ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ“

 

 

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ“

ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.

 

На 19.04.2021 г. Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“.

 

Проектът е на стойност 881 303, 78 лв., финансиран по линия по на Европейския социален фонд;

Основните дейности по проекта са:

 

Направление 1 – дейност „Патронажна грижа – предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги;

Направление 2 – дейност „Превенция на COVID – 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности;

 

Проектът „Патронажна грижа + в община град Добрич“ е  насочен изцяло към:

 • лица с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване;
 • лица над 54 г. и уязвими групи, включително лица поставени под карантина във

връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;

 • потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности на територията

на Община град Добрич;

 • служители на социални услуги, делегирани от държавата дейности на територията на

Община град Добрич;

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности:

По Направление 1:

 • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за

нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.

 • Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост,

вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).

 • Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на

лицата;

Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги (патронажна грижа) до 2 часа на ден.

Интегрирани здравно-социални услуги могат да получат 158 лица;

 

 

По Направление 2:

 • Осигуряване на лични предпазни средства;
 • Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги,

делегирани от държавата дейности;

 • Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от

държавата дейности за COVID-19;

 • Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на

потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. Осигуряването на компютърна техника, таблети и телефони, др. електронни устройства е допустимо с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.);

 

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги (патронажната грижа) и дейностите за превенция на COVID-19 в социалните услуги – делегирани от държавата дейности, са за период от 12 месеца, с дата на стартиране на проекта 19.04.2021 г. до 19.07.2022 г.

 

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
12.51° C предимно облачно
Нагоре