Обявление № 70-00-2134/15.11.2022г.изм.ПУП-ПРЗ за УПИ X и XI, кв.70, ЖК “Балик-Йовково“-юг, град Добрич

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-2134

град  Добрич 15.11.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1955 от 15.11.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за изменениe на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ X-517,228 и УПИ XI-518, кв.70 на ЖК “Балик-Йовково“-юг, град Добрич

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, Съобщения по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добич

 

Заповед № 1955_2022г.

изменение ПУП-ПР

изменение ПУП-ПЗ

 

публикувано в Рубриката на 16.11.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.72° C разкъсана облачност
Нагоре