Съобщение № 17/07.12.2022г.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 № 17/07.12.2022 г.

 

 

До заинтересуваните лица

 

Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Плътна ограда“, попадаща извън границите на поземлен имот с идентификатор 72624.906.195 по КК на гр.Добрич  и улична регулация по ПУП-ПУР на м-та „ Гаази Баба“ гр. Добрич е съставенa Заповед № 2092 от 07.12.2022 г. на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.225а, ал.1 от Закона за устройства на територията.     

Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 07.12.2022г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

 

 

                                                                                  С Ъ С Т А В И Л И:

07.12.2022 г.                                    

гр. Добрич                                                                                                   1.арх. Р. Петкова…… /П/......            

                                                                                                                        2. техн. К.Стойчева…. /П/........

 

публикувано в Рубриката на 07.12.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.72° C разкъсана облачност
Нагоре