НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Добрич

НАРЕДБА

за изграждане и опазване на зелената система
на територията на Община Добрич

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на Зелената система на Община град Добрич
(2) Зелената система на Община град Добрич е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места в нея независимо от формите на собственост.
(3) Общински съвет град Добрич чрез бюджета на Община град Добрич осигурява необходимите средства за поддържане и изграждане на Зелената система.

Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 2. Органите за управление на Зелената система са Общинският съвет и Кметът на Община град Добрич.

Чл. 3. Общински съвет град Добрич управлява развитието на Зелената система на Община град Добрич в съответствие с функционалното й предназначение, интензитета на поддържане и териториалното разположение на зелените площи.

Чл. 4. (1) Кметът на Община град Добрич ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на Зелената система на общината, организира изпълнението на бюджета по дейност "Озеленяване" и на дългосрочните програми за развитието на Зелената система и дава указания по приложението на тази Наредба.
(2) Кметът на Община град Добрич или оправомощено от него лице по реда на § 1, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на общината по чл. 63, ал. 1 на ЗУТ и изготвяне на Зелен кадастър.

Чл. 5. Кметът на Община град Добрич назначава експерти - ландшафтни архитекти и други експерти в областта на озеленяването, които да участват в работата на общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствените планове и инвестиционните проекти за територии и обекти на Зелената система.

Чл. 6. Кметът на Община град Добрич изпълнява бюджета по дейност "Озеленяване" и организира провеждането на необходимите мероприятия.

Чл. 7. Главният експерт "Озеленяване" в Община град Добрич:
1. изразява становище и дава препоръки за опазване на растителността и извършване на компенсаторно озеленяване;
2. съгласува инвестиционните проекти по част "Паркоустрояване и благоустрояване", освен в случаите, когато те са придружени с доклад, като констатира съответствието на извършеното заснемане на дървесната декоративна растителност с предвиденото ново строителство;
3. контролира качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за което съставя констативни протоколи;
4. прави предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл. 38 от настоящата наредба;
5. разработва и предлага на кмета на общината проект за необходимите средства за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за поддържане на зелените площи;
6. изготвя средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на Зелената система;
7. изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на Зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки;
8. осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица;
9. прави предписания и определя размера на депозити по чл. 38 от настоящата наредба;
10. организира създаването и поддържането на публичен регистър на зелените площи и зелен кадастър;
11. организира възлагането на специализирани проучвания по конкретни проблеми, засягащи елементите на Зелената система;
12. организира провеждането на конкурси и възлагането на ПУП за обекти на зелената система при съобразяване с приети от Общинския съвет програми за изграждане, поддържане и опазване на Зелената система.

Чл. 8. Главният архитект на Община град Добрич подготвя:
1. възлагането на етапни план-програми и програми за целеви действия за прилагане на предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на Общината, свързани със зелената система;
2. възлагането, когато се изисква по закон, на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), екологични експертизи (ЕЕ), документации за запитване относно необходимостта от ОВОС (ЕО) и други специализирани проучвания, свързани с екологичните и санитарно-хигиенните изисквания при създаване и изменение на устройствени планове.

Чл. 9. Общинският експертен съвет по устройство на територията, във връзка с дейността по планирането и изграждането на зелената система в състава по чл. 5 от настоящата наредба, извършва следното:
1. разглежда и приема заданията, проучванията и плановете по чл. 7, т. 11, и 12 и по чл. 8, т.2;
2. разглежда и приема задания и проекти на ПУП за паркове и градини по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ заедно с план-схемите по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ;
3. разглежда и дава оценка за съответствие на инвестиционни проекти за обекти на Зелената система в територии по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;
4. разглежда и се произнася и по други въпроси, свързани с изграждането и поддържането на зелената система на Община град Добрич.

Глава трета
ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Раздел първи
ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 10. (1) Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП).
(2) С ОУП на Община град Добрич и Правилник за прилагането му се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.

Чл. 11. Разрешаване на строителство и поставяне на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване се допуска само въз основа на влязъл в сила ПУП по отношение на разрешаване на строителство и въз основа на план-схеми по отношение на обекти по чл. 56 и 57 от ЗУТ.

Чл. 12. Парковете и градините, обявени или декларирани за паметници на градинско-парковото изкуство или представляващи части от групови паметници на културата, се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ).

Чл. 13. Новоизградените общински зелени площи задължително се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и да възстанови загиналата растителност. Гаранционният срок е равен на гаранционното поддържане, включено в договора за изпълнение на обекта.

Чл. 14. При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси застрояването и урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се извършва по реда на чл. 22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на ОУП.

Раздел втори
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ

Чл. 15. В предвидените, но неизградени паркове и озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допускат само леки огради при условията на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ.

Чл. 16. (1) В незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат преместваеми обекти с размери, определени в Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич и открити обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи спортни и детски площадки, летни естради, атракциони, открити изложбени площи и други открити обекти, съвместими с парковите функции.
(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекирана дървесна растителност.

(3) Не се разрешава в имотите по ал. 1 изграждане на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции.

Чл. 17. В застроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, които не са реализирани, се допуска изграждане на временни строежи по чл. 50 от ЗУТ.

Чл. 18. В имотите, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, които не са реализирани, до тяхното отчуждаване могат да се поставят преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, които общо не могат да надвишават размерите, определени в Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич.

Чл. 19. При поставяне на преместваемите обекти в имотите по чл. 18 не се разрешава премахване на картотекирана дървесна растителност.

Раздел трети
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ)

Чл. 20. (1) При разрешаване на временни и на преместваеми обекти по чл. 55, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в незастроени имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат така, че да се осигури определената с ПУП за имота минимална озеленена площ, при опазване на растителността.
(2) Когато временните и преместваемите обекти по ал. 1 засягат дървесна растителност, площта и разполагането им се съгласуват с Община град Добрич.
(3) Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в застроени имоти, ако поставянето им предвижда премахване на дървесна растителност.

Чл. 21. (1) Когато по искане на физически и юридически лица се допуска изработване или изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна растителност, и предвижданията по ПУП я засягат, от тях се изисква да представят геодезическо заснемане.
(2) След заснемането по ал. 1 се издава становище с препоръки за опазване на наличната в имота дървесна растителност, както и указания за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън границите на имота.
(3) Заснемането и становището по ал. 2 се прилагат към проекта за ПУП и се съобразяват при неговото одобряване.

Чл. 22. (1) При всички случаи на свободно и свързано застрояване с плътност над 60 % преди пристъпване към проектиране се извършва заснемане и се изготвя становище по чл. 21, ал. 1 от настоящата наредба.
(2) По изключение и по преценка на органа, който издава виза за проектиране, може да се изисква заснемане и становище и за случаи извън тези по ал. 1.
(3) Не се изисква заснемане и оценка при издаване на виза по влязъл в сила ПУП, при одобряването на който е изпълнена разпоредбата на чл. 21, както и на виза за надстрояване на съществуваща сграда.
(4) Становището по ал. 1 и 2 се изготвя от определено длъжностно лице от общинската администрация.

(5) Заснемането и становището по ал. 1 и 2 се съобразяват при издаването на визата за проектиране.

Чл. 23. (1) Всички инвестиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни сгради и за строежи от шеста категория, задължително включват част "Паркоустройство и благоустройство" (съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура съгласно чл. 68 от ЗУТ.
(2) Когато в имота има налична дървесна растителност, проектите по ал. 1 се придружават от заснемане и експертно становище.
(3) Проектите по част "Паркоустройство и благоустройство" се съгласуват от гл. експерт „Озеленяване", освен в случаите, когато проектите са придружени с доклад.
(4) В случай, че проекта не отговаря на изискванията на настоящата наредба, както и на останалите действащи нормативни актове, той не се съгласува в част „Паркоустройство и благоустройство" на инвестиционния проект, а се връща на възложителя за преработка.

Чл. 24. (1) Проектите по част „Паркоустройство и благоустройство" се съгласуват само когато са съобразени с:
1. минималната озеленена площ (съгласно издадената виза, одобрения ПУП или устройствена зона по ОУП);
2. изискванията на Наредба № 7 от 22 декември 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
3. съществуващата в озеленаната площ дървесна растителност;
4. нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни граници;
5. биологичните изисквания на използваните растителни видове.
(2) Не се считат за озеленена площ външните тераси и всички видове пешеходни и транспортни настилки, а настилките на тревна фуга се включват в общата озеленена площ на имота с коефициент от 0,2 до 0,8 в зависимост от вида им.
(3) Озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота, ако според конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,60 м. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,30 м) площта им се умножава с коефициент 0,8.
(4) Водните площи се включват в озеленената площ. Когато надхвърлят 50 % от изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 0,5.
(5) Кашпите с площ повече от 0,50 кв. м площ и дълбочина над 0,50 м се включват в озеленената площ на имота, като сумарната им площ се умножи с коефициент 0,8. Площта на по-малките кашпи участва с коефициент 0,5.
(6) Вертикалното озеленяване (в това число перголи и фасади) участва в озеленената площ с коефициент от 0,5 до 0,8.

Чл. 25. (1) При съгласуване на част „Паркоустройство и благоустройство" към инвестиционните проекти, когато е необходимо компесаторно озеленяване, се следи за изпълнение на предписаните дейности в становището по чл. 21 или чл. 22.
(2) Гаранционният срок за извършеното компенсаторно озеленяване е най-малко два вегетативни периода.

Чл. 26. Разрешение за отсичане на дървесна растителност при строителство се дава със заповед на Кмета на Община град Добрич въз основа на одобрен при условията и по реда на тази наредба инвестиционен проект.

Чл. 27. (1) Предвидените в съгласувания паркоустройствен проект посадъчни работи, в т.ч. и компенсаторното озеленяване, когато е в поземления имот, се извършват в първия възможен посадъчен сезон, през който това е възможно съобразно организацията на строителството.
(2) За случаите, когато компенсаторното озеленяване е извън поземления имот, то се извършва в първия възможен посадъчен сезон след започване на разрешеното по смисъла на чл. 157 от ЗУТ строителство в имота.

Чл. 28. За установяване на изпълнението на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване се съставя констативен протокол.

Чл. 29. (1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи, за които не е изпълнена частта "Паркоустрояване и благоустрояване" към инвестиционния проект.
(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, изискването по ал. 1 важи след завършване на крайния етап.

Глава четвърта
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 30. (1) Поддържането на зелените площи се осъществява от специализирано общинско предприятие, концесионер, изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка или др. То е непрекъснат процес с агробиологичен строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно функциониране на елементите на зелената система.
(2) Общинските зелени площи за широко обществено ползване на всеки пет години се подлагат на преглед и преценка за необходимостта от частична реконструкция на амортизирани биологични или благоустройствени фондове.

Чл. 31. (1) Кметът на Община град Добрич определя интензитета на поддържане на зелените площи всяка година в рамките на бюджета на Община град Добрич в следните категории:
І категория - представително поддържане;
ІІ категория - интензивно поддържане;
ІІІ категория - средно поддържане;
ІV категория - частично поддържане;
(2) Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи.

Чл. 32. Организацията по изразходване на определените от Общинския съвет средства за поддържане на зелените площи по възприетите категории и интензитет на поддържане се извършва въз основа на одобрените технологични нормативи и разработените годишни технологични план-сметки.

Чл. 33. Контролът върху качеството на работата по поддържането на общинските зелени площи се извършва от гл. експерт „Озеленяване", като за направените проверки се съставя констативен протокол.

Глава пета
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Раздел първи
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ

Чл. 34. (1) Всички граждани на общината са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.
(2) Опазването на зеленените площи включва:
1. полагане на постоянни грижи за поддържане в добро състояние на зелените площи и декоративната растителност;
2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, декоративната растителност, настилките, водните площи и парковите съоръжения.

Чл. 35. (1) Обществените зелени площи се използват съобразно основното им предназначение по чл. 1, ал. 2 от настоящата наредба.
(2) В обществените зелени площи се забранява:
1. строителството на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в ПУП.
2. увреждането на растителността;
3. поставянето на рекламно-информационни елементи или други съоръжения по дърветата, с изключение на временните, закрепени така, че да не увреждат растителността;
4. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;
5. замърсяването на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения с отпадъци от различен характер, включително и животински екскременти;
6. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;
7. събирането на семена, плодове, резници, брането на билки без наличието на специално разрешение за това;
8. насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 1 м от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните платна.
9. възстановяване на изкопни работи в зелени площи с неплодородна почва или инертни материали.

Чл. 36. (1) Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места след разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице.
(2) За провеждането на мероприятията по ал. 1 се събира такса, определена с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община град Добрич.

Чл. 37. (1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в озеленени територии са длъжни да чистят прилежащата им територия в обхват определен от Общината, както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност.
(2) Преминаването на МПС по алейната мрежа на обекти от зелената система, зареждащи търговски и обслужващи обекти в нея, се извършва след издаване на маршрутен пропуск.

Чл. 38. (1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл. 62, ал. 7 от ЗУТ, задължително се предписват възстановителни мероприятия.
(2) След извършване на неотложни аварийни мероприятия на инженерната инфраструктура в зелени площи се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им.
(3) Възстановителните мероприятия по ал. 1 и 2 са за сметка на възложителя, като за целта той внася в Община град Добрич гаранционен депозит.
(4) Размерът на гаранционният депозит е равен на сумата, необходима за извършване на възстановителните работи, като размера му се изчислява по цени, определени в друг нормативен акт на Общински съвет град Добрич. За времето на престояване на депозита в Община град Добрич не се дължат лихви.
(5) Гаранционният депозит се освобождава след извършването на възстановителните работи от възложителя, а при неизвършването им се задържа, като събраната сума по депозита се изразходва от общината заизвършване на съответните дейности по възстановяване .
(6) Не се издава разрешение за строеж на обект, който ще се изгражда в зелена площ преди да е внесен определения гаранционен депозит.

Раздел втори
ОПАЗВАНЕ НА ДЪРВЕСНАТА И ХРАСТОВАТА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 39. (1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на Община град Добрич се опазва по реда на тази наредба, с изключение на растителността в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти-паметници на културата или други, за които има специален закон.
(2) Единични дървета, обявени за "исторически" или за "вековни и забележителни" извън обекти-паметници на културата или защитени територии, се опазват по предвидения ред в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Чл. 40. (1) Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.
(2) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на упълномощени компетентни лица или служители за извършване на огледи, картотекиране и контрол.
(3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на кмета на общината по реда на чл. 194, ал. 3 от ЗУТ.
(4) Съществуваща дървесна растителност може да се премахва по реда на тази наредба и спазване на действащото законодателство.
(5) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, да премахват или увреждат дървета и храсти, освен в случаите по чл. 41 на тази наредба.
(6) При изграждане на обекти с временен и постоянен статут съществуващата растителност се опазва при условията и реда на Раздел втори и трети от Глава трета и Раздел трети от Глава четвърта на тази наредба.

Чл. 41. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите, и да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 45, ал. 3 от настоящата наредба.

Чл. 42. (1) За осигуряване на оптимални условия за развитие на дървесната и храстова растителност, тя следва да се засажда на нормативно изискващите се минимални отстояния от сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници.
(2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се съгласува с общинската администрация.
(3) При новоизграждащи се обекти на подземната, надземна инфраструктура и високо строителство, следва да се спазват нормативно изискващите се минимални отстояния от сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници до съществуващата дървесна растителност с изявени декоративни качества.

Раздел трети
ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 43. (1) На територията на Община град Добрич се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, които имат изявени декоративни качества, независимо от собствеността им.
(2) По изключение растителността по ал. 1 се премахва в следните случаи:
1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и саморасла растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;
2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленените площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;
3. при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;
4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.
(3) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, които нямат изявени декоративни качества се допуска по преценка на собственика им.
(4) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, които са общинска собственост и такива, картотекирани в частни имоти, но имащи изявени декоративни качества, се допуска при доказана необходимост въз основа на писмено разрешение от страна на Община град добрич.

Чл. 44. (1) Заповед за преместване и премахване и писмено разрешение за кастрене на дървесна растителност се издава от кмета на общината въз основа на експертно становище.
(2) Срокът на валидност на разрешенията е 2 (две) години.

Чл. 45. (1) Преди издаване на заповедта за преместване и премахване и писменото разрешение за кастрене на дървесна растителност по чл. 44, ал. 1 от настоящата наредба на засегнатата растителност се прави оценка за състоянието й.
(2) В заповедта или разрешението се вписват задълженията към общината и размерът на обезщетението съгласно Тарифа за обезщетение при отсичане на декоративна растителност върху терени общинска собственост.
(3) Дърветата и храстите по чл. 43, ал. 2, т. 4 се премахват незабавно от собственика или от аварийните служби, като за състоянието им и предприетите мерки се съставя констативен протокол от общинската администрация. За премахването им собственикът на терена уведомява в тридневен срок Община град Добрич - при всички случаи, НИПК - за обекти-паметници на културата или тяхната среда, РИОСВ - за дървета, обявени за защитени.

(4) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот.
(5) Когато за един обект, включително и подобектите към него, се налага премахване на повече от 20 броя здрави дървета, проектът се подлага на ОВОС.

Чл. 46. (1) Отрязването на клони, преместването и премахването на общинска декоративна растителност се извършва по искане на заинтересованите лица, за което се издава писмено разрешение.
(2) Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване, собственост на общината се маркира с марка на общината и за транспортирането й се издава позволително.

Чл. 47. (1) Споровете между собствениците за отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.
(2) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази наредба при съгласие на съсобствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.
(3) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска премахването или окастрянето на растителност, която влошава недопустимо условията за ползването на неговия имот. Преценката за необходимостта от премахване или окастряне се прави от компетентни експерти, които след проверка на място издават мотивирано становище.

Чл. 48. (1) Заявлението за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност се подава до кмета на общината.
(2) Кметът на общината или упълномощени от него специалисти, разглежда подаденото заявление и издава разрешение или отказ, когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи изпраща преписката на органите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и/или на Националния институт за паметниците на културата (НИПК), придружена с експертно становище.
(3) Заявлението се подава от собственика на имота, заинтересовани физически или юридически лица или упълномощени от тях лица.
(4) Към заявлението се прилагат копия от: документ за собственост, одобрен инвестиционен проект, квитанция за внесена такса и др. документи.

Глава шеста
КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРОТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от кмета на Община град Добрич и ресорния заместник-кмет на Община град Добрич.

Чл. 50. (1) За всички причинени щети на декоративната растителност виновните физически или юридически лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер, определен в Тарифа за обезщетение при отсичане на декоративна растителност върху терени общинска собственост.
(2) Не се дължи обезщетение при премахване на дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

(3) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от специализираната общинска служба по поддържане на зелените площи за сметка на нарушителите.

Чл. 51. (1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината.
(2) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или упълномощено от него лице издава наказателно постановление.
(3) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(4) Санкциите, свързани с увреждане на растителност и територии, обявени за защитени природни обекти, се налагат от органите на МОСВ.

Чл. 52. (1) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв. и обезщетение в петорен размер, съгласно Тарифа за обезщетение при отсичане на декоративна растителност върху терени общинска собственост, ако не подлежи на по-тежко наказание, лице, което:
1. отсече или изкорени без писмено разрешение на компетентния орган, унищожи или увреди дълготрайна растителност, зелена площ, паркова територия и др.;
2. като изпълнител на новоизградени зелени площи в определения гаранционен срок не отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и не възстанови загиналата растителност;
3. отсече повече от нормативно определения или допустимия брой дървета;
4. създава нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване.
(2) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание лице, което:
1. упражнява спортове в парковете и градините извън определените за това места, с което застрашава или нарушава спокойствието на посетителите;
2. пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, поляни, цветни фигури и детски площадки;
3. пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност или коси трева без разрешение;
4. предизвиква шум и безпокойство, които пречат на посетителите в обектите на зелената система;
5. замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество, включително и от животински произход;
6. извършва продажба без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления;
7. организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в зелените площи без разрешение;
8. чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова мебел;
9. поставя по дървета в обществените зелени площи рекламно-информационни елементи или други съоръжения.
(3) За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба от 50 до 200 лв.
(4) При къпане в паркови водни площи и използване на плавателни съдове, освен в разрешените за това места, се заплаща глоба от 50 до 200 лв.

(5) Когато някое от нарушенията по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв. и обезщетение в петорен размер, съгласно Тарифа за обезщетение при отсичане на декоративна растителност върху терени общинска собственост.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Декоративна растителност" (вегетативни елементи), е цялото декоративно растително разнообразие - дървета, храсти, цветя и треви, включено в зелените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. "Дълготрайна декоративна растителност" са всички местни и чуждоземни декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти.
2. "Интензитет (степен) на поддържане" е повторяемостта на видовете дейности според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.
3. "Технологични норми" за поддържане на паркове, градини и лесопаркове се съдържат в Заповед № 107/22.02.1980 г. на МРРБ.

§ 2. Експертното становище за състоянието на растителността се изготвя от специалист - ландшафтен архитект или лесоинженер, и съдържа:
1. Определяне местоположението и собствеността;
2. Определяне на декоративния вид и състояние - възраст, диаметър на ствола на височина 1 м от почвата, диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда;
3. Заключение с конкретни предложения - да се запази и да се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.

§ 3. Отстоянията на декоративната растителност от въздушни електропроводи и др. енергийни обекти се определят съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004 година за сервитутите на енергийните обекти.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Указания по прилагането на наредбата се дават от Кмета на Общината.

§ 5. Настоящата Наредба влиза в сила в деня на публикуването й в местния печат.

§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 10 на ЗУТ и е приета с Решение № 8 - 16 от 29 април 2008 г. на Общински съвет град Добрич по Протокол № 8 от 29 април 2008 година.

ТАРИФА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ОТСИЧАНЕ НА ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ ВЪРХУ ТЕРЕНИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
/съгласно изискванията на чл.9, чл.22 и чл.34 на Наредба 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност/

 

Група

Наименование на растителните видове

Показатели за височина на растителните видове до върха / м.

В добро състояние

лв./бр.

В отлично състояние

лв./бр.

I. Иглолистни дървета
I.1. Бързо растящи
I.1.1. Широко отглеждани: лъжекипарис, 0,75 - 2,5 50,00 75,00
дугласка, кипарис обикновен и др. 2,5 - 4,5 75,00 120,00
4,5 - 7,5 120,00 200,00
над 7,5 200,00 280,00
Рядко отглеждани: морски бор, 0,75 - 2,5 60,00 85,00
секвоя, блатен кипарис, гинкго, 2,5 - 4,5 85,00 130,00
метасеквоя и др. 4,5 - 7,5 130,00 225,00
над 7,5 225,00 325,00
I.2. Умерено растящи
I.2.1. Широко отглеждани: борове бял и 0,9 - 2,5 65,00 90,00
черен, бяла ела, смърчове обикновен 2,5 - 4,5 90,00 135,00
и сребрист, атласки кедър, туя 4,5 - 7,5 135,20 230,00
гигантска над 7,5 230,00 350,00
I.2.2. Рядко отглеждани: борове пондероза, 0,9 - 2,5 85,00 105,00
конторта, алепски, ела конколор, 2,5 - 4,5 105,00 180,00
бяла мура и др. 4,5 - 7,5 180,00 290,00
над 7,5 290,00 400,00
I.3. Бавно растящи
I.3.1. Широко отглеждани: туи (без 0,9 - 2,5 90,00 110,00
гигантска), дървовидна хвойна, 2,5 - 4,5 110,00 200,00
лъжекипарис, пизефера, тис и др. 4,5 - 7,0 200,00 350,00
над 7,0 350,00 440,00
I.3.2. Рядко отглеждани: ели цефалоника, 0,9 - 2,5 100,00 140,00
пинсапо и др., либоцедрус, цуга, 2,5 - 4,5 140,00 255,00
туйопсис и др. 4,5 - 7,0 255,00 380,00
над 7,0 380,00 415,00
II. Широколистни дървета
II.1. Много бързо растящи
II.1.1. Широко отглеждани: акация, айлант, 1,5 - 3,0 20,00 30,00
върби, тополи 3,0 - 6,0 30,00 50,00
над 6,0 50,00 100,00
II.1.2. Рядко отглеждани: пауловния, 1,5 - 3,0 35,00 55,00
евкалипт и др. 3,0 - 6,0 55,00 110,00
над 6,0 110,00 180,00
II.2. Бързо растящи
II.2.1. Широко отглеждани: бреза, черна 1,5 - 3,0 60,00 80,00
елша, червен дъб, див кестен, 3,0 - 6,0 80,00 140,00
каталпа, американски ясен, над 6,0 140,00 220,00
чинари, гледичия и др.
II.2.2. Рядко отглеждани: ацери диазикарпум, 1,4 - 3,0 70,00 120,00
нугндо, лириодендрон, софора, орехи 3,0 - 6,0 120,00 220,00
черен, сив и др. над 6,0 220,00 400,00
II.3. Умерено растящи
II.3.1. Широко отглеждани: бук, дъбове 1,5 - 3,0 85,00 160,00
зимен, летен, цер, липи, клен, 3,0 - 6,0 160,00 240,00
шестил, явор, ясени, сорбуси над 6,0 240,00 460,00
(офика, скоруша, торминалис),
мекиш, мъждрян и др.
II.3.2. Рядко отглеждани: албиция, 1,5 - 3,0 100,00 160,00
ликвидамбър, маклура, корков 3,0 - 6,0 160,00 280,00
дъб, кестен рубикунда и др. над 6,0 280,00 500,00

III. Храсти възраст

III.1. Вечно зелени
до 5 г. 30,00 40,00
над 5 г. 40,00 60,00
III.2. Листопадни
до 5 г. 20,00 30,00
над 5 г. 30,00 50,00
III.3. Увивни
до 5 г. 20,00 30,00
над 5 г. 30,00 50,00
III.4. Рози
до 5 г. 20,00 30,00
над 5 г . 30,00 50,00
III.2. Живи плетове, л. м широчина
III.2.1. От иглолистни до 1 м 100,00 130,00
над 1 м 150,00 250,00
III.2.2. От листопадни до 1 м 55,00 80,00
над 1 м 90,00 140,00
IV. Многогодишни цветя диаметър
на туфата
IV.1. С неразрастваща се туфа
IV.1.1. Аконитум, анемоне коронария, до 15 см 15,00
гипсофила, делфиниум (ралица), над 15 см 30,00
камбанка, мак, рудбекия двуцветна,
ружа, хелиопсис, хойхера и др.
IV.1.2. Божур, юка до 15 см 30,00
над 15 см 40,00
IV.2. Коренищни с разрастваща се туфа: до 30 см 20,00
анемоне японика (есенен нарцис), над 30 см 40,00
астри многогодишни, ахелиа
(равнец) гайлардия, димитровчета,
еригерон, ириси (перуника),
кореопсис (жълтички), примури
(иглики), рудбекия лациниата
(Луд Тодор), талрикрум, топ-
карамфил, тритома, хризантеми и др.
IV.3. Със стелещи се стъбла: арабис, покрита площ
аубриеция, винка, гипсофила 0,25 кв.м 30,00
репенс, карамфили бордюрен и
делтовиден, момина сълза,
седуми, церастиум и др.
V. Луковични цветя* луковица
1 брой
V.1. В покой юни - септември: зюмбюл, дребни 2,50
кокиче, лале, нарцис, фритилария едри 5,00
и др.
V.2. В покой юли - август: лилиум дребни 2,50
кандидум (ароматен бял крем) едри 5,00
V.3. В покой през зимата: лилиуми дребни 2,50
регале (царски крем), тигринум едри 5,00
и круцеум
VI. Тревни площи, паркови декар 2000,00 2500,00

В случаи, когато декоративната растителност е с изявени биологични и декоративни качества, размера на обезщетението се завишава с 50 или 100 %.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре