Община Добрич обявява публично обсъждане на проект за изменение на Приложения А и Б от Правилник за дейността на Общинско предприятие "Спортни имоти"

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на проект за изменение на Приложения А и Б от Правилник за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“. Публичното обсъждане се обявява за срок до 28.06.2016 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес dobrich@dobrich.bg

 

                                                                                   М О Т И В И

за изменение на Приложения А и Б от Правилник за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“

 

 

С Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ се приема организационно-управленска структура на общинското предприятие “Спортни имоти“ и се определя численост на персонала, съгласно Приложения А и Б към правилника. Същият е приет с Решение № 27-3/27.10.2009 г. на Общински съвет град Добрич.

Причини и мотиви за приемане на предложените изменения са следните

Настоящият правилник е нормативен документ на базата на който се осъществява дейността на общинското педприятие, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и решенията на Общински съвет град Добрич.

Въз основа и в изпълнение на утвърдения годишен план за одитните ангажименти на звено „Вътрешен одит” към Община град Добрич за 2016 г., одиторски екип извърши вътрешен одит по прилагане на правилата и процедурите на бюджетния процес в ОП „Спортни имоти“ – второстепенен разпоредител с бюджет към Община град Добрич.

Проверките обхванаха периода 01.01.2014г. – 31.03.2016 г.

Одитът започна на 04.04.2016 г. и към 28.04.2016 г. одитният екип приключи извършването на фактически проверки.

На основание извършените проверки е констатирано, че по утвърдено поименно разписание на длъжностите на ОП „Спортни имоти“ щатно разписание /приложение Б/ прието с решение 27-3/27,10.2009 г. ОбС  град Добрич са утвърдени 9 щатни бройки – главен специалист „Спорт“ - 2 длъжности и 7 длъжности за старши експерт „Спорт“.Съгласно утвърдения правилник за дейността на предприятието лицата на тези позиции нямат никакво отношение към предмета на дейност на ОП „Спортни имоти“.

По време на одита е установено, че на въпросните длъжности още от началото на дейността на Общинското предприятие от 01.01.2010 г. са назначени лица, които съгласно длъжностните им характеристики са със статут на треньори и осъществяват трудовите си задължения в регистрирани на територията на Община град Добрич спортни клубове. В несъответствие с действащото законодателство, регламентиращо дейността в областта на „Спорта“ по решение на общински съвет са планирани и утвърждавани средства за разходи за възнаграждения, осигуровки и други допълнителни плащания на общо 9 длъжностни лица, чийто задължения, съгласно длъжностни характеристики не са свързани с осъществяване на предмета на дейност на Общинско предприятие „Спортни имоти“.

През целия период на съществуване на предприятието извършваните разходи за възнаграждения, осигурителни плащания, работно облекло и ваучери за храна са представлявали и представляват реално скрито финансиране на спортните клубове, като процеса на извършването им е в несъответствие с чл. 59 ал. 3 и ал. 4 от ЗФВС. 

2. Цели, които се поставят с приемане на измененията на правилника

Постигане на законосъобразност и избягване на противоречия на текстовете от наредбите и правилниците на Община град Добрич.

По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при регулиране на взаимоотношенията, които са свързани с дейността на „Спортни имоти“ на територията на общината.

Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти.

3. Очаквани резултати от приемане на изменения на правилника

Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при взаимоотношенията между общинската администрация, ОП „Спортни имоти” и спортните клубове, които извършват дейността си на територията на Община град Добрич;

Повишаване качеството на материално–техническо и финансошо обезпечаване на общинската спортна програма и дейността на спортните клубове.

Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията и ОП „Спортни имоти”.

Икономия на публични средства в размери и конкретно както следва:

Средства за работна заплата – 65 307.84 лв. в годишен план

Средства за осигурителни вноски – 11 232.95 лв. в годишен план

Средства за СБКО – 1 538 лв. в годишен план

Средства за работно облекло – 2 790 лв. в годишен план

или общо икономията в годишен план на публични средства  ще възлезе в размер на 80 868.79 лева и това при запазване на сегашните нива на заплати.

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба

Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

 Предлаганият проект за изменения в Правилника за организацията и реда в ОП „Спортни имоти“ на територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА, ЗОС и ЗФВС/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

Приложение

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
23.57° C облачно
Нагоре