Обявление № 94К-00-450/11.10.2022г. изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, кв.935, ЖК "Рилци"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

94К-00-450

град  Добрич 11.10.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1664 от 11.10.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрено изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII-815, кв. 935 на ЖК „Рилци“, град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, съобщения  по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 1664/2022г.

изменение на ПУП-ПРЗ

 

публикувано в Рубриката на 11.10.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.72° C разкъсана облачност
Нагоре