Обявление № 94-00-529/11.10.2022г. изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XXV и XXVI,кв.803, ЦГЧ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

94-00-529

град  Добрич 11.10.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1663 от 11.10.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобренo изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XXV-4663,4664,4665 и XXVI-4660, кв. 803 на Централна градска част (ЦГЧ), град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, съобщения  по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 1663/2022г.

изменение на ПУП-ПЗ

 

публикувано в Рубриката на 11.10.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
17.09° C разкъсана облачност
Нагоре