Заседание № 10 на 26.07.2016 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2016 година.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през второто тримесечие на 2016 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 30.06.2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно даване на съгласие за членство на Община град Добрич в Сдружение с нестопанска цел «Футболен клуб Добруджа 1919».

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно промяна предназначението на общински жилищен имот, апартамент в ЖК „Христо Ботев”, в съответствие с чл. 42, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно отмяна на Решение № 9-6 от 28.06.2016 година на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.207.32 (общинска собственост) и ПИ 72624.618.196 (общинска собственост)  във връзка с изграждане на външен водопровод и канализация на ПИ 72624.207.37 (урбанизирана територия „за ПСД – обработка (без рязане) и продажба на дървен материал”), в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно одобряване на проект за  Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.447.60 (общинска собственост), ПИ 72624.454.66 (държавна собственост) и УПИ II - за "Друг вид озеленени площи" в кв.9 на ЖК "Дружба 1, 2 и 4" (идентичен с ПИ 72624.620.87–общинска собственост) във връзка с водоснабдяване на ПИ 72624.447.447 (земеделска земя)  в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.96 в местност «Гаази баба», землище на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно даване на мандат за представляване на Община град Добрич на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по В и К в обособена територия, обслужвана от «В и К» ООД, град Добрич, което ще се проведе на 16 август 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно определяне представители на Общински съвет град Добрич в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 април 2016 година до 30 юни 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно приемане на решение на Общински съвет град Добрич за гарантиране устойчивост по проект «Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич».

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2016 година.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Предложение за учредяване право на строеж върху имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Предложение за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – помещение в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Предложение за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се във фоайето на сградата на Дневен център за деца с увреждания по ул. “Суха река“ № 37 град Добрич, предоставена за ползване на Дирекция „Хуманитарни дейности – социални услуги” ДЦДУ град Добрич, за поставяне на автомат за топли напитки.

                            ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се във фоайето на I-вия етаж в Дом за стари хора  в град Добрич, за поставяне на автомат за сладолед.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в ЖК „Балик” по ул. Маргарита, източно от ПИ 72624.619.575 по КК на град Добрич – за поставяне на павилион за услуги.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

23. Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – Магазин № 8, находящ се в търговски обект – Хали на Централен кооперативен пазар  в град Добрич.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

24. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.3850 по КККР на град Добрич, находящ се по бул. Добруджа № 39.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

25. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот в град Добрич, ул. Калиакра 54, за нуждите на „Български пощи” ЕАД.

ДОКЛАДВА: Герман Германов, Общински съветник

Председател на ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол”

26. Предложение за преобразуване чрез сливане на общински училища СОУ „Дора Габе” – град Добрич и СОУ „Любен Каравелов” град Добрич – в СОУ „Любен Каравелов” град Добрич.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

27. Докладна записка относно формиране на паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

28. Предложение за увеличение на сумата за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Даниела Димитрова, Председател на ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”

 

29. Предложение за допълнение на решение № 3-30 от 15.12.2015 година на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Атанас Атанасов, Председател на ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”

 

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
25.09° C облачно
Нагоре