Заседание № 4 на 28.01.2016 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2015 година.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

 

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2015 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

3. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през четвърто тримесечие на 2015 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.12.2015 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

4. Докладна записка относно одобряване на общата численост  и структурата на общинската администрация.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

5. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2016 година.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

 

6. Приемане на бюджета за 2016 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за  местните дейности за периода 2016 – 2018 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

8. Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

9. Приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, за 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

10. Докладна записка относно съгласуване на Стратегически план за периода 2016 г. - 2018 г. и Годишен план за дейността на Звено «Вътрешен одит» при Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

11. Приемане на Отчет за 2015 година за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и Решение за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Общината за 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

12. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.440.35 в местност „Пратера” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

13. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.447.60 (за селскостопански, горски и ведомствен път – общинска собственост), ПИ 72624.454.66 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост) и УПИ ІІ – за „Друг вид озеленени площи” в кв. 9 на ЖК „Дружба 1, 2, 4”, във връзка с водоснабдяване на ПИ 72624.447.447 (земеделска земя), в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

14. Докладна записка относно ангажираност и подкрепа на внедрената Интегрирана система за управление на качеството и околната среда по стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

15. Приемане на Отчет за младежта за 2015 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

16. Предложение за намаляване капитала на „Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

17. Предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, находящи се по бул. „25-ти септември”.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находяща се във фоайето на І-ви етаж (южен вход) в сграда с идентификатор 72624.623.617.1 (Корпус 3) на ул. Независимост № 7 в град Добрич за поставяне на банкомат.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

19. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се във фоайето на административна сграда по бул. Добруджа № 8 а, град Добрич, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане” – Добрич, за монтаж на автомат за топли напитки.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

20. Предложение за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми павилиони за бързо хранене, находящи се по ул. Христо Ботев.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

21. Докладна записка относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – физкултурен салон в ОУ „Бачо Киро” – Спортни дейности.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

22. Предложение за учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот, частна общинска собственост, по ул. Отец Паисий № 62, град Добрич, на Дружество за декоративни животни и птици „Златна Добруджа”.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

23. Приемане на Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

24. Предложение за разрешаване изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ И VІІІ в кв. 1104 и УПИ І, ІІ И ІІІ в кв. 1121 на ЖК „Север 1”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

25. Предложение за разрешаване изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VІ – за „ЖС, Обществено хранене и търговия” в кв. 2 на ЖК „Дружба 1, 2 и 4”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

26. Становище на Работната група във връзка с постъпило инвестиционно предложение от Асоциация на земеделските производители в Република България.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

27. Приемане на решение относно откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на „Диагностично – консултативен център – І – Добрич” ООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

28. Предложение за промяна представителите на Община град Добрич в търговските дружества с общинско участие.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

29. Докладна записка относно определяне представители на Община град Добрич в Общото събрание на Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО).

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

30. Докладна записка относно определяне на представители от Общински съвет град Добрич в Комисията за разглеждане, одобряване и мониториране на проектите, кандидатстващи по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и актуализация на реда и условията на Програмата.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

31. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2015 година.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

32. Докладна записка относно създаване на Временна комисия за определяне критериите за подбор и избор на обществен посредник на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Милко Пенчев, Общински съветник

 

33. ДРУГИ.

Актуално

37-и Международен бридж фестивал "Добрич 2022" (30.09 – 02.10.2022

28.09.2022

От 30 септември до 02 октомври 2022 г. в хотелски комплекс „България“ в Добрич ще се проведе 37-ия Международен бридж фестивал „Добрич, 2022“ . Фестивалът започва в петък от 19.00 ч. с открит двойков турнир и...

37-и Международен бридж фестивал "Добрич 2022" (30.09 – 02.10.2022
ВИЖ ДОБРИЧ
25.76° C ясно небе
Нагоре