Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Публичното обсъждане се обявява за срок от 01. 09. 2015 г. до 15. 09. 2015 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

 

До

Общински съвет

град  ДобриЧ

 

 

Докладна записка

 

От Детелина Николова

 Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С решение № 16-12/16.12.2008 г.  Общински съвет град Добрич  прие нова Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, която влeзе в сила от 01.01.2009 г. Същата бе изменена и допълнена с решение  № 47-5/28.07.2015 г. на Общински съвет.

С настоящите изменения се вменяват редица задължения на управителите на общинските търговски дружества, които имат вече сключени договори за управление без да бъде уредено, какво следва да бъде предприето по отношение на тези договори преди влизането в сила на изменението и допълнението на Наредбата.

 

  1.Причини и мотиви за приемане на настоящото изменение и допълнение на Наредбата са следните:

Настоящите изменения са насочени към актуализация на текстове, касаещи правни норми относно вече сключени договори за управление на общинските търговски дружества.

    Предложените промени се налагат поради факта, че сключените Договори за управление са двустранен акт и са сключени при условията на действащата към този момент Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,  преди изменението и с решение  № 47-5/28.07.2015 г. на Общински съвет.

 

              2.Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения в Наредбата:

-Да се уредят отношенията възникнали преди влизането в сила на измененията и допълненията на Наредбата с решение  № 47-5/28.07.2015 г. на Общински съвет.

 

3.Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

- Съответствие на «Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел» с действащата нормативна уредба и уреждане на възникналите отношения по повод сключени договори за управление.

       

              4.Финансови средства, необходими за прилагането на изменената и допълнена Наредба:

          За прилагането на предлаганите изменения и допълнения в Наредбата не са необходими финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на  РБългария:

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт  /Търговския закон/ с тях.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

           

          Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да приеме следните,                                                                                            

                                                                         ПРОЕКТ!

 

РЕШЕНИЯ:

           

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК:

 

1.Приема изменение и допълнение на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел както следва:

 

В Заключителните разпоредби се въвежда нов параграф 4 със следния текст:

§4. „Договорите за възлагане на управление на ЕООД с общинско имущество, сключени преди влизането в сила на изменението и допълнението на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел прието с решение №47-5/28.07.2015 г. на Общински съвет запазват правното си действие до изтичане срока на съответните договори”.

 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите, съгласно закона, действия.

 

 

 

С уважение,

 

ДЕТЕЛИНА  НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
15.72° C ясно небе
Нагоре