НАРЕДБА за отглеждане на кучета, овладяване популацията на безстопанствени животни на територията на Община град Добрич и организация на работата и условия на отглеждане на кучета в Общински приют за безстопанствени животни

НАРЕДБА

ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА, ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА В ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Наредбата регламентира:
1. реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на Община град Добрич;
2. организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в Общински приют за безстопанствени животни (ОПБЖ).
Чл. 2. Придобиването на куче се удостоверява:
1. С договор за покупко-продажба от търговски обект, регистриран или нерегистриран развъждач, приют, други физически или юридически лица.
2. С договор за дарение от регистриран или нерегистриран развъждач, приют, други физически или юридически лица.
3. С набора митнически документи при внос от чужбина.
4. Посредством регистрационните документи по чл. 7 ал. 1 и ал. 2 от настоящата Наредба при придобиване на безстопанствено куче от улицата.
Чл. 3. Според регистрацията кучетата се делят на
1. Домашни (животни-компаньони) - имащи постоянен дом и стопанин.
2. Безстопанствени - свободно скитащи и сменящи ареала на местопребиваването си.
Чл. 4. Функциониране на обекти с търговска цел за временен престой на животни - компаньони:
(1) Хотелите за животни-компаньони, училищата за дресура и приютите за безстопанствени кучета се регистрират в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), съгласно изискванията на чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и в търговските регистри към районите.
(2) Настаняването на животни-компаньони в обектите по ал. 1 е възможно, съгласно чл.150 от ЗВМД и Наредба № 41 на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.
(3) Забранено е функционирането на обекти по ал. 1 в жилищни сгради в режим на етажна собственост.
(4) Дресьорите на кучета - домашни любимци трябва да притежават документ за правоспособност.
Чл. 5. (1) Стопаните на кучетата по смисъла на чл. 3. т. 1 и т. 2 носят цялата отговорност за причинени от тях наранявания, нанесени щети, замърсявания и всички други случаи, предмет на настоящата Наредба.
(2) Административнонаказателна отговорност по тази Наредба носят и ползвателите на имот, в чиито граници пребивава животното-компаньон, или придружителите на животното-компаньон, когато то се намира извън терена за отглеждане.

РАЗДЕЛ II
ДЕКЛАРИРАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСУВАНЕ

Чл. 6. (1) В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в дирекция „Местни данъци и такси" (МДТ) на Община град Добрич.
(2) За кучетата по чл. 3 т. 2 са в сила разпоредбите на раздел V от настоящата Наредба.
Чл. 7.(1) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса по чл. 175, ал. 1 от ЗВМД.
(2) Регистрацията на кучетата се извършва от ветеринарен лекар по реда на чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 37 от Закона за защита на животните.
(3) Стопанинът на куче, който наруши изискване по чл. 6 и чл. 7, ал. 1, се наказва с глоба в размер на 50 лева.
Чл. 8.(1) Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно, до 5-то число, данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ град Добрич и в Община град Добрич.
(2) На база предоставената информация от ветеринарните лекари в Община град Добрич, дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда" (УТИОС) поддържа собствена база данни за кучетата.
(3) При неспазване разпоредбите на ал. 1, на виновните лица се налага глоба в размер на 50 лева.
Чл. 9.(1) В 7-дневен срок от промяната на адреса на собствеността или при смърт на кучето, собственикът уведомява ветеринарния лекар, извършил регистрацията на кучето, за пререгистрация или отписване от регистрите.
(2) При нарушение по предходната алинея, на виновните лица се налага глоба в размер на 50 лева.
Чл.10. (1) Стопанинът заплаща ежегодно определената годишна такса, съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, приета от Общински съвет, в срок до 31 март на годината, за която се отнася, или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
(2) От такси се освобождават стопаните на:
1. кучета на хора с увреждания;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета;
7. кучета с поставен микрочип - за първата година от тяхното регистриране при ветеринарен лекар.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват с надлежните документи.
(4) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

РАЗДЕЛ III
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТОПАНИТЕ

Чл.11. Стопаните на кучета са длъжни да се отнасят към животните с грижа на добри стопани и да ги отглеждат и използват по начин, съответстващ на тяхното развитие и предназначение, съобразен с физиологичните и поведенческите им особености, екологичните и законови изисквания.
Чл.12. (1) Отглеждането на кучета става при спазване на установени принципи.
(2) Всеки, който отглежда куче или се грижи за такова, е отговорен за неговото здравословно състояние, опазване от кражба или изгубване. Длъжен е да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените и физиологичните му нужди според вида и породата му, а именно:
1. да му осигурява необходимите количества храна и вода;
2. да му осигурява необходимото пространство за движение и почивка;
3. да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване съгласно Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и ЗВМД;
4. при кражба или изгубване на кучето да подаде в 14-дневен срок в дирекция МДТ декларация за промяна в обстоятелствата.
(3) Стопанинът на куче е длъжен да избягва нежеланото му размножаване чрез осигуряването на:
1. изолация по време на размножителния период;
2. кастрация.
(4) В случаите, в които стопаните не са в състояние да отглеждат новородените или да ги предоставят на нови собственици, в 2-месечен срок от раждането животните се настаняват в приют, а стопанинът задължително кастрира своето куче.
(5) Всеки, който отглежда куче или се грижи за такова, е длъжен:
1. да осигури безопасността на хората, преминаващи покрай неговото дворно пространство, като изгради ограда с достатъчна плътност и височина, непозволяваща контакт с кучето и да обозначи всяка от стените на двора от външна страна с табела или стикер, предупреждаващи за наличието на куче пазач;
2. да осигури поведение на кучето, безопасно за живота, здравето и спокойствието на гражданите;
3. да отглежда кучето при условия и по начин, които не формират агресивно поведение;
4. да не нарушава спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост (при наличие на такава);
5. да не допуска животното свободно да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.
Чл. 13. (1) При постъпване на сигнал за наличие на случаи, посочени в чл. 12, ал. 2, длъжностно лице от общинска администрация извършва проверка, която задължително завършва с изготвянето на писмени предписания до собственика за преодоляване на пропуските при отглеждането на кучето.
(2) При неизпълнение в срок на писмените предписания на собственика се налага глоба в размер на 50 лева.
(3) При повторно нарушение кучето се изземва, настанява се в общинския приют и се включва в осиновителни програми.
(4) Когато собственикът не изпълни разпоредбите на чл. 12, ал. 3, му се налага глоба в размер на 100 лева, а при повторно нарушение кучето се изземва, настанява се в общинския приют и се включва в осиновителни програми.
(5) Когато собственикът не изпълни разпоредбите на чл. 12, ал. 5, му се налага глоба в размер на 100 лева, а при повторно нарушение кучето се изземва, настанява се в общинския приют и се включва в осиновителни програми.
Чл. 14. Кучета, за които има съмнение, че са носители на заразни или застрашаващи сигурността на хората болести, се предават задължително от стопаните им в Общинския приют за кучета за изясняване на обстоятелствата и установяване на болестта и за извършване на последващи действия съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 15. Кучетата, регистрирани съгласно чл. 3, т. 2, независимо от техния пол, подлежат на кастрация, ваксинация за бяс, обезпаразитяване и други процедури (при необходимост) във ветеринарномедицинския кабинет към Общинския приют за кучета.
Чл. 16. (1) При извеждане на кучетата на разходка, стопаните задължително да носят ветеринарномедицинския паспорт с отразени от ветеринарен лекар: ваксинация бяс, със срок не повече от 1 (една) година от поставянето, вътрешно обезпаразитяване, в срок не по-малко от 3 (три) месеца от извършването и външно обезпаразитяване - не по-малко от 1 (един) месец от извършването (изключва препаратите от посочените от производителя по-дълъг срок на действие) и са длъжни да го покажат на контролните органи при проверка.
(2) При нарушение по предходната алинея, на виновните лица се налага глоба в размер на 20 лева.
Чл. 17. (1) Кучетата, регистрирани съгласно чл. 3, т. 1, на обществени места задължително се извеждат на повод до 1,5 м., а кучета с тегло над 10 кг - на неразтеглив повод до 1,5 м.
(2) От поставяне на намордник са освободени кучета - водачи на незрящи хора;
(3) Поводът и намордникът не са задължителни на местата за разхождане на кучета - домашни любимци, определени със заповед на Кмета;
(4) При нарушение по ал.1, на виновните лица се налага глоба в размер на 50 лева.
Чл. 18. (1) Забранява се:
1. на лица под 14 години да водят кучета от гигантски и едри породи, както и от породите „Питбул" и „Бултериер", на обществени места;
2. влизането с кучета в търговски обекти, заведения за обществено хранене, детски, здравни, учебни заведения, други обществени сгради, учреждения и на места, обозначени от общината със забранителни знаци. Това ограничение не се отнася за кучета - асистенти (водачи на хора с увреждания) и служебните кучета на организациите на бюджетна издръжка;
3. свободно превозване на кучета в обществения транспорт, превозващ пътници. При пътуване със средствата на обществения транспорт стопанинът да води кучето на къс повод и с намордник или в транспортен кафез. Това ограничение не се отнася за кучета - асистенти (водачи на хора с увреждания) и служебните кучета на организациите на бюджетна издръжка.
(2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага глоба в размер на 50 лева. В случай, че виновното лице е малолетно/непълнолетно, отговорност носят неговите родители/ настойници/ попечители.
Чл. 19. (1) Забранява се:
1. допускане на кучета на обществени места, предназначени за отдих на гражданите, за спортна и лечебна дейност, детски и спортни площадки, с изключение на обозначените за това места. Това ограничение не се отнася за кучета - асистенти (водачи на хора с увреждания);
2. извеждането на разходка на агресивни кучета, без поставен намордник и повод с нашийник;
3. свободното пускане на кучета извън обозначените места, определени със заповед на Кмета на Община град Добрич.
(2) При нарушение по ал. 1, на виновните лица се налага глоба в размер на 100 лева.
Чл. 20. (1) При дефекация във входовете и прилежащите площи около жилищни блокове, по улици, тротоари, алеи и др. открити площадки, собственикът на кучето е длъжен веднага да почисти замърсеното място с подходящи средства.
(2) При нарушение по предходната алинея, на виновните лица се налага глоба в размер на 50 лева.
Чл. 21. (1) Забранява се:
1. отглеждане на кучета в избени, тавански помещения, тераси, гаражи и около многофамилни жилищни сгради или на места за обществено ползване;
2. развъждане с търговска цел на кучета в избени, тавански помещения, тераси, гаражи и около многофамилни жилищни сгради;
3. свободното пускане и движение без строг нашийник на породите "Питбул" и "Бултериер" на територията на Община град Добрич.
(2) При нарушение по ал. 1 на виновните лица се налага глоба в размер на 150 (сто и петдесет) лева.
Чл. 22. (1) Забранява се организирането на борби с кучета.
(2 ) Забранява се умишленото провокиране от стопаните на кучета, водещо животните до агресия или до поведение, нарушаващо спокойствието и безопасността на други животни и хора по време на разходка или в жилищни сгради в режим на етажна собственост.
(3) При нарушение по предходните алинеи, на виновните лица се налага глоба в размер на 500 лв.
Чл. 23. (1) Всички кучета, ухапали човек или животно, се отвеждат веднага от собственика във ветеринарномедицински кабинет, където се изолират и преглеждат.
(2) При неизпълнение на разпоредбата по предходната алинея, на виновните лица се налага глоба в размер на 100 лева.
(3) На стопанина на куче, ухапало животно, се налага глоба в размер на 200 лева.
(4) На стопанина на куче, ухапало човек, се налага глоба в размер на 500 лева.


РАЗДЕЛ IV
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

Чл. 24. (1) Общинският съвет приема програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и предвижда средства за изпълнението й.
(2) Кметът на общината организира изпълнението на програмата по ал. 1 и ежегодно внася отчет за нейното изпълнение пред Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
Чл. 25. Общината изгражда, оборудва и стопанисва Общински приют за безстопанствени животни.
Чл. 26. Кметът на Община град Добрич със заповед определя разрешените и обозначени със съответна маркировка места за разходка и свободна игра на кучета.
Чл.27. Общината периодично извършва почистване, дезинфекция и девастация на местата, определени за свободна игра на кучета.
Чл.28. (1) Общината организира улавянето на всички кучета, нерегистрирани според изискванията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от настоящата Наредба, независимо от тяхната собственост, и ги настанява в общинския приют.
(2) Граждани могат да осиновяват кучета от приюта на Общината само при подсигурен дом или база, където кучетата да бъдат регистрирани и отглеждани в съответствие с нормативните изисквания.
Чл.29. Общината има право да изземе кучета, проявяващи агресия, участващи в борби или други, които с поведението си представляват заплaxa за здравето и живота на хората или на други животни, независимо дали кучетата са регистрирани.
Чл.30. Разходите за отглеждане на кучетата, регистрирани съгласно чл. 3, т. 1, принудително настанени в приют на Общината, се заплащат от собствениците.

РАЗДЕЛ V
БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА

Чл.31. (1) Овладяването на популацията от безстопанствени кучета на територията на Община град Добрич се осъществява чрез блокиране на раждаемостта, посредством настаняване в приют, кастрация, обезпаразитяване, ваксинация, маркировка и регистрация.
(2) Кучетата по ал. 1 се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони, и се регистрират по чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Кучетата, за които не се явят лица по ал. 2, се настаняват в приюти, или се връщат по местата, от които са взети, освен тези, които представляват опасност.
(4) Кучетата са под надзора и грижите на общината, организациите за защита на животните или други лица, които са подписали декларация за спазване изискванията на чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ.
(5) След блокиране на раждаемостта на безстопанствените кучета, те се настаняват поетапно в приюти по програми за намиране на собственик или за доживотно отглеждане.
Чл. 32. Мерките и дейностите за овладяване на популацията на безстопанствени животни на територията на Община град Добрич са съобразени с нормативните изисквания на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Наредба № 41/10.12.2008 г. на Министерството на земеделието и храните, други нормативни и административни актове, имащи отношение към дейността.
Чл. 33. Безстопанствените животни на територията на Община град Добрич се настаняват в:
(1) Изградения и регистриран по чл. 137, ал. 1 от ЗВМД Временен общински приют за безстопанствени животни.
(2) Приюти за безстопанствени животни, стопанисвани от организации за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и по реда на чл.137, ал.1 от ЗВМД.
Чл. 34. Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се осъществяват в регистрирани подвижни или стационарни амбулатории от общината или организациите за защита на животните.
Чл. 35. Не се допуска връщането на кучетата по чл. 31, ал. 3 в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца, автомагистрали и летища.
Чл. 36. Отговорните за надзора и грижата лица, организациите за защита на животните или общината обезпаразитяват на три месеца и реваксинират срещу бяс върнатите по места животни по чл. 31, ал. 3.
Чл. 37. Всеки приют разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане, в т. ч. в интернет страница и публикации в медиите.
Чл. 38. (1) Управителят на приюта поддържа регистър на приетите и обработени животни, съгласно чл. 54 от ЗЗЖ.
(2) Управителят на приюта ежемесечно изпраща данните от регистъра по ал. 1 на Кмета на Община град Добрич и информация за броя кастрирани и осиновени кучета.
Чл. 39. (1) В случаите на увеличена популация от безстопанствени котки се прилагат разпоредбите на чл. 31, ал. 1 и ал. 2, чл. 33, чл. 34 и чл. 38.
(2) Не се допуска залавянето на безстопанствени котки с упойващи вещества.


РАЗДЕЛ VІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА ВЪВ ВРЕМЕННИЯ ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ

Чл. 40. ОПБЖ гр. Добрич изпълнява своята дейност съгласно утвърден от Кмета на Община град Добрич Правилник за вътрешния ред и организация на работа, подробно описващ реда и грижите за животните, поддръжката на съоръженията, хигиената, мероприятията по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, в съответствие с изискванията на Наредба №41/10.12.2008 г. на Министерството на земеделието и храните.
Чл. 41. ОПБЖ разполага с всички необходими и оборудвани помещения, съгласно изискванията на чл. 101 от Наредба №41/10.12.2008 г. на МЗГ и регистрирана ветеринарномедицинска амбулатория
Чл. 42. (1) Управителят на ОПБЖ:
1. Отговаря за административното управление.
2. Организира ежедневната работа на екипите по отработване на сигнали и жалби.
3. Работи по изпълнението на програми и мерки на общинското ръководство за овладяване популацията на безстопанствените животни.
4. Осъществява комуникация с граждани, организации и контролни органи при изпълнение на своите задължения и съдейства в рамките на своите правомощия на други органи и институции, изготвя графици за изпълнение на дейностите, при необходимост.
5. Организира залавянето и обработването (кастриране, ваксиниране и обезпаразитяване) на безстопанствени кучета и връщането по местата им на залавяне, при условие, че кучето не е неизлечимо болно или с агресивно поведение. Членовете на екипа трябва да отговарят на условията на чл. 42 от ЗЗЖ.
6. Организира събирането на трупове на умрели животни на територията на Община град Добрич и предаването им в екарисаж.
(2) Ветеринарният лекар от ОПБЖ:
1. Осъществява контрола върху екипите по отношение на използваните ветеринарномедицински препарати и използваните методи за лов и контрола върху гледачите за спазването на необходимите изисквания при престоя на животните в приюта и тяхното правилно хранене.
2. Осъществява лечението и манипулациите на животните в приюта и ежедневно следи за тяхното състояние.
3. Води изискуемите регистри, досиета, дневници, отчети, а също така заявява и съблюдава разходването на ветеринарномедицински препарати и храни.
4. При изпълнение на своите задължения осъществява комуникация с граждани, организации и контролни органи.
Чл. 43. (1) Кучетата се настаняват в ОПБЖ при спазване на изискванията за защита на животните.
(2) При постъпване на животното се извършва преглед за идентификация за собственост и клиничен преглед и ако е необходимо - лабораторни изследвания, резултатите от които се вписват в амбулаторния дневник.
(3) На болните и наранените животни се оказва ветеринарномедицинска помощ.
(4) По време на престоя на животните се осигуряват достатъчно количество храна, вода, пространство за движение и почивка.
Чл. 44. Обработването на сигнали и жалби на граждани се осъществява по следния ред:
1. Сигнали и жалби се приемат лично на място, по телефон, писмено по пощата, писмено по електронна поща. Анонимни сигнали и жалби не се обработват.
2. При подаване на сигнала се записват имената на гражданина или организацията, телефон или адрес за обратна връзка;
3. Извършва се проверка от екипа на ОПБЖ, при необходимост съвместо с жалбоподателя, за подробно изясняване на фактическите обстоятелства и идентифициране на кучето;
4. Жалбите за куче/та, участвало/и в инцидент с ухапване на човек или за агресивно поведение на куче, се обработват приоритетно, в рамките на 24 часа от подаване на сигнала;
5. При нанесени телесни повреди от страна на кучето, то се настанява и остава в ОБПЖ, като се преценява какви последващи действия да бъдат предприети;
6. Неизлечимо болни животни и такива, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето на хората или животните, се подлагат на евтаназия, съгл. чл. 179 от ЗВМД и чл. 45 т. 8 от ЗЗЖ.
Чл. 45. Ежемесечно управителят на приюта предоставя на ресорния заместник-кмет информация за дейността и извършената работа в ОБПЖ.
Чл. 46. Когато в ОБПЖ. има възможност за настаняване и прием на котки, и при сигнал за безстопанствени такива, управителят на ОБПЖ ги приема. При необходимост им осигурява подходящо лечение, кастрира ги, маркира ги по подходящ начин и след като се възстановят, ги връща по местата, от които са заловени.
Чл. 47. (1) Достъпът на граждани и представители на организации се осъществява в рамките на работното време, определено в Правилника за вътрешния ред и организацията на работа в ОБПЖ. през делнични и почивни дни, с изключение на официалните празници.
(2) Посещенията на лица с цел осъществяване на обществен контрол съгласно чл. 57 и чл. 58 от Закона за защита на животните, се осъществяват само след представяне на пълномощно от юридическо лице с нестопанска цел, което е изпълнило изискванията за регистрация, посочени в чл. 57 от същия закон.
Чл. 48. (1) Животните, настанени в ОБПЖ, се предоставят безвъзмездно за осиновяване. Новите собственици подписват Декларация за осиновяване по образец, с която се задължават да полагат необходимите грижи за осиновеното животно.
(2) Служител на ОБПЖ. може да извърши проверка в дома на осиновителя след получаване на предварително съгласие от страна на осиновителя.
Чл.49. (1) В случай че изгубен домашен любимец е намерен от служителите на ОБПЖ, управителят на приюта уведомява собственика му.
(2) Собственикът на животното представя ветеринарномедицински паспорт или свидетелство за собственост, и подписва декларация, че го е получил.
(3) Собственикът на животното трябва предварително да заплати разходите по настаняването и престоя на животното според актуалния ценоразпис на приюта.
Чл. 50. (1) Установен и уведомен по надлежния ред собственик на куче, непотърсил кучето си, настанено в ОПБЖ в срок до 7 календарни дни от настаняването му в приюта, се наказва с глоба от 50 лв.
(2) В случай, че след заплащане на предвидената глоба собственикът желае да получи животното си обратно, той подписва приемо-предавателен протокол, че е запознат със задълженията си като собственик на домашно куче.
(3) В случай, че след заплащане на предвидената глоба, собственикът не желае да получи животното-компаньон обратно, той подписва протокол за предоставяне на собствено куче, в който декларира, че се отказва от кучето си и го предоставя безвъзмездно на ОПБЖ.
(4) Оставените по реда на ал. 3 кучета в ОПБЖ се кастрират, ваксинират и обезпаразитяват и се предлагат за одомашняване.
(5) При повторно залавяне на куче, което вече е било освобождавано по реда на чл. 49, ал. 2, 3 и чл. 50, ал. 2 от ОБПЖ, на собственика се налага глоба или имуществена санкция в размер на 100 лв.
Чл. 51. (1) Собствениците на кучета, които не са в състояние да полагат необходимите грижи при отглеждането на своите кучета, могат да ги предадат в ОБПЖ, спасителен център, друг животновъден обект или на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.
(2) В случаите по ал.1 собствениците на кучета могат да потърсят съдействие от ОБПЖ, където могат да приемат животното в срок до 8 дни от получаване на сигнала от собственика и при наличие на свободни места. Тези животни се настаняват в ОБПЖ и след необходимата обработка се предлагат за намиране на нов собственик.
(3) Ако животното отговаря на предписаните от закона критерии за евтаназиране, управителят на ОБПЖ може да откаже да го приеме, като насочва собственика на кучето към регистрирано ветеринарно лечебно заведение.

РАЗДЕЛ VIІ
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 52. (1) Контролът по спазването на настоящата Наредба се осъществява от длъжностни лица на Община град Добрич, упълномощени от Кмета, както и от полицейски служители на ОД на МВР, които съставят съответните актове за установяване на нарушенията на Наредбата, Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация с цел възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба от 100 до 500 лева.
Чл. 53. (1) Контролните органи имат право:
1. Да установяват самоличността на собственика на животно-компаньон, включително със съдействието на полицията;
2. Да извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни-компаньони. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва със съдействие на полицията.
(2) Ако при извършване на проверка от контролните органи се установи, че собственикът на кучето не е регистрирал животното по определения ред, на същия се налага глоба в размер на 20 (двадесет) лева и се издава изрично писмено предписание с указания да се извърши регистрация в седемдневен срок.
Чл. 54. Въз основа на съставените актове Кметът на Община град Добрич издава наказателни постановления.
Чл. 55. (1) В случай на повторно извършване на нарушение по членовете на тази Наредба, на нарушителите се налага глоба в двоен размер, извън случаите по чл. 12, ал. 2, ал. 3, ал. 5 и чл. 23, ал. 3 и ал.4.
(2) При системни нарушения животното се иззема в полза на Общината.
Чл. 56. Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

РАЗДЕЛ VIIІ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 5 и чл. 47, ал. 5 от Закона за защита на животните и във връзка със Закона за местните данъци и такси, чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 59, ал. 3, чл. 60, чл. 70, ал. 1 и ал. 3 от Закона за защита на животните.
§ 2. Наредбата е приета от Общински съвет град Добрич с Решение № 8-2 от 29 май 2012 година и отменя приетата с Решение № 34 - 1 от 25 май 2010 година на Общински съвет град Добрич Наредба за регистриране и отглеждане на кучета на територията на Община град Добрич.
§ 3. Стопаните на кучета, независимо от тяхното местодомуване по смисъла на чл. 3 т. 1, са длъжни в срок до 3 (три) месеца след влизане в сила на Наредбата да ги регистрират при ветеринарен лекар по избор, отговарящ на изискванията на чл. 25, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, като представят документ за платена такса в дирекция „Местни данъци и такси" на Община град Добрич след попълнена и подадена декларация по образец.

Допълнителни разпоредби

§ 4. По смисъла на тази наредба:
1. "Животни-компаньони" са животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес към животното.
2. "Агресивни кучета" са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, която в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт. Кучето не е „агресивно", ако е нападнало или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата собственост (респективно човека, под чийто контрол се намира в момента).
3. "Евтаназия" е умъртвяване на животните без болка и стрес с лицензиран лекарствен продукт.
4. "Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.
5. "Системно нарушение" е извършване на две или повече нарушения на изискванията на тази Наредба, Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и нормативните актове по прилагането им, за които на лицето са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления в продължение на едногодишен период.
6. "Строг нашийник" е нашийник с метални звена и защита за ларинкса с косо извити навътре заоблени метални щифтове с диаметър минимум 3,5 мм.
7. „Стопанин на домашно куче" е лицето, на чието име е извършена регистрацията съгласно изискванията на чл. 6, ал.1 и ал. 2 от настоящата Наредба.
8. „Приют за животни" е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.
9. Гигантски породи кучета са Borzoi, Great Dane, Irish Wolfhound, Mastiff, Newfoundland, Pyrenean Mountain Dog, St.Bernard.
10. Едри породи кучета са Afghan Hound, Airedale Terrier, Bouvier Des Flandres, Boxer, Chow Chow, Rough Coat Collie, Dalmatian, Dobermann, English Setter, German Shepherd, German Shorthaired Pointer, Golden Retriever, Gordon Setter, Hungarian Vizsla, Irish Setter, Labrador Retriever, Old English Sheepdog, Standard Poodle, Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Saluki, Samoyed, Weimaraner, Akita Inu, Alaskan Malamute, Belgian Shepherd, Bernese Mountain Dog, Bloodhound, Briard, Clumber Spaniel, Smooth Coated Collie, Curly Coat Retriever, Elkhound, Flat Coated Retriever, Pointer.
11. Средни породи кучета са Australian Cattle Dog, Australian Kelpie, Australian Terrier, Basenji, Basset Hound, Beagle, Bearded Collie, Border Collie, British Bulldog, Bull Terrier (English), Cairn Terrier, Cavalier King Charles Spaniel, Cocker Spaniel, American Cocker Spaniel, Long-Haired Dachshund, Standard Smooth Dachshund, English Springer Spaniel, Smooth Fox Terrier, Wire-Haired Fox Terrier, Keeshond, Miniature Poodle, Schnauzer, Scottish Terrier, Shetland Sheepdog, Skye Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Welsh Corgi, West Highland White Terrier, Whippet, Bedlington Terrier, Border Terrier, Siberian Husky.
12. "Идентификация на животно" е еднозначното му характеризиране по данните от неговия микрочип, съответстващи на паспортните и регистрационните данни.
13. „Безстопанствено животно" е всяко животно, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик и не е под контрола или под прекия надзор на собственик, както и всяко животно-домашен любимец, гледано в незаградено пространство.
14. „Кастрация" е отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и тестисите на мъжките.
15. "Блокиране на раждаемостта" е спиране възпроизводството на популацията на безстопанствените кучета и регистрация на домашните кучета.
16. "Болка, страдание и увреждане" е причиняването на смущения в здравето (физическо, нервномозъчно и социално) на животните. Това включва причиняването на болест, травма и физиологичен и нервномозъчен дискомфорт в момента на използването на животното или впоследствие (например след инжектиране на карциногени).
17. "Овладяване на популацията" е научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от тях.
18. "Поведенчески особености" са особеностите, свързани с проявяването на характерното за всеки животински вид поведение към себеподобните, околната среда и други видове животни.
19. "С цел развъждане" е размножаване на животното поне веднъж годишно.

Приета с решение № 8-2 от 29.05.2012 година
на Общински съвет град Добрич

Прикачени файлове

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
8.98° C облачно
Нагоре