Съобщение 15 от 23. 11. 2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
№ 15/ 23.11.2022 г.

До заинтересуваните лица

Уведомяваме Ви, че за строеж: „Тоалетната ЗП 1 кв.м“ построен в поземлен имот с идентификатор 72624.626.9525 по Кадастралната карта /КК/ на гр.Добрич е съставен Констативен акт № 5 от 07.09.2022 г. на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройства на територията.

Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 23.11.2022г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

 

С Ъ С Т А В И Л И:

23.11.2022 г.                                    

гр. Добрич                                                                                1.арх. Р. Петкова…… /П/......

2. Д. Димитров……. /П/........

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
17.09° C разкъсана облачност
Нагоре