Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич

Публичното обсъждане се обявява за срок от 13 до 27 януари 2016 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

       Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

        Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич е приета с решение № 10 – 7 от 31 Юли 2012 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община град Добрич

      

  1. Причини и мотиви за приемане на изменения и допълнения в настоящата наредбата са следните:

      В Община град Добрич постъпиха писма с изх. № 989/19.10.2015г. и № 989/ 30.12.2015г. от Окръжна прокуратура – гр. Добрич, с предложение по чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт, за предприемане на действия по актуализиране на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община град Добрич и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич с настъпилите промени в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

        В Държавен вестник, брой 79 от 2015г., в сила от 01.08.2016г., Държавен вестник, брой 105 от 2014г., в сила от 01.01.2015г. и Държавен вестник, брой 95 от 2015г., в сила от 01.01.2016г. са приети изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси. Най – общо промените в ЗМДТ, които касаят местните такси и цени на услуги, са текстове, които уреждат таксите за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности и възможността от 01.08.2016г. общините да определят такси за дейностите по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие. Освен това е предвидено освобождаване от заплащане на Такса за битови отпадъци на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност. Приета е и възможността данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси да се подават и по електронен път и се вмени задължение на общините да уведомяват ежедневно Министерството на финансите, като предоставят данъчно – осигурителна информация по ред, начин и във формат, определени със заповед на министъра на финансите. С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считам, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите нови правни норми на Закона за местните данъци и такси.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганите изменения и допълнения в наредбата:

      Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси и цени на услуги, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

 

3. Очаквани резултати от приемане на изменения и допълнения на наредбата:

  • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на общината;
  • Законосъобразност при определяне на размера на местните такси и цени на услуги;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финасови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

       Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

 §1. В чл.2, ал.1, се създават нови точка 4 и точка 5 със следните текстове:

4.  за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности;

5. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;

Чл.2, ал.1 се изменя, като досегашните: точка 4 става точка 6, точка 5 става точка 7, точка 6 става точка 8, точка 7 става точка 9, а точка 8 става точка 9.

§2. Създава се нов чл.9, буква „а”, ал.1 и ал.2 със следните текстове:

             (1) Данъчните декларации по Закона за местните данъци и такси се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник".

            (2) Данъчните декларации по ал.1 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като с тях се представят и документите удостоверяващи придобито право на собственост, концесия или ограничено вещно право, както и скици и схеми на придобитите недвижими имоти.

        §3. Чл. 10, ал.4 се изменя по следния начин:

        (4)  Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на ДОПК или от съдебни изпълнители по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

§4. Създава се нов чл.11, буква „а”, ал.1, ал.2 и ал.3 със следните текстове:

(1) Община град Добрич предоставя ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за:

1. идентификационните данни за задължените лица по Закона за местните данъци и такси;

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;

4. данъчните облекчения и освобождавания по ЗМДТ;

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения;

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по ЗМДТ;

7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.

(2) Информацията по ал.1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със заповед на министъра на финансите.

(3) Заповедта по ал.2 се публикува на интернет страниците на Министерство на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.

                    § 5. Чл. 14, ал.1, т.2 и т.3 се изменят по следния начин:

         2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

         3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

          § 6. Чл. 16, ал.7 се изменя по следния начин:

         (7) Декларация, подадена извън срока, определен в чл.16, ал.1 и ал.2 не поражда правни последици.

          § 7. Създава се нов чл.17 буква „а”, ал.1 и ал.2 със следните текстове:

          (1) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени.

          (2) Освобождаването по ал.1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.

          §8. Настоящата Наредба за изменениe и допълнениe на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на обнародването й в печата, или разгласяването й по друг начин на територията на общината, с изключение на §1, който влиза в сила от 01.08.2016г..

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.94° C ясно небе
Нагоре