Заседание № 3 на 15.12.2015 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

 

1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през трето тримесечие на 2015 година и актуализирано разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 30.09.2015 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

2. Приемане на План – сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

3. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2015 – 2019 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

4. Приемане Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич 2015 – 2020 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

5. Предложение за приемане на решение за осигуряване на собствено финансиране за изработване на проект на Общ устройствен план на община (ОУПО) град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

6. Докладна записка относно даване на съгласие за удължаване на срока на ликвидация на СНЦ «Управление на отпадъците – регион Добрич» с още 1 година – до 31.12.2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

7. Докладна записка относно рехабилитация на Път ІІ-29 «Варна – Добрич – Кардам», участък от км. 38+100.31 до км. 52+168.84, Област Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

8. Докладна записка относно подкрепа на функционално Звено за предоставяне на услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, създаден по Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

9. Докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.66.143 – общинска собственост, във връзка със захранване с водопровод на ПИ 72624.66.53 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

10. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.274.105 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

11. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.611.27 и ПИ 72624.610.141 за проектиране на разпределителен газопровод по ул. „Войвода Димитър Калъчлията” до околовръстен път ІІ-97 от Републиканската пътна инфраструктура, връзка между Клон 1 и етап 28.2.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

12. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.633.23 и ПИ 72624.383.39 за проектиране на разпределителен газопровод (Участък и отклонение) към ПИ 72624.292.1.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

13. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2016 година.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

14. Докладна записка относно определяне състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

15. Докладна записка относно създаване на Комисия по предложенията за именуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

16. Докладна записка относно определяне състава на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.

ДОКЛАДВА: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

17. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич  за 2015 година.

ДОКЛАДВА: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Приемане на решение във връзка с подаване на искане за окончателно плащане по Проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на Градски парк „Свети Георги” BG161PO001/1.4-09/2012/007, Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

19. Докладна записка относно определяне на представител на Община град Добрич в Общото събрание на СНЦ в обществено-полезна дейност „Бизнес център Добрич” град Добрич.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

20. Докладна записка относно даване на съгласие за подготовка и подаване на проектно предложение по процедура BG05SFOP001-4.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове по „Оперативна програма „Добро управление”, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ” (ПО4).

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

21. Докладна записка относно сформиране на работна група за разглеждане на инвестиционно предложение от Асоциация на земеделските производители в България и изготвяне на становище.

ДОКЛАДВА: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

22. Докладна записка относно определяне представителите на Общински съвет град Добрич в Общински съвет по наркотични вещества.

ДОКЛАДВА: д-р Емилия Баева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

23. Избор на зам.-председател/и на Общински съвет град Добрич, председател на ПК «Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти» и зам.-председатели на ПК «Търговия, услуги и туризъм», ПК «Управление и разпореждане с общинската собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол», ПК «Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти» и ПК «Предотвратяване и установяване конфликт на интереси».

 

24. Докладна записка относно определяне представител на Общински съвет град Добрич в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

 

25. Докладна записка относно определяне представител на Общински съвет град Добрич в Областния съвет за развитие на Област Добрич.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

 

26. Докладна записка относно определяне състава на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

 

27. Докладна записка относно определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

 

28. Докладна записка относно определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет.

ДОКЛАДВА: Атанас Атанасов, Председател на ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”

 

29. Докладна записка относно приемане календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и на Постоянните комисии през 2016 година.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

 

30. ДРУГИ:

30.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

ТÀНГО, ТÀНГО, ТÀНГО

05.12.2022

Завладяващата страст на тази музика ще ни поднесат Български камерен оркестър – Добрич с диригент Арто Чифчиян и солисти Стоян Караиванов – бандонеон и Теодора Занева – пиано на 21 декември от 18.30 ч. в Огледална зала...

ТÀНГО, ТÀНГО, ТÀНГО
ВИЖ ДОБРИЧ
7.46° C облачно
Нагоре