Община Добрич обявява публично обсъждане на проект за изменение на Приложения А и Б от Правилник за дейността на Общинско предприятие "Спортни имоти"

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на проект за изменение на Приложения А и Б от Правилник за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“. Публичното обсъждане се обявява за срок до 28.06.2016 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес dobrich@dobrich.bg

 

                                                                                   М О Т И В И

за изменение на Приложения А и Б от Правилник за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“

 

 

С Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ се приема организационно-управленска структура на общинското предприятие “Спортни имоти“ и се определя численост на персонала, съгласно Приложения А и Б към правилника. Същият е приет с Решение № 27-3/27.10.2009 г. на Общински съвет град Добрич.

Причини и мотиви за приемане на предложените изменения са следните

Настоящият правилник е нормативен документ на базата на който се осъществява дейността на общинското педприятие, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и решенията на Общински съвет град Добрич.

Въз основа и в изпълнение на утвърдения годишен план за одитните ангажименти на звено „Вътрешен одит” към Община град Добрич за 2016 г., одиторски екип извърши вътрешен одит по прилагане на правилата и процедурите на бюджетния процес в ОП „Спортни имоти“ – второстепенен разпоредител с бюджет към Община град Добрич.

Проверките обхванаха периода 01.01.2014г. – 31.03.2016 г.

Одитът започна на 04.04.2016 г. и към 28.04.2016 г. одитният екип приключи извършването на фактически проверки.

На основание извършените проверки е констатирано, че по утвърдено поименно разписание на длъжностите на ОП „Спортни имоти“ щатно разписание /приложение Б/ прието с решение 27-3/27,10.2009 г. ОбС  град Добрич са утвърдени 9 щатни бройки – главен специалист „Спорт“ - 2 длъжности и 7 длъжности за старши експерт „Спорт“.Съгласно утвърдения правилник за дейността на предприятието лицата на тези позиции нямат никакво отношение към предмета на дейност на ОП „Спортни имоти“.

По време на одита е установено, че на въпросните длъжности още от началото на дейността на Общинското предприятие от 01.01.2010 г. са назначени лица, които съгласно длъжностните им характеристики са със статут на треньори и осъществяват трудовите си задължения в регистрирани на територията на Община град Добрич спортни клубове. В несъответствие с действащото законодателство, регламентиращо дейността в областта на „Спорта“ по решение на общински съвет са планирани и утвърждавани средства за разходи за възнаграждения, осигуровки и други допълнителни плащания на общо 9 длъжностни лица, чийто задължения, съгласно длъжностни характеристики не са свързани с осъществяване на предмета на дейност на Общинско предприятие „Спортни имоти“.

През целия период на съществуване на предприятието извършваните разходи за възнаграждения, осигурителни плащания, работно облекло и ваучери за храна са представлявали и представляват реално скрито финансиране на спортните клубове, като процеса на извършването им е в несъответствие с чл. 59 ал. 3 и ал. 4 от ЗФВС. 

2. Цели, които се поставят с приемане на измененията на правилника

Постигане на законосъобразност и избягване на противоречия на текстовете от наредбите и правилниците на Община град Добрич.

По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при регулиране на взаимоотношенията, които са свързани с дейността на „Спортни имоти“ на територията на общината.

Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти.

3. Очаквани резултати от приемане на изменения на правилника

Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при взаимоотношенията между общинската администрация, ОП „Спортни имоти” и спортните клубове, които извършват дейността си на територията на Община град Добрич;

Повишаване качеството на материално–техническо и финансошо обезпечаване на общинската спортна програма и дейността на спортните клубове.

Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията и ОП „Спортни имоти”.

Икономия на публични средства в размери и конкретно както следва:

Средства за работна заплата – 65 307.84 лв. в годишен план

Средства за осигурителни вноски – 11 232.95 лв. в годишен план

Средства за СБКО – 1 538 лв. в годишен план

Средства за работно облекло – 2 790 лв. в годишен план

или общо икономията в годишен план на публични средства  ще възлезе в размер на 80 868.79 лева и това при запазване на сегашните нива на заплати.

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба

Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

 Предлаганият проект за изменения в Правилника за организацията и реда в ОП „Спортни имоти“ на територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА, ЗОС и ЗФВС/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

Приложение

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.07° C облачно
Нагоре