Заседание № 5 на 23.02.2016 г.

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Приемане Програма за управление на Община град Добрич за срока на мандата.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на годишен доклад за дейността на звено «Вътрешен одит» при Община град Добрич за 2015 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.27 за разширяване на Гробищен парк – град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно предоставяне на временна финансова помощ на народно читалище «Йордан Йовков – 1870 година», град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2016 г. – 2017 г.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община град Добрич за периода 2011 г. – 2015 г.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане План за противодействие на тероризма в  Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на План за младежта за 2016 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-1.006 – Изпълнение на ранни В и К проекти и осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проектно предложение Интегриран проект за подобряване на водния сектор град Добрич – фаза І.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно даване на мандат за представляване на Община град Добрич на заседанието на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от «В и К» ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.559 в местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно разрешаване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.558 в местност „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.440.47 в местност „Пратера” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – (ПУП – ПЗ) на ПИ 72624.274.57 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлен имот (ПИ) 72624.447.60 – общинска собственост, във връзка с ел. захранване на ПИ 72624.447.28 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Приемане на решение за обявяване на имоти, земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери, за публична общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот, частна общинска собственост, находящ се по ул. Васил Левски № 7, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински нежилищен имот по бул. „25-ти септември” № 25 – на Сдружение с обществено-полезна дейност „Бизнес център Добрич”.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ VІІ – за «Озеленяване» в кв. 802 на ЦГЧ, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

20. Докладна записка относно даване съгласие на „Автобусен транспорт” ЕООД за сключване на договори за банкови гаранции.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

21. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма INTERREG V-A Румъния България, с проектно предложение за електронно управление, координиране и мониторинг на образователната система.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

22. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма INTERREG V-A Румъния България, с проект за изграждане на единен дигитализационен център и архив на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

23. Докладна записка относно приемане на решение за създаване на Обществен съвет за контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги и изпълнение на дейностите, предвидени в Стратегията за развитието на социалните услуги в Община град Добрич за 2016 – 2020 година.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

24. Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси за 2015 година.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

25. ДРУГИ:

25.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
24.17° C облачно
Нагоре