НАРЕДБА за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Община град Добрич

Н А Р Е Д Б А
ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (изм. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) С тази Наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение от органите на Община град Добрич на заповеди:
1. по чл.195, ал.4, ал.5 или ал.6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях;
2. по чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи от IV, V или VI категория.
Чл. 2. (изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) Тази наредба не се прилага за строежи:
1. с поверителен характер;
2. които са уредени в Наредба № 13/23.07.2001г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи (от първа, втора и трета категория по чл.225 от ЗУТ) или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/,
Чл. 3. (изм. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) Към принудително изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ или по чл. 225а, ал.1 от ЗУТ за строежи или части от тях се пристъпва, когато за същите е допуснато предварително изпълнение или те не са изпълнени доброволно от адресата/адресатите на заповедта в определения с нея срок за доброволно изпълнение.


Глава втора
РЕД И НАЧИН ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ

Чл. 4. (1) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта за поправяне, заздравяване или премахване, се извършва проверка по изпълнението й на местостроежа от органите на община град Добрич, за което се съставя констативен протокол (приложение № 1).
(2) При констатирано неизпълнение на заповедта се пристъпва към действия по принудителното й изпълнение.
Чл. 5. (изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) (1) В едномесечен срок от съставяне на протокола по чл. 4, ал. 1 определените със заповед на Кмета специалисти провеждат предварително проучване относно начина на изпълнение на поправянето, заздравяването или премахването, срока за изпълнение и необходимите за заплащането им финансови средства (по количествено-стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол (приложение № 2), който се представя на Зам. Кмета по "УТ" .
(2) При необходимост от представяне на конструктивно становище или проект по част "Конструкции" за поправяне, заздравяване, премахване или укрепване на сградата, укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности на недвижима културна ценност, както и одобряване на проекти, това изрично се посочва в протокола по чл. 5, ал. 1.
(3) В случаите по предходната алинея, действията по принудителното изпълнение продължават след представяне на конструктивното становище, респ. след съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж.
Чл. 6. (досег. чл. 7, изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) В едноседмичен срок от съставяне на протокола по чл. 5, ал. 1 (Приложение № 2) кметът на общината открива процедура за възлагане проектирането и/или изпълнението на предвидените СМР за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга, респ. строителство по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Чл. 7. (досег. чл. 8 - реш. № 19-2/30.04.2013 г.) След определяне на изпълнител на обществената поръчка Кметът на община град Добрич определя със Заповед датата и часа на принудителното изпълнение, екипа от общински специалисти, които следва да присъстват при изпълнението, за което уведомява всички заинтересувани лица.
Чл. 8. (досег. чл. 6, изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) (1) Преди да се пристъпи към принудително изпълнение, върху имота се вписва законова ипотека в полза на Община град Добрич.
(2) (отм. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.)
(3) В заявлението за учредяване на ипотека до Агенция по вписванията се вписва размера на сумата, за която се учредява ипотеката, със стойност съгласно количествено-стойностната сметка от оферта, представена от избрания изпълнител на обществената поръчка.
Чл. 9. (изм. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) Преди започване на действията по принудителното поправяне, заздравяване или премахване района/терена, на който се намира строежа, се обезопасява чрез ограждане със сигнални ленти.
Чл. 10. (изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) (1) На определената дата и час органите на общината съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия/дружества и органите на Министерството на вътрешните работи съставят протокол за състоянието на строежа преди започването на принудителното изпълнение на заповедта (Приложение № 3).
(2) (нова - реш. № 19-2/30.04.2013 г.) При принудителното изпълнение на заповедта, органите на Община град Добрич могат да ползват специалните средства, посочени в чл. 223, ал.3 от ЗУТ.
Чл. 11. (изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро - и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа.
(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено със заповед на кмета на общината, като за наличността му от служителите от общинската администрация в присъствие на представители на Министерството на вътрешните работи се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето. Помещението за съхранение и служителите, които да описват изнасяното движимо имущество се определят със заповед на кмета.
(3) Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта и се събират по реда на ГПК.
Чл. 12. (1) Поправянето, заздравяването или премахването на строежа се ръководи от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице, и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор и представен конструктивен проект, в случаите когато такъв е необходим, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.
(2) В процеса на поправяне, заздравяване или премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.
Чл. 13. (изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) След изпълнението на заповедта за поправяне, заздравяване или премахване на строежа се съставя протокол (Приложение № 4) от представители на органите на общинската администрация и изпълнителя в присъствието на представители на експлоатационните предприятия/дружества и органите на Министерството на вътрешните работи. В случай на премахване на сграда, екземпляр от протокола се изпраща на Службата по геодезия, картография и кадастър град Добрич.
Чл. 14. (изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) Окончателното почистване на терена от отпадъците, получени при поправянето, заздравяването или премахването на строежа и възстановяването на терена се извършва от изпълнителя на обществената поръчка, като направените разходи са включени в представената от него оферта.

Глава трета
РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

Чл. 15. (1) За извършените разходи по поправянето, заздравяването и премахването от представители на органите на общината и изпълнителя се съставя протокол (Приложение № 5),
(2) Извършените разходи се събират по реда на ГПК.
(3) След събиране на дължимата сума, се освобождава законната ипотека.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. "Премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние негоден за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.
§ 2. (изм. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, или лице с ограничено вещно право, спрямо които се създава задължение за поправяне, заздравяване или премахване на строежа и се определя срок за доброволно изпълнение или се допуска предварително изпълнение.
§ 3. (изм. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) "Изпълнител" по смисъла на тази наредба е лице - кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка, избрано по реда на ЗОП, или Системата за финансово управление и контрол на обществените поръчки на Община град Добрич, на което е възложено принудителното изпълнение на заповедта.

 


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. (изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 196, ал. 5 и чл. 225 а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
§ 5. (отм. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.)
§ 6. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Зам. Кмета по Устройство на територията при Община град Добрич.

Наредбата е приета с Решение № 8 - 15 от 29 април 2008 година, изм. и доп. с Решение № 19-2 от 30 април 2013 година на Общински съвет град Добрич.

 

Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1

 

ПРОТОКОЛ
№ ....

 

Днес, .......... 20.. г., работна група в състав:
1. ........................................................................................................................
на длъжност ............................. .............................. при община град Добрич
2. ........................................................................................................................
на длъжност ................................................................ при община град Добрич
3. ........................................................................................................................
на длъжност ..................................................................при община град Добрич

в присъствието/отсъствието на адресата/адресатите на заповедта: ..................
....................................................................................................................................
извърши проверка относно изпълнението на Заповед № ....../.............20.. г. на
Кмета на община град Добрич за /поправяне; заздравяване; премахване/ на строеж: .......................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................,
изграден в ...........................................................................................................
............................................................................................................................,
............................................................................................................................,
с административен адрес: ...................................................................................
.............................................................................................................................
При проверката се установи: ......................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Съставили:
1. ........................................... (...........)
2. .......................................... (...........)
3. ............................................ (...........)

 


Приложение № 2
към чл. 5, ал. 1

ПРОТОКОЛ

за предварително проучване на принудителното изпълнение
на /поправянето; заздравяването;премахването/ на строеж

Днес, ........ 20.. г., работна група в състав:
1. ......................................................................................................................
на длъжност ............................ .............................. при община град Добрич
2. ........................................................................................................................
на длъжност ................................................................ при община град Добрич
3. ........................................................................................................................
на длъжност ................................................................ при община град Добрич

след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други, относно . строеж: "............................................................... ",
изграден в .........................................................................................................,
с административен адрес: ..................................................................................
...........................................................................................................................,
излага следното становище:
I. Начин на изпълнение на /поправянето; заздравяването;премахването/: ...................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
II. Срок за изпълнение на принудителното /поправяне; заздравяване; премахване/:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
III. Стойност на /поправяне; заздравяване; премахване/: .......................................................................... лв., в която не е включен ДДС.


Работна група:

1. ................................................... (...........)
2. .................................................. (...........)
3. .................................................. (...........)

 


Приложение № 3
към чл. 10

ПРОТОКОЛ
за установяване състоянието на строежа и строителната
площадка преди започване на принудителното изпълнение

Днес, ........ 20.. г., работна група в състав:
1. ......................................................................................................................
на длъжност ................................................................. при община град Добрич
2. ......................................................................................................................
на длъжност ................................................................ при община град Добрич
3. ......................................................................................................................
на длъжност ................................................................ при община град Добрич
4. ...............................................................................................................
....................................................................... - в качеството си на изпълнител по Заповед № ......./..... 20.. г.,

в присъствието на:
1. ......................................................................................................................
2. .....................................................................................................................;
3. .....................................................................................................................;
4. .....................................................................................................................;
в ............ ч. се събра за привеждане в изпълнение Заповед № ...../.... 20... г.
на Кмета на община град Добрич за /поправяне; заздравяване; премахване/ на строеж: .................................................................................................................,
находящ се в ........................................................................................................
............................................................................................................................,
с административен адрес: .............................................................................................................................
.........................................................................................................................,
собственост на ..................................................................................................
Във връзка с изискванията на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на община град Добрич работната група установи, че строежът е/не е опразнен от механизация, хора, пожаро - и взривоопасни материали, горива и смазочни материали, вещества с абразивно действие и други общоопасни средства, малотрайни продукти и материали, оборудване на собственика на строежа и др. в срока за доброволно изпълнение.
В ..... ч. се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта за /поправяне; заздравяване; премахване/ на строежа.

Съставили: Присъствали:
1. .............. (...........) 1. .............. (...........)
2. .............. (...........) 2. .............. (...........)
3. .............. (...........) 3. .............. (...........)


Приложение № 4
към чл. 13

ПРОТОКОЛ

за установяване състоянието на строежа и строителната
площадка след приключване на принудителното изпълнение

Днес, ........ 20.. г., работна група в състав:
1. ......................................................................................................................
на длъжност ................................................................ при община град Добрич
2. ......................................................................................................................
на длъжност ................................................................ при община град Добрич
3. ......................................................................................................................
на длъжност ................................................................. при община град Добрич
4. ...............................................................................................................
....................................................................... - в качеството си на изпълнител по Заповед № ............................../..... 20.. г.,
в присъствието на:
1. . ....................................................................................................................
2. .....................................................................................................................;
3. .....................................................................................................................;
4. .....................................................................................................................,
в ................... ч. приключи /поправянето; заздравяването; премахването/ на строеж: .....................................................................................................,
находящ се в .......................................................................................................
..............................................................................................................................,
с административен адрес: ....................................................................................
..............................................................................................................................,
собственост на ....................................................................................................
Заповед № ......./....... г. на Кмета на община град Добрич е изпълнена.

Строителната площадка е в следното състояние: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Съставили: Присъствали:
1. .............. (...........) 1. .............. (...........)
2. .............. (...........) 2. .............. (...........)
3. .............. (...........) 3. .............. (...........)
4. .............. (...........) 4. .............. (...........)

 

 

 

Приложение № 5
към чл. 15, ал.1

ПРОТОКОЛ

за извършените разходи по /поправянето; заздравяването; премахването/ на
строеж: .........................

Днес, ....... 20.. г.,
1. ........................................................................................................................
- в качеството си на изпълнител по Заповед № ....../..... 20.. г. за /поправяне; заздравяване; премахване/ на строеж: ................................................................,
находящ се в ........................................................................................................., и
2. ......................................................................................................................
на длъжност ........................... ..................................... при община град Добрич
3. ......................................................................................................................
на длъжност .......................................................... при община град Добрич
след извършена проверка установиха, че при /поправянето; заздравяването; премахването/ на строежа са изпълнени следните видове работи (по предварителната количествено -стойностна сметка):

№ по ред ¦ Вид ¦ Ед. мярка ¦ Количество ¦ Ед. цена ¦ Обща стойност

 

Всичко:
ДДС:
Общо:
 


Съставили:


1. ............................................... (....................................)
2. ............................................... (.....................................)
3. ................................................(.....................................)
 

Проверил:
Главен счетоводител ..................
(...........................)

 

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
12.87° C облачно
Нагоре