НАРЕДБА за ред и условията за финансово подпомагане на спортните прояви, включени в календара на Община град Добрич

НАРЕДБА
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ ПРОЯВИ, ВКЛЮЧЕНИ В КАЛЕНДАРА
НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази Наредба определя условията и реда за финансово подпомагане на проявите, включени в Спортния Календар на Община Добрич и организирани от Община Добрич и ПК „Спорт и младежки дейности", в партньорство със спортните клубове.

Чл. 2. Община Добрич, в изпълнение на проявите от Спортния Календар на гр. Добрич, подпомага финансово със средства от общинския бюджет одобрените прояви за всяка календарна година.

Чл. 3. Информацията за дейностите, посочени в чл.1 от настоящата наредба е публична и се предоставя от Об¬щина Добрич и ПК „Спорт и младежки дейности" по електронен път.

Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Раздел I.
Съставяне на Спортния Календар на град Добрич

Чл. 4. Всяка година до 30 Октомври Община Добрич и ПК „Спорт и младежки дейнос¬ти" отправя покана към добричките спортни клубове за подаване на предложения със спортни прояви, които да влязат в Спортния Календар на гр. Добрич през следващата го¬дина.

Чл. 5. До 30 Ноември клубовете внасят предложенията си в Община Добрич и ПК „Спорт и младежки дейности" чрез деловодството на Община Добрич. Предложенията трябва да са с приложени финансови планове (образец 2 Предложение I).

Чл. 6. В Спортния Календар на гр. Добрич може да се включат по една градска и една национална проява. Ограничения за международните прояви няма.

Чл. 7. ПК "Спорт и младежки дейности" изготвя проекто - програма за Спортния Календар на база на подадените предложения. Община Добрич си запазва правото да включва прояви в програмата, които не са предложени от спортните клубове, но са традиционни или отговарят на приоритетите за съответната година.

Чл. 8. До края на текущата година проекто - програмата за Спортния Календар се публи¬куват в електронната страница на Община Добрич.


Раздел II
Условия за кандидатстване

Чл. 9. Община Добрич поема разходите за транспорт извън страната само за участия на добрички клубове в прояви на побратимени на Добрич градове. Изключение се допуска само за международни участия на ветерани, ученици и хора с увреждания.

Чл. 10. Спортни клубове и спортни организации имат право да кандидатстват за финансо¬во подпомагане на спортни прояви включени в Спортния календар на гр. Добрич в ка¬чеството си на съорганизатори, ако отговарят на следните условия:
1. Притежават Удостоверение от Държавната агенция на младежта и спорта за вписване в централния регистър на спортните клубове;
2. Разполагат с квалифицирани кадри в съответния спорт, включен в проявата, за която кандидатстват;
3. Нямат задължения към Община Добрич или държавата от минали периоди.

Чл. 11. По реда на настоящата наредба не се фи¬нансират разходи за политически партии и организации; професионални съюзи, кооперации и рели¬гиозни организации; инвестиционна или търговска дейност; дарения, стипендии или благотворителни дейности; ремонтна дейност; закупуване на земя, сгради, техника; участие на добрички спортисти в Световни, Европейски и Балкански първенства /с изключения по чл. 9/; с организиране на кръгове от Държавни първенства и Национални купи.

Чл. 12. Община Добрич и ПК „Спорт и младежки дейности" си запазват правото да посоч¬ват прояви от програмата на Спортния Календар на гр. Добрич, които ще се финансират от общината, а не чрез клубовете съорганизатори.

Раздел III
Ред за кандидатстване и финансово подпомагане на спортни клубове съорганизатори на прояви от Спортния Календар на гр. Добрич

Чл. 13 Клубовете, чиито предложения са одобрени и включени в Спортния Календар на гр. Добрич, подават докладна записка в деловодството на Община Добрич относно проя¬вата най-малко един месец преди провеждането й (образец 3) и Деклара¬ция за партньорство за поемане на задължения по организирането на проявата (обра¬зец 1).

Чл. 14./1/ Средствата, отпускани за организиране и провеждане на прояви от Спортния Календар на град Добрич, могат да бъдат разходвани, за:
1.транспортни разходи до мястото на състезанието или друго, свързано със спортна¬та проява /без командировъчни разходи на лица, нямащи пряко отношение към спортната проява/;
2.храна за участниците по време на проявата /без алкохол, без коктейли/;
3. изплатени хонорарари;
4. наем за ползване на съответното съоръжение, свързано с проявата;
5. екипировка, уреди и съоръжения;
6.материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка/;
7. пътни разходи и нощувки, свързани с пътувания в чужбина.
/2/ Всички разходи трябва да бъдат пряко свързани със спортната проява, за която са отпусна¬ти.

/3/ Финансовите средства се превеждат само по банков път, след представяне на фактура от страна на спортния клуб.

Чл. 15. Ако планираната в програмата проява не може да бъде проведена, клубът уведомява Община Добрич и ПК „Спорт и младежки дейности" своевременно, чрез входящо писмо през деловодството на Община Добрич, в което описва причините.

Чл. 16. Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представени документи и неверни декларации, се лишават от финансово подпомагане за следващата година.

Чл. 17. Спортни клубове, не подали в срок предложения за включване на проява в общинската програма, губят това право за съответната година.


Глава трета
ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЯВИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА ГРАД  ДОБРИЧ

Чл. 18. Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет, отчитат и доказват пред Община Добрич целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Национален счетоводен стандарт № 9, в съответствие с Наредбата на ДАМС за реда и условията за финансово подпомагане /ДВ, бр. 19 от 02.03.2007 г./ и Чл. 14 на настоящата Наредба.

Чл. 19. /1/ До един месец след изразходването на отпуснатите средства, спортният клуб вна¬ся в деловодството на Община Добрич финансов отчет, класиран в папка с придружително писмо до председателя на ПК „Спорт и младежки дейности" /образец 4 „Отчет"/.
/2/ Разхо¬дите за всяка проява на Спортния клуб се отчитат с отделен финансов отчет, като в придружителното писмо се посочва номерът на докладната записка, по която е извършено финансирането и телефон за контакт.

Чл. 20. /1/ Всички разходно - оправдателни документи се попълват съгласно чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството и трябва да съдържат:
1. Наименование и номер на документа, дата и място на съставяне;
2. Наименование и адрес на издателя и получателя на документа;
3. Идентификационен номер по БУЛСТАТ на издателя и получателя на доку¬мента;
4. Основание, предмет, натурално /при необходимост/ и стойностно израже¬ние на стопанската операция;
5. Име и фамилия на съставителя и получателя.
/2/ При плащане в брой всяка фактура трябва да бъде придружена с фискален бон.
/3/ Фискален бон, представен без фактура не се признава за разход.
/4/ Фирми и сдружения, които са освободени да издават фискални бонове съгласно Наредба № 4 от 1999 г. на Министерство на финансите, представят касова бележка, за¬верена в данъчната служба на съответната община и обяснителна записка за слу¬чая, изготвена от Спортния клуб.
/5/ При плащане по банков път се представя копие от платежно нареждане.

Чл. 20а. /1/ Всички разходно - оправдателни документи се предоставят към отчета във вид на копия, със заверка „Вярно с оригинала", подпис и печат на организацията.
/2/ Всички разходно - оп¬равдателни документи трябва да са в рамките на продължителността на проявата и да от¬говарят на финансовия план, представен от Спортния клуб.
/3/ Разходи, извършени извън календара на спортните прояви по съответния финансов план (Образец 3), не се признават /изключе¬ние вж. Чл. 15/

Чл. 21. При ползване на транспортни разходи се изискват:
1. Копие от фактури с посочен маршрут, дата на пътуване, име на превозвача и фискален бон или платежно нареждане;
2. Копие от фактури за гориво с фискален бон и приложена обяснителна записка с маршрута, вида на ползваното превозно средство, разходната норма на превозно¬то средство и дата на пътуването;
3. Копие от билети за транспорт, така че да се виждат поредните им номера, стойността им, фирмата превозвач и ако се налага обяснителна записка с маршрута и дата на пътуването.

Чл. 22. /1/ При ползване на услугите нощувки и хранене се изискват копие от фактури с фискален бон или платежно нареждане, придружени с обяснителна записка и списък с имената и броя на ползващите.
/2/ Не се признават разходи за алкохолни напитки, цигари, коктейли и деликатесни храни.

Чл. 23. За удостоверяване на разходи за наем на помещения и съоръжения са необходи¬ми:
1. Договор /фактура/, подписан от ръководителя на Спортния клуб с наемодателя;
2. Когато договорът е сключен с физически лица: разписка - двустранно подписана от наемодателя и наемателя, придружена с разходен касов ордер на Спортния клуб, платил дължимия наем с всички реквизити по него;
3. Когато договорът е сключен с юридически лица - договор и платежно нареждане.

Чл. 24. /1/ Всички граждански договори с трети лица, сключени за извършването на дейности с личен труд по време на проявата, трябва да са сключени от името на Спортния клуб, като в тях задължително фигурират: номер, дата, вид на дейността, времетраене, стойност на възнаграждението за съответната дейност.
/2/ Към копието на договора следва да се приложат копия от документите: сметка за изплатени суми; разходен касов ордер, с който лицето е получило възнаграждението си с попълне¬ни всички реквизити по него (подпис на лицата за ръководител, гл. счетоводител, броил сумата и получил сумата); платежно нареждане, с което са преведени на ТД НАП сумите за дължимите от лице¬то и работодателя осигуровки, заверено с печат на банката или банково извлече¬ние; двустранно подписан приемо - предавателен протокол за извършена работа.

Чл. 25. Не се признават за разход фактури за: ел. енергия; вода; телекомуникационни ус¬луги; офис техника и оборудване; разходи, нямащи отношение към проявата и неотгова¬рящи на съответния финансов план на Спортния клуб.

Чл. 25а. Спортните клубове нямат право да представят като разходен документ платежна ведомост за трудово възнаграждение.

Чл. 26. При отчитане на командировъчни разходи, към заповедта за командировка трябва да бъ¬дат приложени всички разходно - оправдателни документи.

Чл. 27. Община Добрич, чрез ПК „Спорт и младежки дейности", упражнява контрол вър¬ху изразходването на отпуснатите средства, като има право да изиск¬ва всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и извършва про¬верка на място.

Чл.28. Спортните клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер, заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към момента на предоставянето на средствата.

Чл. 29. Спортни клубове, които не изразходват отпуснатите средства в пълен размер по предназначение, се задължават да възстановят разликата по банков път по сметка на Об¬щина Добрич.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Указания по прилагането на наредбата се дават от Кмета на Общината.

§ 2. Настоящата Наредба влиза в сила в 14 дневен срок от публикуването й в местния печат.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и е приета с Решение № 29-10 от 15 декември 2009 година на Общински съвет град Добрич.

Прикачени файлове

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.1° C ясно небе
Нагоре