Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей Добрич

Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музй - Добрич

Мотиви:

Неговото приемане се налага основно от измененията на Закона за културното наследство на Република България /ЗКН/, извършени в периода 2011 – 2016 г. и влизането в сила на нова нормативна уредба. В предлагания документ основните положения, свързани с дейността, устройството, управлението и финансирането на музея, от сега действащия Правилник, приет през 2010 г., се запазват. Новите моменти са, както следва:

1.Основните функции и задачи на музея се преформулират и допълват с оглед съответствието на действащата законова и нормативна база /чл.7 в предлагания Правилник/. Въвеждат се и нови текстове /чл. 8 и чл. 9/, които се отнасят до фондовете на музея, неговия научен архив, инвентаризацията на движимите културни ценности и тяхното отписване;

2.В структурата на музея се добавя ново звено – библиотека с научен архив /чл.10, ал. 4/, съгласно Наредба № Н-3 от 26.01.2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на Националния документален архив на Националния институт за недвижимото културно наследство и научния архив на музеите;

3. Съгласно Наредба № Н-5 от 11 декември 2009 г. за реда за създаване и дейност на научни групи към музеите, в сила от 07.01.2012 г., Правилникът посочва наличието на научна група в музея /чл.10, ал.5/;

3. Чл. 11 от Правилника отразява промените в чл. 28, ал.5 от ЗКН относно изискванията към образователно-квалификационната степен за длъжността директор, начина на възникване на  правоотношенията с директора на музея и срока на тези правоотношения;

4. Съгласно глава VІ „Опазване на движимото културно наследство“ от ЗКН,  Правилникът посочва действащите към музея в областта на фондовете, идентификацията и регистрацията на движимите културни ценности комисии /чл. 13/;

5. Въвеждат се нови съвещателни органи на музея – „Редакционна колегия“ и „Научен съвет“ /чл. 14/.

4.Съгласно чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за културното наследство, се дава възможност, музеят да се финансира и от вноски, които правят в бюджета му  общините, на чиято територия Регионален исторически музей – Добрич развива дейност, като техният размер се определя ежегодно с решение на съответните общински съвети /чл.15, т.3/.

1. Причини, които налагат приемането:

Необходимостта от синхронизиране текстовете на Правилника за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Добрич с действащата в областта на културното наследство законова и нормативна база и от разкриване на нови звена и органи, които ще съдействат за разширяване дейността на музея.

2. Цели:

2.1.Привеждане на текстовете на  Правилника за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Добрич в съответствие с разпоредбите на Закона за културното наследство и действащата нормативна уредба.

2.2.Разширяване дейността на музея по отношение на неговите регионални функции, а така също в издателската и научно-изследователската област и в областта на библиотечното дело.  

3. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника:

За постигане на горепосочените цели не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

4.1.Синхронизиране на текстовете на Правилника за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Добрич със Закона за културното наследство и действащата нормативна уредба.

4.2. Развитие на музейната дейност.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Правилника е разработен в съответствие с Европейското законодателство и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт /ЗКН/ с тях. 

Съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗКН Правилникът за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Добрич е съгласуван с Министерство на културата.

Прикачени файлове

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
26.25° C облачно
Нагоре