Община Добрич обявява конкурс за директор на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

                                           ОБЯВЛЕНИЕ

           

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед  № 1404 /01.12.2015 г. на Кмета на Община град Добрич

 

 

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

 

Място на работа – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ)

 

Характер на работа – Ръководи дейностите по постигане целите на Дневен център за деца и младежи с увреждания- предоставяне качествена грижа за децата и младежите в съответствие с утвърдените критерии и стандарти. Прилагане на индивидуален подход спрямо потребностите на всеки потребител, подпомагане на реинтеграцията на децата и младежите в биологичното семейство или осиновяването им, настаняване в  приемно семейство, с цел гарантиране правото на децата и младежите.

 

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”

Професионално направление – специалност “социални дейности”, „психология”,  „социална педагогика” „специална педагогика”

Професионален опит – 3 години трудов стаж в сферата на управление на социални услуги;

Да притежава организационни умения, отлични познания на действащото законодателство; способност да планира, организира и контролира работата си; способност да работи в екип и да ръководи екип; способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите.

 

Специфични изисквания:

Да имат практически опит в работата с деца и младежи с увреждания;

Да познават особеностите на целевата група и техните характеристики

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в два етапа:

a/ Допускане по документи

б/ Интервю

 

 

 

 

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.

Оценяването на кандидатите се извършва с оценъчна карта, с оценки по шестобалната система, от всеки член на комисията, които след това се събират, като средната аритметична оценка представлява резултата от интервюто на всеки кандидат.     Комисията оценява кандидатите, участвали в интервюто, по следните критерии:

  • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове /разбиране и ползване на основни нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „директор” на социално заведение/.
  • Управленска компетентност /способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и окончателни резултати, способност за решаване на възникнали проблеми, за вземане на решения и за обосноваване на средства за тяхното решаване/.
  • Организационна компетентност /способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи/
  • Комуникационна компетентност / умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умение за   мотивиране и  убеждаване;

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление до Кмета на Община град Добрич за участие в конкурса;

 Професионална автобиография; /европейски формат/;

 Документ за завършено образование /копие/;

 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка;

 Свидетелство за съдимост /оригинал/;

 Медицинско свидетелство /оригинал/;

 Други документи, ако кандидатът притежава такива – за професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

 

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Документите да се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в

в сградата на Община град Добрич, ул. „България” №12, Център за услуги и информация, тел. 058/ 600 001 всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа, в срок до 01.01.2016г.

Документите се подават в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник и на електронната страница на Община град Добрич /www.dobrich.bg/. Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

 

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.66° C предимно ясно
Нагоре