НАРЕДБА за реда и условията при определяна на концесии на имоти публична общинска собственост

НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ С тази наредба се уреждат условията и редът, при които се предоставят концесии на български и чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци върху обектите по чл. 69 от Закона за Общинска собственост, сключването и изпълнението на договорите за концесии и контролът върху тази дейност в Община град Добрич.

         /2/ При предоставянето на концесии Общинският съвет и Общинската администрация се ръководят от обществените интереси, опазването на Общинската собственост и околната среда, развитието на регионалната икономиката и закрилата на националните и чуждестранните инвестиции.

Чл. 2. Концесията включва предоставянето на вещни, облигационни и други права върху обектите по чл. 69 от Закона за Общинската собственост.

Чл. 3. /1/ Концесия може да се предоставя за следните обекти - публична Общинска собственост:

 1. води, водни обекти и водностопански системи и съоръжения;
 2. подземни богатства;
 3. пътища;
 4. гори;
 5. енергийни мрежи и съоръжения;
 6. спортни обекти и съоръжения;
 7. други имоти - публична Общинска собственост, или части от тях - за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на Общината;
 8. други обекти, за които това е предвидено в закон.

         /2/ Концесията за обекти по ал. 1 може да включва и прилежаща инфраструктура и принадлежности - Общинска собственост.

         /3/ При предоставяне на концесия по ал. 1 се спазват изискванията за съответния обект, определени в закон.

Чл. 4. Редът за предоставяне на концесия обхваща:

 1. приемане на решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия, взето с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;
 2. приемане на решение на Общинския съвет за предоставяне на концесия по чл. 71, ал. 1, т. 1  от ЗОС, взето с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;
 3. провеждане на конкурс или търг за определяне на концесионер при условия и по ред, определени с настоящата наредба, освен когато с решението по т. 2 концесионерът е определен без търг или конкурс в установените със закон случаи;
 4. сключване на договор за предоставяне на концесия от Кмета на Общината.

Чл. 5. Не може да се предоставя концесия при опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за обществения ред, за околната среда и за защитените със закон територии и обекти.

ГЛАВА ВТОРА

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

 

Чл. 6. /1/ Всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец в Р България, може да подаде молба за предоставяне на концесия пред Кмета на Община  град Добрич.

         /2/ Молбата трябва да бъде мотивирана, да съдържа представяне на търговеца и на извършваната от него стопанска дейност, както и на инвестиционните му намерения.  Молбата може да бъде подавана и по образец, който се предоставя на разположение на заинтересованите лица.

         /3/ Молбата се проучва от дирекция "Общинска собственост" или друга определена от Кмета дирекция, когато спецификата на предмета на концесията налага това.

         /4/ При проучване на подадената молба дирекция "ОС" има право да иска становища от съответните дирекции на Общинската администрация, които са длъжни да й ги предоставят в 15 дневен срок.

         /5/ Въз основа на проучванията, в 1 месечен срок от получаване на молбата, се изготвя писмен доклад и се представя на Кмета на Общината.

Чл. 7. /1/ Кметът в срок до един месец преценява съдържащото се в молбата предложение.

         /2/ Върху доклада по чл. 6, ал. 5 , Кметът на Общината с резолюция изразява своето становище.

         /3/ При становище за предоставяне на концесия, Кметът представя пред Общински съвет проект за решение за откриване на процедура за предоставяне на концесията.

Чл. 8. /1/ Общинският съвет взема решение за откриване на процедура за предоставяне на концесията с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците.

         /2/ Решението на Общинския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия се публукува в поне един местен вестник.

Чл. 9. /1/ Лицето, подало молбата се уведомява за предприетите въз основа на нея действия и има право да получи информация за становището по повод молбата му, което не подлежи на обжалване.

         /2/ Откриването на процедура за предоставяне на концесия по повод или във връзка с молбата по чл. 6, ал. 1 не създава права или привилегии за лицата, подали молба във връзка с предоставянето на концесия.

Чл. 10. Кметът може самостоятелно, без наличие на молба да предлага откриване на процедура за предоставяне на концесия.

 

Глава трета

Предоставяне на концесии при приватизация

 

Чл. 11. /1/ Търговски дружества, в които има 50 и повече на сто Общинско участие, с открита процедура за приватизация, получават концесии за ползваните обекти по чл. 69 от Закона за Общинската собственост без търг или конкурс.

         /2/ В случаите по ал. 1 Кметът на Общината в тримесечен срок от обявяване на приватизация на съответните дружества извършва необходимите действия и внася в Общинския съвет предложение за вземане на решение по чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за Общинската собственост. 

         /3/ Общинският съвет взема решение за определяне на метод за приватизация след приемане на решение по чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за Общинската собственост.

Чл. 12. /1/ При приватизация на обособена част от имуществото на търговско дружество с повече от 50 на сто Общинско участие, която технологично пряко е свързана с обект, подлежащ на концесиониране по реда на чл. 69 от Закона за Общинската собственост, концесията се предоставя на купувача на обособената част по приватизационния договор.

         /2/ В случаите по ал. 1 Кметът на Общината извършва необходимите действия и внася в Общинския съвет предложение за вземане на решение по чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за Общинската собственост в тримесечен срок от решението за приватизация.

Чл. 13. /1/ Общинският съвет взема решение за предоставяне на концесия по чл. 11 и чл. 12 в срок три месеца от предложението.

         /2/ Когато има концесионер, определен без търг или конкурс по реда на настоящата глава, концесионният договор се сключва в едномесечен срок от обнародването на решението по чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за Общинската собственост.

         /3/ Определеният без търг или конкурс концесионер представя комплексен план за осъществяване на концесията в случаите, когато това е посочено в решението по чл. 71, ал.1, т.1  от Закона за Общинската собственост.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

Чл. 14. /1/ Кметът на Общината след откриване на процедурата за предоставяне на концесия създава необходимата организация при изготвянето на предложението за вземане на решение за предоставяне на концесия по чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за Общинска собственост.

         /2/ Във връзка с подготовката на предложението за предоставяне на концесия, Кметът назначава комисия, която да избере специалисти от други ведомства или независими експерти за изготвяне на становища, на финансово-икономически, социален, екологичен и правен анализ. За работата си комисията съставя протокол, който се предоставя за одобрение от Кмета на Общината.

         /3/ С избраните лица, Кметът на Общината сключва договор за възлагане изготвянето на документацията по ал. 2. Експертите, които ще изработват анализите при подписване на договора се задължават да не консултират други лица извън възложителя по отношение на концесията и да опазват в тайна информацията, която са узнали във връзка с възложената им работа. 

         /4/ Изработените от лицата по ал. 2 анализи се разглеждат от комисия, назначена от Кмета на Общината със заповед.

         /5/ Комисията по ал. 4 съставя протокол с проект на решение за предоставяне на концесия по чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗОС.

         /6/ Преди приемане на решение за предоставяне на концесия по реда на Закона за Общинската собственост, Кметът на Общината задължително изисква удостоверение от Националния концесионен регистър за липсата на регистрация на предоставена концесия за същия обект.

Чл. 15. Предложенията за предоставяне на концесия по чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за Общинска собственост са мотивирани и се правят пред Общински съвет от Кмета на Общината.

Чл. 16. /1/ Предложението пред Общински съвет съдържа: Предмета, срока и мотивите за предоставяне на концесията, начинът на определяне на концесионера - конкурс или търг или определеният без търг или конкурс концесионер;

         /2/ За обосноваване и мотивиране на основните параметри по предложението към него се прилагат:

 1. правен анализ на концесията;
 2. финансово-икономически анализ на концесията;
 3. социален анализ на концесията;
 4. екологичен анализ на концесията;
 5. други анализи съобразно предмета на концесията.

         /3/ Правният анализ съдържа оценка на обема на предоставяните права и поеманите с концесията задължения и на необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни права на имоти на трети лица.

         /4/ Финансовият и икономическият анализ съдържат оценка за очакваните приходи и разходи във връзка с концесията, технологичните възможности за осъществяването й, необходимите инвестиции, влиянието върху инфраструктурата и отраслите на икономиката. В него се включват и предварителните оценки на концесионното възнаграждение, видът, размерът и начинът на плащане или издължаване на гаранциите за изпълнение на концесионните задължения и на депозита за участието в търга или в конкурса за определяне на концесионера.

         /5/ Социалният анализ съдържа оценка на възможностите за осигуряване на работни места на територията на Общината и за квалификация на специалисти.

         /6/ Екологичният анализ съдържа оценка за въздействието върху околната среда по Закона за опазване на околната среда.

         /7/ Други анализи се представят, когато специалните закони налагат определени изисквания  за предоставяне на  права върху обектите по чл. 69 от Закона за Общинската собственост, невключени в анализите по ал. 2, т. 1-4.

Чл. 17. /1/ При необходимост от актуализиране на приетите анализи, същите се възлагат за преработка от изготвилите ги лица, като за тази дейност с тях се сключва договор.

         /2/ Възнаграждението за изготвяне на актуализираните анализи  по ал. 1 е 50 % от стойността на договора по чл. 14, ал. 3 от настоящата наредба.

         /3/ При отказ на независимите експерти да сключат договор за актуализация, възлагането става  по реда на чл. 14, ал. 2 и 3.

Чл. 18. Освен документите по чл. 16, към предложението на Кмета на Общината за предоставяне на концесия се прилагат:

 1. проект на решение на Общинския съвет по чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за Общинска собственост;
 2. проект на концесионен договор - когато предложението е за провеждане на търг или в случаите на определяне на концесионер без търг или конкурс;
 3. предложение за състава на тръжната, съответно конкурсната комисия.

ГЛАВА ПЕТА

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

Чл. 19. /1/ Общинският съвет се произнася по направеното предложение за предоставяне на концесия с решение.

         /2/ Общинският съвет взема решение за предоставяне на концесията с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл. 20. /1/ С решението на Общинския съвет за предоставяне на концесия се определят:

 1. предметът на концесията;
 2. срокът на концесията;
 3. начинът на определяне на концесионера - конкурс или търг или определеният без конкурс или търг концесионер;
 4. видът, размерът и начинът на плащане на депозита за участие в конкурса или търга;
 5. основни права и задължения по концесията;
 6. видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия;
 7. видът, размерът и начинът на изпълнението на задължението за концесионно възнаграждение по договора за концесия;
 8. изискванията, свързани с опазване на околната среда, на защитени със закон територии и обекти;
 9. други изисквания, свързани с характера на концесията или посочените в други закони.

         /2/ В решението по ал. 1 се посочва и срока за провеждане на търга или конкурса и състава на тръжната, съответно конкурсната комисия.

Чл. 21. Решението на Общинския съвет за предоставяне на концесия се обнародва в Държавен вестник и публикува в поне един местен всекидневник.

 

ГЛАВА ШЕСТА

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА

Чл. 22. /1/ Концесионерът се определя чрез конкурс или търг. В определени със закон случаи концесионерът се определя без търг или конкурс.

         /2/ Конкурсът или търгът се провеждат най-рано в едномесечен срок и най-късно в шестмесечен срок от обнародването на решението по чл. 71, ал.1, т.1 от ЗОС.

         /3/ В конкурса или търга могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци в Р България.

         /4/ Конкурс се организира при необходимост от комплексна оценка за предоставяната концесия.

         /5/ Търг се организира, когато концесионерът се определя само въз основа на предложения размер на концесионното възнаграждение.

Чл. 23. /1/ Начинът на определяне на концесионера се посочва от Общинския съвет в решението по чл. 71, ал.1, т.1 от ЗОС.

         /2/ Общинският съвет определя вида на конкурса /присъствен или неприсъствен/ или на търга /с тайно или с явно наддаване/.

Чл. 24. /1/  Кметът на Общината в 10 дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на решението на Общинския съвет по чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗОС назначава със заповед комисия за организацията и провеждането на конкурса или търга в състав: председател и двама членове, от които един задължително да бъде правоспособен юрист.

         /2/ Кметът на Общината може да прави промени в състава на комисията при смърт, продължително заболяване или друга обективна причина, водеща до невъзможност на нейните членове да изпълняват задълженията си, както и по тяхна молба за освобождаване.

         /3/ Членовете на комисията са длъжни да опазват тайната на предоставената им във връзка с провеждането на конкурса или търга информация, за което при назначаването си попълват декларация.

         /4/ Членовете на комисията са длъжни да не изнасят материалите за конкурса извън определеното място за заседаване на комисията и да не дават изявления, включително и пред средствата за масово осведомяване преди публикуване на решението за определяне на спечелилия конкурса участник.

Чл. 25. /1/ Председателят на комисията в 14-дневен срок от назначаването й я свиква на заседание.

         /2/ На първото си заседание комисията:

 1. определя мястото за провеждане на заседанията и реда за своята работа;
 2. определя условията и реда за провеждане на конкурса или търга;
 3. определя датата, мястото и часа на провеждане на конкурса или търга и датата, до която да се приемат заявленията и предложенията за участие в конкурса или търга;
 4. одобрява конкурсните или тръжните книжа, определя цената им и сроковете за закупуването им;
 5. преценява необходимостта от привличане на експерти и  определяне размера на възнаграждението им;
 6. определя служител от общинската администрация, в присъствието на когото се подписва декларация за опазване поверителността на информацията,  от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца - кандидат за концесионер;
 7. определя служител, който получава заявленията от деловодството на Общината и ги предава на председателя на комисията; приема и съхранява предложенията на всички участници в конкурса.

         /3/ Комисията преценява необходимостта от по-широко разгласяване на конкурса или търга чрез средствата за масово осведомяване в страната и в чужбина.

         /4/ На заседанията на комисията се води протокол.

         /5/ В своята работа комисията се подпомага от определени от нейния председател служители от Общинската администрация, които не са членове на комисията.

         /6/ Комисията взема решение с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й.

Чл. 26. /1/ Конкурсните или тръжните книжа се получават след заплащане на тяхната цена и след подписването на декларацията за опазване поверителността на информацията.

         /2/ Към конкурсните книжа се предоставят два плика - голям и малък, а към тръжните книжа - един плик. Пликовете са еднакви за всички кандидати и не се допуска подмяната им с други.

Чл. 27. Конкурсните или тръжните книжа съдържат:

 1. декларация за опазване поверителността на информацията;
 2. описание на обекта - предмет на концесията;
 3. условия за участие в конкурса или търга;
 4. правила за провеждане на конкурса или търга;
 5. решение на ОбС по чл. 71, ал.1, т.1 ЗОС;
 6. информация за финансовите, икономическите, технологичните, екологичните и други параметри на обекта както и за правния анализ на обекта - предмет на концесията;
 7. проект на концесионен договор;
 8. образец на декларация за извършен оглед на обекта - предмет на концесията;
 9. образец на декларация за приемане на задължение за опазване на околната среда;
 10. образец на декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран.
 11. образец на заявление за участие в конкурса.

Чл. 28. /1/ Кандидатът за предоставяне на концесия, при подаване на заявлението прилага към него задължително:

 1. решение за съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от един месец преди датата на подаване на заявлението;
 2. документ за данъчна регистрация на кандидата;
 3. копие от регистрационното удостоверение за кода по БУЛСТАТ или от картата за идентификация;
 4. удостоверение за закупени конкурсни или тръжни книжа и за внесен депозит;
 5. декларация за опазване поверителността на информацията, която се съдържа в конкурсната или тръжната документация;
 6. удостоверения от съответните компетентни органи относно отсъствието на обстоятелствата по чл. 30, ал. 1, т. 4;
 7. удостоверение от Община град Добрич, че кандидатът няма задължения към нея;
 8. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 30, ал. 1, т. 3 и 5.

         /2/ Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 1 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

         /3/ Ако документите по ал. 1 и 2 не отговарят на изискванията, на заявителя се дава 7-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности.

         /4/ Заявления за участие в конкурса или търга се приемат до посочените в съобщението дата и час. Подадените заявления се завеждат в деловодството на Общината и се предават на  определеното по чл. 25, ал. 2, т. 7 лице. Заявления, представени след определения от комисията срок, не се приемат и не се разглеждат.

Чл. 29. /1/ Председателят на комисията публикува в поне един местен всекидневник съобщение за конкурса или търга в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник на решението на Общинския съвет по чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗОС.

         /2/ Съобщението съдържа:

 1. датата, мястото и часа на провеждане на конкурса или търга;
 2. цената на конкурсните или тръжните книжа, мястото, срока, реда и начина на закупуването им; за подаване на заявленията и за подаване на предложенията;
 3. реда и начина за оглед на обекта или за получаване на допълнителна информация за дейността - предмет на концесията, когато комисията е преценила това за необходимо.
 4. размера на депозита;

         /3/ Когато се обявява търг, в съобщението по ал. 1 се публикува изискването за представяне към заявлението на комплексен план за осъществяване на свързаната с концесията дейност за срока на концесията, съгласно условията на чл. 71, ал.1, т. 1 от ЗОС.    

Чл. 30. /1/ Не може да участва в процедура по предоставяне на концесия кандидат, който:

 1. е обявен в несъстоятелност или в производство за обявяване в несъстоятелност;
 2. се намира в ликвидация;
 3. е лишен от право да упражнява търговска дейност;
 4. има парични задължения към държавата или Общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 5. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран.

         /2/ Изискванията по ал. 1, т. 3 и 5 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членовете са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

         /3/ Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а по ал. 1, т. 3 и 5 - с декларация.

Чл. 31. /1/ Разглеждането на заявленията се извършва в 7-дневен срок от изтичането на посочения в съобщението краен срок за подаване на заявления, съответно на срока, даден за отстраняване на допуснати нередовности.

         /2/ Комисията разглежда подадените в срока заявления и проверява изпълнението на специфичните изисквания относно заявленията и приложенията към тях.  За работата си комисията съставя протокол, в който се произнася по спазването на определените изисквания или по необходимостта от даване на срок за отстраняване на допуснати нередовности. При наличие на нередовности комисията посочва каква нередовност е констатирана и уведомява съответния заявител за необходимостта от отстраняването й в 7-дневен срок. Срокът за отстраняване тече от датата на писменото уведомление на заявителя, което се прави по надлежния ред или с подпис на заявителя върху съобщението.

         /3/ В случаите на присъствен конкурс комисията определя реда за явяване на допуснатите участници и ги уведомява писмено за определените им ден и час на явяване.

         /4/ Комисията се произнася с решение за допускане на участниците, представили редовни документи до конкурс или търг в 7-дневен срок от изтичането на срока по ал. 1.

         /5/ Решението на комисията по ал. 4 се съобщава на всички подали заявления лица и не подлежи на обжалване.        

         /6/ Когато в определения за подаване на заявления срок не постъпи нито едно или постъпи само едно заявление, в 7-дневен срок от последната дата за подаване на заявления комисията може да вземе решение за удължаване на срока за подаване на заявления, което се публикува. В този случай, ако има заявление, постъпило в първоначално обявения срок, то се отваря и разглежда след изтичане на удължения срок, а участникът се уведомява писмено. Ако в удължения срок постъпят нови заявления, те се отварят и се разглеждат със заявлението, постъпило в първоначално обявения срок.

Чл. 32. /1/ При провеждането на търг е необходимо и представяне на комплексен план за осъществяване на свързаната с концесията дейност за срока на концесията въз основа на предвидените в решението по чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗОС.

         /2/ Комисията не допуска до участие кандидат, чийто комплексен план не отговаря на изискванията по ал. 1.

         /3/ При сключването на договора за концесия кандидатите за участие по ал. 1 са обвързани от съдържанието на представения комплексен план.

Чл. 33. /1/ Конкурсът или търгът не се провеждат, ако няма заявили участие лица или допуснати кандидати.

         /2/ Когато в срока, определен в съобщението по чл. 29, ал. 1 не постъпи предложение или постъпи предложение само от един участник, срокът за подаване на предложения за участие може да се удължи с решение на комисията до 30 дни от датата на публикуване на съобщението за новия срок.  В случай, че комисията вземе решение за удължаване на срока и ако има предложение, постъпило в първоначално обявения срок, то се отваря и разглежда след изтичане на удължения срок, а участникът се уведомява писмено. Ако в удължения срок постъпят нови предложения, те се отварят и се разглеждат с предложението, постъпило в първоначално обявения срок.

         /3/ Конкурс или търг се провежда и когато има само един допуснат кандидат.

ГЛАВА СЕДМА

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

Чл. 34./1/ В определения в съобщението по чл. 29, ал. 1 срок допуснатите до участие в конкурса кандидати представят в големия плик запечатано своето анонимно предложение, съгласно конкурсните изискванията. В малкия плик участникът представя запечатан входящия номер на заявлението си.

         /2/ Определеният от комисията служител от Общинската администрация приема и съхранява предложенията на всички участници в конкурса в определния срок, като отбелязва на пликовете поредния им номер за участие в конкурса, датата и часа на постъпване на предложението. Поредният номер за участие в конкурса се определя от реда на подаване на заявлението.

         /3/ Допълнения и изменения в предадените вече предложения не се допускат. Предложения, представени след определения от комисията срок, не се приемат и не се разглеждат.

Чл. 35. След изтичането на срока за подаване на предложенията, на заседанието на комисията председателят проверява дали са спазени формалните изисквания за подаване на предложенията, след което отваря пликовете.

Чл. 36. /1/ При провеждане на присъствен конкурс комисията се запознава предварително с предложенията на кандидатите.

         /2/ Неявяването на участник или на негов упълномощен представител не е пречка за провеждането на конкурса. Неявилият се участник се счита за отпаднал, ако не се яви до 1 час след определеното време или веднага след изслушването на участниците, които са се явили.

         /3/ В деня на конкурса кандидатите поотделно по реда на подаване на заявленията за участие в конкурса представят устно пред комисията своите писмени предложения относно конкурсните изисквания при предварително определен от комисията регламент за време на изложението.

         /4/ Комисията може да поставя допълнителни въпроси към кандидатите по време на тяхното устно изложение. Разясненията на участниците не могат да представляват допълнения или изменения на депозираните предложения.

Чл. 37./1/ При провеждане на неприсъствен конкурс комисията се запознава с писмено направените предложения.

         /2/ Комисията може да иска и да приема допълнителни писмени разяснения по предложенията, които се предоставят в 3-дневен срок от писменото уведомяване на кандидата.

Чл. 38. При повече предложения, по-голяма сложност или обем на документацията конкурсът започва на датата, за която е обявен и продължава в следващите дни по определен от комисията регламент и график.

ГЛАВА ОСМА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

Чл. 39. /1/ На датата и в чава, обявени за провеждане на търга, председателят проверява присъствието на допуснатите участници и на членовете на комисията, като за целта съставя протокол.  Ако се констатира присъствие само на един участник, комисията взема решение за провеждане на търга или за удължаване на срока за подаване на предложения съгласно чл. 33, ал. 2 от настоящата наредба. Присъстващият участник се уведомява за решението на комисията. 

         /2/ Решението за удължаване на срока се публикува, а тръжната процедура се провежда в деня след изтичане на удължения срок.

Чл. 40. /1/ При провеждане на таен търг допуснатият до търга участник представя пред комисията предложението си относно концесионното възнаграждение запечатано в плика, предоставен му с тръжните книжа.

         /2/ Комисията събира пликовете, като отбелязва върху тях входящия номер на заявлението на кандидата, името му, датата и часа на подаването на плика.

         /3/ След подаване на предложенията комисията отваря пликовете, проверява тяхното съдържание и класира участниците в търга според размера на направените предложения относно концесионното възнаграждение, като прилага и представените комплексни планове по чл. 32, ал. 1 от настоящата наредба.

Чл. 41./1/ При провеждане на явен търг комисията предварително определя наддавателната стъпка, като я включва в тръжните книжа.

         /2/ Участниците в явния търг лично или чрез свои упълномощени представители правят своите предложения устно в присъствието на всички кандидати с наддаване.

         /3/ Председателят на комисията ръководи наддаването. Търгът приключва след трикратно обявяване на най-високото предложение относно концесионното възнаграждение.

         /4/ Председателят на комисията обявява приключването на търга, като за резултатите от него веднага се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участниците в търга.

ГЛАВА ДЕВЕТА

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР

Чл. 42./1/ След приключване на конкурса или търга комисията в 7-дневен срок представя пред Кмета на Общината доклад за резултатите от провеждането им.

         /2/ В доклада комисията представя на Кмета оценените и подредени по реда на тяхното класиране предложения, в съответствие с протокола за провеждане на конкурса или търга.

         /3/ В доклада се отбелязват, ако има такива, разногласията и особените мнения на членовете на комисията при изготвянето му и се прилагат мотиви, както и комплексният план на всеки участник в търга и предложението на всеки участник в конкурса.

         /4/ Съдържанието на доклада и предложенията на комисията не се съобщават на кандидатите и не се разгласяват в средствата за масово осведомяваме.

Чл. 43./1/ Кметът на Общината със своя заповед определя спечелилия конкурса или търга участник, след преценка на резултатите в доклада на конкурсната или тръжна комисия и сключва договор със спечелилия участник.

         /2/ При определяне на спечелилия конкурса или търга участник, Кметът на Общината самостоятелно преценява изложените в доклада на комисията обстоятелства и факти и направените предложения.

Чл. 44. /1/ Кметът на Общината може да прецени, че няма спечелил конкурса или търга участник, за което сезира Общинския съвет.

/2/ В случаите по ал. 1, ОбС по предложение на Кмета на Общината може:

 1. да обяви нови срокове за провеждане на търг или конкурс;
 2. да измени решението си по чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗОС;
 3. да приключи процедурата по предоставяне на концесия без определяне на спечелил конкурса или търга участник.

Чл. 45. /1/ В решенията по чл. 43, ал. 1 и чл. 44, ал. 2 на наредбата Кметът на Общината и Общинският съвет се произнася и по задържането и освобождаването на депозитите за участие в конкурса.

         /2/ При сключването на договор за концесия със спечелилия конкурса или търга участник задържаният депозит се прихваща от гаранцията за изпълнение на задълженията по договора за концесия.

Чл. 46. /1/ Решенията по чл. 43 и чл. 44 на Кмета и ОбС се публикуват поне в един местен всекидневник и подлежат на обжалване в 7-дневен срок от обявяването им по реда на ЗАП.

         /2/ Обжалването на решението спира неговото изпълнение.

ГЛАВА ДЕСЕТА

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ

Чл.47. /1/ Договорът за предоставяне на концесия съдържа:

 1. изискванията по чл. 72 от ЗОС;
 2. конкретизиране на други имуществени права и задължения на страните, включително правата на концесионера върху плодовете от обектите по чл. 69 от ЗОС и правото на обезщетение във връзка с приращенията и подобренията им;
 3. забраните за разпореждане и обременяване на концесията и свързаните с нея други права;
 4. вида и размера на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
 5. контрола по изпълнението на задълженията на страните;
 6. начините за уреждане на споровете между страните;
 7. основанията за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;
 8. други елементи, по които е постигнато съгласие между страните.

         /2/ Срокът за предоставяне на концесия не може да бъде по-дълъг от тридесет и пет години от сключването на договора.

         /3/ Срокът по ал. 2 може да бъде продължен със съгласието на страните по концесионния договор въз основа на решение на Общинския съвет. Общият срок на концесията не може да бъде по-дълъг от петдесет години.

         /4/ Концесионерът по договор, чийто срок е изтекъл, при равни други условия се предпочита при предоставяне на нова концесия за същия обект или дейност.

Чл. 48. /1/ В едномесечен срок от обявяването на резултатите по чл. 43, ал. 1 Кметът на Общината сключва договор с кандидата, спечелил конкурса или търга. В случаите на определяне на концесионер без търг или конкурс, концесионният договор се сключва в едномесечен срок от обнародването на решението по чл. 71, ал.1, т. 1 от Закона за Общинска собственост.

         /2/ Определеният за спечелил конкурса участник е обвързан с направеното в конкурса предложение.

         /3/ Определеният за спечелил търга участник е обвързан с представения комплексен план и с направеното на търга предложение относно концесионното възнаграждение.

         /4/ Условие по договора е задължението на концесионера да застрахова обекта на концесията, ако той подлежи на застраховане, за своя сметка.

Чл. 49./1/ Общинският съвет може да приеме решение за провеждането на нов конкурс или търг за същата концесия при несключване на договор поради отказ от страна на спечелилия конкурса или търга участник:

 1. при непостигане на съгласие за сключване на концесионен договор без вина на страните;
 2. при несключване на договор поради отказ от страна на спечелилия конкурса или търга участник и в нарушение на задълженията, които е поел, и на изискванията, с които се е задължил.

         /2/ В случаите по ал. 1, т.2, депозитът на спечелилия търга или конкурса преминава в полза на Общината.

         /3/ С решението по ал. 1 се взема ново решение по чл. 71, ал.1, т.1 от  ЗОС.

         /4/ Решението по ал. 1 се обнародва в ДВ.

Чл. 50. В случаите по чл. 49, ал. 1, т. 2 Общинският съвет може да приеме решение, с което да обяви за спечелил втория класирал се участник в търга или конкурса, при условията на неговото предложение.

Чл. 51./1/ Концесионният договор се сключва в писмена форма в четири еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, един за досието на концесията в Община - град Добрич и един за Националния концесионен регистър.

         /2/ Копие от договора се предоставя в дирекция "ОС"  за извършване на отметки по актовете за Общинска собственост и в дирекция "БФАК" за счетоводно отразяване на предоставената концесия.

Чл. 52. /1/ Концесионният договор влиза в сила от момента на подписването му.

/2/ Срокът на концесията започва да тече от момента на влизането в сила на концесионния договор.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

Чл. 53. След сключване на концесионния договор концесионерът получава достъп до обекта на концесията с подписване на приемо-предавателния протокол.

Чл. 54. /1/ Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора за концесия се препятстват или се затрудняват от права на трети лица, концесионерът може да предприеме самостоятелно съответните /правни и фактически/ действия за постигане на споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това Кмета на Общината.

         /2/ В случаите по ал. 1 концесионерът може да поиска:

 1. Кметът на Общината чрез компетентните органи да предприеме необходимите правни и фактически действия за отстраняване на пречките или ограниченията;
 2. Изменение на концесионния договор.

         /3/ В случаите по ал. 2 Кметът на Общината може да предприеме отчуждаване на имоти на трети лица за Общинска нужда или учредяване на ограничени вещни права в полза на концедента, съгласно изискванията на ЗОС.

Чл. 55. Когато в резултат на изпълнението на договора за концесия възникне опасност за националната сигурност или за отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти и за обществения ред, страните по концесионния договор могат:

 1. да променят концесионния договор;
 2. да го прекратят предсрочно по взаимно съгласие;  
 3. да го прекратят едностранно с писмено предизвестие в подходящ срок, който е уговорен в договора.

Чл. 56. /1/ В случаите по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, т. 1 от настоящата наредба страните по концесионния договор могат да договарят изменението на отделни негови клаузи, което подлежи на вписване в Националния концесионен регистър. Към досието на концесията се прилага копие от анекса.

         /2/ При необходимост от съществено изменение на изискванията, включени в решението по чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗОС, Общинският съвет приема решение за изменение на договора за концесия.

Чл. 57. /1/ Концесията се прекратява с прекратяване на договора за концесия.

         /2/ Договорът за концесия се прекратява при следните условия:

 1. с изтичане на срока;
 2. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване;
 3. при смърт на физическото лице - концесионер, или при прекратяване на юридическото лице - концесионер, освен ако Общинският съвет реши договорът да бъде продължен с правоприемник;
 4. при влязло в сила съдебно решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност;
 5. по взаимно съгласие;
 6. по силата на съдебно или арбитражно решение;
 7. при други предвидени в закона или договорени от страните основания.

Чл. 58. /1/ При прекратяване на договора поради смърт на физическо лице концесионер, поради прекратяване на юридическото лице концесионер и поради влязло в сила решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност Общината има правата на привилегирован кредитор.

         /2/ При прекратяването без вина на концесионера му се дължи обезщетение в размер, определен в договора за концесия.

         /3/ Концесионерът няма право на задържане до заплащане на обезщетението по ал. 2.

         /4/ Общината запазва всички свои права върху обекта на концесия, освен изрично учредените или отстъпените с договора за концесия.

         /5/ Приращенията върху имоти и вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, са общинска собственост. 

         /6/ При наличие на прекратен договор за концесия и отказ на бившия концесионер да предаде доброволно имота, предмет на концесията, същият се изземва със заповед на Кмета на Общината по реда на чл. 65 от ЗОС.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИИ

Чл. 59. Средствата, постъпващи във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии, се включват в приход на Общинския бюджет.

Чл. 60. Необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставянето на концесиите се предвиждат ежегодно в Общинския бюджет.

Чл. 61. Зам. Кмета по Финансите осъществява контрол върху набирането и разходването на средствата във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии.

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕ

Чл. 62. /1/ Кметът на Общината организира създаването и поддържането на общински концесионен регистър, в който се вписват данни за всички предоставени концесии на територията на Общината.

         /2/ Към общинския концесионен регистър се води публичен архив, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии.

         /3/ Общинският концесионен регистър е публичен и до него се осигурява достъп включително и чрез Интернет. Заинтересованите лица имат право на свободен достъп до данните в него, като подадат необходимото заявление за това, освен ако данните не представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 63. /1/ Общинският концесионен регистър съдържа партида за всяка концесия със следните данни:

 1. идентификационен номер на вписването;
 2. решението на Общинския съвет по чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗОС, както и всички следващи решения на Общинския съвет по отношение на предоставената концесия;
 3. заповедта за търга или конкурса;
 4. предмет на концесията;
 5. индивидуализация на обекта на концесията;
 6. срок на концесията;
 7. дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор;
 8. наименование, седалище, адрес на управление, представителство и данни по регистрации на концесионера;
 9. длъжностно лице или структура, осъществяващи контрол по изпълнението на договора за концесия;
 10. основни параметри на концесията:
  а) имуществени права и задължения на страните по договора;
  б) вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
  в) основания за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;
 11. методика за определяне на концесионното възнаграждение;
 12. дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор, а в случаите на прекратяване по право - дата и основание за прекратяване;
 13. забележки по вписаните обстоятелства.

         /2/ По партидата на всяка концесия се отбелязват и всички промени относно вписаните данни.

Чл. 64. /1/ В архива към общинския концесионен регистър се съхраняват досиета, подредени по номер на вписването, който отговаря на съответния номер в регистъра, съдържащи:

 1. оригинали на концесионните договори и на всички анекси и приложения към тях;
 2. копия от решението на Общинския съвет по чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗОС, както и от всички следващи решения на Общинския съвет по отношение на предоставената концесия;
 3. копия от предложенията по чл. 71, ал. 2 от ЗОС;
 4. оригинали или надлежно заверени копия от други документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 63 от настоящата наредба.

         /2/ Цялата документация, свързана с предоставянето на концесия и с контрола върху изпълнението на концесионния договор, се съхранява в дирекция "ОС".

         /3/ Когато процедурата по предоставяне на концесията е осъществена от друга дирекция на Общината, а не от тази по ал.2, досието на концесията се предава с приемо-предавателен протокол на служителя по чл. 65, ал. 1 с цел отразяване на всички необходими данни в регистъра по чл. 63 и архива към него.

         /4/ Досието се съхранява за целия срок на концесията и 10 години след изтичането му.

Чл. 65. /1/ Кметът на Общината упълномощава служител от Общинската администрация за водене на регистъра.

         /2/ Вписването в регистъра и попълването на досиетата се извършва от длъжностното лице, по ал. 1, което:

 1. извършва вписванията в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства;
 2. дава справки и издава удостоверения за вписаните в регистъра обстоятелства.

Чл. 66. Концесионерът е длъжен да съобщи на концедента подлежащите на вписване промени в обстоятелствата, в 30-дневен срок от настъпването им.

Чл. 67. /1/  В 7-дневен срок от сключването на концесионен договор определено от Кмета на Общината длъжностно лице изпраща за вписване в Националния концесионен регистър следните данни:

 1. решението на Общинския съвет по чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за Общинската собственост, както и всички следващи решения на Общинския съвет, по отношение на предоставената концесия;
 2. съобщение за провеждане на конкурса или търга и копие от публикацията на решението на ОбС по чл. 71, ал. 1, т. 1 в ДВ;
 3. предмет на концесията;
 4. индивидуализация на обекта на концесията;
 5. срок на концесията;
 6. дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор;
 7. наименование, седалище, адрес на управление, представителство и данни по регистрации на концесионера;
 8. орган, сключил договора за концесия, и орган, който осъществява контрол по изпълнението на договора за концесия;
 9. основни параметри на концесията:
  а) имуществени права и задължения на страните по договора;
  б) вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по договора;
  в) основания за предсрочно прекратяване на договора и правата на изправната страна;
 10. методика за определяне на концесионното възнаграждение;
 11. дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор, а в случаите на прекратяване по право - дата и основание за прекратяване;
 12. забележки по вписаните обстоятелства.

         /2/ По партидата на всяка концесия се изпращат за вписване в Националния концесионен регистър и всички промени относно вписаните данни.

Чл. 68. /1/ В архива към Националния концесионен регистър се изпращат и оригинали на концесионните договори и на всички анекси и приложения към тях, както и:

 1. копия от решението на Общинския съвет по чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за Общинската собственост, както и от всички следващи решения на Общинския съвет, по отношение на предоставената концесия;
 2. копия от предложението по чл. 71, ал. 2 от Закона за Общинската собственост и от съобщението за провеждане на конкурса или търга;
 3. оригинали или надлежно заверени копия от документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 67, ал. 1 от настоящата наредба.

         /2/ Определеното от Кмета на Общината лице е длъжно да изпраща в Националния концесионен регистър концесионния договор и приложенията към него и другите документи по ал. 1 в 7-дневен срок от подписването.

         /3/ В случаите, когато влизането в сила на концесионния договор е поставено в зависимост от изпълнението на определени условия или друг модалитет, съответното длъжностно лице изпраща информация и документи, които удостоверяват влизането в сила на договора.

         /4/ При промяна на вписано обстоятелство, включително при прекратяване на концесионен договор, съответните данни и документи се изпращат в срока и по реда на ал. 2.  Анексите към вписани концесионни договори и приложенията към тях също се изпращат в оригинал.

         /5/ Данните се предоставят по образци и се изпращат едновременно на хартиен носител и в електронен вид в съответствие с изискванията на ППЗК.

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

Контрол по изпълнение на концесионните договори

Чл. 69. /1/ Контролът по цялостното изпълнение на концесионните договори, включително на задълженията на концесионера, се осъществява от Кмета на Общината чрез:

 1. служители от Общинската администрация;
 2. комисии за контрол по предоставените концесии, чийто състав Кмета определя със заповед.

         /2/ Комисиите по ал. 1, т. 2 се състоят от не по-малко от трима членове.

         /3/ Комисиите по ал. 1, т. 2 извършват текущ контрол по изпълнението на концесионните договори.

Чл. 70. Комисиите за контрол по предоставените концесии:

 1. извършват проверки на обектите, предоставени на концесия за изпълнение на концесионните договори, включително на задълженията на концесионера;
 2. разглеждат внесените от проверяваните концесионери материали от проверките, като дават указания за отстраняване на констатираните нарушения;
 3. при необходимост сезират Кмета и/или ПК "ПССКУОС" и/или Общински съвет за данни и нарушения - предмет на осъществената контролна дейност;
 4. правят предложение за прекратяването на концесията.

Чл. 71. Членовете на комисиите за контрол по предоставените концесии имат право:

 1. на свободен достъп до подлежащите на контрол концесионни обекти;
 2. да изискват и проверяват документи, данни, сведения и справки, свързани с изпълнението на задълженията по концесионния договор;
 3. да изискват писмени обяснения от проверяваните лица.

Чл. 72. Кметът на Общината ежегодно представя пред Общински съвет доклад във връзка с осъществената концесионна дейност.

ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

& 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 71, ал. 1, т. 2 от Закона за Общинската собственост.

& 2. Тази наредба отменя всички решения, разпоредби и други актове на Общинския съвет, които й противоречат.

& 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината.

& 4. Настоящата наредба е приета с решение № 26-4 от 22 февруари 2005 година на Общински съвет град Добрич и е в сила от датата на влизане в сила на решението на Общинския съвет за приемането й.

КМЕТ НА ОБЩИНА град ДОБРИЧ: /Детелина Николова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ град ДОБРИЧ: /д-р Мирослав Попов/

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
1.13° C предимно облачно
Нагоре