Обявление № 94П-00-330/26.09.2022г. ПУП-ПП за водопровод до ПИ 72624.905.374

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94П-00-330

град  Добрич 26.09.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.128 ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава за изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.905.600 и 72624.905.611,за обект: „Трасе за водопровод до  ПИ 72624.905.374, местност „Гаази баба“ в  землището на град Добрич“.

Проектът е изложен в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.00 ч. до 17.00 ч., работно място № 8.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) до общинската администрация.

 

арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

обявлението е обнародвано в бр.81 от 11.10.2022 г. на Държавен вестник

 

публикувано в Рубриката на 11.10.2022 г.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.72° C разкъсана облачност
Нагоре