Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг от 12 юли до 25 юли 2016 г.

Публичното обсъждане се обявява за срок от 12. 07. 2016 г. до 25. 07. 2016 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес:dobrich@dobrich.bg. 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

         Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич 

                                                                           

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич  е приета с решение № 3 – 14 от 18 декември 2007 година на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение № 27-17 от 17 декември 2013 година.  

С тази наредба се уреждат условията и редът за поемане на общински дълг, за издаването на общински гаранции, видовете общински дълг, съгласно Закона за общинския дълг.

            Изготвеният проект за изменение и допълнение на Наредбата е разработен от работна група, определена от Кмета на Община град Добрич със Заповед № 793 от 23.06.2016 г.

 

1. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в наредбата

Направените изменения и допълнения на Закона за публичните финанси (обн., ДВ, бр.43 от 07.06.2016 г.); Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр.61 от 11.08.2015 г.) и Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр.13 от 16.02.2016 г., доп., ДВ, бр.34 от 03.05.2016 г.)  налагат и местната нормативна уредба да бъде приведена в съответствие с изискванията на националните фискални правила, приложими за общините.   

            2. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на наредбата

              Основните цели на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич са: постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с нормите на Закона за общинския дълг, Закона за публичните финанси и Закона за обществените поръчки; спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти.

            3. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на наредбата

Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

  • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Законосъобразност при цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

            4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба

            За прилагането на предложените изменения и допълнения на Наредбата не са необходими допълнителни финансови и други средства.

            5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България

Предлаганият проект за приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА, ЗПФ и Закона за общинския дълг/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

Проект!

РЕШЕНИЕ:

 

            Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг, чл. 13, ал.1, т. 9 от Закона за обществените поръчки и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич, както следва:

 

            § 1. В Чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

            1. Точка 3 се отменя.

            2. Точка 5  се изменя така: 

„5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл. 103, ал. 3 от закона;“.

            3. Точка 6 се отменя.

            4.  В т. 7 след думите ”финансов лизинг” се поставя запетая и се добавят думите „търговски кредити”. 

            § 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

            1. Създават се т. 5 и т. 6:

            „5. финансиране на общински проекти за публично-частно партньорство;

             6. финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси.“.

            § 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

            1. В ал. 1:

            1.1. Точка 1 се изменя така:

            „1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината;

            1.2. Точка 2 се изменя така:

            „2. капиталови разходи“;

1.3. Създава се т. 5:

„5. плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз“.

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 3 се отменя.

            § 4. Член 6 се отменя.

            § 5. В чл. 14,  т.3  думите  „погасителна схема” се  заменят  с „намерения за погасяване”.

            § 6. Член 21 се изменя така:

            „Чл. 21. Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга - размер на краткосрочния дълг, срокове, начини и намерения за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.“

            § 7. Създава се чл. 22а:

            „Чл. 22а. (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.

                              (2) Разпоредбите на ал.1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл.32 от Закона за публичните финанси“.

            § 8. Създава се чл. 22б:

            „Чл. 22б. В рамките на текущата бюджетна година общината може да поеме нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) в размер до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените капиталови разходи за последните четири години по общинския бюджет.“

            § 9. В чл. 24, ал. 2 думите „Закона за обществените поръчки” се заменят с „Приложение № 1”

            § 10. Създава се  чл. 24а:

           „Чл. 24а. Чл. 24 не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" - ЕАД, от фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" и от фондовете за градско развитие“.

            § 11. В Чл. 29  думите „15-о число” се заменят с ”5-о число на месеца, следващ отчетния месец”. 

            § 12. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

            1. В ал. 3 текстът „се определя с наредба на Министерство на финансите“ се заменя със „се определят от Министерство на финансите“.

            § 13. Създава се Приложение № 1 със следното съдържание:

„Приложение № 1 към  чл. 24, ал.2

 

Процедура за избор на финансова институция и на финансов посредник

 

            І. (1) Процедурата  определя реда за избор на:

            1. финансова институция - при поемането на краткосрочен и дългосрочен дълг;

            2. финансов посредник - при емитирането на общински ценни книжа.

            (2) Този ред не се прилага за избор на финансова институция и финансов посредник, за който е предвидена специална процедура на международна организация.

            (3) Този ред може да не се прилага в случаите, когато годишният размер на краткосрочния дълг не надвишава 5 на сто от собствените приходи на общината по отчета за изпълнението на бюджета на общината за предходната година.

            ІІ. (1) Кметът на общината изготвя покана за участие в избор на финансова институция и финансов посредник.

            (2 ) Поканата трябва да съдържа най-малко следната информация:

            1. решението на общинския съвет по чл. 22, ал. 1;

            2. обект на финансирането;

            3. размер и вид на финансирането;

            4. срок на валидност на офертите;

            5. място, срок и начин на подаване на офертите;

            6. срок за оценяване на офертите;

            7. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт;

            8. методика за определяне на комплексната оценка и за класиране на офертите, съдържаща показателите и относителната им тежест.

            (3) Поканата се изпраща до определено/и лице/лица.

            ІІІ. (1) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.

            (2) Комисията се състои  от пет членове, като се определят и резервни членове.

            (3) В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист.

            ІV. (1) Не може да бъде член на комисията  лице, което:

            1. има финансов интерес от поемането на общинския дълг;

            2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.

            (2) Членовете на комисията представят декларация за отсъствие на обстоятелствата по ал.1.

            V. (1) Комисията разглежда подадените оферти, оценява ги съгласно методиката и предварително обявените критерии и класира кандидатите.

            (2) За оценяването и класирането на кандидатите комисията съставя протокол.

            (3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

            (4) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, за което се съставя протокол.

            VІ. (1) Кметът на общината издава заповед, с която обявява резултатите от разглеждането на документите на кандидатите и от класирането. В тридневен срок от издаването й, заповедта се изпраща на всички кандидати, подали оферти за участие в процедурата.

            (2) С класирания на първо място участник се сключва договор, в срок до 30 дни от датата на изпращане на заповедта. Условията в договора  не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от предложените с офертата”.

 

            2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, действия.

 

 

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

   

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.72° C разкъсана облачност
Нагоре