НАРЕДБА за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Община град Добрич

Н А Р Е Д Б А
ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (изм. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) С тази Наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение от органите на Община град Добрич на заповеди:
1. по чл.195, ал.4, ал.5 или ал.6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях;
2. по чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи от IV, V или VI категория.
Чл. 2. (изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) Тази наредба не се прилага за строежи:
1. с поверителен характер;
2. които са уредени в Наредба № 13/23.07.2001г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи (от първа, втора и трета категория по чл.225 от ЗУТ) или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/,
Чл. 3. (изм. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) Към принудително изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ или по чл. 225а, ал.1 от ЗУТ за строежи или части от тях се пристъпва, когато за същите е допуснато предварително изпълнение или те не са изпълнени доброволно от адресата/адресатите на заповедта в определения с нея срок за доброволно изпълнение.


Глава втора
РЕД И НАЧИН ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ

Чл. 4. (1) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта за поправяне, заздравяване или премахване, се извършва проверка по изпълнението й на местостроежа от органите на община град Добрич, за което се съставя констативен протокол (приложение № 1).
(2) При констатирано неизпълнение на заповедта се пристъпва към действия по принудителното й изпълнение.
Чл. 5. (изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) (1) В едномесечен срок от съставяне на протокола по чл. 4, ал. 1 определените със заповед на Кмета специалисти провеждат предварително проучване относно начина на изпълнение на поправянето, заздравяването или премахването, срока за изпълнение и необходимите за заплащането им финансови средства (по количествено-стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол (приложение № 2), който се представя на Зам. Кмета по "УТ" .
(2) При необходимост от представяне на конструктивно становище или проект по част "Конструкции" за поправяне, заздравяване, премахване или укрепване на сградата, укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности на недвижима културна ценност, както и одобряване на проекти, това изрично се посочва в протокола по чл. 5, ал. 1.
(3) В случаите по предходната алинея, действията по принудителното изпълнение продължават след представяне на конструктивното становище, респ. след съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж.
Чл. 6. (досег. чл. 7, изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) В едноседмичен срок от съставяне на протокола по чл. 5, ал. 1 (Приложение № 2) кметът на общината открива процедура за възлагане проектирането и/или изпълнението на предвидените СМР за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга, респ. строителство по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Чл. 7. (досег. чл. 8 - реш. № 19-2/30.04.2013 г.) След определяне на изпълнител на обществената поръчка Кметът на община град Добрич определя със Заповед датата и часа на принудителното изпълнение, екипа от общински специалисти, които следва да присъстват при изпълнението, за което уведомява всички заинтересувани лица.
Чл. 8. (досег. чл. 6, изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) (1) Преди да се пристъпи към принудително изпълнение, върху имота се вписва законова ипотека в полза на Община град Добрич.
(2) (отм. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.)
(3) В заявлението за учредяване на ипотека до Агенция по вписванията се вписва размера на сумата, за която се учредява ипотеката, със стойност съгласно количествено-стойностната сметка от оферта, представена от избрания изпълнител на обществената поръчка.
Чл. 9. (изм. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) Преди започване на действията по принудителното поправяне, заздравяване или премахване района/терена, на който се намира строежа, се обезопасява чрез ограждане със сигнални ленти.
Чл. 10. (изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) (1) На определената дата и час органите на общината съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия/дружества и органите на Министерството на вътрешните работи съставят протокол за състоянието на строежа преди започването на принудителното изпълнение на заповедта (Приложение № 3).
(2) (нова - реш. № 19-2/30.04.2013 г.) При принудителното изпълнение на заповедта, органите на Община град Добрич могат да ползват специалните средства, посочени в чл. 223, ал.3 от ЗУТ.
Чл. 11. (изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро - и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа.
(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено със заповед на кмета на общината, като за наличността му от служителите от общинската администрация в присъствие на представители на Министерството на вътрешните работи се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето. Помещението за съхранение и служителите, които да описват изнасяното движимо имущество се определят със заповед на кмета.
(3) Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта и се събират по реда на ГПК.
Чл. 12. (1) Поправянето, заздравяването или премахването на строежа се ръководи от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице, и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор и представен конструктивен проект, в случаите когато такъв е необходим, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.
(2) В процеса на поправяне, заздравяване или премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.
Чл. 13. (изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) След изпълнението на заповедта за поправяне, заздравяване или премахване на строежа се съставя протокол (Приложение № 4) от представители на органите на общинската администрация и изпълнителя в присъствието на представители на експлоатационните предприятия/дружества и органите на Министерството на вътрешните работи. В случай на премахване на сграда, екземпляр от протокола се изпраща на Службата по геодезия, картография и кадастър град Добрич.
Чл. 14. (изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) Окончателното почистване на терена от отпадъците, получени при поправянето, заздравяването или премахването на строежа и възстановяването на терена се извършва от изпълнителя на обществената поръчка, като направените разходи са включени в представената от него оферта.

Глава трета
РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

Чл. 15. (1) За извършените разходи по поправянето, заздравяването и премахването от представители на органите на общината и изпълнителя се съставя протокол (Приложение № 5),
(2) Извършените разходи се събират по реда на ГПК.
(3) След събиране на дължимата сума, се освобождава законната ипотека.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. "Премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние негоден за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.
§ 2. (изм. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, или лице с ограничено вещно право, спрямо които се създава задължение за поправяне, заздравяване или премахване на строежа и се определя срок за доброволно изпълнение или се допуска предварително изпълнение.
§ 3. (изм. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) "Изпълнител" по смисъла на тази наредба е лице - кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка, избрано по реда на ЗОП, или Системата за финансово управление и контрол на обществените поръчки на Община град Добрич, на което е възложено принудителното изпълнение на заповедта.

 


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. (изм. и доп. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.) Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 196, ал. 5 и чл. 225 а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
§ 5. (отм. с реш. № 19-2/30.04.2013 г.)
§ 6. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Зам. Кмета по Устройство на територията при Община град Добрич.

Наредбата е приета с Решение № 8 - 15 от 29 април 2008 година, изм. и доп. с Решение № 19-2 от 30 април 2013 година на Общински съвет град Добрич.

 

Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1

 

ПРОТОКОЛ
№ ....

 

Днес, .......... 20.. г., работна група в състав:
1. ........................................................................................................................
на длъжност ............................. .............................. при община град Добрич
2. ........................................................................................................................
на длъжност ................................................................ при община град Добрич
3. ........................................................................................................................
на длъжност ..................................................................при община град Добрич

в присъствието/отсъствието на адресата/адресатите на заповедта: ..................
....................................................................................................................................
извърши проверка относно изпълнението на Заповед № ....../.............20.. г. на
Кмета на община град Добрич за /поправяне; заздравяване; премахване/ на строеж: .......................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................,
изграден в ...........................................................................................................
............................................................................................................................,
............................................................................................................................,
с административен адрес: ...................................................................................
.............................................................................................................................
При проверката се установи: ......................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Съставили:
1. ........................................... (...........)
2. .......................................... (...........)
3. ............................................ (...........)

 


Приложение № 2
към чл. 5, ал. 1

ПРОТОКОЛ

за предварително проучване на принудителното изпълнение
на /поправянето; заздравяването;премахването/ на строеж

Днес, ........ 20.. г., работна група в състав:
1. ......................................................................................................................
на длъжност ............................ .............................. при община град Добрич
2. ........................................................................................................................
на длъжност ................................................................ при община град Добрич
3. ........................................................................................................................
на длъжност ................................................................ при община град Добрич

след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудителното изпълнение, срока за изпълнение и необходимите средства и други, относно . строеж: "............................................................... ",
изграден в .........................................................................................................,
с административен адрес: ..................................................................................
...........................................................................................................................,
излага следното становище:
I. Начин на изпълнение на /поправянето; заздравяването;премахването/: ...................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
II. Срок за изпълнение на принудителното /поправяне; заздравяване; премахване/:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
III. Стойност на /поправяне; заздравяване; премахване/: .......................................................................... лв., в която не е включен ДДС.


Работна група:

1. ................................................... (...........)
2. .................................................. (...........)
3. .................................................. (...........)

 


Приложение № 3
към чл. 10

ПРОТОКОЛ
за установяване състоянието на строежа и строителната
площадка преди започване на принудителното изпълнение

Днес, ........ 20.. г., работна група в състав:
1. ......................................................................................................................
на длъжност ................................................................. при община град Добрич
2. ......................................................................................................................
на длъжност ................................................................ при община град Добрич
3. ......................................................................................................................
на длъжност ................................................................ при община град Добрич
4. ...............................................................................................................
....................................................................... - в качеството си на изпълнител по Заповед № ......./..... 20.. г.,

в присъствието на:
1. ......................................................................................................................
2. .....................................................................................................................;
3. .....................................................................................................................;
4. .....................................................................................................................;
в ............ ч. се събра за привеждане в изпълнение Заповед № ...../.... 20... г.
на Кмета на община град Добрич за /поправяне; заздравяване; премахване/ на строеж: .................................................................................................................,
находящ се в ........................................................................................................
............................................................................................................................,
с административен адрес: .............................................................................................................................
.........................................................................................................................,
собственост на ..................................................................................................
Във връзка с изискванията на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на община град Добрич работната група установи, че строежът е/не е опразнен от механизация, хора, пожаро - и взривоопасни материали, горива и смазочни материали, вещества с абразивно действие и други общоопасни средства, малотрайни продукти и материали, оборудване на собственика на строежа и др. в срока за доброволно изпълнение.
В ..... ч. се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта за /поправяне; заздравяване; премахване/ на строежа.

Съставили: Присъствали:
1. .............. (...........) 1. .............. (...........)
2. .............. (...........) 2. .............. (...........)
3. .............. (...........) 3. .............. (...........)


Приложение № 4
към чл. 13

ПРОТОКОЛ

за установяване състоянието на строежа и строителната
площадка след приключване на принудителното изпълнение

Днес, ........ 20.. г., работна група в състав:
1. ......................................................................................................................
на длъжност ................................................................ при община град Добрич
2. ......................................................................................................................
на длъжност ................................................................ при община град Добрич
3. ......................................................................................................................
на длъжност ................................................................. при община град Добрич
4. ...............................................................................................................
....................................................................... - в качеството си на изпълнител по Заповед № ............................../..... 20.. г.,
в присъствието на:
1. . ....................................................................................................................
2. .....................................................................................................................;
3. .....................................................................................................................;
4. .....................................................................................................................,
в ................... ч. приключи /поправянето; заздравяването; премахването/ на строеж: .....................................................................................................,
находящ се в .......................................................................................................
..............................................................................................................................,
с административен адрес: ....................................................................................
..............................................................................................................................,
собственост на ....................................................................................................
Заповед № ......./....... г. на Кмета на община град Добрич е изпълнена.

Строителната площадка е в следното състояние: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Съставили: Присъствали:
1. .............. (...........) 1. .............. (...........)
2. .............. (...........) 2. .............. (...........)
3. .............. (...........) 3. .............. (...........)
4. .............. (...........) 4. .............. (...........)

 

 

 

Приложение № 5
към чл. 15, ал.1

ПРОТОКОЛ

за извършените разходи по /поправянето; заздравяването; премахването/ на
строеж: .........................

Днес, ....... 20.. г.,
1. ........................................................................................................................
- в качеството си на изпълнител по Заповед № ....../..... 20.. г. за /поправяне; заздравяване; премахване/ на строеж: ................................................................,
находящ се в ........................................................................................................., и
2. ......................................................................................................................
на длъжност ........................... ..................................... при община град Добрич
3. ......................................................................................................................
на длъжност .......................................................... при община град Добрич
след извършена проверка установиха, че при /поправянето; заздравяването; премахването/ на строежа са изпълнени следните видове работи (по предварителната количествено -стойностна сметка):

№ по ред ¦ Вид ¦ Ед. мярка ¦ Количество ¦ Ед. цена ¦ Обща стойност

 

Всичко:
ДДС:
Общо:
 


Съставили:


1. ............................................... (....................................)
2. ............................................... (.....................................)
3. ................................................(.....................................)
 

Проверил:
Главен счетоводител ..................
(...........................)

 

Прикачени файлове

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
1.58° C облачно
Нагоре