Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община град Добрич

Раздел  I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Тази Наредба  се приема на основание чл. 62 ал. 12 от Закона за устройство на територията и урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община град Добрич. С наредбата се определят и изискванията към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове на територията на Община град Добрич.

Чл. 2. (1) Гробищните паркове са публична общинска собственост по силата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС.

(2) На територията на Община Добрич действат следните общински гробищни паркове:

1. Гробищен парк град Добрич

2. Гробище кв. Рилци

Чл. 3. Гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения, общинска собственост, се управляват и поддържат от Общинското предприятие „Обреден дом“, съгласно утвърден от Общински съвет на град Добрич правилник.

Чл. 4. (1) Култовите сгради в гробищните паркове се управляват и стопанисват от съответните религиозни общности.

 (2) Строителни и ремонтни работи в парцелите и по сградите по предходната алинея се съгласуват предварително с директора на ОП „Обреден дом“ и се извършват при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи тези дейности.

Чл. 5. Създаването на нови и разширяването или закриването на действащи гробищни паркове на територията на Община гр. Добрич става с решение на Общински съвет.

Чл. 6. (1) Гробищните паркове се устройват в съответствие с одобрения общ устройствен план на Община град Добрич и подробни устройствени планове за парковете.

(2) Подробните устройствени планове за парковете се приемат с решение на Общински съвет.

(3) Определят се главните и второстепенни алеи на гробищния парк, гробните парцели и местата на урновите стени. В обособените парцели се оформят алеи, в които редовете се броят от изток на запад, а гробните места - от север на юг.

(4) Урнови стени, както и урнови гробове, могат да се създават в гробищни паркове на територията на общината, съобразно с утвърдените проекти по ал. 1 при наличие на подходящи терени, предназначени за тази цел.

 

Раздел II

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

 

Чл. 7.  Погребването на покойници се извършва в отделни гробни места, урнови гробове, урнови стени.

(1) Отделните гробни места са обособени части от гробищния парк съгласно изискванията на Наредба №2 от 21.04.2011 г. на Министъра на здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища), погребването и пренасянето на покойници, предназначени за полагане на ковчег на покойник, включително два ковчега при фамилни гробни места, които се разполаган един до друг, или в подземни стоманобетонни или полимерни камери един над друг.

(2) Стоманобетонни и полимерни камери са специално изградени съоръжения за едно или две погребвания, с възможност за поставяне на разделителна плоча, осигуряваща хоризонтално разделяне на камерата.

(3) Урновите гробове са обособени части от гробищния парк с размери, съгласно изискванията на Наредба №2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, предназначени за полагане на една или повече урни с пепел от кремирани покойници.

(4) Урновите ниши са обособени части от специално изградени в гробищния парк стени, с определени размери, за полагане на урни.

(5)Урна може да се положи както в урнова ниша, така и в урнов или в обикновен гроб.

 (6)Допуска се възможност, за изнасяне на урна извън гробищните паркове, по желание на близките на покойника.

(7) При преместване на тленни останки от друго населено място в гробищните паркове на град Добрич е необходимо наследниците да предоставят акт за смърт на лицето и удостоверение, издадено от Общината, където е било първоначално погребано.

(8) Предоставянето на гробни места без възникнало обективно обстоятелство за това, не се разрешава.

 

Чл. 8. (1) С полагане на покойник в ново гробно място, на урна в урново гробно място или в урнова ниша, за наследниците по закон се поражда право на гробоползване.

(2)  Правото на гробоползване при полагане на покойник в ново гробно място се погасява след изтичане на минималния санитарно необходим срок (осем години от датата на погребението), при положение, че преди това то не е било продължено.

(3) Правото на гробоползване по ал. 2 е безплатно.

(4) С полагане на урна в ново гробно място и заплащане на съответната такса по Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), се поражда право на гробоползване за наследниците на покойника.

Чл. 9. (1) Правото на гробоползване е срочно или безсрочно.

(2) Срочното право на гробоползване, след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2, се придобива за срок от 15 години, след заплащане на такса, регламентираната в ЗМДТ и определена в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Добрич. Правото може да се продължава при условие, че периодично, преди изтичането на предшестващия срок, правоимащите лица са заплатили съответната такса.

(3) Директорът на ОП „Обреден дом“ разрешава възмездното продължаване на правото на гробоползване и след изтичане на срока по чл. 8, ал. 2, ако се увери, че просрочване на плащането се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и благоустроено с траен надгробен знак.

(4) Безсрочното право на гробоползване може да се придобие от правоимащи лица с редовно поддържани гробни места, благоустроени с трайни надгробни знаци, след заплащане на такса определена в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Община Добрич.

Чл. 10. (1) Почистването и поддържането на гробните места и прилежащи им части е задължение на правоимащите, което те изпълняват лично или чрез трети лица.

(2) Гробните места, в които са извършени служебни погребения, се почистват и поддържат от ОП „Обреден дом“.

Чл. 11. (1) Полагането на друг покойник в съществуващо гробно място не се разрешава преди изтичането на минималния санитарно необходим срок от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагането.

Чл. 12. (1) Правото на ползване на гробно място, на урнов гроб, стоманобетонна камера и фамилно гробно място обхваща:

1. Извършване на последващи погребения в него (нея) по реда и при условията на тази Наредба.

2. Поставяне на трайни надгробни знаци.

3. Засаждане на цветя.

4. Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

Чл. 13. (1) При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване по чл. 9 може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица.

Чл. 14. При условие, че правото на гробоползване е продължено, чрез заплащането на такса, съгласно чл. 9 в същото гробно място могат да бъдат погребани:

1. съпруг и низходящи на погребания, както и съпрузите на децата му

2. баща, майка и роднини по съребрена линия до втора степен, техни съпрузи и низходящи – със съгласие на преживелия съпруг, а ако такъв липсва – със съгласието наследниците по низходяща линия на погребания.

3. Съгласие по т. 2 не се изисква при полагане на урна с праха на починали родители, братя и сестри на погребания.

4. Когато погребаният не е оставил низходящи наследници и съпруг в същото гробно място могат да бъдат погребани и неговите родители, а с тяхно съгласие - роднини по съребрена линия до втора степен (братя и сестри) и техните низходящи до първа степен.

5. Когато погребаният не е оставил низходящи наследници, съпруг и родители, в същото гробно място могат да бъдат погребани негови братя и сестри, а с тяхно съгласие и низходящите им до първа степен.

Чл. 15.  (1)  Правото на гробоползване на гробните места, за които същото не е продължено по реда на чл. 9, се прекратява след изтичане на една година от последното плащане на таксата за гробоползване, респ. от изтичане на санитарния срок за ново гробно място по чл. 8, и същите остават на разположение на ОП „Обреден дом“. Директора на ОП Обреден дом предоставя съответното гробно място за друго погребение при хипотеза на изтекъл санитарен срок.

 (2) Останките от погребаните, за които е приложена ал. 1 се съхраняват в специално изградена костница на територията на гробищният парк под конкретен идентификационен номер.

Чл. 16. (1) Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

 (2) Безвъзмездно преотстъпване на това право се допуска само между правоимащите лица. То се извършва с писмено заявление до директора на ОП от всички правоимащи. Заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в гробищния регистър.

 

РазделIII

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

Чл. 18.  На територията на Гробищните паркове на територията на Община град Добрич се допуска извършване на следните погребения:

1. Традиционни – с полагане в гробно място;

2. Чрез кремации – полагане на урна в урнова ниша или гробно място;

3. Във фамилни гробни места;

4. В стоманобетонни камери.

Чл. 19. Местата, в които ще се извършва погребение или урнополагане се определят от Кмета на Общината или от оправомощени от него лица. Същите възлагат на определени лица /гробари/ изкопаването и оформянето на гробните места и контролират тяхната работа.

Чл. 20. Покойници, принадлежали приживе към някоя религиозна общност или етническа група се погребват по реда на тази наредба. Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не противоречат на Наредбата и не нарушават установените с българското законодателство норми на поведение.

Чл. 21. (1) Погребенията се извършват не по-рано от 24 часа и не по късно от 48 часа от установяването на смъртта. Погребение след 48 часа се разрешава при условие, че се вземат мерки за съхранение на трупа в специализирана хладилна камера или балсамирането му.

(2) Близките на починалото лице са длъжни веднага след констатирането на смъртта от компетентно медицинско лице, да уведомят съответните длъжностни лица по гражданско състояние към общината като представят съобщение за настъпилата смърт и личната карта или личен (зелен) паспорт на покойника за съставянето на смъртен акт. В случай, че личната карта или паспорта на починалото лице е обявена за изгубена, самоличността на покойника се установява със съдействието на близките и органите на МВР.

 Чл. 22.  При кремиране, пепелта се поставя в урна, която се предава на длъжностно лице от Общинското предприятие в деня на урнополагането.

Чл. 23. (1) Урната се полага от длъжностно лице на Общинското предприятие само на определените места.

              (2) Пренасянето на урни до гробищните паркове за урнополагане, се извършва лично от правоимащите лица.

Чл. 24. При предоставяне на урново гробно място се спазват размерите на гробното място съгласно чл. 12 и чл. 13 от Наредба №2 от 21.04.2011 г. на МЗ. 

Чл. 25. (1) ОП „Обреден дом“ извършва служебни погребални услуги на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално слаби, и покойници, за които има разпореждане за извършване на служебно погребение, издадено от органите на МВР и Прокуратурата.  

(2) Служебните погребални услуги включват:

1. издаване на смъртен акт;

2. отпечатване на 1 бр. некролози;

3. осигуряване на ковчег и транспортен плик, при необходимост;

4. превоз на покойник в рамките на града;

5. осигуряване на временен надгробен знак – кръст, табелка с надпис;

6. изкопаване и зариване на гробно място.

 

РазделV

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ПОГРЕБАЛНИ И КАМЕНОДЕЛСКИ УСЛУГИ

 

Чл. 26. (1) Физически и юридически лица (фирми), извършващи погребални и каменоделски услуги на територията на Община Добрич и такива, желаещи да работят на територията на гробищният парк, следва писмено да уведомят за същото.

(2) В уведомлението се посочват данни, съответно:

  • Три имена, адрес, телефон за връзка – за физическите лица;
  • Наименование, ЕИК, адрес, предмет на дейност, телефон за връзка с представляващия – за юридическите лица.

 (3) Постъпилите документи за извършване на погребални и каменоделски услуги се съхраняват от упълномощено длъжностно лице от ОП „Обреден дом“, което води информационният масив по ал. 1.

Чл. 27. Каменоделските фирми, извършващи услуги на територията на гробищните паркове, се задължават за всяка конкретна дейност, осъществявана на територията на гробищният парк, да притежават разрешение от администрацията на предприятието. Същото се издава на правоимащите на съответното гробно място.

 Чл. 28. В дейността си каменоделските фирми са длъжни да спазват стриктно реда за достъп в гробищните паркове, да пазят имуществото, инфраструктурата и надгробните знаци на гробните места, и в съседство с изграждания от тях обект.

Чл. 29. Забранява се бъркането на бетон по алеите и извършване на дейности, които нанасят вреди на гробищната инфраструктура. 

Чл. 30. (1) Каменоделските фирми имат право да упражняват дейността си на територията на гробищните паркове, за времето, от 1 април до 30 септември – от 7.00 до 20.00 часа, а за времето от 1 октомври до 31 март – от 7.00 до 18.00 часа.

(2) Каменоделските фирми могат да извършват дейностите си само в работните дни. Изрично се забранява извършване на дейностите по ал.1 на официални и религиозни празници.

 

РазделVI
ВЪТРЕШЕН РЕД И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБНИТЕ МЕСТА

 

Чл. 31. Посещения в гробищните паркове се допускат:

1. За времето от 1 април до 30 септември – от 7.00 до 20.00 часа

2. За времето от 1 октомври до 31 март – от 7.00 до 18.00 часа

 Чл. 32. В гробищните паркове се забранява:

1. посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица.

2. въвеждането на животински впряг;

3. паленето на огън и изгарянето на отпадъци;

4. изхвърлянето на отпадъци извън определените за тази цел места;

5. поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и др. подобни по дървета и извън определените за тази цел места;

6. засаждането на дървета в парцелите, в и около гробните места.

7. отсичането на дървета без получено съответното разрешение за това.

8. изграждането на пейки, маси и огради в парцелите без разрешение.

9. извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги за населението на територията на гробищните паркове, с изключение на:

а) дейностите, извършвани от ОП Обреден дом;

б) продажбата на религиозни потреби в култовите сгради (храмове) на съответните религиозни общности;

в)  благоустройство на гробните места с трайни надгробни знаци, както и ремонт на надгробни плочи, паметници и рамки, и поддържане на гробни места. Същите се извършват след издаване на разрешение по реда на чл. 27.

Чл. 33.  Правоимащите на гробните места с безсрочно право на гробоползване са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.

Чл. 34.  (1) Изоставени, изпочупени, или изградени трайни надгробни знаци, без издадено разрешение за това, се отстраняват от правоимащите по предписание на директора на ОП „Обреден дом“.

(2) Ако правоимащите на гробното място не извършат предписаните работи в срока, определен от гробищната администрация, със заповед на директора на ОП „Обреден дом“ надгробните знаци се отстраняват и се прекратява правото на ползване на гробното място.

(3) Предписанията и заповедите по ал. 1 и ал. 2 се връчват на правоимащите на гробното място по реда на ГПК. 

(4) За заповедите за отстраняване на изоставени, изпочупени, за изградените без разрешение трайни надгробни знаци и за отнемане правото на ползване на гробно място, се прилагат разпоредбите на АПК.  

Чл. 35.  Поставянето на пейки, огради и маси от правоимащите на гробните места, по изключение, става с разрешение на директора на ОП, при условие, че поставеното съоръжение не пречи при преминаване и за извършване на последващи погребения в гробните места.

Чл. 36. (1) Изграждането и монтирането на трайни надгробни знаци и съоръжения се допуска само с разрешение, издадено от управлението на гробищния парк на правоимащите на гробното място. В него длъжностното лице от същото управление определя границите на гробното място.

  

РазделVII
ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

 

Чл. 37. (1) Опазването на общинската собственост на територията на гробищните паркове е задължение (отговорност) на лицата по чл. 3, които са длъжни да осигурят мерки за сигурност, включващи:

1. Осигуряване на физическа охрана на гробищния парк.

2. Осигуряване на контролно-пропускателен режим в гробищния парк.

3. Изграждане на видеонаблюдение на входовете и изходите на гробищния парк.

4. Недопускане на бездомни животни в гробищните паркове, и предприемане на мерки за тяхното залавяне и отвеждане от специализираните органи.

5. Координация със органите на МВР и Общинска полиция, за реакция при необходимост.

 

РазделVIII

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл. 38. (1) Когато изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения се извърши без разрешение или в нарушение на даденото разрешение по чл. 27 от наредбата на правоимащия на гробното място се прави предписание за премахване по реда на чл. 34, ал. 3 и се налага глоба в размер от 300 до 500 лв.

(2) На физически и юридически лица, извършващи траурни и каменоделски услуги, които при осъществяване на дейността си на територията на общинските гробищни паркове нарушават разпоредбите на чл. 28, чл. 29 и чл. 30, се налага глоба в размер от 500 лв. до 1000 лв. на физическите лица, съответно с имуществена санкция от 1 000 до 2 000 лв. за юридически лица.

(3) На физически и юридически лица, които извършват търговска дейност и услуги за населението на територията на гробищният парк в нарушение на разпоредбите на чл. 32, т. 6, се налага глоба в размер от 250 лв. до 500 лв. на физическите лица, съответно с имуществена санкция от 500 до 1 000 лв. за юридически лица.

(4) На лица, извършващи прояви на вандализъм на територията на общинските гробищни паркове, се налага глоба в размер от 500 лв. до 5000 лв., доколкото деянието не представлява престъпление по смисъла на НК.

(5) На юридически лица, извършващи траурни и каменоделски услуги, които при осъществяване на дейността си извършат повторно нарушение на разпоредбите на чл. 28, чл. 29, чл. 30 и чл. 32, т. 6 и се налага имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 2000 лв.

(6) На правоимащи, чиито гробни места не отговарят на изискванията на чл. 33 се налага глоба в размер от 50 лв. до 250 лв. При установяване на повторно нарушение, глобата е в размер от 250 лв. до 500 лв.

Чл. 39. Актовете за установяване на нарушенията се съставят и подписват от Директора  на ОП „Обреден дом“.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община гр. Добрич или упълномощени от него длъжностни лица.

(3) За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Раздел IX
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

  • „Прояви на вандализъм“ е събаряне, издраскване, разрушаване на паметници и надгробни знаци или на детайли от тях, кражба и други действия на оскверняване на гробното място, както и на сгради и съоръжения общинска собственост.

 

  • „Роднина“ и „близък“ се има в предвид лицата, които са визирани в Семейния кодекс.

 

  • „Разрешение“ се има предвид  получаване на разрешение за извършване на дейности, касаещи изграждане, благоустрояване и ремонт на надгробните знаци.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1.  Настоящата наредба е приета с Решение №45 – 3/28.022023 г. на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила от 21.03.2023 г. 

§ 2.  В едномесечен срок от приемането на настоящата наредба, вписаните в регистъра на ОП „Обреден дом“ юридически лица, извършващи траурни и каменоделски услуги, представят документи по чл. 26.

 

 

Приета с решение №45-3 от 28 февруари 2023 година

на Общински съвет град Добрич

 

Дата на публикуване: 21.03.2023 г.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.16° C предимно ясно
Нагоре