Обявление № 70-00-837/10.10.2022г. ПУП-ПП за транспортен достъп до ПИ 72624.176.104

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-837

град  Добрич 10.10.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.128 ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава за изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.176.101 в землището на град Добрич за обект: „Осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72624.176.104, землище на град Добрич“.

Проектът е изложен в Център за услуги и информация при Община град Добрич, работно място № 8.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) до общинската администрация на Община град Добрич.

 

арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

обнародвано в бр. 84 от 21.10.2022г.

 

публикувано в Рубриката на 21.10.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.08° C предимно облачно
Нагоре