Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци от 12 юли до 25 юли 2016 г.

Община град Добрич обявява публично обсъждане на Наредбата за определянето размера на местните данъци. Публичното обсъждане се обявява за срок от 12.07 до 25. 07. 2016 г. включително. 

Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg. 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

        Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич е приета с решение № 4 – 9 от 30 януари 2008 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат обществени отношения, които са свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община град Добрич. С приемане на наредбата, бяха изпълнени изискванията на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ в сила от 01.01.2008г. (обн. в ДВ, бр. 110 от 21 Декември 2007 г.), а именно Общинският съвет да определя с наредба размера на данъците при условията, по реда и в границите, определени със Закона за местните данъци и такси.

     Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменения и допълнения в настоящата наредбата са следните:

    В Държавен вестник брой 32 от 2016г., в сила от 01.01.2017 г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси. Въвежда се нов годишен местен данък, който се нарича Данък върху таксиметров превоз на пътници. Във връзка с това в ЗМДТ е приет нов раздел VІІІ, озаглавен „Данък върху таксиметров превоз на пътници” с членове от 61у до 61щ, съгласно които разпоредби, данъчно задължените лица посочени в този раздел се облагат с Данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници, а за всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VІ от този закон. Данъчно задължени лица по този закон ще бъдат превозвачите, които притежават удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на Община град Добрич по реда на Закона за автомобилните превози. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници ще се дължи от данъчно задължените лица за всеки автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. За целта необходимо е Общински съвет да определи с наредба годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лева в срок до 31 Октомври на предходната година, а когато Общински съвет не е определил размера на данъка в съответния срок, данъкът ще се събира на базата на действащия размер за предходната година. В преходните и заключителни разпоредби на закона е предвидено, че за 2017г. общинските съвети следва да определят размера на данъка до 30 Септември 2016г.. Предвидено е преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози, данъчно задължените лица да подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. Със същият брой на Държавен вестник са публикувани и изменения в Закона за автомобилните превози /ЗАП/. Съгласно тях, дейността може да се извършва от превозвачи или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. В чл.24, ал.3, т.1-4 от ЗАП има изисквания към водачите, а в чл.24а, както и в чл.61ш от ЗМДТ е посочено, че разрешението се получава след като е платен дължимият данък върху таксиметровия превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението. Именно поради това е предвидено да се подава данъчна декларация, в която се посочват обстоятелствата, които имат значение за определяне на данъка. Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определяне на данъка, в 7 дневен срок от настъпване на обстоятелството. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец, данъчна декларация се подава в общината и от прехвърлителя, и от приобритателя в 7 дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в Търговския регистър. Предвидено е и възстановяване на надвнесен данък по чл.61ч, ал.2 от ЗМДТ, което се извършва по писмено искане на данъчно задълженото лице по реда на ДОПК. Понастоящем броят на таксиметровите автомобили в Община град Добрич, за които има издадени разрешения за осъществяване на таксиметров превоз на пътници е 370. При така зададена нормативна уредба, прогнозата за очакваните годишни приходи от този данък ще са – при взет минимален размер – 111000.00 лева, при максимален – 370000.00 лева, а при малко под усреднен размер ще са 218300.00 лева. Определянето на конкретния размер на данъка, в лимитираните от законодателя граници е предоставен на преценката по целесъобразност на Общински съвет. Общинският съвет е органът, комуто законодателя е предоставил правомощието да преценява възможностите на неселението и нуждите на общината, за да осигури чрез размера на данъка оптималния баланс на интересите и да гарантира изпълнението на функциите на общината. При това положение разумно е да бъде възприет малко под усреднения размер на данъка, като по този начин ще се постигне баланс между фискалните интереси на общината и възможностите на данъчните субекти да заплащат дължимите от тях задължения за данък.

      С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считам, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите нови правни норми на Закона за местните данъци и такси.

 

Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

 

      Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските данъци, които се събират от общината. Увеличаване приходите на общината от новоприетия данък. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните данъци на територията на общината.

 

3. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;

Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните данъци на територията на общината;

С промяната ще се постигне повишаване приходите в бюджета на Община град Добрич;

Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци;

Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.

Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

       Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, както следва:

     §1. В чл.2 се създава нова точка 8 със следното съдържание:

           т.8. Данък върху таксиметров превоз на пътници.

 

    §2. В глава втора се създава нов Раздел VІІ с текстове от чл. 58 до чл. 64, както следва:

 

                                                   Раздел VІІ

 

                           Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл. 58. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на Община град Добрич по реда на Закона за автомобилните превози.

Чл. 59. (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 590 лева.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато до 31 октомври на предходната година общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Чл. 60. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по чл. 61х., ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец, данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 61. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на Община гр. Добрич ако разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено за нейната територия.

Чл. 62. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП x БМ , където

                        12

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 59;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПГДТПП x БМ , където

        12

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 63. Данъкът по чл. 59 се внася по сметка на Община град Добрич преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 64. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 62, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

     §3. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния текст:

      §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, влиза в сила от 01.01.2017г..

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
20.05° C интензивен дъжд
Нагоре