Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища

§ 1. В чл.1, ал.2 се правят следните изменения и допълнения:

1. точка 1 се изменя така: „улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища“.

2. Досегашните точки 1, 2 и 3, стават съответно точки 2, т.3 и т.4.

 

§ 2. В чл.19, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т.5 със следното съдържание: „не е осигурена безопасността на автомобилното движение съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата, установено със становище на органите на Министерството на вътрешните работи.“

 

§ 3.Чл.21, ал.3 се изменя така:

„Чл.21 (3) Разрешението за специално ползване по ал.2 при извършване на строителство е валидно за срок от две години.”

 

§ 4. Приема се нова редакция на чл. 22, ал. 1:

„Чл.22.(1) Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;

4. становище на органите на Министерството на вътрешните работи;

5. съгласуван технически проект - част "Пътна" и "Организация на движението".

 

§5. В чл.24 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинея 2 се отменя.
  2. Досегашна алинея три става алинея две.

 

§ 6. Чл.26, ал.2 се изменя така:

„Чл.26 (2)Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от 6 месеца.”

 

§ 7. Приема се нова редакция на чл. 27:

„Чл.27. Към искането за специално ползване по чл.26 заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6   ДОПК;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя или декларация-съгласие за изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект.

4. нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;

5. протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице. В протокола се съдържат и мерки за безопасност в съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа.

 

§ 8.  В чл.28, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Точка 4 се изменя така:

„т.4. рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната настилка, а отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м“;

  1. Създава се нова т.6 със следното съдържание: „горният ръб на фундамента на рекламното съоръжение не надвишава нивото на терена.“

 

§ 9.  В чл.28, ал.2, се правят следните изменения и допълнения:

1.Точка 4 се отменя.

2.Създава се нова т.8 със следното съдържание: „когато рекламното съоръжение е с профил на носещата колона, различен от кръг.“

 

§ 10. Приема се нова редакция на чл. 29, ал.2:

„Чл.29 (2) Към искането заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение. В случаите, когато искането за издаване на разрешение за експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по електронен път, констативният протокол за изграденото рекламно съоръжение се подава на хартиен носител.“

 

§ 11. Чл.31, ал.1 се изменя така:

„Чл.31 (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.“

 

§ 12. Приема се нова редакция на чл. 32:

„Чл.32. Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква при:

1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона;

2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения;

3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи  съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона.“

 

§ 13. Приема се нова редакция на чл. 33:

„Чл. 33. Към искането за издаване на разрешение по чл. 31 заинтересуваното лице прилага:

1. декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;

2. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;

3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

4. съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя, както и становище от органите на Министерството на вътрешните работи за част "Пътна" и част "Организация на движението";

5. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора;

6. нотариално заверено пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за специално ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично.“

 

§ 14. В чл.34 ал.3 се правят следните изменения и допълнения:

В ал.3 думите „чл.26, ал.4“ се заменят с „чл.26, ал.5“.

 

§ 15. В чл.67 ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В ал.1 думите „от 300 до 2000 лв.“ се заменят с „1000 до 5000 лв.“.
  2. Отменят се т.5в и т.5г.

 

§ 16. Чл.67 ал.2 се изменя така:

„Чл.67(2)  При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 2000 до 7000 лв.“

 

§ 17. В чл.68 се правят следните изменения и допълнения:

1.Алинея 1 се изменя така:

„(1) При нарушения по чл.66 на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения по чл.67 – в размер от 3000 до 8000 лв.“

2.Създава се алинея две:

„(2) При повторно нарушение по чл.66 имуществената санкция в размер от 2000 до 7000 лв., а по чл.67 – в размер от 4000 до 12 000 лв.“

 

§18. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища влиза в сила след публикуването й в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

 

 

Наредбата за изменение и допълнение на

Наредбата за управление на общинските пътища е приета с

Решение № 24-5 от 19.09.2017 г. на Общински съвет град Добрич

Прикачени файлове

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.19° C разкъсана облачност
Нагоре