейност за укрепване на здравето и утвърждаване на здравословен начин на живот. Тези занимания са достъпни за всички и се осъществяват чрез доброволно сдружаване по възможности и интереси на местно, регионално или национално равнище (секции, клубове, съюзи, асоциации и др.). За практикуването им се изисква елементарна, но функционално годна материална база, чието изграждане и поддържане е задължение на общините.

Тези правила имат за цел да определят реда и начина за ползване на имотите със спортно предназначение - общинска собственост.

В съответствие с разпоредбите на закона и настоящите правила, имотите със спортно предназначение - общинска собственост, се управляват в интерес на населението на Община град Добрич.

За целите на тези правила "имоти със спортно предназначение - общинска собственост", ще се наричат "спортни имоти" и са следните:

 1. Спортен комплекс “Простор”- комплексът разполага с тенис кортове, игрища за футбол и полигони за хвърляния.

-Част от спортния комплекс е и стадион “Дружба”, състоящ се от футболен терен, лекоатлетическа кръгла писта, трибуни за зрители с 12 800 места, съблекални и физкултурен салон;

-Тренировъчно игрище с изкуствена трева и трибуни за 2000 зрители и съблекални;

-Също и тренировъчно игрище полигон.

Спортният комплекс, както и стадион “Дружба” са актувани с АОС № 1055/15.07.99;

 1. Спортен комплекс “Добротица”- комплексът се състои от зала за спортни игри с волейболно, баскетболно и хандбално игрище, кръгова лекоатлетическа писта, зала ОФП, възстановителен център, сервизни помещения и съблекални – АСО 1055/15.07.99;
 2. Футболно игрище „Пионер” -(Тревно) – АОС 4149/09.10.08;
 3. Футболно игрище „Пионер” -(Шамот) – АОС 4151/09.10.08;
 4. Спортна зала “Работник”- Залата за спортни игри с волейболно, хандбално, баскетболно и тенис игрище, съблекални и сервизни помещения - АОС 1600/03.09.01 г.;
 5. Административна сграда по ул. „Иван Хадживълков” 10 с физкултурен салон”  - АОС 1105/12.10.99;
 6. Зала за Шах-клуб - АОС 1443/22.02.2001 г.
 7. (нова с Решение № 29-4 от 21.12.2021 г.) Спортен комплекс „Русалка“, състоящ се от:

            - Блок А – Масивна четириетажна сграда, състояща се от плувен басейн с трибуна; помещения за филтърно, котелно, съблекални, медицински кабинети, тренировъчни стаи, сауна; лаборатории и кафе със ЗП 1370,00 кв. м;

            - Блок Б – Масивна двуетажна сграда, състояща се от боксова зала, медицински кабинети и съблекални със ЗП 413,00 кв. м;

            - Блок В – Масивна четириетажна сграда, състояща се от зали за художествена гимнастика и борба, съблекални, треньорски стаи, кино зали, гимнастически стаи, музей, лекарски кабинети, кафе, зала за гости, фоайета и машинно отделение със ЗП 2141,00 кв. м.

            Застроено и незастроено дворно място, представляващо парцел III в кв. 1 по плана на Градски парк „Свети Георги“ с площ 15610,00 кв. м. Спортен комплекс „Русалка“ е актуван с АОС № 1042/02.07.1999 г.

 

РАЗДЕЛ ІІ
 

Ред и условия за ползване на спортната база за провеждане на състезания

 

1.    Спортните обекти и съоръжения се ползват безвъзмездно за провеждане на състезания от организации на бюджетна издръжка, детски градини, общообразователни, средни, специални, професионални и висши училища и от извънучилищните звена за реализиране на задължителните учебни програми

 • Тридесет дни преди използването на необходимата спортна база, упълномощен представител на съответната организация следва да заяви своето желание пред Директора на ОП „Спортни имоти” на адрес, бул. „25 септември” № 10, етаж 2, чрез представяне на заявка, в която са уточнени дните, часовия график и необходимите уреди и пособия за спортното състезание.

2.    Организациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, имат право да ползват спортните обекти безвъзмездно за провеждане на състезателна дейност на учениците и студентите, за спортни състезания във въоръжените сили и в Министерството на вътрешните работи, за спортни състезания за всички и за спорт на хора с увреждания.

 • Тридесет дни преди провеждането на спортното състезание, упълномощен представител следва да заяви своето желание пред Директора на ОП „Спортни имоти” на адрес, бул. „25 септември” № 10, етаж 2, чрез заявка, в която са уточнени дните, часовия график и необходимите уреди и пособия необходими за състезанието.

3.    Организациите регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи стопанска дейност, желаещи да провеждат спортни състезания, заплащат такса, както следва съобразно Общинска наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Добрич.

 • Преди да се използва залата конкретната такса се заплаща в касата на ОП „Спортни имоти”, за което се издава приходна квитанция.
 • Организаторите на спортни мероприятия се задължават да обезпечат финансово, разходите за консумативи (ел. енергия, вода, телефон или озвучителна техника и др.) на заявената спортна проява.
 • При ползване на спортните съоръжения представителите на съответната организация следва да представят документа за заплатената такса на отговорника на съответния спортен обект.
 • Организаторите на спортни мероприятия се задължават да направят заявка, един месец по рано в ОП ”Спортни имоти” за точната дата, час и необходимите уреди и пособия за провеждане на проявата.

     4. Организаторите на спортни мероприятия се задължават да подсигурят охрана и медицинско лице по време на провеждане на същите.

 

РАЗДЕЛ ІІІ
 

Задължения на ползващите базата, при провеждане на учебно - тренировъчна дейност

 

1. (изм. и доп. с Решение № 29-4 от 21.12.2021 г.) Спортни обекти - общинска собственост, могат да се предоставят безвъзмездно, без търг, за срок до 1 година, на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, институции в системата на предучилищното и училищното образование, Ученическа спортна школа и на юридически лица на бюджетна издръжка.

2. (изм. и доп. с Решение № 29-4 от 21.12.2021 г.) Кандидатите за безвъзмездно използване на спортни обекти следва да отговарят на изискванията, предвидени в чл. 24, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, както и на следните изисквания:

       1. да нямат просрочени финансови задължения към Община град Добрич;

       2. да са изпълнили задълженията си към Община град Добрич по предходно финансиране или подпомагане и/или по договори свързани със спортни обекти - общинска собственост, включително и задължението за осигуряване на свободен достъп до спортните обекти;

       3. седалището и мястото за развиване на спортната им дейност да е на територията на Община град Добрич;

       4. състезателите на спортния клуб по съответния спорт, с изключение на националните състезатели, да водят тренировъчен и учебен процес на територията на Община град Добрич;

       5. да не представляват свързани лица по смисъла на §1, т. 10 от Допълнителните разпоредби към Закона за физическото възпитание и спорта.

       При деклариран интерес от страна на спортни клубове, включени в регистъра на Община град Добрич, да ползват спортните имоти на основание заявен и утвърден часови график във връзка с упражнявания от тях вид спорт, като подлежат на плащане консумативи във връзка с потребяване на ел. енергия, вода, газ и други. Кмета на Община град Добрич, сключва договор за безвъзмездно ползване за срок до 1 (една) година, без провеждане на търг или конкурс.

3. Спортната база се ползва възмездно от юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи стопанска дейност, като същите заплащат наем, съобразно общинска наредба и изразходваните консумативи (ел. енергия, вода и др.) и отговарят на следните критерии:

А. Да са регистрирани в съда, като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване в частна полза.

Б. Да са членове на лицензирана спортна федерация;

В. Да развиват спорт, включен в схемите на Държавната агенция за младежта и спорта;

Г. Да имат годишен план за спортно развитие, утвърден от управителните им съвети;

При деклариран интерес от страна на спортни клубове, включени в регистъра на Община град Добрич, да ползват спортните имоти на основание заявен часови график във връзка с упражнявания от тях вид спорт. Кмета на Община град Добрич да сключва договори, за възмездно ползване, за срок от 3 (три) години, без провеждане на търг или конкурс.

 

РАЗДЕЛ ІV

 Изисквания и задължения на ползващите базата при провеждане на учебно - тренировъчна дейност за спазване на правила за вътрешен ред в Общинските спортни обекти:

1. Влизането в залите и стадионите се разрешава по установения часов график само групово в присъствието на треньора.

2. Преобличането сe извършва в съблекалните, след което същите се заключват, а ценностите се предават на портиера или дежурния.

3.Учебно тренировъчните занимания се провеждат задължително със спортна екипировка.

4. В залите за спортни игри не се допуска тренирането с обувки, чиито ходила увреждат пода.

5. В залите за спортни игри се забранява играенето с топка и други уреди, които биха нанесли вреди на облицовката и тавана.

6. Не се допуска удължаването на тренировъчните занимания без предварителна промяна на графика.

7. Не се допуска бягането и тренирането в коридорите и фоайетата на спортните комплекси.

8. Не се допуска влизането в комплексите с домашни любимци.

9. След приключването на тренировъчното занимание, треньорите и водачите са длъжни да изчакат излизането и на последния състезател от своята група.

10. Ползващите спортните комплекси са длъжни да изпълняват указанията на обслужващия персонал относно хигиената, опазването на обзавеждането, уредите и спортните пособията.

11. Всички нанесени щети на уредите и съоръженията, обзавеждането и материалната част, се заплащат от спортните клубове.

 

Спортните обекти и съоръжения, собственост на държавата и общините, по изключение могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер при условия и по ред, определени от съответното ведомство и общински съвет, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти и съоръжения.

               

            Приложение: Примерен образец на Договор за безвъзмездно ползване на общински спортни обекти (отпада с Решение № 29-4 от 21.12.2021 г.)

 

            

                                                                               

 

Приложение № 3 е прието с Решение № 4 – 16 от 31.01.2012 г., изм. и доп. с Решение № 29-4 от 21.12.2021 г. на Общински съвет град Добрич.

 

Публикувана на 02.02.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре