Наредба за изменение и допълнение на наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

НАРЕДБА

 за изменение и допълнение на наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

 

§ 1. Чл.46 се правят следните изменения:

                (1) Изпълнението на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други, се извършва след подадено писмено уведомление - декларация до Кмета на Община град Добрич не по-късно от 14 дни преди изпълнението им.

          (2) Възложителят е длъжен да уведоми РС „Пожарна безопасност и защита на населението“, град Добрич и Център за спешна медицинска помощ - Добрич за началото и срока на строителството по съответните улици, по които се ограничава движението.

          (4) Лицето, по ал.2, е длъжно да предприеме мерки по обезопасяване на направените изкопи, както и да осигури временни подходи до прилежащите имоти.

§ 2. чл.47  добива следната редакция:

                1. Алинея (1) се изменя така :

                Към писменото уведомление по чл. 46, ал. 1, се подават  следните данни и документи:

        2. Алинея (2)  се изменя така:

В 7 дневен срок след подаване на уведомлението, възложителят получава потвърдително писмо от Община град Добрич с указан срок за възстановяване на изкопните и/или ремонтни работи и с данни за размера на платения депозит.

                3. Досегашната Алинея (2) става алинея (3).

                4. Досегашната Алинея (3) става алинея (4) и тексът „разрешението за прокопаване по чл.46, ал.1” добива следната редакция:

                „……. уведомлението по чл. 46, ал. 1”

                5. Досегашната алинея (4) става алинея (5) и текста на точка 2 „разрешение за прокопаване” се заменя с „ уведомлението”.

        § 3. Чл.48 (1) се изменя така:

              Лицето, подало уведомлението за извършване на разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други по чл. 46, ал. 1, е длъжно за своя сметка да възстанови разкопаните или повредени по друг начин улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други, съгласно приложения в проектната документация детайл за възстановяване, в упоменатите в уведомлението  срокове, както и да почисти района на строителните или ремонтни работи.

Приета с решение № 7-2 от 26.04.2016 г. на Общински съвет град Добрич

Прикачени файлове

Актуално

Работно време на детските градини и ясли в град Добрич на 3 април 2023 г.

27.03.2023

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че денят след парламентарните избори – 3 април (понеделник) 2023 г. ще бъде неприсъствен за децата, посещаващи детски градини (ДГ) и детски ясли (ДЯ), в които има разкрити изборни секции,...

Работно време на детските градини и ясли в град Добрич на 3 април 2023 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.05° C предимно облачно
Нагоре