Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей Добрич

Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музй - Добрич

Мотиви:

Неговото приемане се налага основно от измененията на Закона за културното наследство на Република България /ЗКН/, извършени в периода 2011 – 2016 г. и влизането в сила на нова нормативна уредба. В предлагания документ основните положения, свързани с дейността, устройството, управлението и финансирането на музея, от сега действащия Правилник, приет през 2010 г., се запазват. Новите моменти са, както следва:

1.Основните функции и задачи на музея се преформулират и допълват с оглед съответствието на действащата законова и нормативна база /чл.7 в предлагания Правилник/. Въвеждат се и нови текстове /чл. 8 и чл. 9/, които се отнасят до фондовете на музея, неговия научен архив, инвентаризацията на движимите културни ценности и тяхното отписване;

2.В структурата на музея се добавя ново звено – библиотека с научен архив /чл.10, ал. 4/, съгласно Наредба № Н-3 от 26.01.2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на Националния документален архив на Националния институт за недвижимото културно наследство и научния архив на музеите;

3. Съгласно Наредба № Н-5 от 11 декември 2009 г. за реда за създаване и дейност на научни групи към музеите, в сила от 07.01.2012 г., Правилникът посочва наличието на научна група в музея /чл.10, ал.5/;

3. Чл. 11 от Правилника отразява промените в чл. 28, ал.5 от ЗКН относно изискванията към образователно-квалификационната степен за длъжността директор, начина на възникване на  правоотношенията с директора на музея и срока на тези правоотношения;

4. Съгласно глава VІ „Опазване на движимото културно наследство“ от ЗКН,  Правилникът посочва действащите към музея в областта на фондовете, идентификацията и регистрацията на движимите културни ценности комисии /чл. 13/;

5. Въвеждат се нови съвещателни органи на музея – „Редакционна колегия“ и „Научен съвет“ /чл. 14/.

4.Съгласно чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за културното наследство, се дава възможност, музеят да се финансира и от вноски, които правят в бюджета му  общините, на чиято територия Регионален исторически музей – Добрич развива дейност, като техният размер се определя ежегодно с решение на съответните общински съвети /чл.15, т.3/.

1. Причини, които налагат приемането:

Необходимостта от синхронизиране текстовете на Правилника за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Добрич с действащата в областта на културното наследство законова и нормативна база и от разкриване на нови звена и органи, които ще съдействат за разширяване дейността на музея.

2. Цели:

2.1.Привеждане на текстовете на  Правилника за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Добрич в съответствие с разпоредбите на Закона за културното наследство и действащата нормативна уредба.

2.2.Разширяване дейността на музея по отношение на неговите регионални функции, а така също в издателската и научно-изследователската област и в областта на библиотечното дело.  

3. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника:

За постигане на горепосочените цели не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

4.1.Синхронизиране на текстовете на Правилника за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Добрич със Закона за културното наследство и действащата нормативна уредба.

4.2. Развитие на музейната дейност.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Правилника е разработен в съответствие с Европейското законодателство и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт /ЗКН/ с тях. 

Съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗКН Правилникът за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Добрич е съгласуван с Министерство на културата.

Прикачени файлове

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.6° C облачно
Нагоре