Решения от заседание №21 на ОбС на 30.11.2004 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация относно Проект за Споразумение за възлагане на функции и правомощия по чл. 237, ал. 3 и ал. 4 от ДПК на Кмета на Община град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 1:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА одобрява Проекта за Споразумение с Главния данъчен директор за възлагане на функции и правомощия по чл.237, ал.3 и ал. 4 от Данъчно процесуалния кодекс.

ГЛАСУВАЛИ: 34 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

за възлагане на функции и правомощия по чл. 237, ал. 3 и ал. 4 от ДПК

Днес, ..........................г. между Данъчната администрация, със седалище и адрес - гр.София, бул."Дондуков" № 52, представлявана от Николай Попов - Главен данъчен директор и Лилия Иванова - началник на отдел "ФС" в ГДД, от една страна, наричана за краткост "ДА"
и
Община град Добрич, представлявана от Детелина Николова - кмет на общината и Снежка Димитрова - гл. счетоводител на общината от друга страна, наричана в договора "Общината"

се сключи настоящото споразумение за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

ДА възлага на Общината да осъществява, чрез кмета или оправомощени от него служители, следните функции и правомощия по администрирането на данъчни задължения по Закона на местните данъци и такси с териториална компетентност, произтичаща от този закон:
1. Да приема декларации по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.
2. Да води входящи дневници, свързани с администрирането на местните данъци, по вид и начин, одобрен от главния данъчен директор.
3. Да обработва данъчните декларации и определя размера на задълженията по тях.
4. Да издава и връчва съобщения и документи, свързани с определянето на данъчни задължения по ЗМДТ.
5. Да издава следните удостоверения по искане на данъчните субекти и външни институции:
- Удостоверение за декларирани данни;
- Удостоверение по чл.226, ал.1 от ДПК за данъчна оценка на недвижим имот;
- Удостоверение по чл.226, ал.2 от ДПК за платен данък при прехвърляне на собствеността върху моторно превозно средство;
- Удостоверение по чл.41 от ЗМДТ - за платен данък върху наследствата.
6. Да информира и разяснява на данъчните субекти, правата и задълженията им по ЗМДТ и ДПК, включително чрез изготвяне на отговори на писмени запитвания, както и да оказва съдействие при попълване на формуляри и декларации.
7. Да събира касовите плащания по данъчните задължения по ЗМДТ.
8. Да организира доброволното изпълнение на данъчните задължения по ЗМДТ, както и други публични задължения, включително да предприема действията по чл. 145 от ДПК.
9. Да установява административните нарушения и да налага административните наказания по ЗМДТ и по ДПК, както и да осъществява процесуалното представителство в административнонаказателното производство.
10. Да разглежда жалби за бавност по чл. 114 от ДПК срещу неоснователно или извън законоустановените срокове забавяне на процедурата от служители на общината.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

11. Общината се задължава да:
11.1 По приемане и обработване на данъчни декларации и документи по ЗМДТ, издаване и връчване на съобщения, удостоверения и други документи:
1. Използва одобрените от министъра на финансите и главния данъчен директор данъчни декларации и образци на формуляри за осъществяване на възложените по този договор правомощия;
2. Приема и обработва данъчни декларации и документи с предоставените от ДА програмни продукти;
3. Определя размера на данъчните задължения по ЗМДТ, в случаите по чл. 58, ал. 1 от ДПК.
4. Променя размера на данъчното задължение за текущата година въз основа на подадена коригираща декларация по чл. 61 от ДПК или в случаите на чл. 57, ал. 4 от ДПК, както и за предходни периоди след извършена проверка.
5. Връчва съобщения по реда и сроковете, определени от ДПК.
11.2. По доброволно и принудително изпълнение на данъчни задължения по ЗМДТ, както и други публични вземания:
1. Приема плащанията в брой на касите за приходи в общината, като издава компютърни квитанции;
2. Издължава ежедневно събраните суми, с ръчни приходни квитанции, по партидите на данъчнозадължените лица;
3. Приключва ежедневно касите и превежда събраните суми по посочената от ДА БИН/сметка 7311;
4. Поддържа актуална данъчна сметка на данъчнозадължените лица;
5. Осъществява контрол по ползване, събиране и отчитане на приходните кочани, при спазване на утвърдения ред от главния данъчен директор;
6. Предава изписаните приходни кочани за отписване и съхраняване на ДП Добрич към ТДД Добрич;
7. Възстановява законната лихва при неотчитане или отчитане със закъснение на суми от събирачите;
8. Изпраща покани по чл. 145, ал. 7 от ДПК за доброволно изпълнение до длъжника за данъчни и други публични задължения, както и предприема всички други действия по чл.145 от ДПК;
9. Предава изпълнителните титули за данъчни задължения съгласно чл. 172, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ДПК за принудително събиране в ТДД Добрич, след изтичане на срока, определен в поканата по т. 8;
10. Предава изпълнителните титули за данъчни задължения съгласно чл. 172, ал. 2, т. 4 от ДПК за принудително събиране в ТДД Добрич, след изтичане на срока, определен в поканата по т. 8;
11. Приема плащания за другите публични вземания в 6 - месечен срок от изтичане на срока за доброволно изпълнение, като след изтичане на срока предава изпълнителните титули за принудително събиране в Агенцията за държавни вземания;
12. Комплектова всяка преписка по т. 9, т. 10 и т. 11 с изпълнителния титул, надлежно връчена покана и документ, удостоверяващ връчването и предава на съответния орган разпечатка на хартиен носител по видове изпълнителни титули или ЕГН, подлежащи на принудително събиране, подписана от кмета или оправомощен от него служител.
11.3. По издадени актове и подадени искания за прихващане или възстановяване на надвнесени суми по ЗМДТ:
1. Приема искания за прихващане или възстановяване на надвнесени суми в общината;
2. Изпраща ежедневно приетите искания в ТДД Добрич;
3. Отразява в данъчната сметка на данъчно задълженото лице получените от ТДД Добрич данъчни актове.
11.4. По писмени запитвания на данъчни субекти по прилагане на ЗМДТ:
1. Приема писмени запитвания на данъчни субекти по прилагането на ЗМДТ в общината;
2. Изготвя отговори на писмени запитвания на данъчни субекти по прилагането на Закона за местните данъци и такси в следните случаи:
- отговорът на въпроса се съдържа директно в закона;
- в системата "В и О" се съдържа отговор, който изцяло съответства на зададения въпрос;
3. Във всички останали случаи, изпраща запитването за отговор по компетентност на ТДД Добрич.
11.5. Във връзка с административно обжалване на актове, издавани при изпълнение на възложените функции и правомощия:
1. Приема жалбите срещу съобщенията за данъчни задължения, окомплектова жалбените преписки и ги препраща в законоустановените срокове за разглеждане по компетентност на директора на ТДД Добрич;
2. Приема жалбите срещу всички други данъчни актове по смисъла на чл.26, ал.1 и ал.2 от ДПК, издадени от него или от оправомощени от него служители в общинската администрация при изпълнение на възложената им компетентност във връзка с данъчни задължения по ЗМДТ, окомплектова жалбените преписки и ги препраща в законоустановените срокове за разглеждане по компетентност на съответния регионален данъчен директор;
3. Разглежда по реда на чл.114 от ДПК жалби за бавност при неоснователно и извън законоустановените срокове забавяне на процедурата от оправомощените от него служители в общинската администрация при упражняване на възложените им правомощия на данъчни органи по ДПК, отнасящи се за данъчни задължения по ЗМДТ. В случаите, в които процедурата е забавена от кмета на Общината, жалбата за бавност се разглежда от директора на ТДД Добрич.
11.6. По административно наказателни производства:
1. Кметът на Общината издава наказателните постановления за налагане на административни наказания за нарушения по ЗМДТ и ДПК;
2. Оправомощените от кмета на Общината служители на общинската администрация съставят актовете за установяване на извършените административни нарушения по ЗМДТ. За оправомощените служители писмено се уведомява в 3 - дневен срок териториалния данъчен директор на ТДД Добрич;
3. Кметът на Общината или упълномощени от него служители на общинската администрация с юридическо образование осъществяват процесуалното представителство пред съда в производствата по обжалване на наказателните постановления, издадени при изпълнение на възложената с настоящото споразумение административнонаказателна компетентност.
11.7. По информационни технологии:
1. Осигурява актуална база данни по местни данъци и такса битови отпадъци в ТДД Добрич;
2. Уведомява незабавно ТДД Добрич за всички възникнали проблеми по време на експлоатация на програмните продукти;
3. Задължава се да не превежда програмния код на предоставените програмни продукти от една форма в друга, както и да не разрешава на трети лица да извършват това без изричното съгласие на ДА;
4. Задължава се да не използва за други цели предоставените програмни продукти, база данни и технически устройства, извън посочените в настоящото споразумение, както и да не ги предоставя на трети лица;
5. Задължава се да не променя, допълва или използва за създаване на нови, предоставените програмни продукти, както и да не разрешава на трети лица да извършват това без изричното съгласие на ДА;
6. Задължава се да не инсталира и използва нелицензиран софтуер;
7. Осигурява необходимата комуникационна среда, както за работа на служителите на общината, така и за обмен на информация с ТДД Добрич;
8. Администрира системно-програмната и коминикационната среда.
11.8. Във връзка с опазване на служебната тайна и защита на личните данни, кметът и служителите на общинската администрация, изпълняващи възложените им с настоящото споразумение функции и правомощия:
1. Спазват правилата за предоставяне на сведения, съставляващи служебна тайна, регламентирани в чл. 12 и чл. 12а от ДПК във връзка с § 1, т.1 от ДР на ДПК;
2. Подписват декларация по чл. 242, ал.3 от ДПК;
3. Обработват личните данни, свързани с изпълнение предмета на договора, при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и съобразно писменна инструкция на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. / Приложение № 1/.
11.9. Във връзка с осъществяване правомощията на данъчни органи по чл. 235, ал. 3 и чл. 241, ал. 1, т. 5 от ДПК, кметът е задължен:
1. След получаване на решение за изземване на разглеждането и решаването на конкретен въпрос или данъчна преписка, да окомплектова цялата преписка в тридневен срок и изпрати същата незабавно на данъчния орган издал решението.
2. Да оказва съдействие на данъчен орган при изпълнение на правомощията му, като предоставя оригинални документи, заверени копия от документи, данни, сведения, справки и други носители на информация, в 3 -дневен срок от постъпване на искането.

12. Данъчната администрация се задължава да:
12.1. По приемане и обработване на данъчни декларации и документи по ЗМДТ, издаване на съобщения, удостоверения и други документи:
1. Осигурява данъчни декларации и образци на формуляри, изисквани от ЗМДТ и ДПК, във връзка с осъществяване на правомощията на данъчните органи.
12.2. По доброволно и принудително изпълнение на данъчни задължения по ЗМДТ, както и други публични вземания:
1. Приема безкасовите плащания по задължения по ЗМДТ за общината по сметката си за местен бюджет;
2. Извършва ежедневна обмяна на информация с Общината с цел подържане на актуална данъчна сметка на данъчнозадължените лица;
3. Изпраща ежедневно на Общината справка за постъпилите безкасови плащания по БИН, която включва и неуточнените плащания;
4. Изготвя ежемесечния отчет за касовото изпълнение на сметка 7311 за Общината;
5. Предоставя на Общината приходни квитанционни кочани по предвидения за това ред от главния данъчен директор;
6. Отписва и съхранява изписаните от Общината приходни кочани;
7. Изготвя отчет за ценните книжа;
8. Извършва действия за принудително изпълнение по получените от Общината преписки.
12.3. По издадени актове и подадени искания за прихващане или възстановяване на надвнесени суми по ЗМДТ:
1. Извършва проверка по исканията на данъчните субекти за прихващане и възстановяване на надвнесени суми и изготвя данъчен акт за прихващане или връщане;
2. Възстановява надвнесени суми по ЗМДТ по безкасов начин по банкова сметка, посочена от лицето в искането или чрез пощенски запис, специална сметка на банката обслужваща ДА, нареждане-разписка;
3. Изпраща копие на данъчните актове в Общината за отразяване в данъчната сметка на данъчно задълженото лице;
12.4. По писмени запитвания на данъчни субекти по прилагане на ЗМДТ:
1. Осъществява методологическа дейност по прилагането на ЗМДТ и подпомага Общината;
2. Предоставя на Общината базата с въпроси и отговори по ЗМДТ, съдържащи се в системата "В и О";
3. Актуализира системата "В и О" на всеки три месеца, в срок до 10-то число на изтеклото тримесечие.
12.5. По информационни технологии:
1. Предоставя безвъзмездно за временно ползване, за срока на действие на споразумението, програмни продукти и бази данни за администриране на местните данъци, класификатори и номеклатури, свързани с тях, съгласно Приложение 2;
2. Предоставя безвъзмездно за временно ползване, за срока на действие на споразумението, хардуер за работа с програмните продукти, съобразно Приложение 3;
3. Актуализира програмните продукти при промяна на нормативната уредба и предоставя одобрените от ДА нови версии на програмните продукти;
4. Прави необходимите изменения за отстраняване на всички възникнали проблеми по време на експлоатация на програмните продукти;
5. Осигурява поддръжка и сервиз на предоставените технически устройства;
6. Администрира приложно-програмната среда.

ІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

13.1. Общината осигурява безплатното разпространение на данъчни декларации, указания за попълването им, формуляри и бланки за документи, които общинските органи издават въз основа предоставените функции и правомощия по Споразумението. Общината не събира такси за издаване и заверка на документи, удостоверения, дубликати и други услуги.
13.2. Всички разходи, извършени във връзка с осъществяването на предоставените функции и правомощия по Споразумението, са за сметка на Общината.

ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Други публични вземания по смисъла на това Споразумение са
вземанията по наказателни постановления, санкциите по които следва да постъпят в републиканския бюджет.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За всички неуредени случаи, се прилагат разпоредбите на ДПК, ЗМДТ, ЗАНН и другите действащи нормативни актове, които уреждат отношения, предмет на Споразумението.
2. При осъществяване на предоставените функции и правомощия, служителите на Общината изпълняват утвърдените от главния данъчен директор процедури, правила и методически указания.
3. Незавършените данъчни и административнонаказателни производства се довършват от кмета и оправомощените служители на Общината, с изключение на производствата, висящи пред съда.
4. ДА не носи отговорност за вреди, причинени от действията на кмета и служители на общинската администрация, във връзка с функциите и правомощията, възложени по споразумението.
5. Общината предоставя данни, справки, становища и друга информация и документи по искане на данъчната администрация.
6. ДА чрез ТДД Добрич осъществява текущ контрол по изпълнение на настоящото Споразумение.
7. Всички функции и правомощия на данъчен орган, които не са предоставени изрично по силата на това Споразумение, са от компетентността на ДА.
8. Предаването на наличната документация и активи се извършва с двустранен приемно-предавателен протокол, подписан от кмета на Общината и директора на ТДД Добрич за ДА.
9. Настоящото споразумение подлежи на изменения или допълнения по инициатива на всяка от страните, за което се подписва допълнително споразумение.
10. Страните по споразумението провеждат срещи, на които отчитат напредъка по изпълнението на възложените дейности, най-малко веднъж на три месеца или по-често по инициатива на всяка от страните.
11. Настоящото споразумение влиза в сила от ......................г. и се прекратява с оттегляне на възлагането по чл. 237, ал. 4 от ДПК в едномесечен срок от писмено уведомление.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

 

............................................ ............................................
НИКОЛАЙ ПОПОВ, ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА,
ГЛАВЕН ДАНЪЧЕН ДИРЕКТОР КМЕТ НА ОБЩИНА
ГРАД ДОБРИЧ


........................................... ..............................................
ЛИЛИЯ ИВАНОВА, СНЕЖКА ДИМИТРОВА,
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ФС" ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Приложение № 1

ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ

 

И Н С Т Р У К Ц И Я

за обработване на база с данни във връзка с изпълнение на Споразумение
за възлагане на функции и правомощия по чл. 237, ал. 3 и ал. 4 от ДПК

Основание чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни и т. 11.8.3 от Споразумение за възлагане на функции и правомощия по чл. 237, ал. 3 и ал. 4 от ДПК, сключено между Данъчната администрация и Община град Добрич.

1. Обхват на данните, предоставени за обработка
Администраторът на лични данни предоставя за обработка следните данни:
а. данни за данъчно задължените лица: трите имена на физическо лице/наименование (фирма) на юридическо лице, ЕГН/номер от НДР и БУЛСТАТ, данъчен адрес;
б. данни за недвижими имоти, собственици/титуляри на вещно право на ползване, съгласно т. II.1. и II.2. по т. 12.5.1 от Споразумението;
в. данни за притежаваните превозни средства, плавателни и въздухоплавателни средства, съгласно т. II.2. от Приложение № 2 по т. 12.5.1 от Споразумението;
г. данни за имущества по чл. 33, ал. 1 от ЗМДТ;
д. данни за задълженията и плащанията;
е. други данни, предвидени в Споразумението.

2. Организация на данните
Предоставените за обработване данни по т. 1 са организирани по следния начин:
а. електронна база данни;
б. регистри на хартиен носител;
в. папки в картотека с одобрени от министъра на финансите данъчни декларации, формуляри и изискуемите от ЗМДТ и ДПК документи.

3. Начин на предоставяне на данните на обработващия
Администраторът на лични данни предоставя на обработващия данните - базата данни по т. 1 и софтуерните продукти, съгласно Приложение № 2 и хардуер, съгласно Приложение № 3 от Споразумението. Предоставянето става с подписването на приемо-предавателен протокол.
Администраторът на лични данни предоставя на обработващия данните хартиените носители по т. 2.б., съгласно т. 9 от заключителните разпоредби на Споразумението.
Администраторът на лични данни и обработващият данните поддържат обмен на информация. Предоставянето на данните се осъществява ежедневно в електронен вид във текстов или DBF формат, като предоставените данни могат да бъдат архивирани. Начинът на обмен на информация може да бъде електронна поща, телефонни линии и др. или с куриерска доставка на информацията на технически носител(дискета или СD) в случай, че обмена не може да бъде осъществен поради технически причини.

4. Обработка на информацията
Обработката на данните се извършва от служителите на обработващия данните в съответствие с утвърдените от главня данъчен директор процедури и правила за работа в ДА - процедури, инструкции и формуляри за прилагане от данъчните органи и служители на данъчната администрация на ТДД град Добрич и Заповед № 1 от 12.01.2000 година на главня данъчен директор за реда и условията за данъчна регистрация.

5. Достъп до информация
Обработващият данни се задължава да не предоставя достъп до предоставените му за обработка данни на трети лица, освен в предвидените от закона случаи. Обработващият данните изготвя и предоставя на администратора на лични данни списък на оторизираните да оперират с данните служители. Служителите на обработващия данните подписват декларации да спазват правилата за опазване и съхраняване на сведенията, съставляващи служебна тайна.
Обработващият данните се задължава да осигури ограничаване на достъпа до помещенията, в които се съхраняват данните само за оторизираните служители / монтиране на специализирани, еднопосочни брави, заключване на помещенията, осигуряване на охрана или алармена система/.
Обработващият данните се задължава да осигури достъпа до електронните бази с данни само по отношение на оторизираните служители /дефиниране на права на достъп до нивата, парола за достъп до програмната среда, пароли за отваряне на файловете/.
Обработващият данните се задължава да осигури подходяща защита на електронните данни чрез: поддържане на резервно копие, активиране на антивирусна защита и защитна стена /Fire Wall/.

 

 

 

 

Приложение № 2

Програмни продукти, бази данни, класификатори и номенклатури

I. Програмни продукти:
1. Данъчни декларации за имоти (DANOC.EXE);
2. Приходи от населението (PRME.EXE);
3. Данъчни оценки и удостоверения (DOC2.EXE);
4. Общо данъчно счетоводство (PRUE.EXE);
5. Справки от общо данъчно счетоводство (SPRUE.EXE);
6. Администриране на общо данъчно счетоводство (ADM.EXE);
7. Печат на покани по чл. 145, ал. 7 от ДПК за ЮЛ (модул на ACCESS-POK00.MDB)

II. Бази данни, класификатори и номенклатури за:
1. ПП "Данъчни декларации за имоти" (DANOC.EXE):

IMPASS - код, име и парола за достъп на служители
EKNM - класификатор на населените места
ULI - класификатор на улици
RAJ - номенклатура на административните райони
DUR - класификатор на държавите
EOKR - номенклатура на данъчните подразделения
ESGR - масив население
NZONA - номенклатура "строителни зони"
NZEM - номенклатура "вид земя"
NUSTRZ - номенклатура "устройствена зона"
NSGR - номенклатура "предназначение на сграда"
NVIDOB - номенклатура "вид обект"
NVKON - номенклатура "вид конструкция"
NGRA - номенклатура "строителни граници"
NKOFI - номенклатура "вид съдове за битови отпадъци"
IMSMG - годишни суми по видове съдове за битови отпадъци
IMEGSMET - брой и вид съдове за битови отпадъци за ДЗЛ (чл. 65 от ЗМДТ за граждани)
IMDEKLB - декларации по чл. 26 от ЗМДТ за граждани с ЕГН
IMDEKLC - декларации по чл. 26 от ЗМДТ за граждани без ЕГН
IMIMOT - декларирани имоти по чл. 26 от ЗМДТ
IMPLM - пълномощници и законни представители на ДЗЛ
IMOP - общо описание на декларирани имоти по чл. 14 от ЗМДТ
IMSOB - собственици (от декларации по чл. 14 от ЗМДТ)
IMPOLZ - ползватели (от декларации по чл. 14 от ЗМДТ)
IMZEM - земя (от декларации по чл. 14 от ЗМДТ)
IMSGR - сгради (от декларации по чл. 14 от ЗМДТ)
IMOBEKT - обекти (от декларации по чл. 14 от ЗМДТ)
IMRAZS - разпределение (идеални части) по собственици
IMRAZP - разпределение (идеални части) по ползватели
GIMSOB - собственици за облагане от следващата година
GIMPOLZ - ползватели за облагане от следващата година
GIMRAZS - разпределение (идеални части) по собственици за следващата година
GIMRAZP - разпределение (идеални части) по ползватели за следващата година
IMDEKLF - декларации по чл.17 от ЗМДТ
IMOBEKF - обекти (от декларации по чл.17 от ЗМДТ)
ENASME - номенклатура на населените места
EKN_PRSM - промили за изчисляване на такса битови отпадъци за имоти на фирми
IMOBEF_A - архив за промени на обстоятелства в декларации по чл.17 от ЗМДТ
IMDNSMET- брой и вид съдове за битови отпадъци за ДЗЛ (чл.65 от ЗМДТ за фирми)

2. ПП "Приходи от населението" (PRME.EXE)

PRP - код, име и парола за достъп на служители
PRH - номенклатури
PRU - номенклатура на населени места
PRD - номера на приходните касови квитанции
PRB - безобложни приходи
PRO - партиди физически лица
PRI - партиди изпълнителни дела
PRM - партиди ПС (данни преди 2002 г.)
PRA - архив приходни документи
PRZ - архив актуализация по облога
PROB - промени по облога за деня
PRV - приходни документи за деня
PROM - промени в основните данни за деня
PRPI - данни за табулограма "План-изпълнение"
PRRE - приходи за деня по банкови сметки
PRRV - помощен файл
D1xxyyyy, K1xxyyyy - данни за задължения по МДТ, плащани чрез
разплащателни влогове
PRM541 - декларации за пътни ПС
PRM542 - декларации за въздухоплавателни и плавателни ПС
PRMBEZ - декларации за ПС без регистрационен номер
PRM_SOB - собственици на ПС
PRM_LICA - съсобственици на ПС
KNM - класификатор на населените места
KPA - класификатор на улици
OB - класификатор на области
OBL - класификатор на общини

3. ПП " Данъчни оценки и удостоверения" (DOC2.EXE):

UMOP - общо описание на имота
UMSOB - собственици на имота
UMPOLZ - ползватели на имота
UMZEM - земя
UMSGR - сгради
UMOBEKT - обекти в сгради
UMRAZS - разпределение на собствеността
UMRAZP - разпределение на правото на ползване
UMPLM - пълномощници
UMZZ - земеделска земя
UMSTR - право на строеж

4. ПП " Общо данъчно счетоводство" (PRUE.EXE):

PFZ - задължения на фирми и физически лица /ДЗЛ/
PFZID - глоби на фирми и физически лица /ДЗЛ/
PFN - общо описание на облагателен документ
PFNI - кодове на инспектори, съставители на акт
PFO - промяна на облога
PFV - плащания на ДЗЛ от текущата година
PFW - плащания на ДЗЛ от предходни години, отнесени по документ през текущата година
PFVPR - плащания предходна година от PFV при преместване
PFWPR - плащания предходна година от PFW - при преместване
PFVAR - архив на платежни нареждания
PFLI - плащания предходни години за олихвяване
DFL - физически лица
EBANKI - банки
EOB - общини
ETZ - видове търговци
EZNASME - населени места
INSP - инспектори
LP - лихвен процент
NERABDEN- неработни и извънредни работни дни
MDT - разпределение на задълженията по тримесечия при промяна на обстоятелствата
DOBANKA - файл за печат на платежни нареждания
IZPRA - файл за печат на платежни нареждания
NARED - файл за печат на платежни нареждания
PAR7301 - файл за печат на платежни нареждания
PAR7311 - файл за печат на платежни нареждания
POLU - файл за печат на платежни нареждания
OPINCASO - опис на банкнотите
PFARHPL - архив на отпечатаните платежни нареждания
PFH - номенклатури
PFLS - лихвени листи
PFREGPOK - регистър на покани по чл.145 от ДПК
ANTOBR - обратни разписки
POK - покани по чл.145 от ДПК
PPH - параграфи
RBR - данъчен регистър
RBR2 - служебна регистрация
KLON - клон
SPISCON - банкови сметки
PFP - права за достъп до системата LOG_PRUE, - файлове за настройка, описание на структурите и
информация за системата
LOG_ADM,
LOG_SPRU,
NASTRO,
PRUEDBF,
PRUEDBFS,
PFP,
PFPSTR,
PFVSTR3,
PFNSTR3,
PFOSTR3,
PFZSTR3
DFLSTR3

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Г Л А В Н А Д А Н Ъ Ч Н А Д И Р Е К Ц И Я

АКТ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ


на правомощия по чл. 237, ал. 4 от ДПК


Днес ................2004 г., долуподписаният Николай Исаев Попов - главен данъчен директор, на основание чл. 237, ал. 4 от ДПК

ВЪЗЛАГАМ

на кмета на Община град Добрич Детелина Кирилова Николова следните правомощия на данъчни органи, свързани с данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ):


1. Да извършва всички действия по чл. 57 от ДПК във връзка с приетите данъчни декларации по ЗМДТ.
2. Да определя размера на данъчните задължения по ЗМДТ, по реда на чл. 58, ал. 1 от ДПК.
3. Да изпраща съобщения по чл. 60 от ДПК за данъчни задължения по ЗМДТ.
4. Да връчва съобщения по реда и сроковете, предвидени в ДПК.
5. Да издава следните удостоверения по искане на данъчни субекти и външни институции:
- за декларирани данни;
- по чл. 226, ал. 1 от ДПК - данъчна оценка на недвижим имот;
- по чл. 226, ал. 2 от ДПК - удостоверение за платен данък при прехвърляне на собствеността върху моторно превозно средство;
- по чл. 41 от ЗМДТ - във връзка с изплащане на суми по сметки на починали лица.
6. Да информира и разяснява на данъчните субекти ЗМДТ и ДПК и да оказва съдействие при попълване на формуляри и декларации.
7. Да изпраща покани по чл. 145, ал. 7 от ДПК за доброволно изпълнение до длъжника за данъчни и други публични задължения, както и да предприема всички други действия по чл. 145 от ДПК.
8. Да установява административните нарушения и да налага административните наказания по ЗМДТ и ДПК, както и да осъществява процесуалното представителство в административнонаказателното производство. Кметът оправомощава служители от общинската администрация да съставят актове за установяване на административни нарушения и издава наказателните постановления.
9. Да разглежда жалби за бавност по чл. 114 от ДПК срещу действия на служители на общината, които изпълняват правомощия на данъчни органи или осъществяват функции на данъчната администрация.

Кметът на общината може да оправомощи служители на общинската администрация да изпълняват правомощията по т. 1 до т. 7.

Незавършените данъчни и административнонаказателни производства, с изключение на висящите пред съда, се довършват от кмета на общината.

При осъществяване на възложените правомощия, кметът на общината и оправомощените от него служители изпълняват задълженията на данъчни органи по ДПК и ЗМДТ.

 

ГЛАВЕН ДАНЪЧЕН ДИРЕКТОР:

/НИКОЛАЙ ПОПОВ/

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2004 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 2:


1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 18 от ЗОБ приема актуализирания бюджет на Община град Добрич по приходната и разходната част на местните дейности в размер на 8653724 лева, съгласно Приложения № 1-34.
2. Задължава Кмета на общината да отрази промените по съответните дейности, функции и параграфи.


ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 9 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2004 година

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 3:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл.18 от Закона за Общинските бюджети, приема актуализацията на Програмата за капиталовите разходи и § 10- 30 съгласно Приложение №1.

 

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 2 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

Приложение №1

№ по ред Наименование на обектите по източници за финансиране Утвърдена годишна задача Предложение за актуализ. годишна задача
І. Отчисления от приватизацията 409 000 409 000
1. Център за защита на природата и животните 80 000 80 000
2. Укрепителни и ремонтни работи "Музикална школа " 10 000 18 000
3. Експертна оценка и Работен проект-мостово съоръжение-ул".Хр.Ботев " - 12 000
4. "Осигуряване на професионална квалификация за завърщване средно образование от дом за отглеждане и възпитание на деца,лишени от родителски грижи "Дъга " - гр.Добрич и деца в неравностойно положение обучавани в СОУ "Дора Габе" дялово участие 21 000 21 000
5. Жил. блок "Добруджа " бл.Г - магазинна част 160 000 185 800
6. Благоустр.мероприятия - ЖБ "Добруджа " - блГ 40 000 40 000
7. Разширение Грбищен комплекс - христ. част 38 000 30 000
8. Подробен устройствен план - кв.Добротица 10 000 3 000
9. Подробен устройствен план- ЦГЧ І 10 000 2 400
10 Подробен устройствен план - ЦГЧ ІІ 10 000 2 400
11. Подробен устройствен план - ЦГЧ ІІІ 10 000 2 400
12. Подробен устройствен план - ЦГЧ ІV 10 000 2 400
13. Подробен устройствен план кв "Изгрев " 10 000 3 000
14. Съвместяване са CAD формат на специализираното съдържание на кадастралния план на ЦГЧ и кв.Добротица с изработената кадастрална карта - 6 600
ІІ. Целева субсидия - чл.10,ал.1 от ЗДБРБ 249 000 290 330
А. Държавни дейности 189 400 230 730

1 ЕГ "Гео Милев " - Асфалтиране спортна площадка 14 500 14 500
2. ОУ "Хр.Смирненски" - Изграждане на младежка територия за спорт и социално достъпна среда - Дялово участие 26 000 26 000
3. ОУ"Ст.Караджа " - Осн. Ремонт котелно помещение - подмяна 2 бр. котли Плам 550 с един котел на газ. 20 000 21 089
4. ХГ "Св.Св.Кирил и Методий" - ремонт санитарни помещения 13 500 14 705
5. Проучване и проектиране 1 400 1 138
6. Реконструкция и рекултивация на Депо за ТБО при с.Богдан 100 000 100 000
7. СОУ "Кл.Охридски " - Направа противопожарна рампа 7 500 4 738
8. ОУ " "Й.Йовков "- Направа ограда с бетонови пана 6 500 -
9. ОУ"Й.Йовков "- Ремонт ограда с метални пана и 2 бр. портали - 7 230
10. ОУ "Хан Аспарух " - Доставка и монтаж на пожароизвестителна инсталация и други СРР - 19 000
11. СОУ "Дора Габе " - Строително - бояджийски работи физкулт. салон и други СРР - 20 330
12. Читалище "Й.Йовков " - скенер, четящо устройство, монитор - 1 000
13. Читалище "Романо дром "- компютърна конфигурация с монитор - 1 000
-

Б. Местни дейности 59 600 59 600
1. Канализация по бул. Русия 15 000 12 684
2. Канализация по ул. Волга 7 000 9 333
3. Канализация по ул. Цар Самуил 10 000 11 591
4. Изместване водопровод и канализация по улица Люлин 12 640 12 295
5. Канализация по ул. Русалка 9 000 9 878
6. Изместване водопровод и канализация по улица Огоста 5 960 -
7. Канализация по ул. Огоста - 3 819
ІІІ. Собствени бюджетни средства 347 740 412740
1. ЖБ "Добруджа " - бл. Г 98 000 98 000
2. Проучване и проектиране - подобекти на стопански двор на обект " Реконструкция и рекултивация Депо ТБО - с.Богдан 12 000 12 000
3. Проект "Благоустрояване на средата за обитаване в ЖК Модерна махала " Дялово участие .Проучване и проектиране 9 200 9 200
4. Проект "Благоустрояване на средата за обитаване в ЖК Модерна махала "- Дялово участие,стротелен и авторски надзор, инвеститорски контрол 66 800 66 800
5. Проект :" Изграждане на младежка територия за спорт и социално достъпна среда ОУ "Хр.Смирненски " проучване и проектиране - Дялово участие 8 150 8 150
6. Проект" Изграждане на младежка територия за спорт и социално достъпна среда ОУ Хр.Смирненски" - Дялово участие, строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол 10 350 10 350
7. Разширение Гробищен комплекс - христ. част 7 000 7 000
8 Преустройство на част от съществуваща сграда ул. "Теменуга " в здравен център 4 100 4 100
9. Изработка, доставка и монтаж на чучури на Бароков питеен фонтан в Градски парк "Св. Георги " 4 200 4 200
10. Детска ясла № 2 - Подмяна дървена с РVС дограмаи стоманобет. плоча - парокотелно- Дялово участие 7 500 7 500
11. Кабелизация в сградата на Община - гр. Добрич 4 000 4 000
12. Доставка и монтаж комуникационно съоръжение за компютърна и телефонна мрежа в Община - Добрич 8 000 8 000
13 Компютърни конфигурации и аксесоари -
§ 52 - 01 18 500 18 500
14. Стопански инвентар - § 52 - 05 1 520 1 520
15. Програмни продукти - § 53 - 00 5 800 7000
16. Транспортни средства - лекотоварен автомобил - § 52 - 04 15 000 30 800

17. Друго оборудване, машини и съоръжения
§ 52 - 03 3 480 3 480
18. Проучване и проектиране на външни комуникации - водопровод и ел. захранване за обект "Реконстр. и рекултивация Депо за ТБО" - с. Богдан 4 440 4 440
19. Битова сграда от сглобяеми елементи 10 000 12 000
20. Доставка животни за ЦЗПЖ 2 000 2 000
21. Преустройство на 2 бр. помещения за сървърно помещение и телефонен репартитор - сградата на Община Добрич 4 000 7 000
22. Покриване разлики в цени на апартаменти на собственици в ЖСК / за общи части / 3 000 3 000
23. Проучване и проектиране ЖБ"Добруджа " - бл. Г магазинна част, благоустрояване и блок Д 15 000 15 000
24. Водопровод по ул. "Славянска и Вихър " 25 700 25 700
25. Направа на ограда на Депото за ТБО -с.Богдан - 36 000
26. ОУ "Ст.Караджа " -Осн.ремонт котелно помещение - подмяна 2 бр. котли Плам 550 с един котел на газ - 7 000
ІV. Средства по § 10 - 30 1293 500 1396 500
1. Енергоефективна реконструкция на системата за улично осветление в град Добрич 250 000 250 000
2. Изкърпване уличната мрежа на град Добрич 600 000 700 000
3. Локални ремонти 300 000 300 000
4. Дялово участие 50 % в проект "Красив Добрич" 143 500 143 500
В това число по обекти :
- Подлез към градски парк "Св.Георги " 68 500 68 500
- Реконструкция на детски и спортни площадки в ЦГЧ и кв. "Добротица " 50 000 50 000
- Център за подпомагане на младежки дейности в свободното време-ремонт на фасади и покрив 25 000 25 000
5 Ремонтни работи - ГРОН -Община Добрич - 3000
V. Облигационен заем - 780 000
1. Рехабилитация и реконструкция ул. В.Левски,Страцин и Баба Минка - 242000
2. Рехабилитация и реконструкция ул. Отец Паисий, Славянска и Вихър - 325000
3. Рехабилитация и реконструкция ул. Вардар - 204000
4. Строителен надзор - 9 000
-
-
-
Всичко І + ІІ + ІІІ + ІV : 2 299 240 3288 570

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за включване на обекти в Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2005 година

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 4:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 75, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за пътищата, приема списък-предложение за включване на обекти в Националната годишна програма за финансиране на общинска пътна мрежа през 2005 година /НГП-2005/, съгласно Приложение А.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за подкрепа на инфраструктурни проекти на Община град Добрич


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 5:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:
1. Подкрепя разработения от Община град Добрич проект "Изграждане на достъпна обществена среда за хора с различна степен на дееспособност в град Добрич";
2. След одобряване на Проекта от Социално-инвестиционен фонд - София, ще предвиди средства за съфинансиране на дейностите в размер на 20 на сто от одобрената проектна стойност. Средствата ще се предвидят в Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2005 година, като ще бъдат предназначени за финансиране на строително-ремонтни работи, за изготвяне на инвестиционен проект, вкл. авторски надзор, местен инвеститорски контрол и строителен надзор.

ГЛАСУВАЛИ: 29 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на концесия върху общински нежилищен имот, публична общинска собственост - Стадион "Дружба" и тренировъчно игрище в Градски парк "Св.Георги", град Добрич, УПИ VІІ, кв. 1, втора зона, на бул. "25 септември" № 1

 

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 6:


Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 50, ал. 6 и ал.7 от ЗФВС, чл. 67, ал. 1; чл. 69, ал.1, т.6 ; чл.71 и чл.72 от ЗОС и глава VII от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
I. Приема предложението на Кмета на Общината за предоставяне на концесия върху имоти публична общинска собственост, както следва:
1. Предмет на концесията - предоставяне на особено право на ползване върху обекти и съоръжения, публична общинска собственост, представляващи: Стадион "Дружба" и тренировъчно игрище, находящи се в Градски парк "Св. Георги", гр. Добрич, УПИ VII, кв.1, втора зона, бул. 25 септември № 1. АОС № 1055/15.07.1999 г., които да се използват за нуждите на спортна, тренировъчна и състезателна дейност:
стадион "Дружба", вкл.:
- футболен терен с площ - 7 500 кв.м.
- лекоатлетическа кръгла писта - 400 м.л.
- трибуни за зрители с 12 900 места
- съблекалня с трибуна за зрителя и физкултурен салон- 874,00 кв.м. /два етажа/
и тренировъчно игрище, вкл.:
- игрище с площ - 7 000 кв.м.
- трибуни за 800 зрители
- едноетажна сграда - съблекални - 84 кв.м.
- тренировъчен полигон - 3000 кв.м.
С оглед неуредения правен статут имоти - два броя игрища "Пионер" се изваждат от обекта на концесията.
ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 12 "въздържали се".

2. Срок на концесията: 25 години.
ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 10 "въздържали се".

3. Начини за определяне на концесионера: присъствен конкурс.
3.1. Конкурсът да се проведе в шестмесечен срок след обнародване на решението за предоставяне на концесия.
ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 10 "въздържали се".

ІІ. Условията за предоставяне на концесия върху общински нежилищен имот, публична общинска собственост - Стадион "Дружба" и тренировъчно игрище в Градски парк "Св.Георги", град Добрич, УПИ VІІ, кв. 1, втора зона, на бул. "25 септември" № 1 да бъдат прецизирани и се предложат на следващото редовно заседание на Общински съвет.
ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

ІІІ. В срок до 7 декември 2004 година да бъдат представени писмени предложения относно условията за предоставяне на концесия върху общински нежилищен имот, публична общинска собственост - Стадион "Дружба" и тренировъчно игрище в Градски парк "Св.Георги", град Добрич.
ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 10 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху стол в сутерена на сградата на Община град Добрич, представляващ част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 7:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 1, т. 7 от ЗОС и чл. 113, ал.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет град Добрич, реши:
1. Открива процедурата за предоставяне на концесия за срок от 10 години за даване на разрешение за извършване на търговска дейност върху част от имот, публична общинска собственост - част от административна сграда на Община град Добрич, представляващ обект за обществено хранене /съществуващ стол за хранене/ с обща площ 672,40 кв.м. и Кич - 0,15935 ид. части от общите части на административната сграда и пристройката /зала за събрания/.
Идентификация на обекта: имот - публична общинска собственост, находящ се в УПИ /парцел/ III, пл. № 439, кв. 46, в ЦГЧ по плана на гр. Добрич, ул. България № 12, и с граници и съседи съгласно скица № С-1860/23.07.2004 г., която е извадка от плана на Централна градска част на гр. Добрич и виза на главния архитект на Общината от 23.07.2004 г. и Акт за публична общинска собственост № 1433/14.02.2001 г.
2. Възлага на Кмета на общината последващите съгласно закона действия по изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 12 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на условия за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост, върху който ще се изгради "Обект за обществено хранене" със средства на концесионера, находящ се в град Добрич, бул. "3-ти март" № 1 /ПМГ "Иван Вазов"/


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 8:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 67, ал. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 7 от ЗОС и чл. 118 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество:
I. Приема предложението за предоставяне на концесия върху част от имот публична общинска собственост, върху който ще бъде изграден със средства на концесионера върху част от УПИ (парцел IV), пл. № 4576, кв. 85, в ЦГЧ по плана на гр. Добрич, по бул. 3-ти март № 1 /ПМГ "Иван Вазов"/, при следните условия:
1. Предмет на концесията - даване на разрешение за извършване на търговска дейност върху част от имот публична общинска собственост, върху който ще се изгради обект за обществено хранене /ООХ/ със застроена площ до 100 кв. м. на един етаж, който ще бьде изграден със средства на концесионера в североизточната част от УПИ (парцел) IV, пл. № 4576, кв. 85, в ЦГЧ по плана на гр. Добрич, по бул. 3-ти март № 1 /ПМГ "Иван Вазов"/.
Обектът е ситуиран в урегулиран поземлен имот с площ 7 920 кв.м., с граници и съседи съгласно скица № 534/14.03.2002 г. /актуализирана на 01.06.2004 г./, която е извадка от плана на гр. Добрич и виза от 01.06.2004 г. на главния архитект на Общината, и Акт за публична общинска собственост № 1040 от 02.07.1999 г.
2. Срок на концесията - 25 (Двадесет и пет) години.
3. Начин на определяне на концесионера - присъствен конкурс, който да се проведе в шестмесечен срок от обнародването на решението за предоставяне на концесията.
4. Годишното концесионно възнаграждение да е не по-малко от 850 лева.
Концесионното възнаграждение да се индексира всяка година с индекса на инфлация, посочен от НСИ с натрупване. Концесионерът се освобождава от задължението да плаща годишно концесионно възнаграждение до пускане на обекта в експлоатация, но не повече от 1 година от подписване на концесионния договор, т.е. гратисният период е 1 година.
5. Депозитът за участие в конкурса да се внесе по сметка на Община гр. Добрич в Ейч Ви Би Банк "Биохим" АД клон Добрич № 50 2000 0935, банков код 660 76 720, в размер на едно годишно концесионно възнаграждение.
В срок от 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, като депозита на спечелилия участник се задържа и се счита като гаранция за сключване на договора и се прихваща от годишното концесионно възнаграждение за последната година след сключване на договора за концесия. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на кмета за избор на концесионер да се задържи и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
6. Задължения на КОНЦЕСИОНЕРА по концесията:
6.1 да изгради обекта за обществено хранене по одобрен проект от гл. архитект при Община гр. Добрич съгласно дадената виза с площ до 100 кв. м. на един етаж в срок до 1 година от сключване на договора за концесия, при следните изисквания:
• при изграждането му обекта да се вписва в общия стил на сградата на ПМГ "Иван Вазов";
• всички комуникации (прекарване на ток, вода, оточен канал и др.) да бьдат съгласувани по надлежния ред с рьководството на ПМГ и Община град Добрич;
• да бъдат спазени санитарните норми на ХЕИ;
6.2 да запази предмета на дейност на обекта като ООХ за целия срок на концесията;
6.3 да заплаща дължимите концесионни възнаграждения при условията и в срока описан в концесионния договор, съобразени с постигнатите договорености по време на конкурса, но не по-ниски от изброените в т.4;
6.4 да заплаща всички разходи по поддържането и експлоатацията на обекта, вкл. охрана за своя сметка;
6.5 да спазва тези изисквания на Правилника за вътрешния ред на ПМГ "Иван Вазов" и Закона за народната просвета, които имат връзка с дейността му;
6.6 ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя сметка и в полза на Община гр. Добрич, като ежегодно в срок до 31 януари извършва плащането по тях в пълния им размер;
6.7 да продава закуски (пакетирани и приготвени на място), шоколадови и захарни изделия, топли и студени напитки и др. п., характерни за асортимента на обектите за обществено хранене, разположени в училищата;
6.8 да не преотстъпва ползването на обекта от други лица;
6.9 след построяването на обекта за обществено хранене да извършва архитектурно-строителни работи в него само след разрешение на КОНЦЕДЕНТА и след разработването на проект, който се съгласува по надлежния ред;
6.10 през целия период на концесията:
• да поддържа обекта в добро техническо и хигиенно състояние;
• работното време на обекта да се съгласува с директора на училището;
• да поддържа в образцов вид района и зелените площи около обекта на концесия, както и да го благоустроява.
6.11 да отстранява всички щети и повреди по обекта за своя сметка най-късно в седемдневен срок от констатирането им. При констатации на длъжностни лица на КОНЦЕДЕНТА за наличието на такива, срокът тече от датата на установяването;
6.12 работното време на обекта да бъде като това на училището и да се съгласува с директора на училището. Работата на обекта извън това време се допуска само с разрешение на директора на училището;
6.13 при прекратяване или изтичане на срока на концесията да предаде на общината в тридневен срок обекта в състояние годно за ползване;
6.14 до края на първата година по договора за концесия при изграждането на обекта на концесията да се вложат инвестиции на стойност не по-малка от 15 000 лева.
6.15 да представи и в последствие след сключване на договор на концесия да изпълнява комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията, като се предвидят средства за ремонт и ремонтни дейности по обекта на концесия след втората година до края на срока по договора;
6.16 концесионерът се задължава, при възникването на нови обстоятелства относно съдебната му регистрация като търговец, да уведоми КОНЦЕДЕНТА в срок от 1 месец от настъпването им, като представи в Общината актуално удостоверение за съдебна регистрация;
6.17 до 30 (тридесет) дни от изтичане на всяка година по договора да прави писмен отчет пред КОНЦЕДЕНТА за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения;
6.18 да изпълнява програмата за трудова заетост през целия срок на концесията, като минималния средно-списъчен брой работни места, които трябва да се разкрият до края на 1-вата година са 2 (две) работни места в обекта на концесията и да се запазят до края на срока по договора за предоставяне на концесия;
6.19 да се спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна след подписване на договора за предоставяне на концесия.
7. Гаранцията за изпълнение на задълженията на КОНЦЕСИОНЕРА по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на годишното концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в КОНЦЕДЕНТА за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася в откритата за целта сметка за депозити и гаранции на Община гр. Добрич в Ейч Ви Би Банк Биохим АД клон Добрич № 50 20000 935, банков код 66 076 720.
8. Гаранцията за изпълнение на задължението на КОНЦЕСИОНЕРА за концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 /тридесет/ дни след началото на всяка година по договора.
9. Санкции за неизпълнение:
9.1 При неизпълнение на условията по т. 6.14 /мин. инвестиции/ се налага санкция в размер на 50% от невложените инвестиции за съответния период при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се наложи санкция в размер на 100% от невложените инвестиции за съответния период.
При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се прекрати договора за концесия.
9.2. При неизпълнение на условията заедно или поотделно по: т.т. 6.4, 6.5, 6,6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.16, 6.17 и 6.19 от настоящото решение се налага санкция в размер на 50 % от годишното концесионното възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията.
При повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се наложи санкция в размер на 100% от годишното концесионното възнаграждение.
При трето неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се прекрати договора за концесия.
9.3. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.1, 6.2 и 6.8 от настоящото решение освен санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение, да се прекрати договора за концесия.
9.4. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.18 за всяко неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока КОНЦЕСИОНЕРЪТ дължи на КОНЦЕДЕНТА неустойка в размер на 150% от минималната работна заплата за страната.
9.5. При неспазване или неизпълнение на условията по т. 4 и 6.3 /заплащане на годишното концесионно възнаграждение/ се налагат следните санкции:
9.5.1. При забавено изпълнение на задължения за плащане в срок до 30 дни, неизправната страна дължи законната лихва;
9.5.2. При неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане за повече от 30 (тридесет) дни, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден, за всеки ден след тридесетият, върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период.
9.5.3. При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този ДОГОВОР за повече от 60 (шестдесет) дни, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този ДОГОВОР без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.
10. Други изисквания:
10.1 Изграждането на обекта на концесия и всички последващи подобрения в тях са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА, за което КОНЦЕДЕНТЬТ не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора;
10.2 Приращенията върху вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, стават общинска собственост;

10.3 Приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия да бъдат: - размер на годишното концесионно възнаграждение - 60 %; - комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията - размер и срок на инвестициите, в която за всяка година по договор след втората се предвиждат средства за ремонт и ремонтни дейности - 40 %.
10.4 Договорът за концесия да се прекрати при следните условия: а/ с изтичане на срока; б/ с погиване на обекта на концесия; в/ при обективна невъзможност за използване обекта на концесия или за осъществяване на дейността; г/ при смърт на физическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, или при прекратяване на юридическото лице - КОНЦЕСИОНЕР, освен ако общинският съвет не реши договорът да бъде продължен с правоприемник; д/ при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на КОНЦЕСИОНЕРА; е/ по взаимно съгласие, постигнато между страните; ж/ по сила на съдебно или арбитражно решение; з/ при неспазване на т. 6, 7, 8 и 9 от настоящото решение; и/ при други, определени в настоящия договор и от закона основания; При прекратяване на договора в случаите по точка "г" и точка "д" Общината има правата на привилегирован кредитор.

II. Избира за свои представители в конкурсната комисия следните общински съветници:
1. Камелия Койчева - Председател
2. Олга Задгорска - член
3. Ивелин Пейчев - член
III. Възлага на Кмета на Община гр. Добрич последващите съгласно Закона действия по изпълнението на предходните точки по решението.
ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 8 "въздържали се".

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за удължаване срока за реализиране на инвестициите и поставяне на преместваем павилион с подслон за обект - спирка по ул. Панайот Хитов, посочен в договора за предоставяне на концесия/№ 15/20.12.2002 година/

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 9:

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 25 от договор за предоставяне на концесия № 15/20.12.2002 г. върху обект публична общинска собственост - спирка по ул. Панайот Хитов, дава съгласие да бъде изменен договора, като за целта бъде сключен анекс № 2, с който срокът по чл. 9, т.4 да бъде променен от
"до края на втората година по договора" /т.е. до 20.12.2004 г./
на
"до 20.06.2005 г."
и срокът касаещ инвестициите за първата година по чл. 9, т. 11. да се промени от "до 20.06.2005 г."
II. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходното решение.

ГЛАСУВАЛИ: 27 "за", 0 "против", 5 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.


ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализиране на цените на общински жилища, предназначени за продажба


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 10:


Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на т. 1 от свое Решение 19-12/26.10.2004 г.:

1. Разделя съществуващите ІІІ и ІV зона, както следва:

1.1. ІІІ зона се разделя на Зона ІІІ и Зона ІІІ-1, като в Зона ІІІ-1 влизат жилищните блокове №№ 17, 19, 32, 34, 36, 42, 47, 48, 50 и 66 в ЖК "Балик" и жилищни имоти (къщи), заключени между улиците "Димитър Ковачев", "Емона", "Агликина поляна" и Каменица, а останалите жилища - в Зона ІІІ;

1.2. ІV зона се разделя на Зона ІV и Зона ІV-1, като в Зона ІV-1 влизат жилищните блокове №№ 44, 45, 46 и 55 в ЖК "Балик" и жилищни имоти (къщи), заключени между улиците "Русалка", "Каменица", "Агликина поляна" и "Ружа", а останалите жилища - в Зона ІV.

2. Актуализира коефициентите за увеличение на цените на общинските жилища, предназначени за продажба, в зависимост от зоната, както следва:

Зона Панелна конструкция Пълзящ кофраж Монолитна и скелетно-безгредова конструкция
І 5,4 4,5 6,8
ІІ 5,2 4,3 6,6
ІІІ 5,0 - 6,4
ІІІ-1 4,8 - 5,8
ІV 4,0 - 5,4
ІV-1 3,8 - 5,0


3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия.


ГЛАСУВАЛИ: 26 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.


ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за създаване на Общинско бюджетно предприятие "Устойчиви дейности и проекти"


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 11:

Предложението за създаване на Общинско бюджетно предприятие "Устойчиви дейности и проекти" да бъде внесено за обсъждане на извънредното заседание на Общински съвет на 02 декември 2004 година /четвъртък/ като допълнителна точка в дневния ред.


ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 1 "против", 5 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.


ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за 2005 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 12:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 от Закона за Туризма и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията на работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на Община град Добрич приема Програма за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за 2005 г.

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

 


ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
2005 ГОДИНА


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич е част от Общинския план за развитие на Община град Добрич. Тя е съобразена с приоритетните задачи за развитие на отрасъла, наличните ресурси в Общината , функциониращите туристически фирми и агенти и изградените обществени структури в подкрепа на туризма - браншови сдружения в туристическия бизнес и други неправителствени организации. Политиката на местните органи за самоуправление относно туризма на местно ниво е определена в Закона за туризма, в които са дефинирани мероприятията, които Общината изпълнява в съответствие с националната стратегия за развитие на туризма, финансирайки ги в съответствие с постъпленията от туристически такси и категоризации на туристически обекти на територията Общината.

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА

ЦЕЛ НА ПРОГРАМА "Туризъм - 2005"

Създаване на условия за устойчиво развитие на туризма на територията на Добрич, основавайки се на естествената географска близост до утвърдени черноморски туристически райони, както и социално-икономическия и културен потенциал на града.


ПРИОРИТЕТНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА

В съответствие с приоритетите на националната стратегия за развитие на туризма и съобразно местните туристически ресурси и потребности, програмата си поставя за изпълнение в едногодишен срок на част от следните мероприятия:

Мярка1. Подобряване и доразвиване на инфраструктурата на територията на общината с цел оптимизиране на възможностите за развитие на модерен туризъм:
- Провеждане на експертна оценка на състоянието на съществуващите туристически обектите и довеждащата инфраструктура;
- Осъществяване на ремонт и реконструкция на инфраструктурата, свързваща туристически обекти в рамките на града;
- Създаване и развитие на локална и регионална комуникационна мрежа между отделните туристически обекти и средствата за настаняване на територията на Общината.
- Оказване на съдействие на предприемачи за създаване на нови туристически обекти и развитие на съществуващите;
- Разработване на проекто предложения към донорски програми за развитие на инфраструктурата на туризма
- Създаване на музей на хляба, Циганско селище, Пътеки на здравето в градски парк.

Мярка 2. Опазване, поддържане и развитие на зелените площи
- Изграждане на вело-пътеки и вело-паркинги;
- Усъвършенстване на системата на екологично образование на населението. Организиране на лекции, беседи, екскурзии с цел провеждане на ефективна природоопазваща работа сред туристите, учениците и жителите на града и района;
- Организация на сътрудничество между туристическите организации, контролно-спасителните служби и природоопазващи органи с цел осигуряване на екологична безопасност на туристическите бази и маршрути;
- Провеждане на работи, свързани с подобряването на санитарното състояние на територията в зоните за отдих, в местата, където са разположени туристическите комплекси и отделните туристически обекти.

Мярка 3. Изграждане на центрове, обслужващи туристическата дейност на територията на Добрич
- Център за сертифициране на туристически продукти
- Информационен туристически център

Мярка 4. Реклама в страната и чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.
- Изработването на промоционни материали (справочници, пътеводители, карти, карти-схеми, брошури, проспекти, комплекти снимки, указателни табели и др.).
- Създаване на постоянно действащи канали за комуникация: Интернет, туристически борси, пътеводители, опознавателни турове, тур оператори
- Провеждане на семинари, изложби, презентации и т. н. по въпросите на дейността на туристическия отрасъл;
- Провеждане на маркетингови изследвания с цел определяне на приоритетните пазари за местния туристически продукт;

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Съгласно чл.16, ал.2 от Закона за туризма средствата за изпълнение на програмата за развитие на туризма се набират от :
- Туристически такси - 100 %
- Такси за категоризиране на туристически обекти - 50 %
- Наложени от Кмета на Общината глоби и санкции - 100 %
- Средства за изпълнение на целеви програми и проекти - 100 %
- Лихви и други източници - 100 %

Разходите по категоризация на туристическите обекти, извършвани от общинска администрация са 50% от набраните при тази дейност приходи.

Общото финансиране от бюджета на Община град Добрич на програмата за развитие на туризма в Община град Добрич за 2005 година възлиза на 30 000 лева.

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

Главна цел на реализацията на програмата за развитие на туризма е изпълнението на стратегическите задачи за икономическо развитие на Община град Добрич при максимално адекватно приспособяване към реалните икономически, социални и екологични местни условия в Общината. За тази цел ще се провежда работа за ежегодно включване на мероприятията за развитие на туризма и на промоцията на туристическите възможности на Общината във всички програми за социално-икономическо развитие и културни дейности.

 


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

Изпълнението на програмата за развитие на туризма през 2005 година ще даде възможност за създаване и развиване на конкурентноспособен туристически продукт , способен максимално да удовлетвори нуждите на населението и стимулиращ изграждането на ползотворни обществено-частни партньорства с фирми от туристически бранш в Общината. Съвместната работа по изпълнението й ще подобри координираните действия на местната власт и активния бизнес по формиране на обща политика за развитие на сектора в контекста на националната стратегия за развитие на туризма в сферата на : подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма, опазване, поддържане и развитие на зелените площи, рекламата на туристическите обекти, намиращи се на територията на Общината.
Очакван успешен резултат от изпълнението на програмата за развитие на туризма през 2005 ще е позиционирането на Община град Добрич като атрактивна дестинация със собствен облик и специфичност, както и по-етапно изпълнение на дългосрочната стратегия за развитие на отрасъла в Общината.


ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - 2005 ГОДИНА, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ


Действия за реализация на програмата Стойност % от бюджета
1.Реклама и промоционални дейности
18 000 60,00
2. Изграждане на Туристически информационен център и информационно обслужване
6 500 22,00
3. Външна експертна помощ
4 500 15,00
4. Подкрепа на инициативи на Обществения съвет по туризъм
1 000 3,00
Обща стойност 30 000 100,00


ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ПОДКРЕПЯЩИ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

1. "Изграждане на Национална Сертификационна Система за Устойчив Туризъм и Екотуризъм на примера на пилотни общини" - водещ кандидат: Община Видин, партньори: следните общини- Добрич, Пазарджик, Плевен и Видин и БАН; обща стойност 165 000 евро, Програма ФАР " Развитие на българския екотуризъм".

2. "Информационна и резервационна система на Североизточния Район за планиране", Програма "Развитие на Българския Културен Туризъм", кандидат: НПО"Култура и туризъм на областите от Североизточния район за планиране".
3. Проект"Знаците на града", водещ кандидат: ТПП град Добрич с партньори: градове от Малта, Гърция, Полша и Испания - представяне на градовете чрез представяне на езика - градски знаци, надписи, архитектура, организиране на фотоизложби и издания на промоционни материали - Подпрограма "Лингва" на Програма "Сократес".
4. Проект "Подобряване на инфраструктурата в централна градска част на Община град Добрич".
5. Проект "Еко училище" на Център за защита природата и животните.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлаганата програма за развитие на туризма в Община град Добрич и финансирана от нейния бюджет през 2005 година включва пакет от мерки за издигане на туристическия имидж на Община град Добрич.Успешното изпълнение на заложените в програмата мероприятия е немислимо без наличието на изградено публично-частно партньорство между местната власт, частния бизнес, професионалните учебни заведения, областните и национални браншови организации и НПО.

Предлагането на различни подходи за привличане на финансиране за реализация на проекти в областта на туризма и прилагането на професионални подходи за обосноваване на ефективността на тези проекти пред финансиращите организации и програми предоставя добри възможности за развиване на местния туристически продукт и на местната общност.

 

 

Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за 2005 година е приета с решение № 21-12 от 30 ноември 2004 година на Общински съвет град Добрич.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.


ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на общински нежилищен имот - южна част от едноетажна масивна сграда по ул. "Сан Стефано", град Добрич.


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 13:

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.4,ал.2, чл.31,ал.1 и чл.32,ал.3,т.1 ЗПСК, чл. 2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6, ал. 1, чл.8, ал.1 и чл.9 НТК, чл.5, ал.3 и чл. 12, ал.2 НАПСПОУРЛО Общинският съвет - град Добрич, реши:
1.Приема правния анализ и приватизационната оценка за общински нежилищен имот: южна част от едноетажна масивна сграда по ул. "Сан Стефано", състояща се от партер 1075,40 кв.м. и сутерен 1350,25 кв.м. с ид.части 0,59023 % от общите части на сградата и от дворното място с обща площ 3755,00 кв.м., УПИ /парцел/ I, кв.56, пл. № 4571 по плана на град Добрич; АОС 1207 от 15.03.2000 г.
2.Продажбата на имота по т.1 да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1.Наименование на обекта на търга - общински нежилищен имот: южна част от едноетажна масивна сграда по ул. "Сан Стефано", състояща се от партер 1075,40 кв.м. и сутерен 1350,25 кв.м. с ид.части 0,59023 % от общите части на сградата и от дворното място с обща площ 3755,00 кв.м., УПИ /парцел/ I, кв.56, пл. № 4571 по плана на град Добрич; АОС 1207 от 15.03.2000 година.
ГЛАСУВАЛИ текста на т.3.1.: 25 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

3.2.Начална тръжна цена - 170 100 лева, цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - еднократно да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора.
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444020001, с-ка № 3020000926, банков код 66076720 при ЕйчВиБи Банк Биохим АД, град Добрич.
3.3.Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
3.4.Размер на депозита и крайния срок за внасянето му - 17 010 лева, който да се внесе по банкова сметка на община град Добрич - 502 0000 935, банков код 660 767 20, ЕйчВиБи Банк Биохим АД, клон Добрич, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5.Място, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в община град Добрич, ул. България 12, центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77.00 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса".
3.6.Срок за закупуване на тръжната документация -до 29 ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник"
3.7.Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 30 ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
3.8.Срок за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 29-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация.
3.9.Място, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 31-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
3.10.Утвърждава тръжната документация, информационния меморандум и проекто-договорът за продажба, като част от нея.
3.11. Назначава за свои представители в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
1.Владимир Калчев /правоспособен юрист/- Председател;
2.Нигохос Хубесерян - член.
3.12. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:
- срок за закупуване на тръжната документация -до 59 ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник"
- срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 60-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
- срок за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 59-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация.
- място, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 61-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен вестник" в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
4. Възлага на Кмета на общината назначаване на комисия за провеждане на търга и последващите съгласно закона действия по изпълнението на решенията.

ГЛАСУВАЛИ общо проекта за решение: 25 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.


ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за обявяване на нов търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот - северна част от едноетажна масивна сграда по ул. "Кирил и Методий" № 41, град Добрич и намаляване на началната тръжна цена


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 14:

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6, ал.1, чл.9 и чл.14, ал.4 НТК, чл.4,ал.2, чл.31,ал.1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, Решение № 13-10 от 27.04.2004 г. на ОбС за провеждане на публичен търг с явно наддаване /обн.,ДВ,бр.54/23.06.2004 г./ и протокол на комисията от 26.07.2004 г., назначена със заповед № 716 от 01.07.2004 г. на кмета на общината за организиране и провеждане на търга, Общинският съвет - град Добрич реши:
1. Да се проведе нов търг за продажба на общински нежилищен недвижим имот, представляващ: част от едноетажна масивна сграда /северна част/, състояща се от партер - 1008,57 кв.м. и сутерен - 675,60 кв.м. с ид. части - 0,40977 % от общите части на сградата и от дворното място, УПИ /парцел/ I, кв.56, пл. № 4571 по плана на града с обща площ 3755,00 кв.м. по ул. Кирил и Методий № 41, град Добрич и АОС № 1213 от 16.03.2000 г., при следните условия:
1.1.Наименование на обекта на търга - общински нежилищен недвижим имот, представляващ: част от едноетажна масивна сграда /северна част/, състояща се от партер - 1008,57 кв.м. и сутерен - 675,60 кв.м. с ид. части - 0,40977 % от общите части на сградата и от дворното място, УПИ /парцел/ I, кв.56, пл. № 4571 по плана на града с обща площ 3755,00 кв.м. по ул. Кирил и Методий № 41, град Добрич и АОС № 1213 от 16.03.2000 г.
1.2.Начална тръжна цена - намалява с 35 на сто, т.е. от 291 214 лева да се приеме 189 289 лева, цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - еднократно: 100 % от достигнатата на търга цена, да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора, с който се прехвърля собствеността. Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444020001, с-ка № 3020000926, банков код 66076720 при ЕйчВиБи Банк Биохим АД, град Добрич.
1.3.Стъпка на наддаване - 2500 лева.
1.4.Размер на депозита и крайния срок за внасянето му - 10 % от началната тръжна цена, който да се внесе по банкова сметка на Община град Добрич - 502 0000 935, банков код 660 767 20, ЕйчВиБи Банк Биохим АД, клон Добрич, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
1.5.Място, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в Община град Добрич, ул. България 12, центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77.00 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса".
1.6.Срок за закупуване на тръжната документация - до 26-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение във вестник "Държавен вестник".
1.7.Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 31-ия ден, считано от датата на обнародването на настоящото решение във вестник "Държавен вестник" в сградата на общината, ул. България, 12, ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
1.8.Срок за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 26-ия ден, считано от датата на обнародването на настоящото решение във вестник "Държавен вестник", след закупуване на тръжната документация.
1.9.Място, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 32-ия ден, считано от датата на обнародване на настоящото решение във вестник «Държавен вестник», в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
1.10.Утвърждава тръжната документация, информационния меморандум и проекто-договорът за продажба, като част от нея.
1.11.Назначава за свои представители в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
Велислав Даскалов - Председател и Пламен Припърженски - правоспособен юрист - член.
2. Възлага на Кмета на общината назначаване на комисия за провеждане на търга и последващите съгласно закона действия по изпълнението на решенията.
ГЛАСУВАЛИ: 23 "за", 0 "против", 4 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година
ПРОТОКОЛ
№ 21
от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за обявяване на нов търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот - ателие по ул. Методи Кусевич № 4, ет. 2, град Добрич и намаляване на началната тръжна цена
След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 15:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.4,ал.2, чл.31,ал.1 и чл.32,ал.3,т.1 ЗПСК, чл. 2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6, ал. 1, чл.8, ал.1 , чл.9 и чл.14, ал.4 НТК:
1. Намалява началната тръжна цена с 35 % от 14 000 лева на 9 100 лева за общински нежилищен имот: Ателие, намиращо се на ІІ-ри етаж от осеметажна жилищна сграда по ул. Методи Кусевич № 4, УПИ I, кв. 7 по плана на град Добрич - ЦГЧ. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 1818/23.04.2002 г. и представлява: ателие със застроена площ 53,60 кв.м., общи части - 0.0125 от 410,04 кв.м. и отстъпено право на строеж - 0,0125 от 442,25 кв.м.
2. Продажбата на имота по т.1 да се извърши, чрез търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1.Наименование на обекта на търга - общински нежилищен имот - частна общинска собственост - Ателие, намиращо се на ІІ-ри етаж от осеметажна жилищна сграда по ул. Методи Кусевич № 4, УПИ I, кв. 7 по плана на град Добрич - ЦГЧ. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 1818/23.04.2002 г. и представлява: ателие с площ 53,60 кв.м., общи части - 0.0125 от 410,04 кв.м. и отстъпено право на строеж - 0,0125 от 442,25 кв.м.
3.2.Начална тръжна цена - 9 100 лева, цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - разсрочено;
- 50 % от достигнатата на търга цена да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора;
Остатъкът - 50 % от достигнатата на търга цена да се заплати в срок до шест месеца от сключване на договора за покупко-продажба.
За срока на разсроченото плащане се дължи лихва в размер на ОЛП+10 пункта.
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444020001, с-ка № 3020000926, банков код 66076720 при Ейч Ви Би Банк Биохим АД, град Добрич. Собствеността върху имота се прехвърля след окончателно заплащане на цената и евентуално начислените лихви и неустойки за забава.
3.3.Стъпка на наддаване - 500 лева.
3.4.Размера на депозита и крайния срок за внасянето му -910 лева, който да се внесе по банкова сметка на Община град Добрич - 502 0000 935, банков код 660 767 20, Ейч Ви Би Банк Биохим АД, клон Добрич, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5.Мястото, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в община град Добрич, ул. България 12, центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77.00 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса".
3.6.Срока за закупуване на тръжната документация-до 11.04.2005 г.
3.7.Срока за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 12.04.2005 г. в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
3.8.Срока за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 11.04.2005 г., след закупуване на тръжната документация.
3.9.Мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 13.04.2005 г. в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация и проекто договорът за продажба, като част от нея.
3.11. Назначава за свои представители в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
1. Пламен Припърженски - председател; 2. Герман Германов - член
3.12. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:
-срока за закупуване на тръжната документация - до 16.05.2005 г.;
-срока за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 17.05.2005 г. в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
-срока за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 16.05.2005 г., след закупуване на тръжната документация;
-мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 18.05.2005 г. в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
4. Възлага на Кмета на общината назначаване на комисия за провеждане на търга и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.
ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за обявяване на нов търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот - бивша ЦДГ № 14, в местност Реджията, кв. Индустриален, град Добрич и намаляване на началната тръжна цена

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 16:

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.4, ал.2, чл.31,ал.1 и чл.32,ал.3,т.1 ЗПСК, чл. 2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, чл.6, ал. 1, чл.8, ал.1 и чл.9 НТК и чл.14, ал.4 НТК Общинският съвет - град Добрич, реши:
1.Намалява началната тръжна цена с 35 % от 160 000 лева на 104 000 лева за общински нежилищен имот: Бивша ЦДГ № 14, състоящ се от първи етаж от пет етажна масивна сграда със застроена площ от 945 кв.м., с масивна пристройка към първи етаж със застроена площ 230 кв.м., отстъпено право на строеж на дворното място представляващо част от УПИ /парцел/ III в кв.5 в промишлена зона "Север" с площ 1 175 кв.м. по плана на града; АОС 1392/19.12.2000 г.
2.Продажбата на имота по т.1 да се извърши, чрез публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1.Наименование на обекта на търга - Бивша ЦДГ № 14, състоящ се от първи етаж от пет етажна масивна сграда със застроена площ от 945 кв.м., с масивна пристройка към първи етаж със застроена площ 230 кв.м., отстъпено право на строеж на дворното място представляващо част от УПИ /парцел/ III в кв.5 в промишлена зона "Север" с площ 1 175 кв.м. по плана на града; АОС 1392/19.12.2000 г.
3.2.Начална тръжна цена - 104 000 лева, цената се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - еднократно да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора.
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444020001, с-ка № 3020000926, банков код 66076720 при Ейч Ви Би Банк "Биохим" АД, град Добрич.
3.3.Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
3.4.Размера на депозита и крайния срок за внасянето му - 10 400 лева, който да се внесе по банкова сметка на община град Добрич - 502 0000 935, банков код 660 767 20, Ейч Ви Би Банк "Биохим" АД, клон Добрич, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5.Мястото, където се закупува тръжната документация, и цената й - тръжната документация се закупува в община град Добрич, ул. България 12, центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, трето работно място "Общинска собственост" след заплащане на сумата от 77.00 лева в центъра за информация и услуги на общината, ет. 1, работно място "каса".
3.6.Срока за закупуване на тръжната документация -до 04.04.2005 г.
3.7.Срока за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 05.04.2005 г. в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
3.8.Срока за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 04.04.2005 г., след закупуване на тръжната документация.
3.9.Мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 06.04.2005 г. в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация и проекто договорът за продажба, като част от нея.
3.11. Назначава за свои представители в комисията, която да организира и проведе търга, следните общински съветници:
1. Олга Задгорска - /правоспособен юрист/-председател;
2. Пламен Добрев - член.
3.12. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:
-срока за закупуване на тръжната документация - до 09.05.2005 г.;
-срока за подаване на предложения за участие в търга - до 14,00 часа на 10.05.2005 г. в сградата на общината, ул. България, 12 ет.1, центъра за информация и услуги, работно място "Деловодство".
-срока за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 09.05.2005 г., след закупуване на тръжната документация.
-мястото, деня и началния час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 10.05.2005 г. в 14.00 часа, в сградата на общината, ул. България, 12, ет. 2, в малката заседателна зала.
4. Възлага на Кмета на общината назначаване на комисия за провеждане на търга и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

ГЛАСУВАЛИ: 25 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Ал. Стамболийски, 26 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 17:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА;чл.137, ал.1, т.4, чл.147, ал.2 от ТЗ; чл.13, ал.1, т.3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет град Добрич намалява капитала на ЕООД "Жилфонд-инвест" за сметка на резервите с балансовата стойност на следният имот, находящ се по ул.Ал.Стамболийски, 26:
- жилищна сграда с площ 61.60 кв.м,
- дворно място с площ 270.00 кв.м.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 и ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-н Зекимюрян Зиядин Асан в УПИ ІІІ-2953,2954, кв.535 по плана на гр.Добрич, чрез продажба частта на Общината за сумата от 24 724.00 /Двадесет и четири хиляди седемстотин двадесет и четири/лева.
ІІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.


ГЛАСУВАЛИ: 22 "за", 0 "против", 1 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Отец Паисий, 14 а - частна общинска собственост

 


С 18 гласа "за"; 0 "против" и 14 "въздържали се", предложението за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Отец Паисий, 14 а - частна общинска собственост не бе прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Хайдут Пейо, 8 а - частна общинска собственост

 

 

Със 17 гласа "за"; 0 "против" и 13 "въздържали се", предложението за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Хайдут Пейо, 8 а - частна общинска собственост не бе прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Сава Огнянов, 10 - частна общинска собственост

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 20:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т. 2 и ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-жа Пенка Георгиева Георгиева, г-н Георги Йорданов Георгиев, г-жа Росица Антонова Атанасова, г-н Добри Николов Георгиев, г-жа Иванка Стоянова Асенова и г-жа Росица Стоянова Милчева в УПИ І-20, кв.6 по плана на гр.Добрич, по ул. Сава Огнянов, 10, чрез продажба частта на Общината за сумата от 7 344.00 /Седем хиляди триста четиридесет и четири/лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Любен Каравелов, 2 - частна общинска собственост.

 

 

С 20 гласа "за"; 1 "против" и 9 "въздържали се", предложението за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Любен Каравелов, 2 - частна общинска собственост не бе прието.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост на имот по ул. Батак, 13 - частна общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 22:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 и ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.3, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и г-жа Красимира Маркова Иванова и г-жа Росица Маркова Тодорова в УПИ ІV-1731, кв.503 по плана на ЖК "Русия-1", по ул. Батак, 13, чрез продажба частта на Общината за сумата от 12 614.00 /дванадесет хиляди шестстотин и четиринадесет/лева.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

 


ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за замяна на имот по ул. Река Осъм - частна собственост, с имот по ул. Княз Дондуков - общинска собственост


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 23:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.36, ал.1, т. 4 и ал. 3 от ЗОС и чл.43, ал.2 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич дава съгласие за замяна на УПИ IV-2615, кв.516 по ул.Кн.Дондуков, частна общинска собственост, актуван с АОС № 1286/04.07.2000 г. с УПИ II-7541, кв.664 по ул.Река Осъм - частна собственост, като собствениците г-жа Василка Петрова Малджиева и г-н Петър Стоянов Пързулов заплатят на Община град Добрич сумата от 2990 лева, представляваща разликата в цената на двата имота. Василка Петрова Малджиева и г-н Петър Стоянов Пързулов придобиват общинския имот в състоянието, в което е в момента и премахват за своя сметка временните обекти.
2. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

 

ГЛАСУВАЛИ: 28 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на общински жилищни имоти


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 24:


І. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА : чл. 137, ал.1, т. 4, чл. 147,ал. 2 от ТЗ; чл.13, ал.1,т. 3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, намалява капитала на ЕООД "Жилфонд-инвест" гр.Добрич за сметка на резервите с балансовата стойност на следните имоти :
• ап. 3, вх. Г в бл. 51, ЖК "Балик"
• ап. 15, вх. Г в бл. 59, ЖК "Балик"
• ап. 18, вх. Б в бл. 32, ЖК "Балик"
• ап. 1, вх. В в бл. 61, ЖК "Балик"
• ап. 7, в бл. 1, ЖК "Дружба"
• ап. 7, вх.В в бл. 31, ЖК "Дружба"
• ап. 5, вх. В в бл. 15, ЖК "Дружба"
• ап. 1, в бл. 5, ЖК "Дружба"
• ап. 5, вх. В в бл. 6, ЖК "Хр.Ботев"
• ап. 13, вх. А в бл. 8, ЖК "Хр.Ботев"
• ап. 8, вх. Б в № 6, ул "Дим.Ковачев"
• ап. 2, вх. А в № 48, ул "Ив.Шишман"
• ап. 3, вх. Г в бл. 24, ул "Дунав"
• ап. 15, в № 4, ул "М.Кусевич"
• ап. 18, вх. А в бл. 62, ЖК "Строител"
• ап. 45, ет. 8 в бл. 55, бул. "Русия"

ІІ. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА; чл. 47, ал.1 от ЗОС и чл. 50 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба на следните общински жилищни имоти:
1. ап.3, вх. Г, бл.51, ЖК "Балик" със застроена площ 71.45 кв.м. при цена 7 359.78 лева на Еленка Маринова Христова по молба с вх. № 94Е-00-95/24.06.2004 г.
2. ап.15,вх. Г, бл. 59, ЖК "Балик" със застроена площ 88.80 кв.м. при цена 9 876.13 лева на Юлияна Любенова Прокопиева по молба с вх. № 94Ю-00-21/22.06.2004 г.
3. ап.18, вх. Б, бл.32, ЖК "Балик" със застроена площ 96.06 кв.м. при цена 9 586.67 лева на Михаил Лазаров Герасимов по молба с вх. № 94М-00-370/08.07.2004 г.
4. ап.1, вх.В, бл.61,ЖК "Балик" със застроена площ 65.02 кв.м. при цена 6 712.19 лева на Стамен Костов Станев по молба с вх. № 94С-00-479/22.07.2004 г.
5. ап.7, бл.1, ЖК "Дружба" със застроена площ 70.36 кв.м. при цена 8 729.40 лева на Марияна Георгиева Георгиева по молба с вх. № 94М-00-405/23.07.2004 г.
6. ап.7, вх.В, бл.31, ЖК "Дружба" със застроена площ 71.24 кв.м. при цена 10 191.90 лева на Мирослав Стоянов Костадинов по молба с вх. № 94М-00-419/28.07.2004 г.
7. ап.5, вх.В, бл. 15, ЖК "Дружба" със застроена площ 64.11 кв.м. при цена 9 049.77 лева на Наталия Красимирова Вардарова по молба с вх. № 94Н-00-222/23.06.2004 г.
8. ап.1, бл.5, ЖК "Дружба" със застроена площ 68.46 кв.м. при цена 7 646.16 лева на Иванка Тодорова Маринова по молба с вх. № 94И-00-352/06.07.2004 г.
9. ап. 5, вх. В, бл. 6, ЖК "Хр.Ботев" със застроена площ 45.28 кв.м. при цена 4 311.60 лева на Йовка Стефанова Ангелова по молба с вх. № 94И-00-112/03.08.2004 г.
10. ап. 13, вх. А, бл.8 по ул. "Хр.Ботев" със застрона площ 61.67 кв.м. при цена 5 943.31 лева на Марийка Тодорова Желева по молба с вх. № 94М-00-246/22.04.2004 г.
11. ап.8, вх. Б, № 6, ул. "Дим.Ковачев" със застроена площ 40.90 кв.м. при цена 4 716.46 лева на Иван Петров Върбанов по молба вх. № 94И-00-322/29.06.2004 г.
12. ап.2, вх.А, № 48, ул. "Ив.Шишман" със застроена площ 66.30 кв.м. при цена 10 809.39 лева на Петър Неделчев Петров по молба вх. № 94П-00-279/13.07.2004 г.
13. ап.3, вх.Г, бл.24 по ул."Дунав" със застроена площ 84.68 кв.м. при цена 10 603.83 лева на Георги Иванов Георгиев по молба с вх. № 94Г-00-293/09.07.2004 г.
14. ап.15, № 4 по ул. "М.Кусевич" със застроена площ 144.71 кв.м. при цена 46 646.70 лева на Николай Младенов Ангелов по молба с вх. № 94Н-00-283/05.08.2004 г.
15. ап.18, вх.А, бл.62 в ЖК."Строител" със застроена площ 85.16 кв.м. при цена 8 902.39 лева на Емине Ахмед Ембие по молба с вх.№ 94Е-00-109/09.07.2004 г.
16. ап. 45, бл. 55 по бул. "Русия" със застроена площ 70.32 кв.м. при цена 12 027.27 лева на Георги Петров Георгиев по молба с вх.№ 94Г-00-290/06.07.2004 г.
ІІІ. Общински съвет град Добрич отказва продажбата по реда на чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински жилищни имоти както следва:
• ап. 24, вх. А в бл.№ 6, ул. "Дим.Ковачев" по молба с вх. № 94Д-00-452/22.07.2004 г. от Дияна Николаева Матева - не отговаря на условията на чл.5, ал.1, т.1 от ППЗОС /молителката притежава апартамент в град Добрич/.
• ап. 20, вх. А в бл.№ 6, ул. "Дим.Ковачев" по молба с вх. № 94Х-00-68/02.08.2004 г. от Христофор Симеонов Дедински - не отговаря на условията на чл.5, ал.1, т.1 и т.4 от ППЗОС /молителят притежава ид.части от апартамент в град Добрич и 50 дка земя в с. Лозенец/.
• ап. 11, вх. В в бл. 41 по бул. "3-ти март" по молба с вх. № 94С-00-621/28.09.2004 г. от Сашо Георгиев Трифонов - не отговаря на условията на чл.48, ал.1 от ЗОС /молителят не е настанен по административен ред, а с писмо в апартамент от резервния фонд на общината/.
• Къща, вх. В по бул. "3-ти март" № 14, по молба с вх. № 94Р-00-240/05.10.2004 г. от Руска Великова Недялкова - къщата няма траен устройствен статут и е от отчуждително производство, съгласно Решение 13-6/04.04.2000 г. на ОбС.

ІV. Възлага на Кмета последващите действия.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на ЗОС


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 21 - 25:


1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.5 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за продажба на търг с тайно наддаване на следните общински имоти:

- УПИ ХІІІ, кв.17 по ул."Христо Ботев" в ЖК"Балик Йовково - север" с площ 380.00 кв.м, отреден за изграждане на търговски обект;
- УПИ ХVІІ, кв.10 по ул."Бойчо Огнянов" в ЖК"Балик Йовково - север" с площ 426.00 кв.м, отреден за изграждане на търговски обект;
- УПИ ХV, кв.10 по ул."Каменица" в ЖК"Балик Йовково - север" с площ 335.00 кв.м, отреден за изграждане на търговски обект;
- УПИ ІV, кв.49 по ул."Орфей" и ул."Бойчо Огнянов" в ЖК"Балик Йовково - юг" с площ 347.00 кв.м, отреден за жилищно застрояване;

2. Общински съвет град Добрич одобрява предложените начални тръжни цени за имотите, а именно:

- за УПИ ХІІІ, кв.17 по ул."Христо Ботев" - 15 300.00 /Петнадесет хиляди и триста/ лева;
- за УПИ ХVІІ, кв.10 по ул."Бойчо Огнянов" - 17 100.00 /Седемнадесет хиляди и сто/ лева;
- за УПИ ХV, кв.10 по ул."Каменица" - 15 400.00 /Петнадесет хиляди и четиристотин/ лева;
- за УПИ ІV, кв.49 по ул."Орфей" и ул."Бойчо Огнянов" - 12 000.00 /Дванадесет хиляди/ лева;

3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
4. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба по реда на ЗОС на общинската част от офис на "Евробанк" АД по бул. "25-ти септември" № 25

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 21 - 26:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл.36 от ЗС и чл.43, ал.1 и ал.3 НРПУРОИ Общински съвет град Добрич дава съгласие за прекратяване на съсобственост в имот - частна общинска собственост, представляващ 79,537 % в идеални части от помещение за административни нужди - офис на "Евробанк" АД клон град Добрич с разгъната застроена площ 250,52 кв.м., находящ се по бул.25 септември 25, актуван с АОС № 504/29.12.97 г.,чрез продажба частта на общината по пазарна оценка на стойност 142560 лева.
При отказ на съсобствениците да закупят общинската част от имота да се обяви търг с тайно наддаване за продажбата му при начална тръжна цена 142560 лева. Заплащането на тръжната цена да се извърши в лева.
2. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година


ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.


ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на строеж върху терени, общинска собственост, по реда на ЗОС

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 21 - 27:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град Добрич дава съгласие за възмездно учредяване право на строеж на търг с тайно наддаване за строително петно от 72.00 /Седемдесет и два/кв.м за изграждане на търговски обект на един етаж в УПИ ХІІ, кв.17 по ул."Христо Ботев" в ЖК"Балик Йовково север" на град Добрич.
2. Общински съвет град Добрич одобрява предложената начална тръжна
цена в размер на 650 /Шестстотин и петдесет/ лева.
3. 3аплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
4. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно Закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на строеж за надстрояване на общински нежилищен имот, представляващ масивна едноетажна сграда - бивша бинго зала по ул. Кирил и Методий

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 28:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал. 1, във връзка с чл. 38, ал. 1от ЗОС, реши:
1. Да се проведе конкурс за учредяване право на надстрояване на общински нежилищен имот - масивна едноетажна сграда, представляваща бинго зала, актуван с АОС № 1052/08.07.1999 година със следните приоритети при оценяване предложенията на участниците, които да бъдат включени в условията за провеждане на конкурса:
- Предложена цена на правото на строеж - 70 на сто.
- Предложен размер на инвестициите за ремонт на бившата бинго зала - 15 на сто.
- Срок за изграждане на надстройката - 15 на сто.
2. Условията на конкурса и комисията по избор да бъдат предварително одобрени от Общински съвет.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 3 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Определяне на спечелилия търга за покупко-продажба на имот: застроено и незастроено дворно място - представляващо УПИ /парцел/ ХХ, кв. 18, пл. № 262 по плана на града, кв. Изгрев - склад № 2

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 29:

На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл. 16, ал.3 и чл.14,ал.3 НТК, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, Решение № 15-11 от 29.06.2004 г. на ОбС за провеждане на публичен търг с явно наддаване и протокол на комисията от 28.10.2004 г., назначена със заповед № 1335 от 27.10.2004 г. на кмета на общината за организиране и провеждане на публичен търг Общински съвет - град Добрич, реши:
1. Определя за спечелил търга за приватизация на нежилищен имот, частна общинска собственост: застроено и незастроено дворно място - представляващо УПИ/парцел/XX, кв.18, пл.№ 262 по плана на града, кв.Изгрев за производство и складови дейности с площ 2330 кв.м., ведно с масивна едноетажна сграда - склад № 2 с площ от 932 кв.м. АОС № 1120 от 17.11.1999 г. единствения допуснат кандидат, Бейхан Неази Шакир при начална тръжна цена, както следва:
1.1.Цена в размер на: 10 750 лева;
1.2. Начин и срок на плащане: разсрочено;
- 50 % от офертната цена да се изплати до деня /или в деня/ на сключване на договора;
Остатъкът - 50 % от офертната цена да се заплати в срок до шест месеца от сключване на договора за покупко-продажба.
За срока на разсроченото плащане се дължи лихва в размер на ОЛП+10 пункта.
Цената се заплаща по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444020001, с-ка № 3020000926, банков код 66076720 при Ейч Ви Би Банк Биохим АД, град Добрич.
1.3. В 20-дневен срок от датата на провеждане на търга купувачът следва да представи декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК.
1.4. Собствеността върху имота се прехвърля след окончателно заплащане на цената и евентуално начислените лихви и неустойки за забава.
2. Да се задържи депозитът на участника, спечелил търга, като гаранция за сключване на договора за покупко-продажба и да се прихване от цената по приватизационния договор.
3. Възлага да се подготви предварителен договор за покупко-продажба на имота със спечелилия търга, който да бъде сключен в срок 30 дни от датата на настоящото решение.
4. Възлага на Кмета на общината да подпише предварителния договор за покупко-продажба и последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.


ГЛАСУВАЛИ: 31 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за приемане на допълнителен списък на крайно нуждаещи се граждани за 2004 година с тежко семейно положение

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 30:


На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за общинската собственост, Общински съвет град Добрич удовлетворява жалбите в допълнителен списък за настаняване в общински жилища за крайно нуждаещи се, следните граждани:
1. Галина Димитрова Георгиева
2. Демирджан Демиров Ахмедов
3. Илияна Христова Русева
4. Лерзан Али Салиева
5. Митка Маринова Стоянова
6. Сание Кадир Юсеин
7. Радослав Райчев Михайлов
8. Росица Митева Митева
9. Руса Василева Димитрова

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Потвърждаване на свое решение № 15-7/29.06.2004 година за провеждане на конкурс за обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени линии от градската транспортна схема


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 31:


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 17, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, възлага на кмета на Община град Добрич провеждането на конкурс за превоз на пътници с автобуси по линии № 205 и линия № 214 от градската транспортна схема, по реда и условията определени в т.2, т.3 и т.4 на свое решение 15-7/ 29.06.2004 г.

 

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Утвърждаване на предложение на УС на ОГФ за гарантиране на част от кредитния риск на фирма "А Ве М" ЕООД град Добрич за получаване на кредит от ТБ "Булбанк" АД - клон Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 32:


1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и работата на Общински гаранционен фонд дава съгласие за гарантиране на част от кредитния риск на фирма "А Ве М" ЕООД град Добрич в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева при предоставяне на кредит от ТБ "Булбанк" АД - клон Добрич.
2. Възлага на Кмета да предприеме всички необходими действия за реализиране на гаранцията със средства от Общинския гаранционен фонд съгласно нормативните изисквания.

 

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис-извлечение!
ОСЗ 21/30 ноември 2004 година

ПРОТОКОЛ
№ 21

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 30 ноември 2004 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Избор на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд град Добрич

След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ 21 - 33:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1 от Наредба № 27 от 13.12.1994 година на Министерство на правосъдието, избира ВРЕМЕННА КОМИСИЯ от 5/пет/ членове.
2. В състава на Комисията за подготовка на предложения за съдебни заседатели, Общински съвет град Добрич избира следните общински съветници:
• Пламен Припърженски
• Геновева Димитрова
• Владимир Калчев
• Олга Задгорска
• Герман Германов
3. В 3-дневен срок Временната комисия да си избере ръководство, да подготви предложения за съдебни заседатели при Районен съд град Добрич съгласно Наредба № 27 от 13.12.1994 година на Министерство на правосъдието и да ги докладва на следващото редовно заседание на Общински съвет град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ: 30 "за", 0 "против", 0 "въздържали се".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)
(д-р Мирослав Попов)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Кера Колева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
(Кера Колева)

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
22.83° C предимно облачно
Нагоре