Отчет за мандат 2003 - 2007

През месец ноември 2003г. аз и моят екип поехме отговорността да работим за нашия град. Гражданите на Добрич ми възложиха тази задача чрез гласуваното доверие на местните избори. Какво обещах, какво наследихме, откъде започнахме, какво направихме и какво не успяхме ще представя в този отчет.

Какво обещах?

Да работя последователно и професионално в толерантен обществен диалог за:

 • Подобряване на градската инфраструктура
 • Подкрепа на малкия и средния бизнес
 • Прозрачно и достъпно управление

 

Какво наследихме?

 • Общински дългове в размер на 3 122 000 лева;
 • Годишна безработица за 2003 - 13,29%;
 • Тежки инфраструктурни проблеми;
 • Структурираща се икономика;
 • Приключил процес на приватизация;
 • 15 общински дружества, от които 8 работещи на загуба;
 • Добрички панаир - развиващо се дружество, но без терен и сграден фонд;
 • Стартирал процес на газификация;
 • Компютъризация в добричките училища;
 • Съхранени културни и образователни традиции.

Идентифицирането на проблемите и поетите ангажименти предопредели и политиката ни през изминалите четири години да работим с подкрепата на гражданите за:

Финансово стабилизиране на общината

 • Промяна на инфраструктурата на Добрич
 • Нова визитна картичка на града
 • Изграждане на основа за икономически растеж и формиране на стабилна социална политика

Четири години след месец ноември 2003 година се отчитаме за постигнатите резултати.

До къде стигнахме и в какво не успяхме сме описали в следващите редове.

I Финансова стабилност

1. Преодоляхме тежкото финансово наследство, измерващо се в общински дългове  в размер на 3 122 000 лева чрез:

 • наложихме нова финансова политика и строга финансова дисциплина;
 • изградихме система за финансово управление и контрол, осигуряваща стриктен контрол при изразходване на бюджетните средства;
 • успяхме да приключим бюджетната 2003 година без задължения. Осигурихме финансова стабилност на Общината и възможност за участие в проекти за привличане на средства и използване на дългови финансови инструменти.

2.  Осигурихме 273% ръст на собствените приходи. От 6 698 000 лева през 2003 год., през 2007 год. собствените приходи нарастват на 18 296 000 лева.  

БЮДЖЕТ в т.ч.
ПЕРИОД ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ
ОТ ДЪРЖАВАТА
ДЕЙНОСТИ

МЕСТНИ
ДЕЙНОСТИ
2003 г. 25 420 736 18 722 946 6 697 790
2004 г. 23 996 965 15 589 940 8 407 025
2005 г. 32 778 837 16 134 728 16 644 109
2006 г. 30 428 414 17 536 243 12 892 171
2007 г. 34 702 179 16 406 371 18 295 808
% 2007/2003 136,5% - 273,2%


От 25  421 000 лева през 2003 год., през 2007 година общият размер на бюджета достига 34 702 000 лева, т.е. 136,5% ръст;

В резултат на ритмичното финансиране на всички бюджетни дейности и увеличените собствени приходи приключвахме бюджета без задължения към Републиканския бюджет и външни доставчици;

Доброто управление на Облигационния заем, който Общината емитира през 2004 година в размер на 2 600 000 евро осигури допълнителни приходи като лихви по срочния депозит на средствата в размер на 462 хил.лв;

Добрич бе от първите общини в областта, която започна да администрира местните данъци и такси и днес можем да отчетем положителната тенденция в подобряване на събираемостта както на данъчните, така и на неданъчните приходи. Предприети бяха редица мерки за повишаване постъпленията от местни данъци и такси, включително чрез анализ на недоборите. Събраните недобори от минали години за данък недвижими имоти и данък върху превозните средства се увеличиха с 12%, а от такса за битови отпадъци с 24%. Недоборите  на юридически лица са сведени до несъбираеми вземания на ликвидирани и обявени в несъстоятелност предприятия. Освен това бе въведена програма за създаване на база данни за всички длъжници на общината, включително и по административно - наказателно производство.

3. Създадохме ясни правила за управлението на общинската собственост чрез:

 • Пълно обхващане и въвеждане в база данни на дължимите данъчни и неданъчни приходи;
 • Взаимодействие с органите на НАП, Агенцията за държавни вземания и съдебните изпълнители за принудително събиране на общинските вземания - публични и частни;
 • Повишаване на събираемостта на приходите от местни данъци, такси и услуги;
 • Изготвяне на карта и регистър на общинските имоти с цел приватизация, продажба, прекратяване на съсобственост и отдаване под наем;
 • Разширяване обхвата на концесиите с нови обекти и услуги;
 • Публично - частно партньорство като форма на привличане на средства от гражданите и търговските дружества за подобряване на градската инфраструктура;
 • Използване на възможностите, които предоставят програмите на СИФ, "Красива България", Европейските фондове включително и съфинансиране от собствения бюджет благодарение на финансовата стабилност на общината;
 • В резултат на тази дейност приходите от приватизационни сделки за периода 2003 - 2007 год. са 3 890 хил.лв., а приходите от концесионни договори са 418 хил.лв. Концесионирането като форма на публично-частното партньорство получи широко разпространение в общината. Към момента действат 72 концесии, като в процес на подготовка за предоставяне на концесия са още 8 обекта. Община Добрич неведнъж е посочвана от дирекция "Инвестиции и концесии" на Министерски съвет като община, постигнала най-големи успехи в концесионирането.

 

Резултати:

През 2006 година на Община град Добрич бе присъден най - високия кредитен рейтинг за мандата в този клас. Дългосрочният кредитен рейтинг "АА" в местна и чуждестранна валута със стабилна перспектива и краткосрочният кредитен рейтинг "а - 2" - висока степен на кредитоспособност са в резултат на доброто управление на финансовите средства и наложената финансова дисциплина.

Този постигнат резултат гарантира високата кредитоспособност на Общината, подобрените възможности за достъп на финансови пазари и благоприятни условия за привличане на инвестиции. Присъденият кредитен рейтинг изисква запазване на добрите финансови резултати за продължителен период от време и при най-малкото отклонение ще следва промяна в кредитния рейтинг. Наложеният мониторинг до сега не констатира отстъпление от постигнатите резултати.

С целия отчет на Община град Добрич за мандата 2003 - 2007 година можете да се запознаете тук.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
12.17° C предимно облачно
Нагоре