Община Добрич обявява работно място по заместване за длъжността Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

Обявление

 

            Община град Добрич обявява работно място по заместване на отсъстващ служител за длъжността Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в отдел „Здравеопазване и социална политика“,  дирекция „Хуманитарни дейности“

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - организира и координира цялостната дейност на МКБППМН;

      1.2. Цел на длъжността: Да привежда в изпълнение Закона за БППМН, осъществява дейност по предотвратяване и борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за нормалното им развитие и възпитание;

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”;

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – педагогически науки, социални дейности;

      1.5. Години професионален опит: 2 години професионален опит по специалността ;

      1.6.  Допълнителни изисквания: - компютърна и чуждоезикова грамотност.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лица за контакти: Стоянка Казанлиева, главен експерт ЧР и Христина Николова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

     4. Срок за подаване на документите: 26.11.2015 година.

     5. Подбор по документи.

     6. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3, на четири часа и със срок на изпитване 6 месеца.

 

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

 

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
15.78° C разкъсана облачност
Нагоре