Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Програмата за опазване на околната среда на Община град Добрич

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Програмата за опазване на околната среда на Община град Добрич

Очакваме Вашите мнения и предложения до 08 февруари 2016 г. на адрес: dobrich@dobrich.bg

 

Настоящата Програма за опазване на околната среда на Община град Добрич 2016 – 2020 г. е  изготвена в съответствие с актуалните изисквания на Закона за опазване на околната среда на Р България. Тя цели актуализация на предходната Програма за опазване на околната среда на общината и постигане на съответствие с актуалните законови изисквания в областта на околната среда. Разработена е при спазване на указанията, дадени от Министерството на околната среда и водите за изготвяне на общинските програми за опазване на околната среда и е с период на действие 2016 – 2020 година.

При разработването на програмата са използвани действащите планове и програми на Община град Добрич:

  • Програма за опазване на околната среда на Община град Добрич за 2009-2014 г (ПООС);
  • Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, с период на действие 2014 – 2017 г.;
  • Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич;
  • Интегриран план за градско възстановяване и развитие, приет с Решение на ОбС 22-11/23.07.2013 г.;
  • Общински план за развитие 2014-2020, приет с Решение на ОбС 33-3/24.06.2014 г.;
  • Общ устройствен план на град Добрич;
  • План за Зелена система на град Добрич.

Тези общински стратегически документи на практика представляват интегриран инструментариум за планиране на политиката за развитие на Община град Добрич, в това число и по отношение опазване на околната среда. В тази връзка Програмата за опазване на околната среда на Община град Добрич ще бъде основният документ за провеждане на политика по околна среда в общината. С нея ще се идентифицират и планират нужните действия, срокове и източници на финансиране.

Основната цел на програмата е намиране на нови подходи, създаване на стабилна система за управление на околната среда и подобряване на екологичните условия в Община град Добрич. Потенциалният ефект от реализирането на настоящата програма върху околната среда ще бъде положителен, тъй като с нея се цели: подобряване качеството на атмосферния въздух; доизграждане и обогатяване на Зелената система; подобряване състоянието на дерето на река Добричка; по-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината; подобряване състоянието на водопроводната и канализационната система; подобряване състоянието на уличната мрежа, оптимизиране на Транспортната схема на града и т.н.

Финансовите средства, необходими за прилагането на Програма за опазване на околната среда на Община град Добрич ще бъдат осигурени основно от общинския бюджет за финансиране на дейностите, заложени в плана за действие, както и при възможност чрез кандидатстване с проекти по различни финансиращи програми.

С целия текст на програмата можете да се запознаете тук.

Актуално

Община град Добрич: Поради дейности по събаряне на сградата на Бившия обувен завод се затваря за движение Бул. „25-ти септември“ от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Русия“

19.10.2021

Община град Добрич информира гражданите, че поради събарянето на сградата на Бившия обувен завод от утре /20 октомври/ в продължение на 10 дни, ще бъде затворено за движение уличното платно по  Бул. „25-ти септември“ от...

Община град Добрич: Поради дейности по събаряне на сградата на Бившия обувен завод се затваря за движение Бул. „25-ти септември“ от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Русия“
ВИЖ ДОБРИЧ
6.36° C разкъсана облачност
Нагоре