Съобщение № 18/15.12.2022г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 18/15.12.2022 г.

 

 

До заинтересуваните лица

 

Уведомяваме Ви, че за строеж: Тоалетната ЗП 1 кв.м“ построен в поземлен имот с идентификатор 72624.626.9525 по Кадастралната карта /КК/ на гр.Добрич е издадена Заповед № 2150 от 15.12.2022 г. на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.225а, ал.1 от Закона за устройства на територията.      

Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 16.12.2022г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

                                                                

 

                                                                                  С Ъ С Т А В И Л И:

16.12.2022 г.                                    

гр. Добрич                                                                1.арх. Р. Петкова …… /П/......            

            2 техн. И.Иванов.…. /П/........

 

публикувано в Рубриката на 16.12.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.08° C предимно облачно
Нагоре