Обявление № 70-00-1399/27.02.2023г. ПУП-ПП за обект: "Дъждовна и битова канализация за ПИ 72624.447.447, гр. Добрич"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1399

град  Добрич 27.02.2023 г.

 

Община град Добрич на основание чл.128 ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава за изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.447.60 в землището на град Добрич за обект: „Дъждовна и битова канализация за ПИ 72624.447.447, град Добрич“.

Проектът е изложен в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.00 ч. до 17.00 ч., работно място № 8.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) до общинската администрация на Община град Добрич.

 

арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич на Държавен вестник

 

обнародвано в бр. 26 от 21.03.2023г.

 

публикувано в Рубриката на 21.03.2023г.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
12.21° C предимно облачно
Нагоре