Заседание № 7 на 26.04.2016 г.

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през първо тримесечие на 2016 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.03.2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на Стратегия за развитието на социалните услуги в Община град Добрич за периода 2016 – 2020 г. и План за развитието на социалните услуги на Община град Добрич за 2016 – 2017 г.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.904.397 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.420 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно изпълнение на решение № 4-26 от 28.01.2016 г. на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване  - помещения от „Диагностично – консултативен център ІІ – Добрич” ЕООД  - за нуждите на Районна здравноосигурителна каса град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Приемане на Статут на Международенн младежки фестивал „Фолклор без граници”.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Приемане Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2015 година на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.” - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Приемане Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2015 година на Народно читалище „Пробуда – 1939 г.” - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Приемане Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2015 година на Народно читалище «Романо дром – 2002 г.» - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2015 година на Народно читалище «Мевляна – 2012 г.» - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот, частна общинска собственост по ул. „д-р Константин Стоилов” № 2 град Добрич – на Представителна фолклорна танцова студия „Добруджа”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Предложение за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост – помещения за лекарски и стоматологични кабинети в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Диагностично-консултативен център-II-Добрич”  ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Комуналефект” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Жилфонд - инвест” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Столове” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

23. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

24. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

25. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „Градски транспорт Добрич” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

26. Докладна записка относно представяне на финансово-икономически резултати и приемане на Годишния отчет и Баланса за 2015 година на „ПФК„Добруджа” ЕАД в ликвидация, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

27. Приемане на информация за Годишния счетоводен отчет за 2015 година на търговските дружества с дялово участие на Община град Добрич за сведение.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

28. Докладна записка относно издаване на запис на заповед по проект «Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната программа за изпълнение на ИПГВР на град Добрич BG16RFOP001-8.001-0004, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

29. Докладна записка относно даване съгласие на Регионален исторически музей – Добрич – да подаде искане до Министерство на културата за предоставяне на целева финансова подкрепа за реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща – музей «Адриана Будевска».

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

30. Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2015 година и Общинска програма за закрила на детето за 2016 година.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

31. Приемане на Общинска стратегия за превенция на наркомании 2015 – 2020 г.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

Председател на Общински съвет по наркотични вещества

32. ДРУГИ:

  • 32.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

37-и Международен бридж фестивал "Добрич 2022" (30.09 – 02.10.2022

28.09.2022

От 30 септември до 02 октомври 2022 г. в хотелски комплекс „България“ в Добрич ще се проведе 37-ия Международен бридж фестивал „Добрич, 2022“ . Фестивалът започва в петък от 19.00 ч. с открит двойков турнир и...

37-и Международен бридж фестивал "Добрич 2022" (30.09 – 02.10.2022
ВИЖ ДОБРИЧ
25.52° C ясно небе
Нагоре