Заседание № 4 на 28.01.2016 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2015 година.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

 

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2015 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

3. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през четвърто тримесечие на 2015 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.12.2015 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

4. Докладна записка относно одобряване на общата численост  и структурата на общинската администрация.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

5. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2016 година.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

 

6. Приемане на бюджета за 2016 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за  местните дейности за периода 2016 – 2018 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

8. Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

9. Приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, за 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

10. Докладна записка относно съгласуване на Стратегически план за периода 2016 г. - 2018 г. и Годишен план за дейността на Звено «Вътрешен одит» при Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

11. Приемане на Отчет за 2015 година за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и Решение за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Общината за 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

12. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.440.35 в местност „Пратера” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

13. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.447.60 (за селскостопански, горски и ведомствен път – общинска собственост), ПИ 72624.454.66 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост) и УПИ ІІ – за „Друг вид озеленени площи” в кв. 9 на ЖК „Дружба 1, 2, 4”, във връзка с водоснабдяване на ПИ 72624.447.447 (земеделска земя), в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

14. Докладна записка относно ангажираност и подкрепа на внедрената Интегрирана система за управление на качеството и околната среда по стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

15. Приемане на Отчет за младежта за 2015 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

16. Предложение за намаляване капитала на „Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

17. Предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, находящи се по бул. „25-ти септември”.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находяща се във фоайето на І-ви етаж (южен вход) в сграда с идентификатор 72624.623.617.1 (Корпус 3) на ул. Независимост № 7 в град Добрич за поставяне на банкомат.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

19. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се във фоайето на административна сграда по бул. Добруджа № 8 а, град Добрич, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане” – Добрич, за монтаж на автомат за топли напитки.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

20. Предложение за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми павилиони за бързо хранене, находящи се по ул. Христо Ботев.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

21. Докладна записка относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – физкултурен салон в ОУ „Бачо Киро” – Спортни дейности.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

22. Предложение за учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот, частна общинска собственост, по ул. Отец Паисий № 62, град Добрич, на Дружество за декоративни животни и птици „Златна Добруджа”.

ДОКЛАДВА: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

23. Приемане на Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

24. Предложение за разрешаване изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ И VІІІ в кв. 1104 и УПИ І, ІІ И ІІІ в кв. 1121 на ЖК „Север 1”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

25. Предложение за разрешаване изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VІ – за „ЖС, Обществено хранене и търговия” в кв. 2 на ЖК „Дружба 1, 2 и 4”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

26. Становище на Работната група във връзка с постъпило инвестиционно предложение от Асоциация на земеделските производители в Република България.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

27. Приемане на решение относно откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на „Диагностично – консултативен център – І – Добрич” ООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

28. Предложение за промяна представителите на Община град Добрич в търговските дружества с общинско участие.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

29. Докладна записка относно определяне представители на Община град Добрич в Общото събрание на Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО).

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

30. Докладна записка относно определяне на представители от Общински съвет град Добрич в Комисията за разглеждане, одобряване и мониториране на проектите, кандидатстващи по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и актуализация на реда и условията на Програмата.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

31. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2015 година.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

32. Докладна записка относно създаване на Временна комисия за определяне критериите за подбор и избор на обществен посредник на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Милко Пенчев, Общински съветник

 

33. ДРУГИ.

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
2.11° C облачно
Нагоре